Informacja o realizowanej strategii podatkowej

Kliknij, aby pobrać dokument "Informacja o realizowanej strategii podatkowej".

Informacja o realizowanej strategii podatkowej dotycząca działalności Medicover Sp. z o.o. [dalej: Medicover lub Spółka], Elford Sp. z o.o. [dalej: Elford] i Tordis Investments Sp. z o.o. [dalej: Tordis] tworzących podatkową grupę kapitałową w rozumieniu art. 1a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych [1] [łącznie jako: Spółki lub PGK] została opracowana i podana do publicznej wiadomości na podstawie art. 27c ust. 1 w zw. z art. 27b ust. 2 pkt 1 i 2 Ustawy.

I. Informacje o Spółkach

 • Medicover

Spółka należy do międzynarodowej grupy Medicover [dalej: Grupa] skupiającej dostawców usług zdrowotnych oferujących wysokiej jakości opiekę zdrowotną, która dzieli się na trzy główne dywizje, tj. usługi diagnostyczne, usługi opieki zdrowotnej oraz działalność klubów fitness. Grupa funkcjonuje na rynku usług medycznych od 1995 roku i obecna jest w ponad 10 krajach oraz koncentruje swoją działalność na rynkach głównie w Europie Środkowej i Wschodniej oraz w Indiach.

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie szeroko rozumianych usług w zakresie służby i ochrony zdrowia, dostępnych zarówno w formie abonamentów medycznych, jak i odpłatności za usługi jednorazowe (tzw. fee-for service). Medicover jest obecny w Polsce od 26 lat i zapewnia swoim pacjentom pełną opieką medyczną, obejmującą usługi ambulatoryjne, laboratorium, diagnostykę obrazową, stomatologię i kompleksową opiekę szpitalną.

Strategia rozwoju działalności Medicover zakłada wzrost organiczny, jak i poprzez nabywanie innych, już funkcjonujących podmiotów. Celem transakcji jest przyspieszenie rozwoju, zwiększenie zasięgu działalności Spółki na już funkcjonujących rynkach, a także rozszerzenie zakresu oferowanych usług (np. w obszarze dentystycznym czy fitness).

 • Elford

Podstawowym przedmiotem działalności Elford jest prowadzenie obiektów służących poprawie kondycji fizycznej oraz dostarczanie usług powiązanych z działalnością główną. Spółka prowadzi działalność klubów fitness pod marką Calypso Fitness.

 • Tordis

Spółka utworzona w celu prowadzenia działalności w sektorze budownictwa. W 2020 r. nie prowadziła działalności operacyjnej.

II. Główne założenia strategii podatkowej stosowanej przez PGK w 2020 roku podatkowym

 • PGK przestrzega wymogów określonych w obowiązujących krajowych przepisach prawa podatkowego oraz przepisach prawa Unii Europejskiej i ratyfikowanych umów międzynarodowych. Jednocześnie, PGK uiszcza w wyznaczonym ustawowo terminie należne podatki oraz inne obciążenia o charakterze publicznoprawnym na rzecz organów państwowych w kraju swojego funkcjonowania.
 • PGK współpracuje z organami podatkowymi w sposób profesjonalny i transparentny oraz przywiązuje dużą uwagę do terminowego wyjaśniania ewentualnych wątpliwości lub pytań ze strony organów.
 • Planując poszczególne operacje gospodarcze PGK bierze pod uwagę wpływ potencjalnych skutków materializacji ryzyka podatkowego na działalność Spółek, ich reputację, jak również reputację całej Grupy. Tym samym, Spółki nie podejmują działań gospodarczych (operacyjnych i inwestycyjnych), które byłyby nieuzasadnione faktycznymi potrzebami strategicznymi i biznesowymi, a mogłyby prowadzić wyłącznie do uzyskania korzyści podatkowych.
 • PGK podejmuje działania mające na celu prawidłowe zarządzanie ryzykiem podatkowym wynikającym ze zmian przepisów podatkowych i ich interpretacji oraz z dokonywanych transakcjach fuzji i przejęć, w szczególności systematycznie monitoruje zmiany w regulacjach podatkowych i ich interpretacjach oraz analizuje ich wpływ na działalność Spółek, a także zapewnia pracownikom odpowiedzialnym za realizacje funkcji podatkowych szkolenia z zakresu przepisów prawa podatkowego. W przypadku niepewności co do właściwej interpretacji odpowiedniego przepisu podatkowego PGK korzysta również z pomocy zewnętrznych doradców podatkowych.
 • PGK, poprzez uczestnictwo w organizacji branżowej (Związek Pracodawców Medycyny Prywatnej), bierze udział w opiniowaniu projektów ustaw w ramach konsultacji społecznych oraz podejmuje inne inicjatywy służące tworzeniu efektywnego i sprawiedliwego systemu podatkowego w kraju swojego funkcjonowania.

III. Zobowiązania publicznoprawne PGK w 2020 roku podatkowym

PGK uznaje terminowe płacenie podatków w kwotach ustalonych zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi za jeden z kluczowych elementów społecznej odpowiedzialności biznesu. Spółkom zależy również na pełnej transparencji w zakresie podatków. W poniższej tabeli wskazane zostały wartości dokonanych przez PGK wpłat podatków i innych należności publicznoprawnych do budżetu Państwa za 2020 rok podatkowy.

 

Medicover

Elford

Tordis

PGK (łącznie)

Podatek CIT

19 911 056

** -

13 755

19 924 811

Podatek VAT

3 801 284

* -

* -

3 801 284

Podatek PIT

19 516 157

85 580

-

19 601 737

Wpłaty do ZUS

62 523 564

26 653

-

62 550 217

Wpłaty na PFRON

1 776 677

-

-

1 776 677

Podatek od nieruchomości

157 045

-

5 700

162 745

SUMA

107 685 783

112 233

19 455

109 439 647

* zwrot VAT

** strata podatkowa

IV. Informacja o stosowanych przez PGK procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie

 • Medicover

Medicover realizuje procesy dotyczące zarządzania obszarem podatkowym w sposób spójny z innymi obszarami prowadzonej działalności oraz w oparciu o zasady określone w wewnętrznych procedurach, w tym przede wszystkim w:

 • Instrukcji postępowania z dokumentami finansowymi oraz raportowania do księgowości przez Centra Medyczne Medicover,
 • Procedurze w zakresie podatku u źródła,
 • Procedurze dotyczącej stosowania obniżonej stawki VAT,
 • Procedurze fiskalizacji sprzedaży.

Wdrożone procedury podlegają cyklicznemu przeglądowi celem bieżącej modyfikacji ujętych w nich zasad pod kątem ich dostosowania do zmieniających się regulacji podatkowych oraz zmian organizacyjnych w Spółce.

 • Tordis

Tordis realizuje procesy dotyczące zarządzania obszarem podatkowym w sposób spójny z innymi obszarami prowadzonej działalności oraz w oparciu o zasady określone w wewnętrznych procedurach Medicover.

 • Elford

Elford realizuje procesy dotyczące zarządzania obszarem podatkowym w sposób spójny z innymi obszarami prowadzonej działalności oraz w oparciu o zasady określone w wewnętrznych procedurach Grupy Calypso (podmiot z tej grupy zajmuje się prowadzeniem ksiąg Elford).

V. Informacja o stosowanych dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

PGK nie uczestniczyła w żadnej z dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej, w tym w szczególności nie zawarła umowy o współdziałanie w zakresie podatków w myśl art. 20s Ordynacji [2].

VI. Informacja o planowanych lub podejmowanych przez PGK działaniach restrukturyzacyjnych

 • Medicover

Zgodnie z przyjętą strategią rozwoju działalności zakładającą  m.in. akwizycje i włączanie kolejnych podmiotów do struktury Medicover, Spółka w 2020 r. nabyła przedsiębiorstwa oraz zorganizowane części przedsiębiorstw klinik stomatologicznych wymienionych poniżej:

 • Dental Sense Sp. z o.o. Sp. k. – nabycie w dniu 1 października 2020 r.,
 • EuroMed AS – nabycie w dniu 20 listopada 2020 r.,
 • Goszczycka Anna Przychodnia Stomatologiczna „AS-DENT” prowadząca kliniki stomatologiczne w Mławie i w Ostródzie – nabycie w dniu 1 grudnia 2020 r.,
 • Premium Dental Group Sp. z o.o. Sp. k. prowadząca trzy kliniki w Olsztynie – nabycie w dniu 15 grudnia 2020 r.

1 września 2020 roku nastąpiło natomiast połączenie Spółki ze spółkami Dentim Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach oraz Prestige Dent Stomatologia Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Przedmiotem działalności przejętych spółek jest praktyka lekarska dentystyczna. Połączenie przeprowadzono w sposób przewidziany w art. 492 § 1 pkt 1) KSH tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółek przejmowanych na Spółkę. Wskazane połączenia miały wpływ na wynik podatkowy Medicover ze względu na uwzględnienie w wyniku Spółki przychodów i kosztów podmiotów inkorporowanych po połączeniu w 2020 r.

Dodatkowo, w 2020 r. Spółka planowała podjęcie innych działań restrukturyzacyjnych, które nastąpiły w kolejnym roku, tj.:

 • 1 stycznia 2021 r. Spółka nabyła zorganizowaną część przedsiębiorstwa Medi Partner Sp. z o.o., prowadzącą działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług ambulatoryjnej opieki medycznej,
 • 1 marca 2021 r. Spółka nabyła przedsiębiorstwo Ortho Esthetica Sp. z o.o. prowadzące działalność stomatologiczną oraz
 • 1 września 2021 r. Spółka nabyła przedsiębiorstwo jednoosobowej działalności gospodarczej zarejestrowanej pod nazwą „Impladent Aleksandra Niesiobędzka” prowadzące działalność stomatologiczną.
 • Elford

W 2020 r. Elford nie prowadziła ani nie planowała działań restrukturyzacyjnych.

 • Tordis

W 2020 r. Tordis nie prowadziła ani nie planowała działań restrukturyzacyjnych.

VII. Informacja o transakcjach z podmiotami powiązanymi

 • Medicover

Spółka realizowała poniższej wskazane transakcje z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 Ustawy o istotnej wartości (tj. przekraczające progi wskazane w art. 11k ust. 2 Ustawy):

Transakcje usługowe:

 • nabycie przez Medicover usług medycznych od podmiotów powiązanych w celu zapewnienia kompleksowej obsługi medycznej pacjentom Spółki, przede wszystkim przez wzgląd na możliwość oferowania szerszego wachlarza usług oraz dodatkowych lokalizacji, w których świadczone są usługi medyczne
 • nabycie przez Medicover usług laboratoryjnych od podmiotu powiązanego w celu zapewnienia dostępu do badań i testów wymaganych w ramach prowadzenia działalności medycznej
 • świadczenie usług medycznych przez Medicover na rzecz osób wskazanych przez podmiot powiązany, z którymi zawarte zostały umowy ubezpieczenia medycznego
 • nabycie usług wewnątrzgrupowych od podmiotów z Grupy w zakresie wsparcia operacyjnego
 • świadczenie usług wewnątrzgrupowych na rzecz podmiotów z Grupy w zakresie obsługi procesu sprzedaży
 • wynajem lokali na prowadzenie działalności medycznej oraz lokali w budynku szpitala na rzecz podmiotów z Grupy

Transakcje finansowe:

 • zaciągnięcie pożyczek przez Medicover od podmiotów powiązanych, które zostały przeznaczone na prowadzenie bieżącej działalności operacyjnej i inwestycyjnej Spółki
 • udzielenie pożyczek przez Medicover na rzecz podmiotów powiązanych, które zostały przeznaczone na prowadzenie bieżącej działalności operacyjnej i inwestycyjnej spółek
 • usługi zarządzania płynnością finansową (cash pooling) z podmiotami z Grupy Medicover
 • udzielanie poręczeń na rzecz podmiotów powiązanych w związku z zawieranymi umowami z podmiotami trzecimi (umowy pożyczki)

Jednocześnie Spółka była stroną innych transakcji o wartościach nieprzekraczających progów określonych w art. 11k ust. 2 Ustawy, które dotyczyły m.in. zakupu materiałów medycznych, mediów, usług marketingowych, najmu powierzchni, usług transportowych, ubezpieczenia i refaktur.

 • Elford

Spółka realizowała poniższej wskazane transakcje z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 Ustawy o istotnej wartości (tj. przekraczające progi wskazane w art. 11k ust. 2 Ustawy):

Transakcje usługowe

 • zakup usług budowlanych od podmiotu powiązanego w związku z aranżacją budynków w celu prowadzenia w nich klubów fitness
 • zakup licencji i usług marketingowych

Transakcje towarowe

 • nabycie sprzętu fitness, w szczególności urządzeń kardio oraz urządzeń siłowych, od podmiotu powiązanego będącego ich dystrybutorem w celu wyposażenia klubów fitness

Transakcje finansowe

 • zaciągnięcie pożyczki od spółki Medicover w celu finansowania działalności operacyjnej
 • uzyskanie poręczeń w związku z zawieranymi umowami najmu nieruchomości dla potrzeb prowadzenia działalności klubów fitness

Jednocześnie Spółka była stroną innych transakcji o wartościach nieprzekraczających progów określonych w art. 11k ust. 2 Ustawy, które dotyczyły m.in. ubezpieczeń, opłat franczyzowych,  refaktur.

 • Tordis

W 2020 r. Spółka była stroną innych transakcji o wartościach nieprzekraczających progów określonych w art. 11k ust. 2 Ustawy, które dotyczyły m.in. wynajmu nieruchomości, opłat licencyjnych, cash poolingu i ubezpieczenia.

VIII. Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową

Spółki nie dokonywały w 2020 r. rozliczeń podatkowych (bezpośrednich oraz pośrednich) z podmiotami posiadającymi siedziby lub utrzymującymi rachunki bankowe w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i przepisów Ustawy oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji.

IX. Informacja o liczbie przekazanych Szefowi KAS informacji o schematach podatkowych

Spółki nie zidentyfikowały żadnego schematu podatkowego, w związku z czym nie przekazały Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji.

X. Informacja o złożonych przez Medicover wnioskach o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, interpretacji przepisów prawa podatkowego, wiążącej informacji stawkowej lub wiążącej informacji akcyzowej

Spółki nie wystąpiły z wnioskiem o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji lub interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji. PGK ani żadna ze spółek ją tworzących nie złożyła również wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług [3] oraz wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym [4].

[1] Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1800 z późn.  zm.) [dalej:  Ustawa].

[2] Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.) [dalej: Ordynacja].

[3] Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.).

[4] Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 722 z późn. zm.).