Klauzula informacyjna INVIMED

Klauzula informacyjna

 

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

 

Administrator danych

INVIMED-T Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa

 
 

Cele przetwarzania

Nawiązanie potencjalnej współpracy w zakresie realizacji usług medycznych na rzecz pacjentów INVIMED-T Sp. z o.o.

 

Podstawy prawne przetwarzania

Usprawiedliwiony interes Administratora danych

 

Odbiorcy danych

Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora danych, podmioty uprawnione przepisami prawa, podmioty upoważnione przez Ciebie

 

Źródła danych i uzyskiwane dane

Dane otrzymane od Ciebie, dane z polecenia pozyskane od osób trzecich, Dane pochodzące ze źródeł publicznych, w tym stron internetowych i serwisów społecznościowych

 

Prawa związane z przetwarzaniem danych

prawo do przenoszenia danych,

prawo dostępu do danych,

prawo sprzeciwu,

inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.

 

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez INVIMED-T Sp. z o.o.,

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie INVIMED-T Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

- listownie na adres:. Pion Personalny, INVIMED-T Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa - telefonicznie: 22 592 7000

 1. Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

- listownie na adres: INVIMED-T Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa

- przez e-mail: iod@invimed.pl

 1. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Twoje dane osobowe pozyskane ze źródeł wskazanych powyżej, przetwarzamy w celu nawiązania współpracy. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie o nawiązanie współpracy i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji na podstawie naszego usprawiedliwionego interesu.

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

 • realizować cele związane z procesem nawiązania współpracy,
 • obsłużyć reklamacje/ roszczenia jeśli wpłyną,
 • archiwizować Twoje dane zgodnie z przepisami prawa.
 1. Informacje dotyczące profilowania (dotyczy tylko lekarzy)

Analizujemy kandydatów w systemie eRecruiter za pomocą różnych filtrów wyszukiwania i oceniamy ich pod kątem kwalifikacji, umiejętności oraz doświadczenia zawodowego do zajmowania określonego stanowiska pracy. Dokonujemy tego oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na wyszukiwaniu i grupowaniu kandydatów, którzy najlepiej pasują do określonego stanowiska pracy.

 1. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji do momentu zakończenia procesu rekrutacji, gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 5 lat. W przypadku konieczności ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres 6 lat.

 1. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:
 • dostawy usług publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcy systemów do zarządzania rekrutacjami,
 • dostawcy usług IT i systemów informatycznych.

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

 1. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 2. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 3. prawo żądania usunięcia danych,
 4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 6. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.


Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej).

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem rezygnacja_cv@medicover.pl