Acatar Allergy aerozol do nosa, roztw.(1 mg/ml) - but. 10 ml

Opakowanie

but. 10 ml

Producent

US Pharmacia

Opis

OTC

Refundowany

Nie

Rodzaj

aerozol do nosa, roztw.

Dawkowanie

Donosowo. Dorośli i dzieci w wieku ≥ 6 lat: 1 rozpylenie (0,14 ml) do każdego otworu nosowego 2 razy na dobę (0,56 mg chlorowodorku azelastyny). Nie przeprowadzono osobnych badań u osób w podeszłym wieku. Nie należy stosować azelastyny u dzieci w wieku poniżej 6 lat ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności. Sposób podania. Rozpylać aerozol trzymając głowę pionowo.

Zastosowanie

Leczenie objawowego sezonowego, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa (np. katar sienny) i zaostrzeń niesezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa u dorosłych, młodzieży i dzieci >6 lat.

Treść ulotki

1. Co to jest lek Acatar Allergy i w jakim celu się go stosuje

Lek Acatar Allergy zawiera azelastynę, która należy do grupy leków działających przez zapobieganie
działaniu histaminy (leki przeciwhistaminowe) i innych substancji, które organizm wytwarza podczas
reakcji alergicznej, zazwyczaj powodujących u pacjenta wodnistą wydzielinę z nosa, kichanie,
swędzenie lub zatkany nos.

Lek Acatar Allergy jest stosowany w leczeniu objawowym sezonowego, alergicznego zapalenia błony
śluzowej nosa i zaostrzeń (napadów) niesezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa.

Acatar Allergy aerozol do nosa jest przeznaczony do stosowania u dorosłych, młodzieży i dzieci w
wieku powyżej 6 lat.

Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do
lekarza.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Acatar Allergy

Kiedy nie stosować leku Acatar Allergy:
− jeśli pacjent ma uczulenie na azelastyny chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych
   składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Leku Acatar Allergy aerozol do nosa nie wolno stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat. Instrukcje
dotyczące stosowania u młodzieży są takie same jak u dorosłych (patrz również punkt 3 „Stosowanie
u dzieci i młodzieży”).

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Acatar Allergy należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Dzieci i młodzież
Produkt może być stosowany przez dorosłych oraz dzieci w wieku 6 lat i starsze.

Lek Acatar Allergy a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.
Nie przeprowadzono badań dotyczących poszczególnych interakcji.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża:
Pomimo braku danych wskazujących na szkodliwe działanie azelastyny na nienarodzone dzieci,
stosowanie tego leku w czasie pierwszego trymestru ciąży nie jest zalecane.

Karmienie piersią:
Ze względu na brak danych lek Acatar Allergy aerozol do nosa nie powinien być stosowany w czasie
karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Bardzo rzadko mogą wystąpić zmęczenie, znużenie, zawroty głowy lub osłabienie, które mogą być
wywołane samą chorobą lub stosowaniem azelastyny w postaci aerozolu do nosa. W takich
przypadkach nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn. Należy mieć na uwadze, że picie
alkoholu lub stosowanie innego leku może nasilać te działania.

3. Jak stosować Acatar Allergy

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według
zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli oraz dzieci w wieku 6 lat i powyżej
Zalecana dawka to jedno rozpylenie (0,14 ml) do każdego otworu nosowego dwa razy na dobę (0,56
mg azelastyny chlorowodorku).

Jak stosować aerozol
1. Wydmuchć nos.
2. Przed pierwszym użyciem należy usunąć plastikowe zabezpieczenie nasadki (Rysunek 1).
3. Zdjąć nasadkę ochronną (Rysunek 2).
4. Przed pierwszym użyciem nacisnąć kilkukrotnie pompkę do momentu równomiernego
    rozpylenia aerozolu (3-4 razy) (Rysunek 3).
5. Wykonaćjedno rozpylenie do każdego otworu nosowego trzymając głowę pionowo. Nie
    należy przechylać głowy do tyłu
(Rysunek 4).
6. Wytrzeć końcówkę pompki i nałożyć nasadkę ochronną.

Jeżeli azelastyna nie była stosowana przez 6 lub więcej dni, pompka musi zostać ponownie
przygotowana do użycia poprzez jej kilkukrotne naciśnięcie i puszczenie do momentu pojawienia się
delikatnej mgiełki.

Czas stosowania:
Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty jeśli objawy nasiliły się lub utrzymują się dłużej niż
3 dni bez znaczącej poprawy pomimo stosowania leku Acatar Allergy aerozol do nosa.

Lek Acatar Allergy nie powinien być stosowany bez nadzoru lekarza dłużej niż 4 tygodnie.

Stosowanie u dzieci i młodzieży
Acatar Allergy aerozol do nosa nie jest zalecany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 6 lat ze
względu na brak danych na temat bezpieczeństwa i skuteczności.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Acatar Allergy
W przypadku rozpylenia zbyt dużej dawki leku Acatar Allergy należy skontaktować się z lekarzem
lub farmaceutą.
Przy podaniu donosowym objawy przedawkowania nie są spodziewane.
Wyniki badań na zwierzetach wskazywały, że toksyczne dawki mogą wywołać objawy ze strony
ośrodkowego układu nerwowego (pobudzenie, drżenie, drgawki). W przypadku ich wystąpienia u
ludzi, należy wdrożyć leczenie objawowe i podtrzymujące. W przypadku świeżego przedawkowania
zalecane jest płukanie żołądka.

Pominięcie zastosowania leku Acatar Allergy
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
W przypadku zapomnienia przyjęcia leku, należy przyjąć go po przypomnieniu sobie o pominięciu
dawki, przyjmując kolejną dawkę 12 godzin później, o ile konieczne.

Przerwanie stosowania leku Acatar Allergy
Nie należy nagle przerywać leczenia.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się
do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Częste działania niepożądane (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 osób): po podaniu może pojawić
się w ustach nieprzyjemny smak (często wskutek nieprawidłowej metody podania, mianowicie
zbytniego odchylania głowy do tyłu podczas podawania), co w rzadkich przypadkach może prowadzić
do nudności.

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 100 osób): uczucie
dyskomfortu w nosie związane z objętą stanem zapalnym błoną śluzową nosa (pieczenie, świąd),
kichanie, krwawienie z nosa.

Rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 1000 osób): nudności.

Bardzo rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 000 osób): uczucie
zmęczenia (znużenia, wyczerpania), zawroty głowy lub osłabienie (mogą być również spowodowane
przez samą chorobę), reakcje nadwrażliwości, wysypka, świąd, pokrzywka.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane
niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.
Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania
Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa;
tel: +48 22 492 13 01; fax: + 48 22 492 13 09;
Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Acatar Allergy

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie butelki i pudełku
po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.
Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.
Nie stosować dłużej niż 6 miesięcy po pierwszym użyciu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Acatar Allergy
- Substancją czynną leku jest azelastyny chlorowodorek 1 mg/ml.
- Pozostałe składniki to hypromeloza 2910, disodu edetynian, kwas cytrynowy bezwodny, disodu
  fosforan dwunastowodny, sodu chlorek i woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Acatar Allergy i co zawiera opakowanie
Acatar Allergy jest klarownym, bezbarwnym roztworem.

Azelastyna aerozol do nosa ma postać wielodawkowej, plastikowej butelki (wykonanej z polietylenu o
dużej gęstości) zaopatrzonej w pompkę rozpylającą. Jedna butelka zawiera 10 ml roztworu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

US Pharmacia Sp. z o.o.,
ul. Ziębicka 40,
50-507 Wrocław

Wytwórca:

SAG Manufaturing, S.L.U
Ctra. N-I, Km 36, San Agustín de Guadalix
28750 Madryt, Hiszpania

Galenicum Health, S.L.
Avda. Cornellá 144, 7ª-1ª, Edificio Lekla

Esplugues de Llobregat
08950 Barcelona, Hiszpania

Data ostatniej aktualizacji ulotki: maj 2021

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza