Kardiologia inwazyjna

Formularz
kontaktowy
Zadzwoń na
infolinię

Formularz kontaktowy

Zostaw dane - oddzwonimy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów marketingowych podmiotów z Grupy Medicover, wyszczególnionych na stronie www.medicover.pl/grupa-medicover.
Wyrażam zgodę na przekazywanie treści marketingowych na podany przeze mnie numer telefonu, w tym przy użyciu automatycznych systemów wywołujących, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243, ze zm.), przez Medicover Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa oraz podmioty z Grupy Medicover, wyszczególnionych na stronie www.medicover.pl/grupa-medicover.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, ze zm.), na podany adres e-mail oraz w postaci SMS, przez Medicover Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa oraz podmioty z Grupy Medicover, wyszczególnione na stronie www.medicover.pl/grupa-medicover oraz Partnerów Programu, wyszczególnionych na stronie www.medicover.pl/online.
Skontaktuj się: 500 900 900

Klinika Kardiologii dzięki wykwalifikowanemu personelowi oraz zastosowaniu nowoczesnego sprzętu daje możliwość szybkiej diagnostyki i pełnego leczenia pacjentów ze schorzeniami układu krążenia. Klinika świadczy usługi w ramach kontraktu z NFZ i prowadzi całodobową działalność w trybie ostrego dyżuru.

Znajdują się tu: nowoczesna Pracownia Hemodynamiki, Pracownia Elektrofizjologii oraz 10-łóżkowy Oddział Intensywnej Opieki Kardiologicznej przeznaczony dla chorych po inwazyjnych zabiegach kardiologicznych oraz wymagających intensywnej opieki.

Stany zagrożenia życia

Dzięki interwencjom podejmowanym w Pracowni Hemodynamiki i Pracowni Elektrofizjologii oraz pełnemu monitorowaniu stanowisk na Oddziale Intensywnej Opieki Kardiologicznej przez całą dobę leczymy ostre stany kardiologiczne.

Zalicza się do nich m.in.: niestabilną chorobę niedokrwienną serca, zawał serca, złożone zaburzenia rytmu i przewodzenia oraz ciężką niewydolność krążenia.


Diagnostyka i leczenie inwazyjne

Pracowania Hemodynamikirozwińzwiń

W pracowni wykonujemy badania hemodynamiczne (koronarografię) i zabiegi na naczyniach wieńcowych (angioplastykę) w trybie planowym oraz w trybie ostrego dyżuru.

Koronarografia

Jest to inwazyjne badanie diagnostyczne tętnic wieńcowych polegające na wprowadzeniu cewnika do ujścia tętnicy wieńcowej i podaniu przez niego kontrastu z jednoczesnym prześwietleniem serca promieniami rentgena. Badanie umożliwia dokładną ocenę stanu tętnic wieńcowych oraz określenie miejsca i stopnia ich zwężenia. Uwidocznienie zmian w naczyniach w trakcie koronarografii pozwala na właściwe zaplanowanie dalszego leczenia choroby wieńcowej za pomocą metod inwazyjnych: angioplastyki lub operacji wszczepienia pomostów aortalno-wieńcowych (tzw. by-passów). Badanie trwa zwykle 30-45 minut. Wykonywane jest najczęściej w znieczuleniu miejscowym okolicy nakłucia tętnicy (promieniowej lub rzadziej udowej), przez którą wprowadza się cewnik.

Angioplastyka wieńcowa (PTCA)

Jest to zabieg polegający na poszerzeniu zwężonej przez miażdżycę tętnicy wieńcowej i przywróceniu w niej prawidłowego przepływu krwi. Uzyskuje się to przez wprowadzenie do zwężonego odcinka naczynia cienkiego balonika za pośrednictwem cewnika. Balonik wypełniony płynem pod wysokim ciśnieniem powiększa się i rozszerza zwężone miejsce. Aby utrzymać uzyskany efekt, w miejsce zwężenia wszczepia się tzw. stent.

Pracownia Elektrofizjologii (ablacje, wszczepienia stymulatorów i kardiowerterów-defibrylatorów serca ICD)rozwińzwiń

W pracowni prowadzone są diagnostyka i leczenie zaburzeń rytmu serca metodami inwazyjnymi.

Badanie elektrofizjologiczne serca (EPS)

Badanie elektrofizjologiczne polega na przeprowadzeniu diagnostycznej stymulacji serca z użyciem tymczasowych elektrod wewnątrzsercowych. Elektrody są miękkimi przewodami, które pod kontrolą RTG wprowadza się za pośrednictwem żył udowych do jam serca. Badanie pozwala określić naturę różnych zaburzeń rytmu serca, ocenić stan układu bodźcoprzewodzącego oraz zaplanować optymalny sposób leczenia rozpoznanych zaburzeń. Badanie wykonywane jest najczęściej w znieczuleniu miejscowym okolicy nakłuć żył, przez które wprowadza się elektrody. Sama stymulacja serca jest bezbolesna.

Ablacja podłoża zaburzeń rytmu serca

Zabieg ablacji jest skuteczną metodą leczniczą trwale usuwającą przyczynę wielu rodzajów arytmii. Stały zespół elektrofizjologów, z wieloletnim doświadczeniem zebranym w wiodących ośrodkach krajowych i zagranicznych, z powodzeniem przeprowadza zabiegi ablacji większości zaburzeń rytmu serca. Wykonujemy zabiegi prądem o częstości radiowej (RF – ang. radio frequency) oraz krioablacje (punktowe i balonowe). Posługujemy się nowoczesnym systemem nawigacji wewnątrzsercowej – CARTO. Arytmie leczone zabiegowo w naszej klinice to głównie:

 • napadowe i przetrwałe migotanie przedsionków
 • trzepotanie przedsionków
 • częstoskurcze nadkomorowe (napadowy częstoskurcz węzłowy – AVNRT, napadowy częstoskurcz przedsionkowo-komorowy – AVRT, zespół Wolffa-Parkinsona-White’a – WPW, nawracający częstoskurcz przedsionkowy – AT)
 • częstoskurcze komorowe (pozawałowe i inne, także z dostępu epikardialnego), w tym tzw. burze elektryczne
 • komorowe zaburzenia rytmu serca (ekstrasystolia z dróg odpływu serca i innych miejsc)

Ablacja polega na zniszczeniu lub odizolowaniu od zdrowego serca obszarów wywołujących zaburzenia rytmu. Uzyskuje się to za pomocą specjalnej sterowalnej elektrody wprowadzonej do wnętrza serca (rzadziej do worka osierdziowego, gdy źródło arytmii znajduje się na zewnętrznej powierzchni serca). Elektrodą nawiguje się precyzyjnie do miejsca wywołującego zaburzenia rytmu serca. Dzieje się to w oparciu o sygnały EKG rejestrowane z innych elektrod diagnostycznych, wskazania specjalnego systemu nawigacyjnego (CARTO) oraz obraz RTG. Ablację wykonuje się za pomocą prądu o częstości radiowej (RF), którego przepływ przez elektrodę ablacyjną powoduje rozgrzewanie się i koagulację tkanki będącej w styczności z końcówką elektrody. Krioablacja dokonuje się poprzez zamrażanie tkanki będącej w styczności z elektrodą krioablacyjną. Zabieg wykonywany jest najczęściej w znieczuleniu miejscowym okolicy nakłuć naczyń udowych, przez które wprowadza się elektrody, oraz w znieczuleniu dożylnym z zachowaniem świadomości. Niektóre złożone zabiegi wykonuje się w znieczuleniu ogólnym.

Wszczepianie stymulatorów serca (rozruszników), w tym z funkcją resynchronizującą pracę serca (CRT)

Stymulator serca to miniaturowe urządzenie elektroniczne korygujące zbyt wolny rytm serca. Stymulator resynchronizujący dodatkowo może poprawiać kurczliwość serca i zapobiegać przedwczesnej śmierci w niektórych przypadkach niewydolności serca. Urządzenia te składają się z 1, 2 lub 3 elektrod wewnątrzsercowych oraz połączonego z nimi modułu elektronicznego zasilanego przez wbudowaną na stałe baterię. Elektrody wprowadza się do jam serca poprzez układ żył pod kontrolą RTG, a moduł wszczepia się pod skórę klatki piersiowej. Zabieg zwykle wykonuje się w znieczuleniu miejscowym. Pacjent ze wszczepionym stymulatorem wymaga okresowej kontroli specjalistycznej w przeznaczonej do tego przychodni. Kontrole odbywają się zwykle 1-2 razy w roku. Zużyty stymulator serca (do wyczerpania się baterii dochodzi średnio po ok. 10 latach) wymienia się na nowy, zwykle z pozostawieniem dotychczasowych elektrod.

Wszczepianie kardiowerterów-defibrylatorów serca (ICD)

Kardiowerter-defibrylator to niewielkie urządzenie elektroniczne, którego zadaniem jest rozpoznawanie groźnych dla życia arytmii serca i wykonanie odpowiedniej interwencji elektrycznej w celu jej przerwania (stymulacja antyarytmiczna, kardiowersja, defibrylacja). ICD zapobiega nagłej śmierci i poprawia szanse przeżycia u pacjentów szczególnie zagrożonych występowaniem niebezpiecznych częstoskurczów komorowych i migotaniem komór. Sposób wszczepienia ICD przypomina implantację stymulatora serca. Żywotność baterii ICD zależy od liczby i rodzaju interwencji urządzenia. Podobnie jak w przypadku stymulatorów wszyscy pacjenci z ICD objęci są stałą specjalistyczną opieką ambulatoryjną.

Diagnostyka nieinwazyjna

Pracownia Badań Holterowskich (holter EKG, holter ciśnieniowy)rozwińzwiń

Holter EKG

Badanie EKG metodą Holtera polega na ciągłym monitorowaniu rytmu i częstości pracy serca przez 24 godziny lub dłużej. Pozwala to ocenić pracę serca nie tylko w spoczynku, ale też w trakcie wykonywania codziennych czynności. Badanie jest pomocne w diagnostyce przyczyn zasłabnięć, utrat przytomności oraz w rozpoznawaniu różnych zaburzeń rytmu serca. W Szpitalu Medicover badania te wykonujemy rejestratorami elektrokardiograficznymi 3- i 12-odprowadzeniowymi.

Holter ciśnieniowy

Dysponujemy 24-godzinnymi rejestratorami ciśnienia tętniczego krwi. Ich zastosowanie pozwala na wnikliwą diagnostykę nadciśnienia tętniczego, a także na dokładną ocenę skuteczności stosowanego leczenia.

Pracownia Echokardiografiirozwińzwiń

Pracownia Echokardiograficzna w Szpitalu Medicover wyposażona jest w nowoczesny sprzęt umożliwiający wykonywanie badań ultrasonograficznych serca zarówno przezklatkowych, jak i przezprzełykowych. Echokardiografia znajduje zastosowanie w diagnostyce i monitorowaniu leczenia m.in. takich schorzeń jak:

 • choroba wieńcowa
 • zawał serca i powikłania po zawale serca
 • niewydolność serca
 • kardiomiopatie
 • wady serca: wrodzone i nabyte
 • nadciśnienie tętnicze
 • nadciśnienie płucne
 • choroby aorty
Pracownia Testów Wysiłkowychrozwińzwiń

Test wysiłkowy EKG jest standardowym sposobem nieinwazyjnej diagnostyki choroby niedokrwiennej serca. Jego wynik ponadto pozwala oszacować ogólny stan wydolności układu krążeniowo-oddechowego pacjenta. Test polega na rejestracji zapisu EKG, gdy pacjent wykonuje wysiłek fizyczny o narastającej intensywności. W tym celu w naszym szpitalu wykorzystuje się bieżnię lub cykloergometr. Całe badanie trwa zwykle kilkanaście minut i kończy się, gdy spełniony zostanie protokół badania lub wcześniej, gdy pacjent wyrazi takie życzenie lekarzowi prowadzącemu badanie.