INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ MEDICOVER SP. Z O.O.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Medicover sp. z o. o, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa (dalej: my). Możesz się z Nami skontaktować w następujący sposób:

- listownie na adres: Dział Obsługi Klienta, Medicover sp. z o. o, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa

- przez formularz kontaktowy na stronie www.medicover.pl

- przez e-mail: dok@medicover.pl

- telefonicznie: 500 900 500

2. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z Inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

- listownie na adres: Medicover sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych

- przez e-mail: IOD@medicover.pl 

3. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawy prawne przetwarzania

 Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

 • świadczyć Ci usługi medyczne, w tym realizować świadczenia w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia (dalej „NFZ”) oraz zarządzać udzielanymi przez Nas usługami – w ramach realizacji tego celu będziemy przetwarzać Twoje dane po to aby m. in. zweryfikować Twoją tożsamość, prowadzić wymaganą przepisami prawa dokumentację medyczną czy skontaktować się z Tobą w związku ze świadczoną usługą (np. przypomnienie o wizycie, poinformowanie o możliwości odbioru wyników badań) 
 • obsłużyć przekazane reklamacje, opinie i zgłoszenia, w tym realizować wnioski dotyczące realizacji Twoich praw wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych
 • przekazywać Ci materiały informacyjne dotyczące sposobu korzystania z naszych usług np.: dotyczących usprawnień/utrudnień w dostępie do usług, konieczności przygotowania się do badania,
 • archiwizować Twoje dane po zakończeniu realizacji usług na Twoją rzecz,
 • ustalać, dochodzić i bronić się przed ewentualnymi roszczeniami,

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych to:

 • udzielanie Ci świadczeń zdrowotnych i usług medycznych, ochrona Twojego zdrowia, profilaktyka zdrowotna, leczenie oraz zarządzanie udzielaniem tych usług – takie przetwarzanie regulowane jest przepisami prawa, w szczególności: ustawą o działalności leczniczej, ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta a w ramach świadczeń udzielanych na podstawie umów zawartych z NFZ także ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (art. 6 ust. 1 lit. C RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. H RODO),
 • nasz uzasadniony interes, w związku z art. 6 ust. 1 lit. F RODO polegający na:
  • ustaleniu, dochodzeniu i obronie przed roszczeniami,
  • obsłudze przekazanych reklamacji, zgłoszeń i opinii,
  • przekazaniu materiałów informacyjnych dotyczących sposobu korzystania z naszych usług
 • w sytuacji, w której ustalenie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami będzie wymagała przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych (np. informacji o Twoim stanie zdrowia) będziemy działać w oparciu o art. 9 ust. 2 lit F RODO;
 • realizacji Twoich praw wynikających bezpośrednio z RODO na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO;
 • podejmowania działań w celu prewencji chorób w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym w dziedzinie zdrowia (art. 6 ust. 1 lit. E oraz art. 9 ust. 2 lit. I RODO)

4. Informacje dotyczące profilowania

W celu umówienia wizyty na badania Profilaktyka 40+ w placówkach Medicover, informujemy, że nie będziemy dokonywać profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych czynników osobowych dotyczących Ciebie, na podstawie udostępnionych przez Ciebie danych osobowych.

5. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Twoje dane będziemy przetwarzać, co do zasady:

- przez 20 lat – w związku z prowadzeniem i przechowywaniem dokumentacji medycznej – okres liczony jest od dokonania w niej ostatniego wpisu; z zastrzeżeniem wyjątków określonych w art. 29 ust.1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

- przez 6 lat – w związku z dochodzeniem i obroną przed roszczeniami w związku ze zrealizowanymi usługami;

- przez 5 lat – w związku z nagrywaniem rozmów na Naszej infolinii;

- do czasu wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

7. Odbiorcy Twoich danych osobowych

 Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:

 • podmiotom uprawnionym przepisami prawa, w szczególności:
  • podmiotom medycznym w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności opieki zdrowotnej,
  • zakładom ubezpieczeń,
  • organom władzy publicznej uprawnionym do pozyskania Twoich danych,
  • NFZ, w ramach realizowania świadczeń z środków publicznych;
 • podmiotom upoważnionym przez Ciebie;
 • podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu i zgodnie z naszymi poleceniami, którym zlecamy realizację usług z zakresu m.in. IT;
 • podmiotom, które świadczą nam usługi z zakresu obsługi prawnej (w przypadku, w którym okaże się to konieczne dla ustalenia, dochodzenia lub obrony przez roszczeniami).

Jeśli jesteś pacjentem innego podmiotu Medicover Polska ( Medicover Forsakring AB (Publ) S.A. Oddział w Polsce, Denta Care sp. z o.o.), to Twoje dane kontaktowe tj. adres zamieszkania, adres e-mail i numer telefonu będą aktualizowane również w tym podmiocie dla zapewnienia jak najwyższej jakości prowadzonego procesu leczenia, zwłaszcza dla ułatwienia kontaktu z Tobą.

8. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 2. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 3. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 4. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania,
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 6. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej).

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Przekazywanie danych do Państw Trzecich

W celu zapewnienia jak najwyższej jakości naszych usług korzystamy z innych dostawców, np. w zakresie wsparcia IT. W związku z tym Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. Zapewniamy, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy nami a takim podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, bądź na podstawie odpowiedniej decyzji Komisji Europejskiej.

10. Obowiązek podania danych 

W przypadku korzystania z usług medycznych podanie danych osobowych jest wymogiem przepisów prawa. Podanie numeru telefonu jest obowiązkowe w związku z koniecznością skontaktowania się z Tobą w celu umówienia wizyty.