Baikadent żel do stos. w j. ustnej(5,77 mg/g) - tuba 15 g

Opakowanie

tuba 15 g

Producent

Herbapol Wrocław

Opis

produkt dostępny bez recepty

Refundowany

Nie

Rodzaj

żel do stos. w j. ustnej

Dawkowanie

Zewnętrznie. Dorośli: bezpośrednio po umyciu zębów wcierać w miejsca chorobowo zmienione ok. 2 cm żelu 2-4 razy dziennie. Nie spożywać posiłków przez co najmniej 30 min. po naniesieniu preparatu. W przewlekłych stanach zapalnych błony śluzowej jamy ustnej zaleca się systematyczne stosowanie preparatu przez okres 2 tyg. Nie określono dotychczas bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności preparatu u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.

Zastosowanie

Leczenie uzupełniające paradontopatii powierzchownych i głębokich. Profilaktyka chorób przyzębia. Przewlekłe stany zapalne śluzówki jamy ustnej (również przy urazach spowodowanych przez protezy).

Treść ulotki

1. CO TO JEST LEK BAIKADENT I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Baikadent jest to żel do stosowania na dziąsła w chorobach przyzębia.
Lecznicze działanie żelu oparte jest na zmniejszaniu wytwarzania w komórkach chorej tkanki
substancji wywołujących rozwój stanu zapalnego (działanie przeciwzapalne) oraz na pobudzeniu
aktywności komórek regenerujących dziąsła (działanie poprawiające stan dziąseł). Składniki czynne
żelu charakteryzują się także aktywnością przeciwbakteryjną oraz przeciwgrzybiczą. Wykazano ich
działanie wobec bakterii chorobotwórczych, w tym także tych odpowiedzialnych za zmiany chorobowe
u osób cierpiących na przewlekłe stany zapalne śluzówki jamy ustnej. Stosowanie profilaktyczne żelu
może hamować rozwój chorób przyzębia i poprawiać stan dziąseł.

Wskazania do stosowania:
• w leczeniu uzupełniającym paradontopatii powierzchownych i głębokich
• w profilaktyce chorób przyzębia
• w przewlekłych stanach zapalnych śluzówki jamy ustnej (również przy urazach spowodowanych
   przez protezy).2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU BAIKADENT

Kiedy nie stosować leku Baikadent:
- jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego
  leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Baikadent należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą

Zachować szczególną ostrożnośću osób ze skłonnością do uczuleń. Jeżeli wystąpi u nich
opuchnięcie dziąseł lub inne niepokojące objawy, należy przerwać stosowanie preparatu i zwrócić się
do lekarza

Lek Baikadent zawiera:
-glikol propylenowy - może powodować podrażnienie skóry
- metylu parahydroksybenzoesan i propylu parahydroksybenzoesan - może powodować
  reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

Dzieci i młodzież poniżej 18 lat
Lek nie powinien być stosowany u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat

Lek Baikadent a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Stosowanie leku Baikadent z jedzeniem i piciem
Po zastosowaniu leku nie jeść i nie pić przez co najmniej 30 minut.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza się, że może być w ciąży lub gdy planuje
mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Ze względu na nieznane ryzyko stosowania preparatu Baikadent na dziąsła u kobiet w okresie ciąży i
karmienia piersią, nie zaleca się stosowania.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Nie badano wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn.3. JAK STOSOWAĆ LEK BAIKADENT

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według
zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawkowanie i sposób podawania
Dorośli
Zewnętrznie, 2 do 4 razy dziennie, bezpośrednio po umyciu zębów, ok. 2 cm żelu wcierać w miejsca
chorobowo zmienione jamy ustnej i co najmniej 30 min nie jeść i nie pić.

Dzieci i młodzież poniżej 18 lat
Nie określono dotychczas bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu leczniczego
Baikadent w tej grupie wiekowej.
W przewlekłych stanach zapalnych śluzówki jamy ustnej zaleca się systematyczne stosowanie
preparatu przez okres 2 tygodni. Jeżeli po tym czasie objawy zapalne nie ustąpią, należy zwrócić się
do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecane dawki leku Baikadent
Nie należy stosować dawki większej niż zalecana.

Pominięcie zastosowania leku Baikadent
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Baikadent
W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do
lekarz lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Nie raportowano działań niepożądanych podczas stosowania leku Baikadent.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać
bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al.
Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, nr tel.: (22) 49-21-301, nr faksu: (22) 49-21-309, e-mail:
ndl@urpl.gov.pl.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK BAIKADENT

Lek należy przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C, w miejscu niedostępnym i
niewidocznym dla dzieci.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na tubie/pudełku. Termin
ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Baikadent
Substancją czynną
w 100 g żelu jest
Zespół flawonów izolowanych z korzenia Scutellaria baicalensis
(tarczycy baikalskiej) 0,577 g
Pozostałe składniki leku to: karbomer (Carbopol 5984), glicerol, metylu parahydroksybenzoesan,
propylu parahydroksybenzoesan, glikol propylenowy, sodu wodorotlenek, sodu węglan bezwodny,
woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Baikadent i co zawiera opakowanie
Lek Baikadent występuje pod postacią żelu . Opakowanie stanowi tuba aluminiowa z zakrętką
polietylenową zawierająca 15 g żelu, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:
Wrocławskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A.
50-951 Wrocław, ul. Św. Mikołaja 65/68
tel.: +48 71 335 72 25
fax: +48 71 372 47 40
e-mail: herbapol@herbapol.pl

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących leku Baikadentnależy zwrócić się
do podmiotu odpowiedzialnego: tel. (71) 321-86-04 wew. 123.

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza