Azyter krople do oczu, roztw.(15 mg/g) - 6 pojemników x 0,25 g

Opakowanie

6 pojemników x 0,25 g

Producent

Laboratoires Thea

Opis

produkt wydawany z apteki na podstawie recepty

Refundowany

Nie

Rodzaj

krople do oczu, roztw.

Dawkowanie

Dorośli: Wkraplać 1 kroplę do worka spojówkowego 2 razy na dobę (rano i po południu) przez 3 dni. Nie ma konieczności stosowania leku dłużej niż 3 dni. Skuteczność leczenia zależy od ścisłego przestrzegania zaleconego dawkowania. Szczególne grupy pacjentów. Nie ma konieczności zmiany dawkowania u dzieci, młodzieży i pacjentów w podeszłym wieku. Sposób podania. Podanie do oka. W przypadku jednoczesnego stosowania innego leku podawanego do oka preparat należy podawać jako ostatni, po 15 min przerwy od podania poprzedniego leku.

Zastosowanie

Leczenie miejscowego zapalenia spojówek wywołanego przez drobnoustroje wrażliwe na azytromycynę: ropne zapalenie spojówek u dzieci (w wieku od urodzenia do 17 lat) oraz u dorosłych; jaglicze zapalenie spojówek wywołane przez Chlamydia trachomatis u dzieci (w wieku od urodzenia do 17 lat) oraz u dorosłych. Należy stosować się do ogólnych zaleceń dotyczących odpowiedniego stosowania leków przeciwbakteryjnych.

Treść ulotki

1. Co to jest AZYTER i w jakim celu się go stosuje

Azyter zawiera azytromycynę, antybiotyk z grupy makrolidów

Azyter jest stosowany w leczeniu miejscowym różnych zakażeń oka pochodzenia bakteryjnego
u dorosłych (w tym osób w podeszłym wieku) oraz u dzieci w wieku od urodzenia do 17 lat.

• ropne zapalenie spojówek,
• jaglicze zapalenie spojówek (jest to zakażenie bakteryjne oka wywołane przez Chlamydia
  trachomatis występującą w krajach rozwijających się).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku AZYTER

Kiedy NIE stosować leku Azyter:
- jeśli pacjent ma uczulenie na azytromycynę, inne antybiotyki z grupy makrolidów lub na
  trójglicerydy o średniej długości łańcucha.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku AZYTER należy zwrócić się do lekarza, lekarza prowadzącego
leczenie dziecka, farmaceuty lub pielęgniarki
- Jeśli wystąpi reakcja uczuleniowa należy przerwać stosowanie leku i zasięgnąć porady lekarza.
- Gdy brak poprawy po trzech dniach od rozpoczęcia stosowania leku lub jeśli wystąpią
  nietypowe objawy, należy zasięgnąć porady lekarza.
- Jeśli występuje zakażenie oczu, nie zaleca się używania soczewek kontaktowych.
Lek przeznaczony jest wyłącznie do podawania do oka.
Leku nie należy wstrzykiwać lub podawać doustnie.

AZYTER a inne leki
W razie konieczności stosowania innych leków do oczu, należy:
- jako pierwszy zakraplać inny lek do oczu,
- odczekać 15 minut,
- zakroplić Azyter jako ostatni.

Należy powiedzieć lekarzowi, lekarzowi prowadzącemu leczenie dziecka lub farmaceucie
o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent
planuje przyjmować.

Ciąża
Lek Azyter może być stosowany w czasie ciąży.
Lekarz prowadzący może przepisać lek Azyter kobiecie w ciąży, jeśli uzna to za konieczne.

Karmienie piersią
Nieliczne dane wskazują, że azytromycyna przenika do mleka matki.
Ten lek może być stosowany w okresie karmienia piersią.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Po zakropleniu może nastąpić przejściowa nieostrość widzenia. W takich przypadkach należy
poczekać aż objawy ustąpią, zanim przystąpi się do prowadzenia pojazdu, bądź obsługi urządzeń
mechanicznych.

3. Jak stosować lek AZYTER

Lek Azyter należy stosować wyłącznie do oczu (podanie do oka).

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić
się do lekarza, lekarza prowadzącego leczenie dziecka lub farmaceuty.

Dawkowanie
Zalecana dawka u dorosłych (w tym osób w podeszłym wieku) oraz u dzieci w wieku od urodzenia do
17 lat to 1 kropla dwa razy na dobę do oka (oczu) wymagającego leczenia: jedna kropla rano i jedna
kropla wieczorem.
Czas trwania leczenia to 3 dni.
Ponieważ lek ma przedłużone działanie, nie jest konieczne stosowanie go dłużej niż 3 dni,
nawet jeśli nadal utrzymują się niewielkie objawy zakażenia.

Sposób podawania:
Aby prawidłowo zastosować Azyter należy:
- starannie umyć ręce przed i po zakropleniu leku,
- patrząc do góry i lekko odchylając dolną powiekę zakroplić jedną kroplę do oka wymagającego
  leczenia,
- nie dotykać powierzchni oka lub powiek końcówką zakraplacza pojemnika jednodawkowego,
- po użyciu pojemnik jednodawkowy należy wyrzucić. Nie należy przechowywać go w celu
 
ponownego użycia.

NIE WSTRZYKIWAĆ, NIE POŁYKAĆ

Pominięcie zastosowania leku Azyter
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Azyter
Należy zawsze skonsultować się z lekarzem w przypadku podjęcia decyzji o przerwaniu stosowania
leczenia.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się
do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy natychmiast poinformować lekarza, jeśli po zastosowaniu tego leku wystąpi którykolwiek
z następujących objawów, ponieważ objawy te mogą być ciężkie.

Niezbyt często: mogą dotyczyć 1 na 100 pacjentów:
- ciężka reakcja alergiczna, która powoduje obrzęk twarzy lub gardła (obrzęk naczynioruchowy).

Częstość nieznana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych
- ciężkie reakcje skórne: wysypka skórna, wykwity skórne, pęcherze na skórze, ustach, oczach
  i narządach płciowych (zespół Stevensa-Johnsona (ang. Stevens-Johnson Syndrome – SJS) lub
  toksyczna martwica naskórka (ang. Toxic Epidermal Necrolysis – TEN)), wysypka skórna z
  innymi objawami towarzyszącymi, takimi jak gorączka, obrzęk węzłów chłonnych
  i zwiększenie liczby eozynofilów (rodzaj białych krwinek), pojawienie się wysypki w postaci
  małych, swędzących czerwonych guzków (reakcja na lek z eozynofilią i objawami
  ogólnoustrojowymi (ang. Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms –
  DRESS)), rumień uogólniony z łuszczeniem się skóry na dużych obszarach ciała (złuszczające
  zapalenie skóry), wykwity skórne, które charakteryzują się szybkim pojawianiem się obszarów
  zaczerwienionej skóry pokrytej małymi krostkami (małe pęcherze wypełnione biało-żółtym
  płynem) (ostra uogólniona krostkowica (ang. Acute Generalized Exanthematous Pustulosis –
  AGEP)).

W przypadku wystąpienia tych objawów skórnych należy zaprzestać stosowania azytromycyny
i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się na pogotowie.

Stwierdzono następujące działania niepożądane po zastosowaniu leku:

Bardzo często: mogą dotyczyć więcej niż 1 pacjenta na 10:

- przemijające dolegliwości dotyczące oczu (swędzenie, pieczenie, kłucie).

Często: mogą dotyczyć do 1 na 10 pacjentów:
- nieostre widzenie,
- uczucie lepkości powiek,
- uczucie ciała obcego w oku.

Niezbyt często: mogą dotyczyć 1 na 100 pacjentów:
- reakcje alergiczne (nadwrażliwość),
- stan zapalny spojówek (być może z powodu infekcji lub uczulenia) (zapalenie spojówek),
- alergiczne zapalenie spojówek,
- zapalenia rogówki,
- swędzenie skóry na powiekach (wyprysk na powiekach),
- suchość, zaczerwienienie i obrzmienie powiek (obrzęk powiek),
- nadwrażliwość oka,
- łzawienie oczu,
- zaczerwienienie powiek (rumień powiek),
- zaczerwienienie spojówek (przekrwienie spojówek).

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, lekarzowi prowadzącemu leczenie dziecka, farmaceucie
lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu
Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C,
02-222 Warszawa
tel.: +48 22 49 21 301
faks: +48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek AZYTER

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu zewnętrznym
oraz pojemniku jednodawkowym. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
• Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.
• Pojemniki jednodawkowe należy przechowywać w saszetce, w celu ochrony przed światłem.

Każdy pojemnik jednodawkowy powinien być natychmiast wyrzucony po pierwszym
zastosowaniu, nawet jeśli nie cała zawartość zostanie zużyta. Nie należy go
przechowywać w celu ponownego stosowania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Azyter
- Substancją czynną jest azytromycyna dwuwodna. Jeden gram roztworu zawiera 15 mg
  azytromycyny dwuwodnej, co odpowiada 14,3 mg azytromycyny. Jeden pojemnik
  jednodawkowy zawiera 3,75 mg azytromycyny dwuwodnej w 250 mg roztworu.
- Pozostałe składniki to trójglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości
  łańcucha.

Jak wygląda lek Azyter i co zawiera opakowanie
Lek Azyter to roztwór do podania do oka (krople do oczu, roztwór) w pojemnikach jednodawkowych
zawierających 0,25 g leku. Lek Azyter jest klarownym, bezbarwnym do lekko żółtego, oleistym
płynem.
Tekturowe pudełko zawiera 6 pojemników jednodawkowych w saszetce, co stanowi ilość
wystarczającą do stosowania podczas jednorazowej terapii.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:
LABORATOIRES THEA
12, rue Louis Blériot
63017 CLERMONT-FERRAND CEDEX 2
FRANCJA

Wytwórca:
LABORATOIRES THEA
12, rue Louis Blériot
63017 CLERMONT-FERRAND CEDEX 2
FRANCJA

Laboratoire UNITHER
ZI de la Guérie
50211 COUTANCES CEDEX
FRANCJA

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:
Austria, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Irlandia,
Włochy, Luksemburg, Holandia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja,
Wielka Brytania – AZYTER
Hiszpania – AZYDROP

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 25-10-2018

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza