Bactroban krem(20 mg/g) - tuba 15 g

Opakowanie

tuba 15 g

Producent

GlaxoSmithKline (Ireland)

Opis

produkt wydawany z apteki na podstawie recepty

Refundowany

Nie

Rodzaj

krem

Dawkowanie

Zewnętrznie. Maść. Dzieci, dorośli, osoby w podeszłym wieku, pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby: 2-3 razy na dobę. Krem. Dzieci w wieku powyżej 1 rż., dorośli, osoby w podeszłym wieku: 3 razy na dobę. Czas leczenia wynosi do 10 dni. Pacjentów, u których w ciągu 3 do 5 dni nie wystąpiła kliniczna odpowiedź na leczenie, należy poddać ponownej ocenie. Szczególne grupy pacjentów. Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania kremu u dzieci w wieku poniżej jednego roku nie zostały jeszcze ustalone. Nie ma konieczności dostosowywania dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby. Sposób podania. Nałożyć niewielką ilość kremu lub maści na zmienione chorobowo miejsce na skórze za pomocą kawałka czystej waty lub gazika. Leczoną powierzchnię można przykryć opatrunkiem. Nie należy mieszać kremu lub maści z innymi preparatami, ponieważ może to spowodować rozcieńczenie leku, zmniejszenie jego aktywności przeciwbakteryjnej oraz utratę stabilności preparatu.

Zastosowanie

Krem: miejscowe leczenie wtórnych zakażeń zmian urazowych skóry, takich jak niewielkie rany szarpane, rany szyte lub otarcia naskórka, wywołanych wrażliwymi na mupirocynę szczepami bakterii Staphylococcus aureus i Streptococcus pyogenes. Maść: miejscowe leczenie pierwotnych i wtórnych bakteryjnych zakażeń skóry, wywołanych wrażliwymi na mupirocynę szczepami Staphylococcus aureus, w tym szczepami metycylinoopornymi oraz Streptococcus pyogenes. Maść jest stosowana w pierwotnych zakażeniach skóry, takich jak liszajec, zakażenia mieszków włosowych, czyraczność, we wtórnych zakażeniach w przebiegu różnych dermatoz oraz może być stosowany w profilaktyce zakażeń zmian urazowych skóry, takich jak niewielkie rany szarpane, rany szyte lub otarcia naskórka.

Treść ulotki

1. Co to jest lek Bactroban i w jakim celu się go stosuje

Bactroban w postaci kremu zawiera antybiotyk zwany mupirocyną w postaci mupirocyny wapniowej
(mikronizowanej).

Jest on stosowany:
• w leczeniu zakażeń skóry, takich jak zakażenia niewielkich ran szarpanych, ran szytych lub otarć
  naskórka, wywołanych przez bakterie zwane Staphylococcus aureus lub Streptococcus pyogenes.

Ten krem jest przeznaczony do stosowania wyłącznie na skórę.
Leczenie nie powinno przekraczać 10 dni.
Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Bactroban

Kiedy nie stosować leku Bactroban
• jeśli pacjent ma uczulenie na mupirocynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku
  Bactroban (wymienionych w punkcie 6).
• u pacjentów w wieku poniżej jednego roku.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty
lub pielęgniarki.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Bactroban należy omówić to z lekarzem, farmaceutą
lub pielęgniarką.

Bactroban krem należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie należy stosować leku
Bactroban do oczu ani do nosa. Jeśli pacjent stosuje lek Bactroban na skórę twarzy, należy zachować
ostrożność, aby nie zastosować go do oczu, nosa lub w ich pobliżu. Jeśli krem dostanie się do oka,
należy dokładnie przemywać je wodą, aż do usunięcia pozostałości kremu.

Nie należy stosować leku Bactroban do jamy ustnej ani go połykać.
Do stosowania do nosa dostępna jest specjalna postać: Bactroban, maść do nosa.

Lek Bactroban a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

W przypadku, jeśli leczenie dotyczy pękniętej brodawki sutkowej, należy ją bardzo dokładnie umyć
przed karmieniem piersią.

Lek Bactroban zawiera alkohol cetylowy, alkohol stearylowy i alkohol benzylowy.
Alkohol cetylowy i alkohol stearylowy mogą powodować miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe
zapalenie skóry).
Alkohol benzylowy może powodować łagodne miejscowe podrażnienie lub reakcje alergiczne. Patrz
także punkt 4.

3. Jak stosować lek Bactroban

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości
należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, lub pielęgniarki.

Stosowanie leku
Nie należy nakładać innych maści lub kremów w miejscu stosowania leku Bactroban, ponieważ może
to spowodować zmniejszenie jego skuteczności.

Zazwyczaj lek Bactroban nakładany jest na skórę do 3 razy na dobę.

1. Umyć i osuszyć ręce.
2. Nałożyć niewielką ilość kremu na kawałek czystej waty lub gazik.
3. Nałożyć za jego pomocą krem na zmienione chorobowo miejsce na skórze.
4. Leczone miejsce w razie potrzeby można przykryć opatrunkiem, chyba że lekarz zaleci
  pozostawienie leczonego miejsca nieprzykrytego.
5. Zakręcić tubkę i umyć ręce.

Jak długo należy stosować Bactroban
Lek Bactroban należy stosować tak długo, jak zaleci lekarz prowadzący. W razie wątpliwości należy
skontaktować się z lekarzem prowadzącym, farmaceutą lub pielęgniarką. Zazwyczaj bakterie giną
po 10 dniach od rozpoczęcia kuracji.
Nie należy stosować leku Bactroban dłużej niż 10 dni.
Jeśli w ciągu 3 do 5 dni leczenia nie dochodzi do poprawy, należy skontaktować się z lekarzem
prowadzącym.
W przypadku stosowania leku Bactroban przez dłuższy czas może dochodzić do zakażenia
drożdżakowego na obszarach ciała o dużej wilgotności. Na skórze widoczne są jasnoczerwone plamki,
które mogą być bardzo swędzące. Czasami w środku mogą znajdować się małe krosty.
Jeśli pojawią się takie objawy, należy poinformować lekarza prowadzącego lub farmaceutę.

Stosowanie u dzieci
Nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej jednego roku, gdyż nie przeprowadzono
odpowiednich badań.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Bactroban
W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku Bactroban należy skontaktować się
z lekarzem prowadzącym lub farmaceutą, lub pielęgniarką. Starannie usunąć nadmierną ilość kremu.
W przypadku połknięcia leku Bactroban należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem
prowadzącym informując o tym, co i w jakiej ilości zostało połknięte.

Pominięcie zastosowania leku Bactroban
Jeśli pacjent zapomni zastosować lek, należy zastosować go, gdy sobie o tym przypomni. Jeśli pora
zastosowania następnej dawki wypada w ciągu godziny, należy opuścić dawkę pominiętą.
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Bactroban
Jeśli pacjent przerwie stosowanie leku Bactroban zbyt wcześnie, nie wszystkie bakterie mogą zginąć
lub mogą się nadal namnażać. Należy zapytać lekarza prowadzącego, farmaceutę lub pielęgniarkę,
kiedy przerwać stosowanie kremu.
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się
do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Objawy, na które należy zwrócić uwagę

Uogólnione reakcje alergiczne
Występują bardzo rzadko (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów). Objawy obejmują:
• uogólnioną wysypkę, pokrzywkę,
• obrzęk naczynioruchowy (puchnięcie, czasami również twarzy i ust, mogące prowadzić
  do trudności z oddychaniem),
• omdlenie lub utratę przytomności.
w wypadku wystąpienia takich objawów należy zaprzestać stosowania leku i natychmiast
skontaktować się z lekarzem.


Jeśli u pacjenta wystąpi podrażnienie skórylub nadwrażliwośćnależy

• usunąć krem
• przerwać stosowanie leku
• poinformować lekarza prowadzącego tak szybko jak to możliwe

W rzadkich przypadkach leki takie jak Bactroban krem mogą spowodować zapalenie okrężnicy
(jelita grubego) – objawia się to pojawieniem się biegunki, zwykle krwistej i zawierającej śluz, bólem
brzucha, gorączką (rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy).
W przypadku pojawienia się powyższych objawów należy skontaktować się z lekarzem tak szybko
jak to możliwe.


Poniżej wymieniono działania niepożądane tego leku, jakie również mogą wystąpić.

Częste (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):
• skórne reakcje uczuleniowe w miejscu podania w tym: świąd, zaczerwienienie, pieczenie,
  pokrzywka, kontaktowe zapalenie skóry, wysypka.

Zaczerwienienie i suchość skóry może także wystąpić na innych częściach ciała niż część leczona.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane
niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania
niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych
Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa,
tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Bactroban

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie zamrażać.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po: „EXP”.
Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
Skrót „Lot” oznacza numer serii produktu.
Nie stosować leku Bactroban, jeśli wygląda inaczej niż normalnie (patrz opis w pkt.6).

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę jak usunąć leki, których już się nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Bactroban
- Substancją czynną leku jest mupirocyna w postaci mupirocyny wapniowej. Każdy gram kremu
  zawiera 20 mg mupirocyny.
- Pozostałe składniki to: guma ksantanowa, parafina ciekła, cetomakrogol 1000, alkohol
  stearylowy, alkohol cetylowy, fenoksyetanol, alkohol benzylowy, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Bactroban i co zawiera opakowanie
Bactroban jest kremem o białej barwie i jednolitej konsystencji. Lek dostępny jest w tubach
aluminiowych zawierających 15 g kremu, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited
12 Riverwalk
Citywest Business Campus
Dublin 24
Irlandia

Importer
GlaxoSmithKline Trading Services Limited
12 Riverwalk
Citywest Business Campus
Dublin 24
Irlandia

Importer
Delpharm Spółka Akcyjna
ul. Grunwaldzka 189
60-322 Poznań
Polska

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu
odpowiedzialnego:

GSK Services Sp. z o.o.
ul. Rzymowskiego 53
02-697 Warszawa
tel. (0-22) 576 9000

Data ostatniej aktualizacji ulotki: czerwiec 2022

GSK logo

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza