Kardiologia inwazyjna

Formularz
kontaktowy
Zadzwoń na
infolinię

Formularz kontaktowy

Zostaw dane - oddzwonimy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów marketingowych podmiotów z Grupy Medicover, wyszczególnionych na stronie www.medicover.pl/grupa-medicover.
Wyrażam zgodę na przekazywanie treści marketingowych na podany przeze mnie numer telefonu, w tym przy użyciu automatycznych systemów wywołujących, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243, ze zm.), przez Medicover Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa oraz podmioty z Grupy Medicover, wyszczególnionych na stronie www.medicover.pl/grupa-medicover.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, ze zm.), na podany adres e-mail oraz w postaci SMS, przez Medicover Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa oraz podmioty z Grupy Medicover, wyszczególnione na stronie www.medicover.pl/grupa-medicover oraz Partnerów Programu, wyszczególnionych na stronie www.medicover.pl/online.
Skontaktuj się: 500 900 900

Oddział Kardiologii dzięki zastosowaniu najnowocześniejszego sprzętu oraz wykwalifikowanemu personelowi daje możliwość szybkiej diagnostyki i skutecznego leczenia pacjentów ze schorzeniami układu krążenia.

Znajduje się tu nowoczesna Pracownia Hemodynamiki, Pracownia Elektrofizjologii oraz 10-łóżkowy Oddział Intensywnej Opieki Kardiologicznej, dedykowany chorym po inwazyjnych zabiegach kardiologicznych oraz wymagającym intensywnej opieki.

Stany zagrożenia życia

Dzięki interwencjom podejmowanym w Pracowni Hemodynamiki oraz pełnemu monitorowaniu stanowisk na Oddziale Intensywnej Opieki Kardiologicznej przez całą dobę leczymy ostre stany kardiologiczne. Zalicza się do nich m.in.: niestabilną chorobę niedokrwienną serca, zawał serca, zaburzenia rytmu i przewodzenia oraz ciężką niewydolność krążenia.

Diagnostyka i leczenie inwazyjne

Pracowania Hemodynamiki (angiografia, koronografia i inne)rozwińzwiń

W pracowni dzięki zastosowaniu nowoczesnego sprzętu możemy wykonywać badania hemodynamiczne (koronarografię) i zabiegi na naczyniach wieńcowych (angioplastykę) w trybie planowym i pilnym.

Angioplastyka - balonikowanie

Zabieg polegający na poszerzeniu światła w tętnicy wieńcowej i przywróceniu w niej prawidłowego krążenia krwi.

Uzyskuje się to przez wprowadzenie do zwężonego odcinka naczynia, cienkiego balonika umieszczonego na końcu cewnika. Balonik wypełniony płynem pod wysokim ciśnieniem, powiększa się i rozszerza zwężone miejsce. Celem utrzymania uzyskanego efektu w miejsce zwężenia wszczepia się tzw. stent naczyniowy.

Koronografia - cewnikowanie serca

Jest to inwazyjne badanie diagnostyczne naczyń wieńcowych polegające na wprowadzeniu cewnika do tętnicy wieńcowej. Przez wprowadzony przez tętnicę udową lub promieniową, a następnie przez aortę cewnik wstrzyknięty zostaje kontrast. Umożliwia to ocenę stanu tętnic wieńcowych, określenie wielkości, lokalizacji i stopnia ich zwężenia. Badanie trwa zwykle około 30 - 45 minut. Uwidocznienie zmian w naczyniach w trakcie koronarografii umożliwia późniejsze leczenie choroby wieńcowej za pomocą metod inwazyjnych: angioplastyki, operacji wszczepienia pomostów aortalno-wieńcowych (tzw. by-passów).

Pracowania Elektofizjologii (ablacje, wszczepienia stymulatorów, kardiowerterów-defibrylatorów)rozwińzwiń

W pracowni wykonywana jest diagnostyka i leczenie zaburzeń rytmu serca metodami inwazyjnymi.

Badanie elektrofizjologiczne serca  (EPS)
Badanie elektrofizjologiczne polega na wprowadzeniu elektrod do serca poprzez żyły udowe. Elektrody są najczęściej umieszczane w jamach serca (prawym przedsionku i komorze, okolicy pęczka Hisa oraz zatoce wieńcowej).

Następnie wykonuje się stymulację serca odpowiednio dobranymi pobudzeniami elektrycznymi sterowanymi przez komputer. Może to być odczuwane jako szybkie, nierówne "bicie" serca. Daje to obraz nieprawidłowości rytmu serca jak i zaburzeń przewodzenia. Analiza otrzymanych wyników pozwala na ocenę działania tzw. układu bodźcoprzewodzącego  oraz na dokładną ocenę lokalizacji "obwodu" częstoskurczu. Umożliwia to ocenę skuteczności leczenia farmakologicznego, a także daje informację, czy można wykonać zabieg leczniczy. Badanie wykonane najczęściej w znieczuleniu miejscowym.

Zabiegi ablacji prądem częstotliwości radiowej (RF) oraz krioablacji 
Zabieg ablacji polega na wprowadzeniu sterowalnej elektrody przez żyłę lub tętnicę udową do miejsca będącego częścią obwodu częstoskurczu w mięśniu sercowym. Końcówka elektrody jest rozgrzewana do temperatury około 60°C, aby trwale “wypalić”
(w przypadku ablacji RF) lub „wymrozić” (w przypadku krioablacji) w sercu ogniska wywołujące arytmię. Zabieg jest zabiegiem leczniczym o wysokiej skuteczności. Zdarza się jednak, że arytmia powraca. Jeżeli leczenie farmakologiczne jest nieskuteczne, można powtórzyć ablację.

Wszczepianie urządzeń antyarytmicznych czyli tzw. kardiowerterów-defibrylatorów serca (ICD)
Kardiowerter-defibrylator to niewielkie urządzenie elektroniczne, którego zadaniem jest rozpoznawanie groźnych dla życia arytmii serca i wykonanie odpowiedniej interwencji elektrycznej w celu jej przerwania (stymulacja antyarytmiczna, kardiowersja, defibrylacja). Urządzenie łączy się z sercem za pomocą przewodu/ów nazywanego elektrodą, którą wprowadza się do serca przez żyłę. Kardiowerter-defibrylator zasilany jest przez wewnętrzną baterię, której trwałość zależy od liczby i rodzaju interwencji.

Istnieje wiele typów tego urządzenia. Są one dostosowane do różnych potrzeb, zależnie od rodzaju schorzenia. Kardiowerter - defibrylator wszczepia się chorym, u których wystąpiły lub mogą wystąpić groźne dla życia zaburzenia rytmu serca (częstoskurcz komorowy, migotanie komór), gdy nie ma innej metody ich leczenia.

Wszczepianie stymulatorów serca (rozruszników), w tym z funkcją resynchronizującą pracę serca (CRT)
Rozrusznik serca to miniaturowe urządzenie dbające by serce nie biło zbyt wolno, nowoczesne rozruszniki także zapobiegają i przerywają arytmie, poprawiają skurcz serca. Rozrusznik zasilany przez baterię, której trwałość wynosi średnio od 5 do 15 lat. Istnieje wiele typów rozrusznika przystosowanych do różnych potrzeb zależnie od rodzaju schorzenia. Rozrusznik serca wszczepia się chorym ze zbyt wolną pracą serca (bloki serca, bradykardia, choroba węzła zatokowego, intensywne leczenie szybkich arytmii serca). Wszczepienie rozrusznika serca to zabieg polegający na wszyciu pod skórę klatki piersiowej tego urządzenia. Rozrusznik (stymulator) łączy się z sercem za pomocą 1 lub 2 przewodów nazywanych elektrodami, które wprowadza się do serca przez żyłę. 

 

 

Diagnostyka nieinwazyjna

Pracownia Badań Holterowskich (holter EKG, holter ciśnieniowy)rozwińzwiń

Badanie metodą Holtera polega na ciągłym monitorowaniu rytmu i częstości pracy serca przez ok. 24 godziny. Pozwala to ocenić jego pracę nie tylko w spoczynku ale i w trakcie wykonywania codziennych czynności. Badanie metodą Holtera może być przeprowadzone w gabinecie lekarskim, przy łóżku pacjenta, a także w domu. Elektrody umiejscowione są na klatce piersiowej, a kable od nich są podłączone do małego, przenośnego urządzenia na baterie, który rejestruje zapis pracy serca. Urządzenie zapisujące jest przymocowane do pasa zapiętego wokół bioder. W trakcie badania pacjent powinien wykonywać zwykłe codzienne czynności oraz sporządzać notatki, w których zapisuje dokładny czas posiłków, spacerów, kierowania pojazdem jak również występowanie objawów (kołatania serca, zawrotów, duszności). Po zakończeniu badania lekarz analizuje zapis badania i notatki pacjenta. Cały test zwykle trwa około 24 godzin.

Holter EKG

Badanie metodą Holtera umożliwiające ocenę zaburzeń rytmu serca, pozwala zdiagnozować przyczyny zasłabnięć czy utraty przytomności. W Szpitalu Medicover badania te wykonujemy rejestratorami elektrokardiograficznymi 3- i 12- odprowadzeniowymi.

Holter ciśnieniowy

Dysponujemy 24-godzinnymi rejestratorami ciśnienia. Ich zastosowanie pozwala na wnikliwą diagnostykę nadciśnienia tętniczego, a także na dokładną ocenę skuteczności stosowanego leczenia.

Pracownia Echokardiografiirozwińzwiń

Pracownia Echokardiograficzna w Szpitalu Medicover wyposażona jest w nowoczesny sprzęt umożliwiający wykonywanie zarówno badań przezklatkowych jak i przezprzełykowych. Badania wykonane w ten sposób znajdują zastosowanie w diagnostyce i leczeniu takich schorzeń jak:

  • Wady serca: wrodzone i nabyte
  • Choroba wieńcowa
  • Zawał serca i powikłania po zawale serca
  • Kardiomiopatia
  • Niewydolność serca
  • Nadciśnienie tętnicze
  • Patologia naczyń płucnych
Pracownia Testów Wysiłkowychrozwińzwiń