Abrea tabl. dojelitowe(75 mg) - 90 szt.

Opakowanie

90 szt.

Producent

Krka

Opis

OTC

Refundowany

Nie

Rodzaj

tabl. dojelitowe

Wybierz opakowanie
75 mg, tabl. dojelitowe, 90 szt.
  • #

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli. Profilaktyka wtórna zawału mięśnia sercowego: zalecana dawka wynosi 75-160 mg raz na dobę. Zapobieganie chorobom sercowo-naczyniowym u pacjentów ze stabilną dławicą piersiową: zalecana dawka wynosi 75-160 mg raz na dobę. Stwierdzona w wywiadzie niestabilna dławica piersiowa, z wyjątkiem fazy ostrej: zalecana dawka wynosi 75-160 mg raz na dobę. Zapobieganie niedrożności przeszczepu naczyniowego po zabiegu CABG: zalecana dawka wynosi 75-160 mg raz na dobę. Angioplastyka wieńcowa, z wyjątkiem fazy ostrej: zalecana dawka wynosi 75-160 mg raz na dobę. Profilaktyka wtórna przemijającego napadu niedokrwiennego mózgu (TIA) i incydentów niedokrwiennych mózgowo-naczyniowych (CVA), pod warunkiem wykluczenia krwawienia śródmózgowego: zalecana dawka wynosi 75-325 mg raz na dobę. Nie należy przekraczać dawki zaleconej przez lekarza. Dawka dobowa nie powinna być większa niż 325 mg. Podczas ustalania dawki należy uwzględnić krajowe i lokalne wytyczne. Zaleca się leczenie długotrwałe z zastosowaniem możliwie jak najmniejszej dawki. Szczególne grupy pacjentów. Kwas acetylosalicylowy należy stosować z zachowaniem ostrożności u osób w podeszłym wieku, które są bardziej podatne na występowanie działań niepożądanych. Zaleca się zwykłą dawkę dla osób dorosłych, jeśli u pacjenta nie występuje ciężka niewydolność nerek lub wątroby. Leczenie należy oceniać w regularnych odstępach czasu. Nie należy podawać kwasu acetylosalicylowego dzieciom i mlodzieży w wieku poniżej 16 lat, z wyjątkiem wyraźnych zaleceń lekarza, gdy korzyści z leczenia przewyższają ryzyko. Sposób podania. Tabl. należy połykać w całości popijając wystarczającą ilością płynu (0,5 szklanki wody). Ze względu na otoczkę chroniącą żołądek przed podrażnieniem, nie należy tabletek kruszyć, łamać, ani żuć.

Zastosowanie

Profilaktyka wtórna zawału mięśnia sercowego. Zapobieganie chorobom sercowo-naczyniowym u pacjentów ze stabilną dławicą piersiową. Stwierdzona w wywiadzie niestabilna dławica piersiowa, z wyjątkiem fazy ostrej. Zapobieganie niedrożności przeszczepu naczyniowego po zabiegu pomostowania aortalno-wieńcowego (CABG). Angioplastyka wieńcowa, z wyjątkiem fazy ostrej. Profilaktyka wtórna przemijającego napadu niedokrwiennego mózgu (TIA) i incydentów niedokrwiennych mózgowo-naczyniowych (CVA), pod warunkiem wykluczenia krwawienia śródmózgowego. Preparat nie jest zalecany w stanach nagłych. Jego stosowanie ograniczone jest do profilaktyki w leczeniu długotrwałym.

Treść ulotki

1. Co to jest lek Abrea i w jakim celu się go stosuje

Lek Abrea zawiera kwas acetylosalicylowy, który w małych dawkach należy do grupy leków
nazywanych lekami przeciwpłytkowymi. Płytki krwi to niewielkie komórki krwi, które są przyczyną
powstawania zakrzepu krwi i które biorą udział w zakrzepicy. Kiedy w tętnicy tworzy się zakrzep
krwi, następuje zatrzymanie przepływu krwi i odcięcie dostępu tlenu. Jeśli taka sytuacja wystąpi w
sercu, może to spowodować zawał serca lub dławicę piersiową; a w mózgu może wywołać udar.

Przyjmowanie leku Abrea może zmniejszyć ryzyko tworzenia się zakrzepów krwi i dlatego też
zapobiega późniejszym:
- zawałom serca
- udarom mózgu
- chorobom sercowo-naczyniowym u pacjentów, u których występuje stabilna lub niestabilna
  dławica piersiowa (rodzaj bólu w klatce piersiowej).

Lek Abrea stosuje się również w zapobieganiu tworzeniu się zakrzepów krwi po zabiegach
chirurgicznych serca w celu rozszerzenia lub odblokowania naczyń krwionośnych.

Decyzja o rozpoczęciu leczenia i odpowiednim dawkowaniu powinno być podjęta przez lekarza.

Ten lek nie jest zalecany do stosowania w sytuacjach wymagających nagłej pomocy. Może być
stosowany jedynie profilaktycznie.2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Abrea

Kiedy nie przyjmować leku Abrea

- jeśli pacjent ma uczulenie na kwas acetylosalicylowy lub którąkolwiek z substancji
  pomocniczych (wymienionych w punkcie 6);
- w przypadku uczulenia na inne salicylany lub niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ).
  NLPZ są często stosowane w leczeniu zapalenia stawów, reumatyzmu lub bólu;
- jeśli po zastosowaniu salicylanów lub NLPZ wystąpił kiedykolwiek u pacjenta napad astmy lub
  obrzęk niektórych części ciała, np. twarzy, ust, gardła lub języka (obrzęk naczynioruchowy);
- jeśli aktualnie lub w przeszłości występował u pacjenta wrzód żołądka lub dwunastnicy, lub
  jakikolwiek rodzaj krwawienia, np. udar;
- jeśli kiedykolwiek występowały u pacjenta zaburzenia krzepnięcia krwi;
- w przypadku ciężkich zaburzeń czynności wątroby lub nerek;
- jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności serca powodujące duszność i obrzęk
  kostek;
- w trakcie trzeciego trymestru ciąży; nie wolno stosować dawek większych niż 100 mg na dobę
  (patrz również punkt „Ciąża i karmienie piersią”);
- jeśli pacjent przyjmuje lek metotreksat (np. w leczeniu raka lub reumatoidalnego zapalenia
  stawów) w dawce większej niż 15 mg na tydzień.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Abrea należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą:

- jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek, wątroby lub serca;
- jeśli u pacjenta występują, lub występowały w przeszłości zaburzenia żołądka lub dwunastnicy;
- w przypadku niekontrolowanego wysokiego ciśnienia krwi;
- w przypadku występującej astmy, wysokiej gorączki, polipów błony śluzowej nosa lub innych
  przewlekłych chorób układu oddechowego; kwas acetylosalicylowy może spowodować napad
  astmy;
- jeśli kiedykolwiek u pacjenta występowała dna moczanowa;
- w przypadku występowania obfitych miesiączek;
- jeśli u pacjenta występuje niedobór enzymu dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (G6PD).

Należy natychmiast zasięgnąć porady lekarza, jeśli objawy ulegną nasileniu lub jeśli wystąpią ciężkie
lub niespodziewane działania niepożądane, np. nietypowe krwawienie, ciężkie reakcje skórne lub
jakiekolwiek inne objawy ciężkiej nadwrażliwości (patrz punkt „Możliwe działania niepożądane”).

Należy poinformować lekarza o stosowaniu przez pacjenta leku Abrea przed zabiegami
chirurgicznymi (nawet niewielkimi jak, np. ekstrakcja zęba), ponieważ kwas acetylosalicylowy ma
właściwości zmniejszające krzepliwość krwi, co może zwiększać ryzyko krwawienia.

Należy zwracać uwagę, aby pacjent nie odwodnił się (uczucie pragnienia i suchości w ustach),
ponieważ kwas acetylosalicylowy stosowany w tym czasie może spowodować zaburzenia czynności
nerek.

Leku tego nie należy stosować jako leku przeciwbólowego, ani obniżającego gorączkę.

Jeśli którakolwiek z powyższych sytuacji dotyczy pacjenta, należy skonsultować się z lekarzem lub
farmaceutą.

Dzieci i młodzież
Stosowany u dzieci, kwas acetylosalicylowy może spowodować zespół Reye’a. Jest to bardzo rzadka
choroba, która dotyczy mózgu i wątroby i może powodować zagrożenie życia. Z tego powodu leku
Abrea nie należy podawać dzieciom w wieku poniżej 16 lat, chyba, że jest to zalecone przez lekarza.

Lek Abrea a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Na wynik leczenia mogą mieć wpływ inne leki przyjmowane w tym samym czasie, co kwas
acetylosalicylowy:
- leki przeciwpłytkowe - zapobiegające powstawaniu zakrzepów lub rozpuszczające zakrzepy
  (np. warfaryna, heparyna, klopidogrel, alteplaza);
- leki przeciwko odrzuceniu przeszczepu po zabiegu transplantacji (cyklosporyna, takrolimus);
- leki przeciwnadciśnieniowe (np. leki moczopędne i inhibitory ACE);
- leki regulujące rytm serca (digoksyna);
- leki stosowane w leczeniu stanów maniakalno-depresyjnych (lit);
- leki przeciwbólowe i przeciwzapalne (np. NLPZ jak ibuprofen lub steroidy);
- leki przeciwbólowe i obniżające gorączkę (metamizol), wpływ kwasu acetylosalicylowego na
  agregację płytek krwi może być zmniejszony po jednoczesnym podaniu z metamizolem.
- leki stosowane w leczeniu dny moczanowej (np. probenecyd);
- leki stosowane w leczeniu padaczki (walproinian, fenytoina)
- leki stosowane w leczeniu jaskry (acetazolamid);
- leki stosowane w leczeniu raka lub reumatoidalnego zapalenia stawów (metotreksat w dawce
  mniejszej niż 15 mg na tydzień);
- leki stosowane w leczeniu cukrzycy (np. glibenklamid, insulina);
- leki stosowane w depresji (selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny jak
  sertralina lub paroksetyna);
- leki stosowane w hormonalnej terapii zastępczej u pacjentów z uszkodzeniem lub po usunięciu
  nadnerczy lub przysadki mózgowej albo w leczeniu zapalenia, w tym chorób reumatoidalnych
  i zapalenia jelit (kortykosteroidy).

Lek Abrea z jedzeniem piciem i alkoholem
Picie alkoholu może zwiększać ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego i wydłużać czas
krwawienia.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Kobiety w ciąży nie powinny stosować kwasu acetylosalicylowego, chyba że zaleci to lekarz.
W czasie trzech ostatnich miesięcy ciąży nie należy przyjmować leku Abrea, chyba że jest to zalecone
przez lekarza, a dawka nie powinna wtedy być większa niż 100 mg na dobę (patrz punkt „Kiedy nie
przyjmować leku Abrea”). Regularne przyjmowanie leku lub przyjmowanie dużych jego dawek w
czasie ostatnich miesięcy ciąży może powodować ciężkie powikłania u matki lub dziecka.

Kobiety karmiące piersią nie powinny przyjmować kwasu acetylosalicylowego, chyba że zaleci to
lekarz.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Lek Abrea nie wpływa na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Lek Abrea zawiera laktozę
Jeśli u pacjenta występuje nietolerancja niektórych cukrów, należy poinformować o tym lekarza przed
zastosowaniem tego leku.

Lek Abrea 75 mg zawiera żółcień pomarańczową (E 110), która może powodować reakcje
alergiczne.

Lek Abrea 160 mg zawiera lecytynę
Jeśli pacjent jest uczulony na orzeszki ziemne lub soję, nie powinien stosować tego leku.3. Jak przyjmować lek Abrea

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według
zaleceń lekarza lub farmaceuty. W przypadku wątpliwości należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Dorośli

Zapobieganie zawałowi mięśnia sercowego:
- Zalecana dawka wynosi 75-160 mg raz na dobę.

Zapobieganie udarowi:
- Zalecana dawka wynosi 75-325 mg raz na dobę.

Zapobieganie zaburzeniom sercowo-naczyniowym u pacjentów z ustabilizowaną lub niestabilną
dławicą (rodzaj bólu w klatce piersiowej):
- Zalecana dawka wynosi 75-160 mg raz na dobę.

Zapobieganie tworzeniu się zakrzepów po niektórych zabiegach kardiochirurgicznych:
- Zalecana dawka wynosi 75-160 mg raz na dobę.

Nie należy stosować większych dawek tego leku, chyba że zaleci to lekarz, a nawet wtedy dawka nie
powinna być większa niż 325 mg na dobę.

Osoby w podeszłym wieku
Dawkowanie takie jak u pacjentów dorosłych. Zazwyczaj, kwas acetylosalicylowy należy stosować z
zachowaniem ostrożności u osób w podeszłym wieku, ponieważ są one bardziej podatne na
występowanie działań niepożądanych. Należy regularnie oceniać przebieg leczenia.

Dzieci i młodzież
Nie należy podawać kwasu acetylosalicylowego dzieciom i młodzieży w wieku poniżej 16 lat, chyba
że zaleci to lekarz (patrz punkt „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

Sposób podawania
Podanie doustne.

Tabletki należy połykać w całości popijając wystarczającą ilością płynu (1/2 szklanki wody). Tabletki
mają otoczkę chroniącą przed działaniem soku żołądkowego, która chroni jelita przed podrażnieniem i
dlatego nie należy tabletek kruszyć, rozłamywać, ani żuć.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Abrea
Jeśli pacjent (lub ktokolwiek z jego otoczenia) przypadkowo przyjmie za dużą ilość tabletek, należy
natychmiast skontaktować się z lekarzem lub bezzwłocznie udać się do najbliższego szpitala na
oddział ratunkowy. Należy pokazać lekarzowi opakowanie lub pozostałe tabletki.

Objawy przedawkowania mogą obejmować: dzwonienie w uszach, osłabienie słuchu, bol głowy,
zawroty głowy, stan splątania, nudności, wymioty i bol brzucha. Duże przedawkowanie może
powodować przyspieszenie oddechu (hiperwentylacja), gorączkę, nadmierne pocenie, niepokój
ruchowy, drgawki, omamy, małe stężenie cukru we krwi, śpiączkę i wstrząs.

Pominięcie przyjęcia leku Abrea

W przypadku pominięcia dawki leku, należy poczekać do momentu przyjęcia kolejnej dawki, a
następnie postępować jak zwykle. Nie należy przyjmować podwójnej dawki w celu uzupełnienia
pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Abrea
Nie należy przerywać stosowania leku Abrea bez konsultacji z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się
do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli u pacjenta wystąpi którekolwiek z poniższych ciężkich działań niepożądanych, należy
przerwać stosowanie leku Abrea i natychmiast skontaktować się z lekarzem:
- Nagłe wystąpienie świszczącego oddechu, obrzęk ust, twarzy lub ciała, wysypka, omdlenie lub
  trudności w połykaniu (ciężkie reakcje alergiczne).
- Zaczerwienienie skóry z pęcherzami lub łuszczenie skóry, które może być powiązane z wysoką
  gorączką i bólem stawów. Może to być rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona lub
  zespół Lyella.
- Nieoczekiwane krwawienie, jak kaszel z odkrztuszaniem krwi, krew w wymiotach lub moczu,
  smoliste stolce.

Inne działania niepożądane:

Częste działania niepożądane (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 osób):
- Nudności, wymioty, biegunka.
- Niestrawność.
- Zwiększona skłonność do krwawienia.

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą występować rzadziej niż u 1 na 100 osób):
- Pokrzywka.
- Katar.
- Trudności w oddychaniu.

Rzadkie działania niepożądane (mogą występować rzadziej niż u 1 na 1 000 osób):
- Ciężkie krwawienie z żołądka lub jelit, krwawienie mózgowe; zmieniona liczba krwinek.
- Skurcze w dolnej części układu oddechowego, napad astmy.
- Zapalenie naczyń krwionośnych.
- Wybroczyny z fioletowymi plamami (krwawienie w obrębie skóry).
- Ciężkie reakcje skórne jak, wysypka znana jako rumień wielopostaciowy i jego postaci
  zagrażające życiu, zespół Stevensa-Johnsona i zespół Lyella.
- Reakcje nadwrażliwości, jak obrzęk np. ust, twarzy lub ciała albo wstrząs.
- Zespół Reya (bardzo rzadka choroba występująca u dzieci, która dotyczy mózgu i wątroby -
  patrz punkt 2 „Dzieci i młodzież”).
- Nieprawidłowe obfite lub przedłużające się miesiączki.

Działania niepożądane o nieznanej częstości (nie może być określona na podstawie dostępnych
danych):
- Dzwonienie w uszach (szumy uszne) lub osłabienie słuchu.
- Ból głowy.
- Zawroty głowy.
- Wrzód żołądka lub dwunastnicy lub perforacja.
- Wydłużony czas krwawienia.
- Zaburzenia czynności nerek, ostra niewydolność nerek.
- Zaburzenia czynności wątroby, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych.
- Duże stężenie kwasu moczowego lub małe stężenie cukru we krwi.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać
bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181 C
02-222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.5. Jak przechowywać lek Abrea

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Abrea, 75 mg
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Abrea, 100 mg
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Abrea, 160 mg
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i pudełku po: EXP.
Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
Numer serii podany jest na opakowaniu po skrócie ,,Lot”.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Abrea

- Substancją czynną jest kwas acetylosalicylowy.
  Każda tabletka dojelitowa zawiera 75, 100 mg i 160 mg kwasu acetylosalicylowego.

- Pozostałe składniki Abrea, 75 mg to
  Rdzeń tabletki: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, krzemionka koloidalna
  bezwodna, skrobia ziemniaczana.

Skład pierwszej otoczki: talk, triacetyna, kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer
(1:1), dyspersja 30%, sodu dodecylosulfonian* i polisobat 80*.

Skład drugiej otoczki: alkohol poliwinylowy (E1203), tytanu dwutlenek (E171), makrogol 3350,
talk, karmin (E120), żółcień pomarańczowa (E110), lak aluminiowy .

Pozostałe składniki Abrea, 100 mg to
Rdzeń tabletki: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, krzemionka koloidalna
bezwodna, skrobia ziemniaczana.

Skład otoczki: talk, triacetyna, kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1),
dyspersja 30%, sodu dodecylosulfonian* i polisobat 80*.

Pozostałe składniki Abrea, 160 mg to
Rdzeń tabletki: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, krzemionka koloidalna
bezwodna, skrobia ziemniaczana,

Skład pierwszej otoczki: talk, triacetyna, kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer
(1:1), dyspersja 30%, sodu dodecylosulfonian* i polisobat 80*.

Skład drugiej otoczki: alkohol poliwinylowy, talk,tytanu dwutlenek (E171), makrogol 3350 ,
lecytyna, żelaza tlenek żółty (E172).

*Może zawierać sodu dodecylosiarczan i polisobat 80.

Jak wygląda lek Abrea i co zawiera opakowanie
Abrea, 75 mg - różowe, okrągłe obustronnie wypukłe tabletki powlekane o średnicy około 7,2 mm.
Abrea, 100 mg - białe, okrągłe obustronnie wypukłe tabletki powlekane o średnicy około 8,1 mm.
Abrea, 160 mg - żółte, okrągłe obustronnie wypukłe tabletki powlekane o średnicy około 9,2 mm.

Wielkość opakowań:
Blister: 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90 lub 100 tabletek dojelitowych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia

Wytwórca
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia
TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Niemcy
G.L. Pharma GmbH, Schlossplatz 1, 8502 Lannach, Austria

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących nazw produktów leczniczych
w innych krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się
do lokalnego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:
KRKA-POLSKA Sp. z o.o.
ul. Równoległa 5
02-235 Warszawa
Tel. 22 57 37 500

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 24.10.2019 r.

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza