Calcium chloratum WZF roztw. do wstrz.(67 mg/ml) - 10 amp. 10 ml

Opakowanie

10 amp. 10 ml

Producent

Polfa Warszawa

Opis

produkt wydawany z apteki na podstawie recepty

Refundowany

Nie

Rodzaj

roztw. do wstrz.

Dawkowanie

Dożylnie. Dawkowanie jest indywidualne, zależne od stopnia niedoboru wapnia. Stany niedoboru wapnia wymagające szybkiego uzupełnienia. Dorośli: 5-10 ml roztworu (2,3-4,6 mmol jonów wapnia) podać bardzo powoli dożylnie. Kolejną dawkę można podać po przerwie trwającej 1-3 dni, w zależności od odpowiedzi pacjenta i (lub) wyników oznaczeń stężenia wapnia w surowicy. W przypadku zwiększonego wydalania wapnia, może być konieczne powtórzenie dawki. Dzieci: 0,2 ml/kg mc./dawkę (0,092 mmol jonów wapnia/kg mc./dawkę) roztworu bardzo powoli dożylnie. Maksymalna dawka 1-10 ml na dobę. Zatrucia: antagonistami wapnia (jeśli dochodzi do zaburzeń krążenia: spadku ciśnienia tętniczego, zaburzeń przewodnictwa) siarczanem magnezu, fluorkami lub szczawianami. Dorośli: początkowo 5 ml (2,3 mmol jonów wapnia) podane natychmiast po stwierdzeniu zatrucia. Jeśli zachodzi potrzeba, dawkę można powtarzać. Resuscytacja krążeniowa. Dorośli: 5-10 ml roztworu (2,3-4,6 mmol jonów wapnia) podawać bardzo powoli dożylnie. Znaczna hiperkaliemia ze zmianami w EKG. Dorośli: chlorek wapnia powinien być podawany wyłącznie pod kontrolą EKG. Sposób podania. Preparat należy podawać powoli, z szybkością 1 do 2 ml/min. W przypadku wystąpienia u pacjenta niekorzystnych objawów, należy zaprzestać podawania. Wznowienie podawania jest możliwe po ustąpieniu tych objawów. Po wstrzyknięciu pacjent powinien przez kilka minut pozostać w pozycji leżącej. Roztworu nie podawać podskórnie lub domięśniowo, ponieważ w miejscu podania może wystąpić martwica tkanek. Roztwór przeznaczony do podania powinien mieć temperaturę pokojową.

Zastosowanie

Stany niedoboru wapnia wymagające szybkiego uzupełnienia. Zatrucia: antagonistami wapnia z objawami zaburzeń krążenia (jeśli dochodzi do zaburzeń krążenia: spadku ciśnienia tętniczego, zaburzeń przewodnictwa), siarczanem magnezu, fluorkami lub szczawianami. Resuscytacja krążeniowa. Znaczna hiperkaliemia ze zmianami EKG.

Treść ulotki

1. Co to jest lek Calcium chloratum WZF 10% i w jakim celu się go stosuje.

Lek zawiera chlorek wapnia w postaci roztworu do podawania dożylnego, który stosuje się:
• w stanach niedoboru wapnia wymagających szybkiego uzupełnienia;
• w zatruciach: antagonistami kanału wapniowego (jeśli dochodzi do zaburzeń krążenia: spadku ciśnienia tętniczego, zaburzenia przewodnictwa), siarczanem magnezu, fluorkami i szczawianami;
• w resuscytacji krążeniowej;
• w znacznej hiperkaliemii (zwiększonym stężeniu potasu we krwi) ze zmianami w EKG.

2. Zanim zastosuje się lek Calcium chloratum WZF 10%.

Nie należy stosować leku Calcium chloratum WZF 10% jeśli stwierdzono:
• hiperkalcemię (zbyt wysokie stężenie wapnia we krwi),
• hiperkalciurię (zbyt duże stężenie wapnia w moczu),
• kamicę nerkową,
• ostrą niewydolność nerek,
• migotanie komór serca.

Zachować szczególną ostrożność stosując lek Calcium chloratum WZF 10%
• Jeżeli u pacjenta stwierdzono zmniejszone stężenie wapnia w surowicy wynikającez niewydolności nerek, kwasicę oddechową lub niewydolność oddechową nie zaleca się
stosowania chlorku wapnia, z uwagi na jego właściwości kwasowe.
• Leku nie podawać podskórnie lub domięśniowo, ponieważ w miejscu podania może
wystąpić martwica tkanek.
• Lek podawać powoli do dużych żył centralnych, aby uniknąć podrażnienia żył i zapobiec
wystąpieniu działań niepożądanych.
• Po wstrzyknięciu leku może wystąpić obniżenie ciśnienia tętniczego.
• Podanie leku ze zbyt dużą szybkością i (lub) w zbyt dużych dawkach, prowadzących do wystąpienia dużych stężeń wapnia we krwi docierającej do serca, może spowodować ryzyko wystąpienia utraty przytomności z przyczyn sercowych.

Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Zachowanie szczególnej ostrożności u niektórych szczególnych grup stosujących lek
Stosowanie leku Calcium chloratum WZF 10% u dzieci
U niemowląt leku nie należy wstrzykiwać do żył znajdujących się na głowie. Nie podawać leku doustnie niemowlętom, ponieważ może wystąpić ciężkie podrażnienie przewodu pokarmowego.

Ciąża
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.
Lek może być stosowany u kobiet w ciąży, jeśli w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Karmienie piersią
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.
Chlorek wapnia przenika do mleka kobiecego w tak małych ilościach, że nie wywiera to wpływu na karmione dziecko.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Lek nie wywiera wpływu na prowadzenie i obsługę maszyn.

Stosowanie innych leków
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które
wydawane są bez recepty.
• Podawanie dożylne soli wapnia pacjentom przyjmującym glikozydy nasercowe (np.digoksynę) grozi wywołaniem groźnych zaburzeń rytmu serca. Jeśli podanie leku w takim przypadku jest konieczne, należy podawać go powoli w małych porcjach, najlepiej we wlewie kroplowym w warunkach oddziału intensywnej terapii.
• Tiazydowe leki moczopędne (np. hydrochlorotiazyd) stosowane w leczeniu nadciśnienia mogą nasilać ryzyko wystąpienia zwiększonego stężenia wapnia w surowicy powyżej normy fizjologicznej (hiperkalcemii).
• Bifosfoniany (pochodne kwasu bifosfoniowego) stosowane w leczeniu osteoporozy lub choroby Pageta mogą oddziaływać z chlorkiem wapnia, czego skutkiem jest zmniejszenie wchłaniania bifosfonianów.
• Sole wapnia zmniejszają wchłanianie antybiotyków z grupy tetracyklin.3. Jak stosować lek Calcium chloratum WZF 10%.

Lek Calcium chloratum WZF 10% należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.
W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.

Dawkowanie jest indywidualne, zależne od stopnia niedoboru wapnia. Lek należy podawać powoli, z szybkością 1 do 2 ml/min. W przypadku wystąpienia u pacjenta niekorzystnych objawów, należy zaprzestać podawania leku. Wznowienie podawania jest możliwe po ustąpieniu objawów. Po wstrzyknięciu leku pacjent powinien przez kilka minut pozostać w pozycji leżącej.

Lek jest przeznaczony wyłącznie do podawania dożylnego. Leku nie należy podawać
podskórnie lub domięśniowo, ponieważ w miejscu podania może wystąpić martwica tkanek.
Roztwór przeznaczony do podania powinien mieć temperaturę pokojową.

Stany niedoboru wapnia wymagające szybkiego uzupełnienia
Dorośli
Od 500 mg do 1 g (5 do 10 ml roztworu) podać bardzo powoli dożylnie. Kolejną dawkę można podać po przerwie trwającej 1 do 3 dni, w zależności od odpowiedzi pacjenta i (lub) wyników oznaczeń stężenia wapnia w surowicy. W przypadku zwiększonego wydalania wapnia, może być konieczne powtórzenie dawki.

Dzieci
0,2 ml/kg mc./dawkę (20 mg/kg mc./dawkę) roztworu bardzo powoli dożylnie. Maksymalna dawka 1 do 10 ml na dobę.

• Zatrucia: antagonistami kanału wapniowego (jeśli dochodzi do zaburzeń krążenia - spadku ciśnienia tętniczego, zaburzenia przewodnictwa), siarczanem magnezu, fluorkami lub szczawianami
Dorośli
Początkowo 500 mg (5 ml) podane natychmiast po stwierdzeniu zatrucia. Jeśli zachodzi potrzeba, dawkę można powtarzać.

• Resuscytacja krążeniowa
Dorośli: od 500 mg do 1 g (5 do 10 ml roztworu) podawać bardzo powoli dożylnie.

Znaczna hiperkaliemia ze zmianami w EKG
Dorośli: chlorek wapnia powinien być podawany wyłącznie pod kontrolą EKG.

Uwaga:
chlorek wapnia nie powinien być mieszany z węglanami, fosforanami, siarczanami, winianami, tetracyklinami w roztworach przeznaczonych do podawania parenteralnego.

W przypadku zastosowania większej dawki leku Calcium chloratum WZF 10% niż zalecana
Podawanie dużych dawek soli wapnia może prowadzić do wystąpienia hiperkalcemii; objawy hiperkalcemii obejmują: utratę łaknienia, nudności, wymioty, zaparcia, bóle brzucha, osłabienie mięśni, zaburzenia psychiczne, wzmożone pragnienie, wielomocz, kamicę nerkową, a w ciężkich przypadkach także zaburzenia rytmu serca i śpiączkę.
Leczenie podejmowane przez personel medyczny polega na nawodnieniu pacjenta, podaniu diuretyków pętlowych, związków chelatujących, kalcytoniny i kortykosteroidów. Należy często, w równych odstępach czasu, określać stężenie wapnia w surowicy, w celu dostosowania leczenia do stanu pacjenta.

W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do
lekarza lub farmaceuty.4. Możliwe działania niepożądane.

Jak każdy lek, Calcium chloratum WZF 10% może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Wstrzyknięcie soli wapnia może powodować działanie drażniące. Domięśniowe i podskórne podanie leku wiąże się ze szczególnym zagrożeniem wystąpienia takiego działania i jest przeciwwskazane.
Podczas pozajelitowego stosowania soli wapnia obserwowano zwapnienia tkanek miękkich.
Podawanie dużych dawek soli wapnia może prowadzić do wystąpienia hiperkalcemii (patrz punkt „W przypadku zastosowania większej dawki leku Calcium chloratum WZF 10% niż
zalecana”
).

Zbyt szybkie wstrzyknięcie dożylne soli wapnia może także prowadzić do wystąpienia hiperkalcemii, a ponadto uczucia smaku kredy w ustach, uderzeń gorąca, rozszerzenia naczyń obwodowych.
U niektórych osób w czasie stosowania leku Calcium chloratum WZF 10% mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych, także niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.5. Przechowywanie leku Calcium chloratum WZF 10%.

Nie zamrażać. Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie należy stosować leku Calcium chloratum WZF 10% po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.6. Inne informacje.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela
podmiotu odpowiedzialnego:
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa
tel. (22) 691 39 00

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza