Informacja o realizowanej strategii podatkowej

Kliknij, aby pobrać dokument "Informacja o realizowanej strategii podatkowej" (2021)

Kliknij, aby pobrać dokument "Informacja o realizowanej strategii podatkowej" (2022)

 

Informacja o realizowanej strategii podatkowej dotycząca działalności Medicover Sp. z o.o. [dalej: Medicover lub Spółka], Elford Sp. z o.o. [dalej: Elford] i Tordis Investments Sp. z o.o. [dalej: Tordis] tworzących podatkową grupę kapitałową w rozumieniu art. 1a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych[1] [łącznie jako: Spółki lub PGK] została opracowana i podana do publicznej wiadomości na podstawie art. 27c ust. 1 w zw. z art. 27b ust. 2 pkt 1 i 2 Ustawy.

 1. Informacje o Spółkach
  • Medicover

Spółka należy do międzynarodowej grupy Medicover [dalej: Grupa] skupiającej dostawców usług zdrowotnych oferujących wysokiej jakości opiekę zdrowotną, która dzieli się na trzy główne dywizje, tj. usługi diagnostyczne, usługi opieki zdrowotnej oraz działalność klubów fitness. Grupa funkcjonuje na rynku usług medycznych od 1995 roku i obecna jest w ponad 10 krajach oraz koncentruje swoją działalność na rynkach głównie w Europie Środkowej i Wschodniej oraz w Indiach.

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie szeroko rozumianych usług w zakresie służby i ochrony zdrowia, dostępnych zarówno w formie abonamentów medycznych, jak i odpłatności za usługi jednorazowe (tzw. fee-for service). Medicover jest obecny w Polsce od 26 lat i zapewnia swoim pacjentom pełną opieką medyczną, obejmującą usługi ambulatoryjne, laboratorium, diagnostykę obrazową, stomatologię i kompleksową opiekę szpitalną.

Strategia rozwoju działalności Medicover zakłada wzrost organiczny, jak i poprzez nabywanie innych, już funkcjonujących podmiotów. Celem transakcji jest przyspieszenie rozwoju, zwiększenie zasięgu działalności Spółki na już funkcjonujących rynkach, a także rozszerzenie zakresu oferowanych usług (np. w obszarze dentystycznym czy fitness).

 • Elford

Podstawowym przedmiotem działalności Elford jest prowadzenie obiektów służących poprawie kondycji fizycznej oraz dostarczanie usług powiązanych z działalnością główną. Spółka prowadzi działalność klubów fitness pod marką Calypso Fitness.

 • Tordis

Spółka utworzona w celu prowadzenia działalności w sektorze budownictwa. W 2021 r. nie prowadziła działalności operacyjnej.

 1. Główne założenia strategii podatkowej stosowanej przez PGK w 2021 roku podatkowym
 • PGK przestrzega wymogów określonych w obowiązujących krajowych przepisach prawa podatkowego oraz przepisach prawa Unii Europejskiej i ratyfikowanych umów międzynarodowych. Jednocześnie, PGK uiszcza w wyznaczonym ustawowo terminie należne podatki oraz inne obciążenia o charakterze publicznoprawnym na rzecz organów państwowych w kraju swojego funkcjonowania.
 • PGK współpracuje z organami podatkowymi w sposób profesjonalny i transparentny oraz przywiązuje dużą uwagę do terminowego wyjaśniania ewentualnych wątpliwości lub pytań ze strony organów.
 • Planując poszczególne operacje gospodarcze PGK bierze pod uwagę wpływ potencjalnych skutków materializacji ryzyka podatkowego na działalność Spółek, ich reputację, jak również reputację całej Grupy. Tym samym, Spółki nie podejmują działań gospodarczych (operacyjnych i inwestycyjnych), które byłyby nieuzasadnione faktycznymi potrzebami strategicznymi i biznesowymi, a mogłyby prowadzić wyłącznie do uzyskania korzyści podatkowych.
 • PGK podejmuje działania mające na celu prawidłowe zarządzanie ryzykiem podatkowym wynikającym ze zmian przepisów podatkowych i ich interpretacji oraz z dokonywanych transakcjach fuzji i przejęć, w szczególności systematycznie monitoruje zmiany w regulacjach podatkowych i ich interpretacjach oraz analizuje ich wpływ na działalność Spółek, a także zapewnia pracownikom odpowiedzialnym za realizacje funkcji podatkowych szkolenia z zakresu przepisów prawa podatkowego. W przypadku niepewności co do właściwej interpretacji odpowiedniego przepisu podatkowego PGK korzysta również z pomocy zewnętrznych doradców podatkowych.
 • PGK, poprzez uczestnictwo w organizacji branżowej (Związek Pracodawców Medycyny Prywatnej), bierze udział w opiniowaniu projektów ustaw w ramach konsultacji społecznych oraz podejmuje inne inicjatywy służące tworzeniu efektywnego i sprawiedliwego systemu podatkowego w kraju swojego funkcjonowania.
 • Zobowiązania publicznoprawne PGK w 2021 roku podatkowym

PGK uznaje terminowe płacenie podatków w kwotach ustalonych zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi za jeden z kluczowych elementów społecznej odpowiedzialności biznesu. Spółkom zależy również na pełnej transparencji w zakresie podatków. W poniższej tabeli wskazane zostały wartości dokonanych przez PGK wpłat podatków i innych należności publicznoprawnych do budżetu Państwa za 2021 rok podatkowy.

 

Medicover

Elford

Tordis

PGK (łącznie)

Podatek CIT

6 627 740

**

**

6 627 740

Podatek VAT

2 169 278

*

41 894

2 211 172

Podatek PIT

27 511 298

120 486

-

27 631 784

Wpłaty do ZUS

89 935 939

15 722

-

89 951 661

Wpłaty na PFRON

2 422 549

-

-

2 422 549

Podatek od nieruchomości

159 866

-

5 940

165 806

SUMA

 

 

 

 

 

*                zwrot VAT

**             strata podatkowa

 1. Informacja o stosowanych przez PGK procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie
  • Medicover

Medicover realizuje procesy dotyczące zarządzania obszarem podatkowym w sposób spójny z innymi obszarami prowadzonej działalności oraz w oparciu o zasady określone w wewnętrznych procedurach, w tym przede wszystkim w:

 • Instrukcji postępowania z dokumentami finansowymi oraz raportowania do księgowości przez Centra Medyczne Medicover,
 • Procedurze w zakresie podatku u źródła,
 • Procedurze dotyczącej stosowania obniżonej stawki VAT,
 • Procedurze fiskalizacji sprzedaży.

Wdrożone procedury podlegają cyklicznemu przeglądowi celem bieżącej modyfikacji ujętych w nich zasad pod kątem ich dostosowania do zmieniających się regulacji podatkowych oraz zmian organizacyjnych w Spółce.

 • Tordis

Tordis realizuje procesy dotyczące zarządzania obszarem podatkowym w sposób spójny z innymi obszarami prowadzonej działalności oraz w oparciu o zasady określone w wewnętrznych procedurach Medicover.

 • Elford

Elford realizuje procesy dotyczące zarządzania obszarem podatkowym w sposób spójny z innymi obszarami prowadzonej działalności oraz w oparciu o zasady określone w wewnętrznych procedurach Grupy Calypso (podmiot z tej grupy zajmuje się prowadzeniem ksiąg Elford).

 1. Informacja o stosowanych dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

PGK nie uczestniczyła w żadnej z dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej, w tym w szczególności nie zawarła umowy o współdziałanie w zakresie podatków w myśl art. 20s Ordynacji[2].

 1. Informacja o planowanych lub podejmowanych przez PGK działaniach restrukturyzacyjnych
  • Medicover

Zgodnie z przyjętą strategią rozwoju działalności zakładającą m.in. akwizycje i włączanie kolejnych podmiotów do struktury Medicover, Spółka w 2021 r. nabyła przedsiębiorstwa oraz zorganizowane części przedsiębiorstw wymienione poniżej:

 • w dniu 1 marca 2021 r. została kupiona klinika stomatologiczna „Ortho Esthetica” w Konstancinie Jeziornej;
 • w dniu 1 września 2021 r. zostały kupione dwie kliniki implantologiczne pod firmą „Impladent”
  w Warszawie;
 • w dniu 10 listopada 2021 r. została kupiona klinika stomatologiczna „Pod Szyndzielinią” w Bielsku-Białej oraz dwie kliniki „Ortodoncja Becker” w Bielsku-Białej i Katowicach.

Dodatkowo, w dniu 1 stycznia 2021 r. zostało kupione pięć klinik stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa Medi Partner. Kliniki są zlokalizowane w Krakowie, Kielcach, Poznaniu, Wrocławiu
i świadczą usługi ambulatoryjnej opieki medycznej.

Dodatkowo, w 2021 r. Spółka planowała podjęcie innych działań restrukturyzacyjnych, które nastąpiły w kolejnym roku, tj.:

 • 1 kwietnia 2022 r. Spółka nabyła przedsiębiorstwo spółki Czar-Dent Czarnowski sp.k. z siedzibą w Białymstoku prowadzące działalność stomatologiczną
 • 1 sierpnia 2022 r. Spółka nabyła przedsiębiorstwo spółki Ambasada Premium Rokosa sp.k. prowadzące działalność stomatologiczną
  • Elford

W 2021 r. Elford nie prowadziła ani nie planowała działań restrukturyzacyjnych.

 • Tordis

W 2021 r. Tordis nie prowadziła ani nie planowała działań restrukturyzacyjnych.

 • Informacja o transakcjach z podmiotami powiązanymi
  • Medicover

Spółka realizowała poniższej wskazane transakcje z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 Ustawy o istotnej wartości (tj. przekraczające progi wskazane w art. 11k ust. 2 Ustawy):

Transakcje usługowe:

 • nabycie przez Medicover usług medycznych od podmiotów powiązanych w celu zapewnienia kompleksowej obsługi medycznej pacjentom Spółki, przede wszystkim przez wzgląd na możliwość oferowania szerszego wachlarza usług oraz dodatkowych lokalizacji, w których świadczone są usługi medyczne,
 • nabycie przez Medicover usług laboratoryjnych od podmiotu powiązanego w celu zapewnienia dostępu do badań i testów wymaganych w ramach prowadzenia działalności medycznej,
 • świadczenie usług medycznych przez Medicover na rzecz osób wskazanych przez podmiot powiązany, z którymi zawarte zostały umowy ubezpieczenia medycznego,
 • wynajem lokali na prowadzenie działalności medycznej oraz lokali w budynku szpitala na rzecz podmiotów z Grupy.

Transakcje finansowe:

 • zaciągnięcie pożyczek przez Medicover od podmiotów powiązanych, które zostały przeznaczone na prowadzenie bieżącej działalności operacyjnej i inwestycyjnej Spółki,
 • udzielenie pożyczek przez Medicover na rzecz podmiotów powiązanych, które zostały przeznaczone na prowadzenie bieżącej działalności operacyjnej i inwestycyjnej spółek,
 • usługi zarządzania płynnością finansową (cash pooling krajowy) z podmiotami z Grupy Medicover,

Jednocześnie Spółka była stroną innych transakcji o wartościach nieprzekraczających progów określonych w art. 11k ust. 2 Ustawy, które dotyczyły m.in. zakupu materiałów medycznych, mediów, usług marketingowych, najmu powierzchni, usług transportowych, ubezpieczenia, usług wsparcia operacyjnego i sprzedaży , oraz usług finansowych – udzielania poręczeń

 • Elford

Spółka realizowała poniższej wskazane transakcje z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 Ustawy o istotnej wartości (tj. przekraczające progi wskazane w art. 11k ust. 2 Ustawy):

Transakcje usługowe

 • zakup usług budowlanych od podmiotu powiązanego w związku z aranżacją budynków w celu prowadzenia w nich klubów fitness
 • usługi wstępu do obiektów sportowych dla podmiotu powiązanego w związku z usługą wstępu do klubów fitness

Transakcje towarowe

 • nabycie sprzętu fitness, w szczególności urządzeń kardio oraz urządzeń siłowych, od podmiotu powiązanego będącego ich dystrybutorem w celu wyposażenia klubów fitness.

Transakcje finansowe

 • zaciągnięcie pożyczki w celu finansowania działalności operacyjnej.

Jednocześnie Spółka była stroną innych transakcji o wartościach nieprzekraczających progów określonych w art. 11k ust. 2 Ustawy, które dotyczyły m.in. ubezpieczeń, opłat franczyzowych, zakupu licencji i usług marketingowych, zakupu towarów oraz refaktur, oraz usług finansowych – uzyskanie poręczeń

 • Tordis

W 2021 r. Spółka była stroną innych transakcji o wartościach nieprzekraczających progów określonych w art. 11k ust. 2 Ustawy, które dotyczyły m.in. wynajmu nieruchomości, opłat licencyjnych, cash poolingu i ubezpieczenia.

 • Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową

Spółki nie dokonywały w 2021 r. rozliczeń podatkowych z podmiotami posiadającymi siedziby lub utrzymującymi rachunki bankowe w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i przepisów Ustawy oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji.

 1. Informacja o liczbie przekazanych Szefowi KAS informacji o schematach podatkowych

W 2021 r. zostało zidentyfikowane jedno uzgodnienie, które na zasadzie ostrożności zostało zgłoszone do Szefa KAS, jako stanowiące potencjalny schemat podatkowy. Dotyczyło ono podwyższenia kapitału zakładowego Elford z agio. Nie zidentyfikowano żadnego innego schematu podatkowego, w związku z czym Spółki nie przekazały Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej innych informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji.

 1. Informacja o złożonych przez Medicover wnioskach o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, interpretacji przepisów prawa podatkowego, wiążącej informacji stawkowej lub wiążącej informacji akcyzowej

W 2021 r. Medicover wystąpił z wnioskiem o wydanie interpretacji prawa podatkowego w zakresie poboru podatku u źródła w związku z płatnościami licencyjnymi (oprogramowanie komputerowe).

Poza powyższym przypadkiem Spółki nie wystąpiły z wnioskiem o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji lub interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji. PGK ani żadna ze spółek ją tworzących nie złożyła również wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług[3] oraz wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym[4].

 

[1]             Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1800 z późn.  zm.) [dalej:  Ustawa].

[2]             Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.) [dalej: Ordynacja].

[3]             Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.).

[4]             Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 722 z późn. zm.).