Bavencio konc. do sporz. roztw. do inf.(20 mg/ml) - fiol. 10 ml

Opakowanie

fiol. 10 ml

Producent

Merck Europe

Opis

produkt wydawany z apteki na podstawie recepty zastrzeżonej

Refundowany

Nie

Rodzaj

konc. do sporz. roztw. do inf.

Dawkowanie

Dożylnie. W monoterapii: 800 mg, dożylnie przez 60 min co 2 tyg. Należy kontynuować stosowanie preparatu wg zalecanego schematu dawkowania do czasu wystąpienia progresji choroby lub niemożliwych do zaakceptowania objawów toksyczności. W skojarzeniu z aksytynibem: 800 mg, dożylnie przez 60 min co 2 tyg. i 5 mg aksytynibu, doustnie 2 razy na dobę w odstępie 12 h z posiłkiem lub bez posiłku do czasu wystąpienia progresji choroby lub niemożliwych do zaakceptowania objawów toksyczności (informacje dotyczące dawkowania aksytynibu w ChPL aksytynibu). Premedykacja. Przed pierwszymi 4 infuzjami preparatu pacjenci powinni otrzymać premedykację lekiem antyhistaminowym i paracetamolem. Jeśli czwarta infuzja zakończy się bez wystąpienia reakcji związanych z infuzją, premedykację przed kolejnymi dawkami można stosować wg uznania lekarza. Modyfikacje leczenia. Nie zaleca się zwiększania ani zmniejszania dawki. W zależności od indywidualnej tolerancji i bezpieczeństwa stosowania konieczne może być odroczenie kolejnej dawki lub przerwanie leczenia. Wytyczne dotyczące wstrzymania lub przerwania stosowania preparatu: reakcje związane z infuzją: (stopnia 1.): zmniejszyć szybkość infuzji o 50%; (stopnia 2.): wstrzymać leczenie do czasu zmniejszenia nasilenia działań niepożądanych do stopnia 0.-1.; ponownie rozpocząć infuzję z szybkością o 50% mniejszą; (stopnia 3. lub 4.): przerwać leczenie na stałe; zapalenie płuc: (stopnia 2.): wstrzymać leczenie do czasu zmniejszenia nasilenia działań niepożądanych do stopnia 0.-1.; (stopnia 3. lub 4. lub nawracające zapalenie płuc stopnia 2.): przerwać leczenie na stałe; zapalenie wątroby: aktywność AspAT lub AlAT >3 do 5 x GGN lub stężenie bilirubiny całkowitej >1,5 do 3 x GGN: wstrzymać leczenie do czasu zmniejszenia nasilenia działań niepożądanych do stopnia 0.-1.; aktywność AspAT lub AlAT ≥5 x GGN lub stężenie bilirubiny całkowitej ≥3 x GGN: przerwać leczenie na stałe; zapalenie jelita grubego: lub biegunka stopnia 2. lub 3.: wstrzymać leczenie do czasu zmniejszenia nasilenia działań niepożądanych do stopnia 0.-1.; zapalenie jelita grubego stopnia 4. lub biegunka, lub nawracające zapalenie jelita grubego stopnia 3.: przerwać leczenie na stałe; zapalenie trzustki: podejrzenie: wstrzymać leczenie; potwierdzone: przerwać leczenie na stałe; zapalenie mięśnia sercowego: podejrzenie: wstrzymać leczenie; potwierdzone: przerwać leczenie na stałe; endokrynopatie: stopnia 3. lub 4.: wstrzymać leczenie do czasu zmniejszenia nasilenia działań niepożądanych do stopnia 0.-1.; zapalenie nerek i zaburzenia czynności nerek: CCr >1,5 do 6 x GGN: wstrzymać leczenie do czasu zmniejszenia nasilenia działań niepożądanych do stopnia 0.-1.; CCr ≥6 x GGN: przerwać leczenie na stałe; inne działania niepożądane pochodzenia immunologicznego (w tym zapalenie mięśni, niedoczynność przysadki, zapalenie błony naczyniowej oka, zespół Guillain-Barre): kliniczne objawy podmiotowe lub przedmiotowe stopnia 2. lub 3. nieopisanego powyżej działania niepożądanego pochodzenia immunologicznego: wstrzymać leczenie do czasu zmniejszenia nasilenia działań niepożądanych do stopnia 0.-1.; należy przerwać leczenie na stałe w przypadku: zagrażających życiu działań niepożądanych stopnia 4. (z wyjątkiem endokrynopatii kontrolowanych z zastosowaniem hormonalnej terapii zastępczej); nawracających działań niepożądanych pochodzenia immunologicznego stopnia 3.; wymogu stosowania ≥10 mg/dobę prednizonu, lub jego odpowiednika przez >12 tyg.; uporczywego działania niepożądanego pochodzenia immunologicznego stopnia 2. lub 3. utrzymujące się przez ≥12 tyg. Modyfikacje leczenia w przypadku stosowania preparatu w skojarzeniu z aksytynibem: aktywność AspAT lub AlAT jest ≥3 x GGN, ale <5 x GGN lub stężenie bilirubiny całkowitej jest ≥1,5 x GGN, ale <3 x GGN - należy wstrzymać leczenie preparatem i aksytynibem do czasu zmniejszenia nasilenia działań niepożądanych do stopnia 0.-1. Jeśli nasilenie działań niepożądanych utrzymuje się dłużej niż 5 dni należy rozważyć leczenie kortykosteroidami, prednizonem lub odpowiednikiem, a następnie stopniowo zmniejszać dawkę. Należy rozważyć wznowienie leczenia preparatem lub aksytynibem lub sekwencyjne wznowienie leczenia preparatem i aksytynibem po powrocie do normy. W przypadku ponownego podawania aksytynibu należy rozważyć zmniejszenie dawki zgodnie z ChPL aksytynibu. Jeśli aktywność AspAT lub AlAT jest ≥ 5 x GGN lub >3 x GGN przy jednoczesnym stężeniu bilirubiny całkowitej ≥2 x GGN lub jeśli stężenie bilirubiny całkowitej jest ≥3 x GGN należy zaprzestać leczenia preparatem i aksytynibem i rozważyć leczenie kortykosteroidami. Dzieci i młodzież. Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności preparatu u dzieci i młodzieży w wieku <18 lat. Szczególne grupy pacjentów. Nie ma konieczności dostosowywania dawki u pacjentów w podeszłym wieku (≥65 lat) oraz u pacjentów z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek oraz pacjentów z łagodnymi zaburzeniami czynności wątroby. Dostępne dane dotyczące pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek lub pacjentów z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby są niewystarczające do określenia zaleceń dotyczących dawkowania. Sposób podania. Preparat jest przeznaczony wyłącznie do infuzji dożylnej. Nie wolno go podawać w postaci szybkiego wstrzyknięcia dożylnego ani bolusa. Lek należy rozcieńczyć w 9 mg/ml (0,9%) roztworu chlorku sodu do wstrzykiwań lub w 4,5 mg/ml (0,45%) roztworu chlorku sodu do wstrzykiwań. Roztwór należy podawać w infuzji dożylnej trwającej 60 min przez wbudowany lub podłączany jałowy, niepirogenny filtr o średnicy porów 0,2 mikrometra o niskim stopniu wiązania białka.

Zastosowanie

Monoterapia u dorosłych pacjentów z przerzutowym rakiem z komórek Merkla (MCC). W skojarzeniu z aksytynibem jako leczenie pierwszego rzutu u dorosłych pacjentów z zaawansowanym rakiem nerkowokomórkowym (RCC).

Treść ulotki

1. Co to jest lek Bavencio i w jakim celu się go stosuje

Lek Bavencio zawiera substancję czynną awelumab, czyli monoklonalne przeciwciało (rodzaj białka),
które wiąże się z ligandem nazywanym PD-L1.

PD-L1 występuje na powierzchni pewnych komórek nowotworowych i przyczynia się do ich ochrony
przed działaniem układu immunologicznego (naturalny system obronny organizmu). Lek Bavencio
wiąże się z PD-L1 i blokuje to działanie ochronne, umożliwiając układowi immunologicznemu
atakowanie komórek nowotworowych.

Lek Bavencio jest stosowany u dorosłych w leczeniu:

• raka z komórek Merkla (ang. Merkel cell carcinoma, MCC) z przerzutami (rozprzestrzenienie
  się do innych części organizmu), który jest rzadko występującym rodzajem raka skóry,
• raka nerkowokomórkowego (ang. renal cell carcinoma, RCC) w zaawansowanym stadium
  (rozprzestrzenienie się poza nerką lub do innych części organizmu), który jest rodzajem raka
  nerki.

W przypadku raka nerkowokomórkowego lek Bavencio stosuje się w skojarzeniu z aksytynibem.

Należy również przeczytać ulotkę dla pacjenta leku zawierającego aksytynib. W przypadku
jakichkolwiek pytań dotyczących aksytynibu należy zwrócić się do lekarza.2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Bavencio

Kiedy
nie stosować leku Bavencio
Jeśli pacjent ma uczulenie na awelumab lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
(wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Badania krwi i kontrole masy ciała
Lekarz będzie sprawdzał ogólny stan zdrowia pacjenta przed leczeniem i w trakcie leczenia lekiem
Bavencio.

W trakcie leczenia zostaną przeprowadzane badania krwi. Lekarz skontroluje masę ciała pacjenta
przed leczeniem i w trakcie leczenia.

Przed zastosowaniem leku Bavencio należy porozmawiać z lekarzem
Lek może powodować działania niepożądane (patrz punkt 4). Należy pamiętać, że w niektórych
przypadkach objawy mogą wystąpić z opóźnieniem i mogą pojawić się po otrzymaniu ostatniej dawki.

Pacjent powinien uzyskać natychmiastową pomoc medyczną jeśli wystąpią:
- reakcje związane z infuzją;
- dolegliwości spowodowane zapaleniem płuc; zapalenie wątroby lub inne choroby wątroby;
- zapalenie jelit, biegunka (wodniste, luźne lub miękkie stolce) lub częstsze niż zwykle
- wypróżnianie się; zapalenie trzustki;
- zapalenie serca (zapalenie mięśnia sercowego);
- choroby gruczołów wytwarzających hormony (tarczyca, nadnercza i przysadka), które mogą
- wpływać na pracę tych gruczołów;
- cukrzyca typu 1, w tym obecność ciał ketonowych we krwi spowodowana cukrzycą
- (cukrzycowa kwasica ketonowa); choroby nerek; zapalenie mięśni.

Jeśli w trakcie przyjmowania leku Bavencio pojawi się któryś z powyższych objawów, nie należy
próbować leczyć ich samodzielnie z zastosowaniem innych leków. Lekarz może:
• zalecić pacjentowi inne leki, aby zapobiec wystąpieniu powikłań i złagodzić objawy,
• wstrzymać podanie kolejnej dawki leku Bavencio,
• lub przerwać na stałe stosowanie leku Bavencio.

Przed otrzymaniem leku Bavencio należy skonsultować się z lekarzem lub pielęgniarką, jeśli:
• pacjent ma chorobę autoimmunologiczną (choroba, w której organizm atakuje własne komórki);
• pacjent jest zakażony ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV) lub choruje na zespół nabytego
  niedoboru odporności (AIDS);
• pacjent kiedykolwiek chorował na przewlekłe, wirusowe zapalenie wątroby, w tym zapalenie
  wątroby typu B (HBV) lub zapalenie wątroby typu C (HCV);
• pacjent otrzymuje leki hamujące działanie układu immunologicznego;
• pacjent przeszedł operację przeszczepienia narządu.

Dzieci i młodzież
Stosowanie leku Bavencio nie było badane u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Lek Bavencio a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a
także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Ciąża
Lek Bavencio może działać szkodliwie na nienarodzone dziecko. Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza,
że może być w ciąży, lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed
zastosowaniem tego leku.

Pacjentki w ciąży nie mogą stosować leku Bavencio, o ile lekarz nie zdecyduje inaczej.
Kobiety w wieku rozrodczym muszą stosować skuteczną metodę antykoncepcji w trakcie stosowania
leku Bavencio i przez co najmniej 1 miesiąc po otrzymaniu ostatniej dawki.

Karmienie piersią
Pacjentki karmiące piersią powinny o tym poinformować lekarza.

Nie należy karmić piersią w trakcie stosowania leku Bavencio i przez co najmniej 1 miesiąc po
otrzymaniu ostatniej dawki.

Nie wiadomo, czy lek Bavencio przenika do mleka ludzkiego. Nie można wykluczyć zagrożenia dla
karmionego piersią dziecka.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Jeśli pacjent po otrzymaniu leku nie czuje się wystarczająco dobrze, nie powinien prowadzić pojazdów ani
obsługiwać maszyn. Zmęczenie jest bardzo częstym działaniem niepożądanym leku Bavencio i może
wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Bavencio zawiera niewielką ilość sodu
Lek Bavencio zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na każdą dawkę i w związku z tym lek uznaje się za
„wolny od sodu”.3. Jak stosować lek Bavencio

Pacjent otrzyma lek Bavencio w szpitalu lub klinice pod nadzorem doświadczonego lekarza.

Otrzymywana dawka leku Bavencio
Zalecana dawka awelumabu wynosi 800 mg co 2 tygodnie. Lekarz zdecyduje o ilości cyklów leczenia.

Sposób otrzymywania leku Bavencio
Pacjent będzie otrzymywał lek Bavencio we wlewie (kroplówce) do żyły, trwającym 1 godzinę. Przed
podaniem lek Bavencio zostanie dodany do worka infuzyjnego zawierającego roztwór chlorku sodu.

Przed otrzymaniem leku Bavencio
Przez co najmniej pierwsze 4 cykle leczenia, przed zastosowaniem leku Bavencio pacjent otrzyma
paracetamol i lek antyhistaminowy aby pomóc zapobiec wystąpieniu możliwych działań niepożądanych
związanych z infuzją. W zależności od reakcji organizmu pacjenta na leczenie, lekarz może podjąć decyzję
o kontynuowaniu podawania tych leków przed wszystkimi cyklami leczenia lekiem Bavencio.

Pominięcie dawki leku Bavencio
Istotne jest aby pacjent przychodził na wszystkie wizyty w celu otrzymania leku Bavencio.
W przypadku pominięcia wizyty należy zapytać lekarza o termin podania kolejnej dawki.

Przerwanie stosowania leku Bavencio
Nie należy przerywać stosowania leku Bavencio, chyba że lekarz zdecyduje inaczej. Przerwanie leczenia
może prowadzić do braku skuteczności leku.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się
do lekarza.4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Niektóre działania niepożądane mogą wystąpić po kilku tygodniach lub miesiącach od otrzymania ostatniej
dawki.

Lek Bavencio wywiera wpływ na układ immunologiczny i może powodować stany zapalne w różnych

częściach organizmu (patrz punkt 2). Stany zapalne mogą wyrządzić poważne szkody w organizmie,
a niektóre z nich mogą nawet prowadzić do zgonu i dlatego wymagają leczenia lub przerwania
stosowania leku Bavencio.

Należy uzyskać natychmiastową pomoc medyczną w przypadku wystąpienia stanu zapalnego
w jakiejkolwiek części organizmu, wystąpienia lub nasilenia któregoś z poniższych objawów
podmiotowych lub przedmiotowych.

• Objawy reakcji związanych z infuzją takie jak duszności lub świszczący oddech, dreszcze
  lub drżenie, wysypka grudkowa lub pęcherze na skórze, uderzenia gorąca, niskie ciśnienie krwi
  (zawroty głowy, zmęczenie, nudności), gorączka, ból pleców i ból brzucha. Występują bardzo
  często.

• Objawy zapalenia gruczołów wytwarzających hormony (które może mieć wpływ na pracę
  gruczołów), w tym skrajne zmęczenie, szybkie bicie serca, zwiększone pocenie się, zmiany w
  nastroju lub zachowaniu, takie jak drażliwość lub roztargnienie, uczucie zimna, bardzo
  niskie ciśnienie krwi (omdlenia, zawroty głowy, zmęczenie, nudności), zmiana masy ciała lub ból
  głowy. Są to bardzo częste objawy związane z tarczycą, częste związane z nadnerczami, a niezbyt
  częste związane z przysadką.

• Objawy zapalenia płuc, w tym trudności z oddychaniem lub kaszel. Występują często.

• Objawy zapalenia jelit, w tym biegunka (luźne stolce) lub częstsze niż zwykle wypróżnianie
  się, krew w stolcach lub ciemne, smoliste, klejące się stolce, albo silny ból lub tkliwość
  brzucha. Występują często.

• Objawy chorób wątroby, w tym zapalenie wątroby mogące obejmować zażółcenie skóry
  (żółtaczka) lub białkówek oczu, silne nudności lub wymioty, ból z prawej strony brzucha,
  senność, ciemny mocz (w kolorze herbaty), częstsze niż zwykle występowanie krwawień lub
  siniaków, mniejsze niż zwykle uczucie głodu, zmęczenie lub nieprawidłowe wyniki badań
  czynności wątroby. Występują często.

• Objawy zapalenia trzustki, w tym ból brzucha, nudności i wymioty. Występują niezbyt często.

• Objawy zapalenia serca (zapalenie mięśnia sercowego), w tym problemy z oddychaniem,
  zawroty głowy lub omdlenia, gorączka, ból w klatce piersiowej i uczucie ucisku w klatce
  piersiowej lub objawy grypopodobne. Występują niezbyt często.

• Objawy cukrzycy typu 1, w tym większe niż zwykle uczucie głodu lub pragnienia, potrzeba
  częstszego oddawania moczu, zmniejszenie masy ciała i uczucie zmęczenia. Występują niezbyt
  często.

• Objawy zapalenia nerek, w tym nieprawidłowe wyniki badań czynności nerek, rzadsze niż zwykle
  oddawanie moczu, obecność krwi w moczu lub obrzęk kostek. Występują niezbyt często.

• Objawy zapalenia mięśni, w tym ból lub osłabienie mięśni. Występują niezbyt często.

Pacjent nie powinien próbować leczyć się samodzielnie przyjmując inne leki.

Inne działania niepożądane

Niektóre z działań niepożądanych mogą przebiegać bezobjawowo, a ich wykrycie będzie możliwe
wyłącznie na podstawie badań krwi.

W badaniach klinicznych z zastosowaniem samego awelumabu zgłaszano niżej wymienione działania
niepożądane.

Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób)
• zmniejszenie liczby krwinek czerwonych,
• nudności, luźne stolce, zaparcie, wymioty,
• ból w obrębie brzucha, ból pleców, ból stawów,
• kaszel, duszność
• uczucie zmęczenia lub osłabienia,
• gorączka,
• obrzęk rąk, stóp lub nóg,
• zmniejszenie masy ciała, zmniejszone uczucie głodu.

Często (mogą wystąpić u 1 na 10 osób)
• zmniejszenie liczby pewnego rodzaju krwinek białych (limfocytów),
• wzrost lub spadek ciśnienia krwi,
• ból głowy, zawroty głowy
• uczucie zimna,
• suchość w j amie ustnej,
• zwiększenie aktywności enzymów trzustkowych we krwi,
• wysypka na skórze, świąd,
• ból mięśni,
• choroba grypopodobna (w tym uczucie gorączki, bóle mięśni),
• drętwienie, mrowienie, osłabienie, uczucie pieczenia rąk lub nóg.

Niezbyt często (mogą wystąpić u 1 na 100 osób)
• zmniejszenie liczby płytek krwi,
• zaczerwienienie skóry,
• niedrożność jelit
• czerwone, swędzące, pokryte łuską zmiany skórne,
• reakcja zapalna całego organizmu (zespół ogólnoustrojowej reakcji zapalnej),
• zapalenie oka,
• zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych we krwi,
• zwiększenie liczby pewnego rodzaju krwinek białych (granulocytów kwasochłonnych),
• zwiększona aktywność enzymu mięśniowego we krwi,
• zespół Guillain-Barré (choroba układu immunologicznego, która powoduje zapalenie nerwów
  i może przejawiać się bólem, drętwieniem i osłabieniem mięśni oraz problemami
  z chodzeniem).

W badaniach klinicznych z zastosowaniem awelumabu w skojarzeniu z aksytynibem zgłaszano
następujące działania niepożądane.

Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób)
• luźne stolce, nudności, zaparcia, wymioty,
• wzrost ciśnienia krwi,
• uczucie zmęczenia lub osłabienia,
• chrypka, kaszel, duszność,
• zmniejszone uczucie głodu, zmniejszenie masy ciała,
• ból głowy, zawroty głowy,
• ból stawów, ból pleców, ból brzucha, ból mięśni,
• zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych we krwi,
• uczucie zimna,
• wysypka na skórze, świąd,
• gorączka.

Często (mogą wystąpić u 1 na 10 osób)
• czerwone, swędzące, pokryte łuską zmiany skórne, wysypka trądzikopodobna,
• obrzęk rąk, stóp lub nóg,
• suchość w jamie ustnej,
• zwiększenie aktywności enzymów trzustkowych we krwi,
• zmniejszona czynność nerek,
• zmniejszenie liczby krwinek czerwonych,
• spadek ciśnienia krwi,
• zwiększone stężenie
• glukozy we krwi,
• choroba grypopodobna (w tym uczucie gorączki, bóle mięśni),
• zwiększona aktywność enzymu mięśniowego we krwi,
• zmniejszenie liczby płytek krwi,
• drętwienie, mrowienie, osłabienie, uczucie pieczenia rąk lub nóg,
• zaczerwienienie skóry.

Niezbyt często (mogą wystąpić u 1 na 100 osób)
• zmniejszenie liczby pewnego rodzaju krwinek białych (limfocytów),
• zwiększenie liczby pewnego rodzaju krwinek białych (granulocytów kwasochłonnych),
• niedrożność jelit.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej
ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio
do „krajowego systemu zgłaszania” wymienionego w załączniku V. Dzięki zgłaszaniu działań
niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.5. Jak przechowywać lek Bavencio

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie fiolki i pudełku po:
Termin ważności (EXP). Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C).

Nie zamrażać.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Nie przechowywać żadnych niezużytych porcji koncentratu lub rozcieńczonego roztworu w celu
ponownego użycia.

Wszelkie niewykorzystane resztki leku lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi
przepisami.6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Bavencio

Substancją czynną leku jest awelumab.

Jedna 10 ml fiolka zawiera 200 mg awelumabu. Każdy ml koncentratu zawiera 20 mg awelumabu.

Pozostałe składniki to: mannitol, kwas octowy lodowaty, polisorbat 20, sodu wodorotlenek, woda do
wstrzykiwań (patrz punkt 2 „Lek Bavencio zawiera niewielką ilość sodu”).

Jak wygląda lek Bavencio i co zawiera opakowanie
Lek Bavencio jest przezroczystym, bezbarwnym do lekko żółtego koncentratem do sporządzania roztworu
do infuzji (koncentrat jałowy).

Wielkość opakowania to 1 szklana fiolka w pudełku.

Podmiot odpowiedzialny
Merck Europe B.V.
Gustav Mahlerplein 102 1082 MA Amsterdam Holandia

Wytwórca
Merck Serono S.p.A.
Via Delle Magnolie 15 (loc. frazione Zona Industriale)
70026 - Modugno (BA)
Włochy

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Ten lek został warunkowo dopuszczony do obrotu. Oznacza to, że oczekuje się na więcej danych
dotyczących leku.
Europejska Agencja Leków dokona co najmniej raz w roku przeglądu nowych informacji o leku
i w razie konieczności treść tej ulotki zostanie zaktualizowana.

Inne źródła informacji

Szczegółowe informacje o tym leku znajdują się na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków
http://www.ema.europa.eu.

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Instrukcja przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Przygotowanie i podanie
Przygotowanie roztworu do infuzji powinno odbywać się z zastosowaniem zasad aseptyki.
• Należy sprawdzić wzrokowo fiolkę czy występują cząstki stałe i przebarwienia. Produkt
  leczniczy Bavencio jest przezroczystym, bezbarwnym do lekko żółtego roztworem. Fiolkę
  należy wyrzucić, jeśli roztwór jest mętny, przebarwiony lub zawiera cząstki stałe.
• Należy użyć worka infuzyjnego o odpowiedniej wielkości (najlepiej 250 ml) zawierającego 9
  mg/ml (0,9%) roztworu chlorku sodu do wstrzykiwań lub 4,5 mg/ml (0,45%) roztworu chlorku sodu
  do wstrzykiwań. Należy pobrać wymaganą ilość produktu leczniczego Bavencio
  z fiolki (fiolek) i wstrzyknąć ją do worka infuzyjnego. Wszelkie częściowo zużyte lub puste
  fiolki należy wyrzucić.
• Rozcieńczony roztwór należy ostrożnie zmieszać, odwracając worek, aby uniknąć powstawania
  piany lub nadmiernego strącania się roztworu.
• Sprawdzić, czy roztwór jest przejrzysty, bezbarwny i czy nie zawiera żadnych widocznych
  cząstek. Rozcieńczony roztwór należy podać natychmiast po przygotowaniu.
• Nie podawać jednocześnie innych produktów leczniczych przez tę samą linię infuzyjną. Infuzję
  należy podać przez wbudowany lub podłączany jałowy, niepirogenny filtr o średnicy porów 0,2
  mikrometra o niskim stopniu wiązania białka.

Po podaniu produktu leczniczego Bavencio linię należy przepłukać 9 mg/ml (0,9%) roztworem
chlorku sodu do wstrzykiwań lub 4,5 mg/ml (0,45%) roztworem chlorku sodu do wstrzykiwań.

Nie zamrażać rozcieńczonego roztworu ani nie potrząsać nim. Jeśli produkt był przechowywany w
lodówce, przed użyciem należy odczekać, aż rozcieńczony roztwór w workach infuzyjnych osiągnie
temperaturę pokojową.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie
z lokalnymi przepisami.

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza