Emilia Graczyk - Stanisławska

Emilia Graczyk - Stanisławska
Lekarz przyjmuje w zakresie:
Wykształcenie

Uniwersytet Łódzki - kierunek Psychologia (Psychologia Zdrowia i Resocjalizacji)

SWPS Warszawa - kierunek Psychologia Transportu

Certyfikaty

Uprawnienia do przeprowadzania badań psychologicznych i wydawania orzeczeń psychologicznych, o których mowa w art. 15 ust. 2, dn. 21 maja 1999 o broni i amunicji (Dz. U. nr 53, poz. 549 z póź. zm.)