Klauzula informacyjna - dla Bliskich

 1. Administrator danych osobowych:

Administratorem danych osobowych jest  Medicover Försäkrings AB (publ.) Spółka Akcyjna - Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 96 (dalej: Administrator). Z Administratorem mogą się Państwo skontaktować poprzez w następujący sposób:

 • listownie na adres: Dział Obsługi Klienta, Medicover Försäkrings, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
 • przez formularz kontaktowy na stronie www.medicover.pl
 • przez e-mail: dok@medicover.pl
 • telefonicznie: 500 900 500
 1. Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Medicover Försäkrings AB (publ.) Spółka Akcyjna - Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96, 00-807, z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych
 • przez e-mail: IOD_INS@medicover.pl 
 1. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane by:

 • zweryfikować możliwość wzięcia przez Ciebie udziału w promocji – Twoje dane będą przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na identyfikacji Ciebie jako osoby uprawnionej do skorzystania z promocji

 

 • skontaktować się z Tobą w związku z chęcią wzięcia przez Ciebie udziału w promocji – Twoje dane będą przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na obsłudze zgłoszeń kierowanych do nas za pośrednictwem formularza

 

 • podjąć działania zmierzające do zawarcia z Tobą umowy ubezpieczenia w przypadku podjęcia decyzji o skorzystaniu z promocji – Twoje dane będą przetwarzane w związku z koniecznością wykonania umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy

 

 • obsłużyć przekazane reklamacje, opinie i zgłoszenia, w tym realizować wnioski dotyczące realizacji Twoich praw wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych - Twoje dane będą przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na obsłudze przekazanych reklamacji, zgłoszeń i opinii

 

 • ustalać, dochodzić i bronić się przed ewentualnymi roszczeniami - Twoje dane będą przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na ustaleniu, dochodzeniu i obronie przed roszczeniami

 

 • prowadzić działania o charakterze marketingowym – tylko w sytuacji w której wyraziłeś odpowiednie zgody na otrzymywanie materiałów za pośrednictwem wybranego kanału komunikacji – Twoje dane będą przetwarzane na podstawie:
  a. naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na prowadzeniu tzw.
  marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług
  b.  zgody – jeśli działania będą dotyczyć produktów i usług spółek wchodzących w skład grupy Medicover Polska.
 1. Informacje dotyczące profilowania w celach marketingowych

Na podstawie Twoich danych osobowych dokonujemy profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych czynników osobowych dotyczących Ciebie. Dokonujemy profilowania, aby odpowiednio dobrać materiały komunikacyjne i promujące naszą działalność. Na podstawie Twojego profilu będziemy dobierać odpowiednie treści materiałów informacyjnych i promocyjnych.

Do profilowania wykorzystujemy następujące dane: imię, nazwisko adres e-mail, telefon, adres zamieszkania, źródło pozyskania danych. Ponadto przy profilowaniu bierzemy pod uwagę dane statystyczne dotyczące zachowania na stronach www.

 1. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Będziemy przechowywać Twoje dane do czasu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych. W odniesieniu do prowadzenia przez nas działań marketingowych, będziemy przetwarzać Twoje dane do czasu wycofania zgody na otrzymywanie od nas treści marketingowych i sprzedażowych określonym kanałem komunikacji, bądź do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu.

Dane osobowe przetwarzane w związku z obsługą Twojego zgłoszenia, przechowywać będziemy przez czas niezbędny do udzielenia Ci wyczerpującej odpowiedzi w zakresie promocji, bądź przez czas niezbędny do obrony i ochrony roszczeń.

 1. Odbiorcy Twoich danych osobowych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, agencjom badawczym. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

 1. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

W celu zapewnienia jak najwyższej jakości naszych usług korzystamy z innych dostawców, np.
w zakresie wsparcia IT. W związku z tym Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. Zapewniamy, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy Nami a tym podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, bądź na podstawie odpowiedniej decyzji Komisji Europejskiej.

 1. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
1) prawo do wycofania zgody,

2) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach
marketingowych;

3) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ze względu na wyjątkową sytuację

4) prawo dostępu do Twoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania

5) prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich
danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym
nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi
danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy
to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

 

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej).

 

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.