Azelamed aerozol do nosa, roztw.(1 mg/ml) - but. 10 ml

Opakowanie

but. 10 ml

Producent

Sun-Farm

Opis

OTC

Refundowany

Nie

Rodzaj

aerozol do nosa, roztw.

Dawkowanie

Donosowo. Dorośli, młodzież i dzieci w wieku powyżej 6 lat: 1 dawka aerozolu do każdego otworu nosowego 2 razy na dobę (rano i wieczorem), co odpowiada 0,56 mg chlorowodorku azelastyny na dobę. Czas stosowania leku zależy od rodzaju, nasilenia i rozwoju objawów. Lek jest odpowiedni do długotrwałego leczenia. Szczególne grupy pacjentów. Brak jest wystarczających danych w zakresie leczenia preparatem pacjentów z niewydolnością wątroby i (lub) nerek. U dzieci w wieku poniżej 6 lat brak dostępnych odpowiednich badań dotyczących dawkowania i farmakokinetyki - nie należy stosować leku. Sposób podania. Przed pierwszym użyciem należy nacisnąć pompką kilka razy (3 razy). Jeżeli lek nie był używany przez 3 lub więcej tygodni, przed użyciem należy nacisnąć pompkę jeden raz. Roztwór należy rozpylać do każdego otworu nosowego, trzymając głowę w pozycji pionowej. Po użyciu aplikator powinien zostać wytarty czystą chusteczką.

Zastosowanie

Leczenie objawowe sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa (katar sienny) u dorosłych, młodzieży i dzieci >6 lat.

Treść ulotki

1. Co to jest lek Azelamed i w jakim celu się go stosuje

Azelamed zawiera azelastynę, która należy do grupy leków przeciwhistaminowych. Leki
przeciwhistaminowe działają przez zapobieganie działaniu histaminy wytwarzanej przez organizm
w wyniku reakcji alergicznej. Wykazano, że azelastyna zmniejsza zapalenie błony śluzowej nosa.

Azelamed jest stosowany w leczeniu objawów kataru siennego (sezonowe, alergiczne zapalenie błony
śluzowej nosa) u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku powyżej 6 lat.

Jeśli po upływie 2 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się
z lekarzem.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Azelamed

Kiedy nie stosować leku Azelamed
- jeśli pacjent ma uczulenie na azelastyny chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych
  składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Azelamed należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Jeżeli podczas podawania leku głowa zostanie przechylona za bardzo do tyłu, może wystąpić senność
i gorzki smak w ustach ze względu na zwiększone wchłanianie.

Inne leki i Azelamed
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Dotychczas nie obserwowano interakcji z innymi lekami.
Azelamed można stosować jednocześnie z innymi lekami przeciwhistaminowymi i (lub) lekami
o działaniu na ośrodkowy układ nerwowy tylko po konsultacji z lekarzem.

Stosowanie leku Azelamed z alkoholem
Z reguły należy unikać spożywania napojów alkoholowych podczas stosowania jakichkolwiek leków.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża
Brak wystarczającego doświadczenia w stosowaniu azelastyny w czasie ciąży. Z tego względu, w celu
uniknięcia ryzyka, leku Azelamed nie należy stosować w ciągu pierwszych trzech miesięcy ciąży.
W drugim i trzecim trymestrze ciąży Azelamed należy stosować tylko wtedy, gdy jest to bezwzględnie
konieczne i pod nadzorem lekarza.

Karmienie piersią
Substancja czynna leku Azelamed przenika do mleka kobiecego w niewielkich ilościach. Z tego
powodu nie należy stosować leku Azelamed podczas karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
W bardzo rzadkich przypadkach u pacjentów mogą wystąpić objawy, takie jak: zmęczenie, znużenie,
wyczerpanie, zawroty głowy lub osłabienie, które mogą być również spowodowane chorobą. W takich
przypadkach, zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn może być osłabiona.
Spożywanie alkoholu lub przyjmowanie innych leków wpływających na czujność może nasilać te
objawy.

3. Jak stosować lek Azelamed

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według
zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka to 1 rozpylenie aerozolu Azelamed do każdego otworu nosowego, dwa razy na dobę
(rano i wieczorem) (co odpowiada dawce 0,56 mg chlorowodorku azelastyny na dobę).

Dzieci
Brak dostępnych odpowiednich badań dotyczących dawkowania i farmakokinetyki; dlatego leku
Azelamed nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Pacjenci z niewydolnością wątroby lub nerek
Brak jest wystarczającego doświadczenia w zakresie leczenia lekiem Azelamed pacjentów
z niewydolnością wątroby i (lub) nerek.

Sposób podawania
Podczas podawania leku Azelamed należy trzymać głowę w pozycji pionowej.

1. Należy usunąć nasadkę ochronną.
2. przed pierwszym użyciem należy nacisnąć pompką kilka razy (trzy razy) do momentu, w którym pojawi się
    równomierne rozpylenie.
3. Nacisnąć pompkę jeden raz rozpylając aerozol do każdego otworu nosowego, trzymając głowę prosto.
4. Po użyciu wytrzeć końcówkę czystą chusteczką i założyć nasadkę ochronną.

Uwaga:
Jeżeli aerozol do nosa nie był używany od trzech tygodni lub dłużej i pacjent rozpoczyna ponowne
jego stosowanie, przed podaniem do nosa należy dodatkowo nacisnąć pompkę.

Czas trwania leczenia
Czas stosowania leku Azelamed zależy od rodzaju, nasilenia i rozwoju objawów.
Azelamed jest odpowiedni do długotrwałego leczenia.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Azelamed jest zbyt mocne lub za słabe należy zwrócić się do
lekarza lub farmaceuty.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Azelamed
Azelamed jest stosowany miejscowo do nosa. W związku z tym, że jedno rozpylenie leku zawiera
małą dawkę substancji czynnej, wystąpienie objawów zatrucia jest mało prawdopodobne, nawet
w przypadku zastosowania miejscowo dawki o wiele większej niż jest zalecana.
Jednak w razie przypadkowego połknięcia dużej ilości tego leku (np. jeśli dziecko połknie całą
zawartość butelki), należy skontaktować się z lekarzem.

Brak jest doświadczenia z zastosowaniem toksycznych (bardzo wysokich, trujących) dawek
azelastyny chlorowodorku u ludzi. Na podstawie wyników badań przeprowadzonych na zwierzętach,
po znacznym przedawkowaniu lub w przypadku zatrucia, można spodziewać się objawów ze strony
ośrodkowego układu nerwowego (np. niepokoju, pobudzenia lub głębokiego, długotrwałego
zmęczenia lub senności). W takich przypadkach należy stosować leczenie objawowe.

Pominięcie zastosowania leku Azelamed
W przypadku pominięcia dawki leku Azelamed nie należy podejmować żadnych konkretnych działań.
Należy kontynuować leczenie przy użyciu tej samej dawki, gdy następna dawka jest wymagana. Jeśli
konieczne, można również zastosować lek Azelamed pomiędzy czasem pominiętej dawki a czasem,
w którym potrzebna jest następna dawka.

Przerwanie stosowania leku Azelamed
Jeżeli to możliwe, lek Azelamed należy stosować regularnie do momentu ustąpienia objawów.
W razie przerwania stosowania leku Azelamed istnieje prawdopodobieństwo nawrotu typowych
objawów choroby.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub
farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):
Uczucie gorzkiego smaku w jamie ustnej, zazwyczaj spowodowane niewłaściwą pozycją podczas
podania aerozolu (głowa odchylona do tyłu podczas podawania, patrz punkt 3 „Sposób podania”),
które może czasami powodować nudności.

Niezbyt często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 pacjentów):
Podrażnienie zmienionej zapalnie błony śluzowej nosa (pieczenia, mrowienie), kichanie, krwawienie
z nosa.

Rzadko (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 1000 pacjentów):
Nudności.

Bardzo rzadko (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 000 pacjentów):
Reakcje nadwrażliwości, senność (otumanienie, ospałość), wysypka skórna, świąd, pokrzywka,
zmęczenie (wyczerpanie, znużenie), zawroty głowy lub osłabienie, które mogą być również
spowodowane chorobą.

Co należy zrobić
Wymienione powyżej działania niepożądane są zazwyczaj przemijające. Dlatego też nie ma potrzeby
podejmowania konkretnych działań.

Jeżeli wystąpi gorzki smak w jamie ustnej po zastosowaniu leku Azelamed, można temu
przeciwdziałać przez wypicie bezalkoholowego napoju (np. sok, mleko).

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać
bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl
Działania niepożądane można również zgłaszać podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Azelamed

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i pudełku
tekturowym po „EXP“. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania
Po pierwszym otwarciu butelki produkt Azelamed nie powinien być stosowany dłużej niż 6 miesięcy.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się
już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Azelamed:
- Substancją czynną leku jest azelastyny chlorowodorek.
  1 ml roztworu zawiera 1 mg azelastyny chlorowodorku.
  Każde rozpylenie (0,14 ml) zawiera 0,14 mg azelastyny chlorowodorku.
- Pozostałe składniki to: disodu edetynian, kwas cytrynowy bezwodny, disodu fosforan
  dwunastowodny, sodu chlorek, hypromeloza 4000, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Azelamed i co zawiera opakowanie
Azelamed to przezroczysty, bezbarwny do lekko żółtego roztwór aerozolu do nosa (podanie
donosowe).

Azelamed jest dostępny w butelce z brunatnego szkła z pompką rozpylającą zawierającą aplikator
i nasadkę ochronną.

Wielkość opakowania:
10 ml roztworu w butelce o pojemności 10 ml.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Podmiot odpowiedzialny
SUN-FARM Sp. z o.o.

ul. Dolna 21

05-092 Łomianki

Wytwórca
mibe GmbH Arzneimittel
Münchener Straße 15
06796 Brehna
Niemcy

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:
Austria: Azedil 1 mg/ml Nasenspray
Chorwacja: Azelamed 1 mg/ml sprej za nos, otopina
Niemcy: Azedil 1 mg/ml Nasenspray, Lösung
Polska: Azelamed

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza