W ramach Programu „PoZdro!” przeprowadzone zostały szkolenia dla wybranych członków personelu szkół w czterech miastach projektu, w oparciu o wytyczne unijnej dyrektywy HEPS. Koncentrowały się one na kształtowaniu polityki zdrowotnej na terenie szkół poprzez tworzenie warunków, które sprzyjają promocji zdrowia.

Uczestnikom szkolenia udostępnione zostało specjalistyczne narzędzie informatyczne, umożliwiające pracę nad konkretnymi i realnymi problemami związanymi ze zdrowiem, z którymi borykali się uczniowie danej szkoły. Zgodnie z założeniami projektu HEPS, narzędzie na którym pracowali uczestnicy szkoleń, pozwalało na diagnozę potrzeb konkretnej szkoły – obszarów funkcjonowania placówki ściśle związanych z żywieniem i aktywnością fizyczną, które najbardziej potrzebują zmian. - Ideą, która przyświecała nam podczas tworzenia narzędzia była realna i długofalowa pomoc szkole w planowaniu i realizacji polityki zdrowotnej – mówi Kamila Szarejko, kierownik projektu „PoZdro!” Fundacji Medicover.

Przedstawiciele szkoły, po zdiagnozowaniu obszarów najpilniej wymagających zmian, określili cele i zadania stojące przed placówką, a także sposób ich realizacji. Wspomniane narzędzie informatyczne umożliwiło długofalową pracę nad planem wdrażania danej polityki zdrowotnej, w tym monitoring postępów, ewaluację oraz ponowną analizę sytuacji w danym okresie czasu. Jest to więc bardzo praktyczny instrument umożliwiający przeprowadzanie kompleksowych działań zdrowotnych na poziomie szkoły.

HEPS (Healthy Eating and Physical Acivity in School – Zdrowe Żywienie i Aktywność Fizyczna w Szkole) to międzynarodowy projekt, który był realizowany i finansowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Zdrowia Publicznego w latach 2009-2011. HEPS przeprowadzany był przez specjalistów w dziedzinie promocji zdrowia z agencji rządowych, uniwersytetów oraz instytutów naukowych z 12 krajów (w tym Polski). Projekt jest powiązany z siecią „Szkoły dla Zdrowia w Europie” (SHE - Schools for Health in Europe). Do sieci SHE należą 43 kraje.

Istotą projektu HEPS było kompleksowe podejście do tematyki zdrowia w szkole oraz budowanie polityki szkoły w zakresie promocji zdrowia z akcentem na zdrowe żywienie i aktywność fizyczną w sposób pozytywny i zrównoważony.

Główną przesłanką do rozpoczęcia projektu HEPS była zwiększająca się gwałtownie częstotliwość występowania nadwagi oraz otyłości u dzieci i młodzieży. Szacunki wskazywały, że nadwagę miało co czwarte dziecko w Europie.