Bactroban maść do nosa(20 mg/g) - tuba 3 g

Opakowanie

tuba 3 g

Producent

GlaxoSmithKline (Ireland)

Opis

produkt wydawany z apteki na podstawie recepty

Refundowany

Nie

Rodzaj

maść do nosa

Dawkowanie

Do stosowania wyłącznie na błonę śluzową nosa. Dzieci, dorośli, osoby w podeszłym wieku: niewielką ilość maści (wielkości główki zapałki, ok. 30 mg maści) należy wprowadzać do nozdrzy przednich 2 razy na dobę przez co najmniej 5 dni. Nosicielstwo bakterii w przedsionku nosa powinno ustąpić po 3-5 dniach leczenia. Maści nie należy stosować dłużej niż 10 dni. Nie należy mieszać maści z innymi preparatami, ponieważ może to spowodować rozcieńczenie leku, prowadzące do zmniejszenia jego aktywności przeciwbakteryjnej oraz możliwą utratę stabilności mupirocyny w maści do nosa. Nie stosować u noworodków i niemowląt.

Zastosowanie

Eliminacja nosicielstwa gronkowców, w tym szczepów metycylinoopornych Staphylococcus aureus (MRSA) z przewodów nosowych.

Treść ulotki

1. Co to jest Bactroban i w jakim celu się go stosuje

Bactroban w postaci maści do nosa (zwany w tej ulotce Bactrobanem) zawiera antybiotyk zwany
mupirocyną w postaci mupirocyny wapniowej (mikronizowanej).

Jest on stosowany:
- do eliminacji z nosa bakterii z grupy zwanej gronkowcami. W tej grupie znajdują się MRSA
   (metycylinooporne szczepy Staphylococcus aureus)

Ta maść jest przeznaczona do stosowania wyłącznie do nosa.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Bactroban

Kiedy nie stosować leku Bactroban
Jeśli pacjent ma uczulenie na mupirocynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku Bactroban
(wymienionych w punkcie 6).
W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
• nie stosować u noworodków i niemowląt.
• nie stosować leku Bactroban do oczu ani w pobliżu oczu. Unikać kontaktu z oczami. Jeśli maść
   dostanie się do oka, należy dokładnie przemyć je wodą aż do usunięcia pozostałości maści.
• nie stosować leku Bactroban do ust ani go nie połykać.

Lek Bactroban a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub
ostatnio również tych, które wydawane są bez recepty i o lekach ziołowych, a także o lekach które
pacjent planuje przyjmować.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

3. Jak stosować lek Bactroban

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości
należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Stosowanie leku

Bactroban należy wprowadzać do nosa 2 razy na dobę.
1. Umyć i osuszyć ręce.
2. Niewielką ilość maści wielkości główki od zapałki wycisnąć na mały palec
3. Umieścić wewnątrz jednego z nozdrzy.
4. Powtórzyć etapy 2 i 3 do drugiego z nozdrzy
5. Zacisnąć skrzydełka nosa, tak aby równomiernie rozprowadzić maść w obrębie nozdrzy.
6. Zakręcić tubkę i umyć ręce.

Małe dzieci i osoby w podeszłym wieku
Zamiast małego palca do wprowadzenia leku do nosa można użyć patyczków kosmetycznych.
U tych pacjentów należy stosować szczególne środki ostrożności. Leku Bactoban nie stosować u
noworodków i niemowląt.

Jak długo należy stosować Bactroban
Należy stosować lek Bactroban tak długo jak zaleci lekarz prowadzący. W przypadku wątpliwości
należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym lub z farmaceutą. Zazwyczaj bakterie w nosie giną
po 3-5 dniach od rozpoczęcia kuracji.

Nie należy stosować leku Bactrobandłużej niż 10 dni.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Bactroban
W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku Bactroban należy skontaktować się
z lekarzem prowadzącym lub z farmaceutą. Starannie usunąć nadmierną ilość maści.
W przypadku połknięcia leku Bactroban należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem
prowadzącym informując o tym, co i w jakiej ilości zostało połknięte.

Pominięcie zastosowania leku Bactroban
Jeśli pacjent zapomni zastosować lek, należy zastosować go, gdy sobie o tym przypomni. Jeśli pora
zastosowania następnej dawki wypada w ciągu godziny należy opuścić dawkę pominiętą.
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Bactroban
Jeśli pacjent przerwie stosowanie leku Bactroban zbyt wcześnie, nie wszystkie bakterie mogą zginąć
lub mogą się dalej namnażać. Należy zapytać lekarza prowadzącego lub farmaceutę, kiedy przerwać
stosowanie maści.
W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Poniżej wymieniono działania niepożądane tego leku, jakie mogą wystąpić.

Niezbyt częste (mogą wystąpić u 1 na 100 do 1 na 1000 pacjentów):
• świąd, zaczerwienienie, pieczenie, mrowienie lub kłucie w nosie.
• katar.

Bardzo rzadkie (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów):
• skórne reakcje nadwrażliwości (wysypka, świąd, zaczerwienienie, ból),
• ogólnoustrojowe reakcje alergiczne, takie jak:
- uogólniona wysypka, pokrzywka,
- obrzęk naczynioruchowy (puchnięcie, czasami również twarzy i ust, mogące prowadzić do
  trudności z oddychaniem),
- omdlenie lub utrata przytomności
→ w wypadku wystąpienia takich objawów, należy zaprzestać stosowania leku i
natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Jeśli u pacjenta wystąpi podrażnienie skóry lub nadwrażliwość
• usunąć maść ze skóry
• przerwać stosowanie leku
• poinformować lekarza prowadzącego tak szybko jak to możliwe

W rzadkich przypadkach leki takie jak Bactroban maść do nosa mogą spowodować zapalenie
okrężnicy (jelita grubego) – objawia się to pojawieniem się biegunki, zwykle krwistej i zawierającej
śluz, bólem brzucha, gorączką (rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy).

W przypadku pojawienia się powyższych objawów należy skontaktować się z lekarzem tak szybko

jak to możliwe.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane
niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania
niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych
Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa,
tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Bactroban

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po: „EXP”.
Skrót „Lot” oznacza numer serii produktu.

Nie stosować leku Bactroban, jeśli wygląda inaczej niż normalnie (patrz opis w pkt.6).
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Bactroban
- Substancją czynną leku jest mupirocyna w postaci mupirocyny wapniowej (mikronizowanej).
   Każdy gram maści do nosa zawiera 20 mg mupirocyny.
- Pozostałe składniki to: wazelina biała, softisan 649.

Jak wygląda lek Bactroban i co zawiera opakowanie
Bactroban jest maścią o białej barwie i jednolitej konsystencji. Lek dostępny jest w tubach
zawierających 3 g maści, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Podmiot odpowiedzialny
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited
12 Riverwalk
Citywest Business Campus
Dublin 24
Irlandia

Wytwórca
Glaxo Wellcome Operations
Harmire Road
Barnard Castle
County Durham DL12 8DT
Wielka Brytania

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu
odpowiedzialnego:
GSK Services Sp. z o.o.
ul. Rzymowskiego 53
02-697 Warszawa
tel. (0-22) 576 9000

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza