Cabometyx tabl. powl.(20 mg) - 30 szt.

Opakowanie

30 szt.

Producent

Ipsen Pharma

Opis

produkt wydawany z apteki na podstawie recepty zastrzeżonej

Refundowany

Nie

Rodzaj

tabl. powl.

Dawkowanie

Doustnie. Leczenie preparatem powinien rozpocząć lekarz z doświadczeniem w stosowaniu leków przeciwnowotworowych. Dorośli. W monoterapii: zalecana dawka w RCC i HCC wynosi 60 mg raz na dobę. Leczenie należy kontynuować do czasu, w którym pacjent nie będzie już odnosić korzyści klinicznych z leczenia lub do momentu wystąpienia niedopuszczalnej toksyczności. Lek w skojarzeniu z niwolumabem w leczeniu pierwszej linii zaawansowanego raka nerkowokomórkowego RCC: zalecana dawka leku wynosi 40 mg raz na dobę w skojarzeniu z niwolumabem podawanym dożylnie w dawce 240 mg co 2 tyg. lub 480 mg co 4 tyg. Leczenie preparatem należy kontynuować do wystąpienia progresji choroby lub nieakceptowalnych objawów toksyczności. Stosowanie niwolumabu należy kontynuować do wystąpienia progresji choroby lub nieakceptowalnych objawów toksyczności lub przez okres do 24 mies. u pacjentów bez progresji choroby (informacje na temat dawkowania niwolumabu podano w ChPL niwolumabu). Modyfikacja leczenia. Postępowanie w razie podejrzewanego działania niepożądanego leku może wymagać czasowego przerwania podawania i (lub) zmniejszenia dawki leku. Jeśli w monoterapii konieczne jest zmniejszenie dawki, zaleca się zmniejszyć ją do 40 mg na dobę, a następnie do 20 mg na dobę. Gdy lek jest podawany w skojarzeniu z niwolumabem, zaleca się zmniejszenie dawki leku do 20 mg raz na dobę, a następnie do 20 mg co drugi dzień (w ChPL niwolumabu podano zalecenia dotyczące modyfikacji dawkowania niwolumabu). Przerwanie podawania zalecane jest w przypadku toksyczności stopnia 3. lub wyższego wg kryteriów CTCAE lub też nietolerowanej toksyczności stopnia 2. Zmniejszenie dawki zalecane jest w przypadku zdarzeń, które w razie przedłużającego się utrzymywania, mogłyby stać się poważne lub nietolerowane. Działania niepożądane stopnia 1. lub stopnia 2., które są tolerowane i łatwo poddają się leczeniu: modyfikacja dawki zwykle nie jest konieczna; w zależności od wskazań klinicznych można rozważyć leczenie podtrzymujące. Działania niepożądane stopnia 2., które nie są tolerowane i nie ustępują pomimo zmniejszenia dawki lub zastosowania leczenia podtrzymującego: przerwać leczenie do czasu ustąpienia objawu niepożądanego do stopnia ≤1; włączyć leczenie podtrzymujące w zależności od wskazań klinicznych; rozważyć wznowienie leczenia w zmniejszonej dawce. Działania niepożądane stopnia 3. (z wyjątkiem nieprawidłowych wyników badań laboratoryjnych bez znaczenia klinicznego): przerwać leczenie do czasu ustąpienia objawu niepożądanego do stopnia ≤1; włączyć leczenie podtrzymujące w zależności od wskazań klinicznych; wznowić leczenie w zmniejszonej dawce. Działania niepożądane stopnia 4. (z wyjątkiem nieprawidłowych wyników badań laboratoryjnych bez znaczenia klinicznego): przerwać leczenie; wdrożyć odpowiednią opiekę medyczną; jeśli objaw niepożądany ustąpi do stopnia ≤1, wznowić leczenie w zmniejszonej dawce; jeśli objaw niepożądany nie ustąpi, trwale zakończyć leczenie preparatem. Zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych u pacjentów z RCC leczonych preparatem w skojarzeniu z niwolumabem. Aktywność AlAT lub AspAT >3-krotność GGN, ale ≤10-krotność GGN, jeśli jednocześnie poziom bilirubiny całkowitej nie jest ≥2-krotności GGN: należy przerwać podawanie kabozantynibu i niwolumabu do czasu zmniejszenia się nasilenia tych działań niepożądanych do stopnia ≤1; w przypadku podejrzewania reakcji o podłożu immunologicznym można rozważyć podawanie kortykosteroidów (patrz ChPL dotycząca niwolumabu); po uzyskaniu poprawy można rozważyć ponowne włączenie jednego leku lub sekwencyjne włączenie obu leków; w przypadku wznawiania leczenia niwolumabem należy zapoznać się z ChPL dotyczącą niwolumabu. Aktywność AlAT lub AspAT >10-krotności GGN lub > 3-krotności GGN, jeśli jednocześnie poziom bilirubiny całkowitej jest ≥2-krotność GGN: należy definitywnie kabozantynib i niwolumab; w przypadku podejrzewania reakcji o podłożu immunologicznym można rozważyć podawanie kortykosteroidów (patrz ChPL dotycząca niwolumabu). Jednocześnie stosowane leki. Należy zachować ostrożność stosując jednocześnie leki, które są silnymi inhibitorami izoenzymu CYP3A4; należy również unikać jednoczesnego, długotrwałego stosowania leków, które są silnymi induktorami izoenzymu CYP3A4. Należy rozważyć wybór alternatywnego, jednocześnie stosowanego leku, który ma minimalne działanie indukujące lub hamujące CYP3A4, bądź nie ma na niego żadnego wpływu. Szczególne grupy pacjentów. Należy zachować ostrożność, stosując kabozantynib u pacjentów z łagodnym lub umiarkowanym zaburzeniem czynności nerek; nie zaleca się stosowania kabozantynibu u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności nerek. Zalecana dawka dla pacjentów z łagodnym lub umiarkowanym zaburzeniem czynności wątroby wynosi 40 mg raz na dobę. Pacjenci powinni być obserwowani w kierunku zdarzeń niepożądanych i w razie potrzeby należy zmodyfikować dawkę lub czasowo wstrzymać podawanie produktu. Nie zaleca się stosowania kabozantynibu u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby. Brak danych odnośnie dawkowania u pacjentów z zaburzeniami czynności serca oraz u dzieci i młodzieży w wieku < 18 lat. W razie pominięcia dawki nie należy przyjmować pominiętej dawki, jeśli do czasu przyjęcia kolejnej pozostało mniej niż 12 h. Lek CABOMETYX w tabletkach i kabozantynib w kapsułkach nie są równoważne biologicznie i nie należy ich stosować zamiennie. Sposób podania. Tabletki należy połykać w całości, nie dzieląc ich ani nie rozkruszając. Nie należy jeść niczego co najmniej przez 2 h przed przyjęciem i przez 1 h po przyjęciu produktu.

Zastosowanie

W monoterapii leczenie zaawansowanego raka nerkowokomórkowego: jako pierwsza linia leczenia dorosłych pacjentów z grupy pośredniego lub niekorzystnego ryzyka; u dorosłych pacjentów, u których uprzednio zastosowano terapię celowaną na czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego (VEGF). Lek w skojarzeniu z niwolumabem jest wskazany do leczenia pierwszej linii zaawansowanego raka nerkowokomórkowego u dorosłych pacjentów. W monoterapii w leczeniu raka wątrobowokomórkowego (HCC) u dorosłych uprzednio leczonych sorafenibem.

Treść ulotki

1. Co to jest lek CABOMETYX i w jakim celu się go stosuje

Co to jest lek CABOMETYX
CABOMETYX jest lekiem onkologicznym zawierającym substancję czynną o nazwie kabozantynib.

Stosowany jest:
- w leczeniu zaawansowanych stadiów raka nerki zwanego rakiem nerkowokomórkowym, u dorosłych
- w leczeniu raka wątrobowokomórkowego u dorosłych uprzednio leczonych konkretnym lekiem
  przeciwnowotworowym (sorafenibem).

Jak działa CABOMETYX
CABOMETYX blokuje działanie białek zwanych receptorowymi kinazami tyrozynowymi (RTK),
które biorą udział we wzroście komórek i tworzeniu nowych naczyń krwionośnych, które je
odżywiają. Białka te mogą występować w dużych ilościach w komórkach nowotworowych, a ich
zablokowanie przez CABOMETYX może spowolnić szybkość wzrostu nowotworu i ułatwić
pozbawienie ich dopływu krwi, koniecznej do wzrostu nowotworu.

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku CABOMETYX

Kiedy nie stosować leku CABOMETYX
- jeśli pacjent ma uczulenie na kabozantynib lub którykolwiek z pozostałych składników tego
  leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem przyjmowania leku CABOMETYX należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą
jeśli pacjent:
- ma wysokie ciśnienie krwi,
- ma biegunkę,
- miał niedawno poważne krwawienie,
- w ciągu ostatniego miesiąca przeszedł zabieg chirurgiczny (lub jeśli ma zaplanowane zabiegi
  chirurgiczne), w tym zabiegi dentystyczne,
- ma zapalną chorobę jelit (na przykład chorobę Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące
  zapalenie jelita grubego, zapalenie uchyłków lub zapalenie wyrostka robaczkowego),
- miał niedawno zakrzep krwi w nodze, udar mózgu lub zawał serca,
- ma chorobę wątroby lub nerek.

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli którakolwiek z powyższych sytuacji dotyczy pacjenta.
Pacjent może wymagać w związku z nimi leczenia; lekarz może zdecydować o zmianie dawki leku
CABOMETYX lub przerwać leczenie. Patrz również punkt 4 „Możliwe działania niepożądane”.

Dzieci i młodzież
Lek CABOMETYX nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży. Działanie leku
CABOMETYX u osób poniżej 18. roku życia nie jest znane.

Lek CABOMETYX a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, w tym lekach dostępnych bez recepty. Jest to istotne, bowiem CABOMETYX
może wpływać na działanie innych leków. Również niektóre inne leki mogą wpływać na działanie
leku CABOMETYX. Może to oznaczać, że lekarz będzie musiał dokonać zmiany dawki lub dawek
leków przyjmowanych przez pacjenta. Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach, a w
szczególności, jeśli pacjent przyjmuje:
- leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych, takie jak itrakonazol, ketokonazol i
  pozakonazol,
- leki stosowane w leczeniu zakażeń bakteryjnych (antybiotyki), takie jak erytromycyna,
  klarytromycyna i ryfampicyna,
- leki przeciwalergiczne, takie jak feksofenadyna i ranolazyna,
- leki stosowane w leczeniu padaczki i napadów padaczkowych, takie jak fenytoina,
  karbamazepina i fenobarbital,
- preparaty zawierające ziele dziurawca (Hypericum perforatum), stosowanie czasami w
  leczeniu depresji i stanów związanych z depresją, takich jak lęk,
- leki stosowane w celu „rozrzedzenia krwi” (leki przeciwzakrzepowe), takie jak warfaryna,
- leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi i innych chorób serca, takie jak
  aliskiren, ambrisentan, eteksylan dabigatranu, digoksyna, talinolol i tolwaptan,
- leki przeciwcukrzycowe, takie jak saksagliptyna i sitagliptyna,
- leki stosowane w leczeniu dny moczanowej, takie jak kolchicyna,
- leki stosowane w leczeniu zakażenia HIV i AIDS, takie jak efawirenz, rytonawir, marawirok
  i emtrycytabina,
- leki stosowane w celu zapobiegania odrzuceniu przeszczepu (cyklosporyna) oraz w opartych
  o cyklosporynę schematach leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów i łuszczycy.

Doustne środki antykoncepcyjne
Jeśli w trakcie leczenia lekiem CABOMETYX pacjentka stosuje doustne środki antykoncepcyjne,
mogą się one okazać nieskuteczne. Należy zatem stosować również barierową metodę antykoncepcji
(np. prezerwatywa lub diafragma) w trakcie przyjmowania leku CABOMETYX i przez co najmniej
4 miesiące po zakończeniu leczenia.

Stosowanie leku CABOMETYX z jedzeniem
Leku CABOMETYX nie należy przyjmować razem z jedzeniem. Nie należy jeść niczego przez co
najmniej 2 godziny przed przyjęciem leku CABOMETYX i przez 1 godzinę po przyjęciu. Przez cały
okres przyjmowania tego leku należy unikać spożywania grejpfrutów i produktów z grejpfruta (np.
soku), bowiem mogą one zwiększyć stężenie leku CABOMETYX we krwi.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność
W trakcie leczenia lekiem CABOMETYX należy unikać zajścia w ciążę. Jeśli pacjentka lub
partnerka pacjenta może zajść w ciążę, należy stosować odpowiednie środki antykoncepcyjne przez
cały okres leczenia oraz przez co najmniej 4 miesiące po jego zakończeniu. Należy poradzić się
lekarza jakie metody antykoncepcji będą właściwe podczas przyjmowania leku CABOMETYX (patrz
również w sekcji Lek CABOMETYX a inne leki, powyżej).

Jeśli pacjentka lub partnerka pacjenta zajdzie w ciążę lub zamierza zajść w ciążę w trakcie leczenia
lekiem CABOMETYX, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Należy skonsultować się z lekarzem PRZED rozpoczęciem przyjmowania leku CABOMETYX,
jeśli pacjentka lub partnerka pacjenta rozważa lub planuje zajście w ciążę po zakończeniu leczenia.
Możliwe jest, że leczenie lekiem CABOMETYX będzie mieć wpływ na płodność.

Kobiety przyjmujące lek CABOMETYX nie powinny karmić piersią w trakcie leczenia oraz przez co
najmniej 4 miesiące po jego zakończeniu, ponieważ kabozantynib i (lub) jego metabolity mogą
przenikać do mleka matki i zaszkodzić dziecku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Należy
pamiętać, że leczenie lekiem CABOMETYX może powodować uczucie zmęczenia lub osłabienia, co
może mieć wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

CABOMETYX zawiera laktozę
CABOMETYX zawiera laktozę (rodzaj cukru). Jeżeli pacjent cierpi na nietolerancję niektórych
cukrów, powinien poradzić się swojego lekarza przed zastosowaniem tego leku.

3. Jak przyjmować lek CABOMETYX

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przyjmowanie leku należy kontynuować do momentu, w którym lekarz zadecyduje o zakończeniu
leczenia. Jeśli u pacjenta wystąpią poważne działanie niepożądane, lekarz może zdecydować o
zmianie dawki lub zakończeniu leczenia przed planowanym terminem. Lekarz poinformuje czy
konieczna jest zmiana dawki.

Lek CABOMETYX należy przyjmować raz na dobę. Zwykle stosowana dawka to 60 mg, jednakże to
lekarz określi dawkę właściwą dla pacjenta.

Nie należy przyjmować leku CABOMETYX razem z jedzeniem. Nie należy jeść niczego przez co
najmniej 2 godziny przed przyjęciem leku CABOMETYX i przez 1 godzinę po przyjęciu. Połknąć
tabletkę popijając ją całą szklanką wody. Nie dzielić i nie rozkruszać tabletek.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku CABOMETYX
W przypadku przyjęcia większej niż przepisana dawki leku CABOMETYX, należy niezwłocznie
poradzić się lekarza lub udać się do szpitala z tabletkami i niniejszą ulotką.

Pominięcie przyjęcia leku CABOMETYX
- Jeśli do czasu przyjęcia następnej dawki leku pozostało 12 lub więcej godzin, pominiętą dawkę
  leku należy przyjąć jak najszybciej. Następną dawkę przyjąć o zwykłym czasie.
- Nie przyjmować pominiętej dawki leku, jeśli do czasu przyjęcia następnej dawki leku pozostało
  mniej niż 12 godzin. Następną dawkę należy przyjąć o zwykłym czasie.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
W razie wystąpienia działań niepożądanych lekarz może zalecić przyjmowanie mniejszej dawki leku
CABOMETYX. Lekarz może również przepisać inne leki, które ułatwią opanowanie działań
niepożądanych.

Jeśli u pacjenta wystąpi którekolwiek z poniższych działań niepożądanych należy niezwłocznie
skontaktować się z lekarzem, ponieważ mogą one wymagać natychmiastowego leczenia:
- Objawy takie jak ból brzucha, mdłości (nudności), wymioty, zaparcie lub gorączka. Mogą
  być to objawy perforacji przewodu pokarmowego, otworu powstałego w żołądku lub jelicie,
  który może zagrażać życiu.
- Ciężkie lub nieopanowane krwawienie z objawami takimi jak: wymioty krwią, czarny stolec,
  krwiomocz, ból głowy, krwioplucie.
- Opuchlizna, ból dłoni i stóp lub duszność.
- Niegojąca się rana.
- Napady padaczkowe, bóle głowy, dezorientacja lub trudności ze skupieniem uwagi. Mogą to
  być objawy schorzenia zwanego zespołem odwracalnej tylnej leukoencefalopatii (RPLS).
  RPLS zdarza się rzadko (występuje u mniej niż 1 na 1000 pacjentów).
- Uczucie senności, dezorientacji lub utraty przytomności. Może to być spowodowane
  problemami z wątrobą.

Inne działania niepożądane:

Bardzo częste działania niepożądane (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów)
- Rozstrój żołądka, w tym biegunka, mdłości, wymioty, zaparcie, niestrawność, ból brzucha,
- Pęcherze na skórze, ból dłoni lub w podeszwach stóp, wysypka albo zaczerwienienie skóry
- Zmniejszony apetyt, zmniejszenie masy ciała, zmienione poczucie smaku
- Zmęczenie, osłabienie, ból głowy, zawroty głowy
- Nadciśnienie (zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi)
- Anemia (mała liczba czerwonych krwinek)
- Zaczerwienienie, opuchlizna lub ból w ustach lub gardle, trudności w mówieniu, chrypka,
  kaszel,
- Zmiany w wynikach badań krwi monitorujących ogólny stan zdrowia i czynność narządów
  (w tym wątroby i nerek), niski poziom elektrolitów (takich jak magnez lub potas)
- Duszność,
- Zmniejszona aktywność tarczycy; objawy mogą obejmować zmęczenie, zwiększenie masy
  ciała, zaparcie, uczucie zimna i suchość skóry
- Opuchlizna nóg i rąk

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić u maksymalnie 1 na 10 pacjentów)
- Ropień (powstanie obszaru z ropą z towarzyszącym obrzękiem i stanem zapalnym)
- Odwodnienie
- Dzwonienie w uszach
- Powstanie zakrzepów krwi w żyłach, tętnicach i płucach
- Zmniejszenie liczby płytek krwi i białych krwinek
- Zmniejszenie stężenia albuminy we krwi
- Zwiększony lub zmniejszony poziom glukozy we krwi
- Zmniejszenie poziomu wapnia, sodu i fosforu we krwi
- Zwiększony poziom potasu we krwi
- Zwiększony poziom bilirubiny we krwi (który może powodować żółtaczkę/żółte zabarwienie
  skóry lub oczu)
- Zwiększony poziom amylazy we krwi
- Zwiększona aktywność lipazy we krwi
- Zwiększony poziom cholesterolu we krwi
- Drętwienie, mrowienie, uczucie pieczenia lub ból kończyn
- Bolesne przerwanie lub nieprawidłowe połączenie tkanek w ciele
- Refluks żołądkowo-przełykowy (zarzucanie treści żołądkowej)
- Hemoroidy
- Uczucie suchości w ustach i ból jamy ustnej
- Uczucie senności, dezorientacji lub utrata przytomności z powodu problemów z wątrobą
- Sucha skóra, silne swędzenie skóry, trądzik
- Łysienie (utrata i przerzedzenie włosów), zmiana koloru włosów
- Ból rąk, nóg i stawów, skurcze mięśni
- Białko w moczu (widoczne w wynikach badań laboratoryjnych))

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić u maksymalnie 1 na 100 pacjentów)
- Drgawki
- Mała liczba limfocytów (rodzaju białych krwinek)
- Uczucie palenia lub kłucia w języku
- Zmniejszenie wytwarzania żółci przez wątrobę
- Uszkodzenie kości szczęki
- Zwiększony poziom trójglicerydów we krwi
- Zaburzenia w gojeniu się ran

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)
- Udar
- Zawał serca

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać
bezpośrednio do „krajowego systemu zgłaszania” wymienionego w załączniku V. Dzięki zgłaszaniu
działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa
stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek CABOMETYX

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze, butelce i pudełku po
„EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek CABOMETYX
Substancją czynną leku jest (S)-jabłczan kabozantynibu.

CABOMETYX 20 mg tabletki powlekane. Każda tabletka zawiera (S)-jabłczan kabozantynibu w
ilości odpowiadającej 20 mg kabozantynibu.
CABOMETYX 40 mg tabletki powlekane. Każda tabletka zawiera (S)-jabłczan kabozantynibu w
ilości odpowiadającej 40 mg kabozantynibu.
CABOMETYX 60 mg tabletki powlekane. Każda tabletka zawiera (S)-jabłczan kabozantynibu w
ilości odpowiadającej 60 mg kabozantynibu.

Pozostałe składniki to:
- Zawartość tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, laktoza bezwodna,
  hydroksypropyloceluloza, kroskarmeloza sodowa, koloidalny dwutlenek krzemu bezwodny,
  stearynian magnezu (patrz punkt 2. dotyczący zawartości laktozy)
- Otoczka: hypromeloza, dwutlenek tytanu (E171), trioctan glicerolu, tlenek żelaza żółty
  (E172)

Jak wygląda lek CABOMETYX i co zawiera opakowanie
Tabletki powlekane CABOMETYX 20 mg to żółte, okrągłe tabletki bez linii podziału, oznaczone
napisem „XL” po jednej stronie i „20” po drugiej stronie.
Tabletki powlekane CABOMETYX 40 mg to żółte, trójkątne tabletki bez linii podziału, oznaczone
napisem „XL” po jednej stronie i „40” po drugiej stronie.
Tabletki powlekane CABOMETYX 60 mg to żółte, owalne tabletki bez linii podziału, oznaczone
napisem „XL” po jednej stronie i „60” po drugiej stronie.
Tabletki CABOMETYX dostępne są w opakowaniach zawierających 4 blistry po 7 tabletek (łącznie
28 tabletek) lub jedną plastikową butelkę zawierającą 30 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie w danym kraju.

Podmiot odpowiedzialny
Ipsen Pharma
65 quai Georges Gorse
92100 Boulogne-Billancourt
Francja

Wytwórca
Patheon France
40 Boulevard de Champaret
38300 Bourgoin Jallieu, Francja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego
przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

België/Belgique/Belgien,Luxembourg/Luxemburg
Ipsen NV Guldensporenpark 87
B-9820 Merelbeke
België /Belgique/Belgien
Tél/Tel: + 32 - 9 - 243 96 00

Italia
Ipsen SpA
Via del Bosco Rinnovato n. 6
Milanofiori Nord Palazzo U7
20090 Assago (Mi)
Tel: + 39 - 02 - 39 22 41

България
PharmaSwiss EOOD
16, Troyanski Prohod Street,
Floor 3, Office 8, Lagera
Тел.: +359 2 8952 110

Latvija
Ipsen Pharma representative office
Kalnciema street 33-5
Riga
1612 Sofia LV 1046
Tel: +371 67622233

Česká republika
Ipsen Pharma, o.s. Olbrachtova 2006/9,
140 00 Praha 4
Tel: + 420 242 481 821

Lietuva
Ipsen Pharma SAS Lietuvos filialas
Narbuto g. 5, 08103 Vilnius
Tel. +370 700 33305

Danmark, Norge, Suomi/Finland, Sverige, Ísland
Institut Produits Synthèse (IPSEN) AB
Kista Science Tower
Färögatan 33
SE- 164 51 Kista
Sverige/Ruotsi/Svìþjóð
Tlf/Puh/Tel/Sìmi: +46 8 451 60 00

Magyarország
Ipsen Pharma SAS Magyarország
Kereskedelmi Képviselet
Árbóc utca 6.
H- 1133 Budapest
Tel.: +36-1-555-5930

Deutschland, Österreich
Ipsen Pharma GmbH

Willy-Brandt-Str. 3
D-76275 Ettlingen
Tel.: +49 7243 184-80

Nederland
Ipsen Farmaceutica B.V.
Taurusavenue 33b
2132 LS Hoofddorp
Tel: + 31 (0) 23 554 1600

Eesti
ESTOBIIN OÜ
Udeselja 4-4
EE-11913 Tallinn
Tel: +372 51 55 810

Polska

Ipsen Poland Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 29
00-867 Warszawa
Tel.: + 48 (0) 22 653 68 00

Ελλάδα, Κύπρος, Malta
Ipsen EΠΕ
Αγ. Δημητρίοσ 63 Άλιμος
GR-17456 Αθήνα Ελλάδα
Τηλ: + 30 - 210 - 984 332

Portugal
Ipsen Portugal - Produtos Farmacêuticos S.A.
Alameda Fernão Lopes, n° 16a-1°
Miraflores P-1495 - 190 Algés
Portugal
Tel: + 351 - 21 - 412 3550

España
Ipsen Pharma, S.A.
Torre Realia, Plaza de Europa, 41-43
08908 L‟Hospitalet de Llobregat
Barcelona
Tel: + 34 - 936 - 858 100

România
Ipsen Pharma
Str. Grigore Alexandrescu nr. 59,
clădirea HQ Victoriei, Sector 1,
010626, Bucureşti
Tel: + 40 (021) 231 27 20

France
Ipsen Pharma
65 quai Georges Gorse
92100 Boulogne-Billancourt
France
Tél: + 33 1 58 33 50 00

Slovenija

PharmaSwiss d.o.o.
Brodišče 32
SI-1236 Trzin
Tel: + 386 1 236 47 00

Hrvatska
PharmaSwiss d.o.o.
Strojarska 20, 10 000 Zagreb,
Hrvatska
Tel: +385 1 6311 833
Fax: +385 1 6311 844

Slovenská republika
Liek s.r.o.

Hviezdoslavova 19
SK-90301 Senec
Slovenská republika
Tel: + 421 253 412 018

Ireland
Ipsen Pharmaceuticals Ltd.
Blanchardstown Industrial Park
Blanchardstown
IRL-Dublin 15
Tel: +353-1-809-8256

United Kingdom
Ipsen Ltd.
190 Bath Road
Slough, Berkshire SL1 3XE
United Kingdom
Tel: + 44 (0)1753 - 62 77 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Inne źródła informacji
Szczegółowe informacje o tym leku znajdują się na stronie internetowej
Europejskiej Agencji Leków http://www.ema.europa.eu.

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza