Pakiety medyczne dla pracowników dopasowane do potrzeb zdrowotnych konkretnych grup zawodowych umożliwiają optymalizację wydatków i najwyższą efektywność. Medicover posiada dane na temat zdrowia pracowników wykonujących różne zawody. Dzięki temu może zaoferować opiekę medyczną przeznaczoną dla konkretnej firmy uwzględniającą specyfikę pracy, główne zagrożenia i ryzyka zdrowotne wynikające z jej warunków.

Raport „Praca. Zdrowie. Ekonomia. Perspektywa 2013-2017” przygotowany przez Medicover pokazuje, że różnice w problemach zdrowotnych poszczególnych grup pracowników są znaczące.  Dla przykładu, firma transportowa zatrudniająca przede wszystkim kierowców czy przedsiębiorstwo produkcyjne potrzebują zróżnicowanych pakietów medycznych dla swoich pracowników.  Od kilku lat Medicover opracowuje kompleksowe analizy stanu zdrowia populacji pracowników objętych jego opieką.

Raport „Praca. Zdrowie. Ekonomia. Perspektywa 2013-2017”  stanowi diagnozę zagrożeń, którym można zapobiegać, aby nie stały się przyczyną poważnych chorób w przyszłości oraz głównych problemów zdrowotnych i czynników wpływających na absencję chorobową. Raport został opracowany na podstawie danych medycznych gromadzonych w elektronicznej historii choroby. Zawiera m.in. powody wizyt i zwolnień lekarskich, narażenia zawodowe, wyniki badań laboratoryjnych. Analizowana dokumentacja pochodzi z placówek opieki ambulatoryjnej Medicover zlokalizowanych na terenie całej Polski. Obejmuje prawie 300 tys. pracowników w wieku produkcyjnym (18-67 lata) reprezentujących większość branż polskiej gospodarki. Taka wiedza pozwala dostosować pakiety do konkretnych potrzeb, a to oznacza racjonalizację i optymalizację wydatków.

Dyrektorskie serce wysokiego ryzyka

Pracujący przy produkcji mają nieco inne problemy zdrowotne niż sprawujący funkcje kierownicze. Zatrudnieni na stanowiskach decyzyjnych najrzadziej chodzą na zwolnienia lekarskie, jednak w tej grupie odsetek osób z chorobami układu krążenia jest największy. Profilaktyka udaru i zawału powinna więc odgrywać wśród tych pracowników kluczową rolę. Zatrudnieni na stanowiskach decyzyjnych to osoby kierujące zespołami ludzi, których praca wiąże się przede wszystkim ze stresem, niezależnie od liczby podwładnych. W tej grupie przeważają osoby starsze niż w pozostałych. Średni wiek pracownika to 40 lat. Mężczyźni stanowią 62%, kobiety 38%. 

Przy dużym ryzyku chorób sercowo- naczyniowych, na szczęście wśród kadry menadżerskiej jest najmniej osób uzależnionych od tytoniu. Pali zaledwie 1/7 z nich. Zarządzający są też mniej otyli od pracowników fizycznych, choć nieprawidłowe BMI ma co druga osoba.  50% cierpi na choroby układu oddechowego, 25% ma nieprawidłowy cholesterol, a 20% podwyższone ciśnienie tętnicze. 1/4 leczy choroby układu ruchu, a 1/6 choroby układu pokarmowego.

Zmęczony bezruchem kręgosłup kierowcy

Pracownicy mobilni najczęściej zapadają na przewlekłe choroby układu ruchu. Aż co czwarty z nich ma taki problem. Wiele godzin spędzanych za kierownicą nie służy zdrowiu kręgosłupa. Najnowsze badania pokazują, że siedzenie i brak ruchu może być równie szkodliwe jak palenie. Pracownicy mobilni to przede wszystkim osoby prowadzące pojazdy w ramach obowiązków służbowych. Należą do nich m.in. przedstawiciele handlowi, sprzedawcy, zawodowi kierowcy prowadzący pojazdy kategorii B, C, D. Średni wiek w tej grupie to 38 lat. Przeważają zdecydowanie  mężczyźni, którzy stanowią 67,2%. Pracownicy mobilni są otyli, aż 2/3 z nich ma nieprawidłowe BMI. U 25 % stwierdza się  nieprawidłowy poziom cholesterolu i podwyższone ciśnienie. 1/3 cierpi na choroby układu oddechowego, a  1/6  na choroby układu pokarmowego.

Nieprzespane noce osłabiają odporność pracowników zmianowych

Pracownicy produkcji zatrudnieni w systemie zmianowym mają najwyższą średnią absencję chorobową na pracownika – 16,9 dnia. To o ponad połowę więcej niż kierowcy czy kierownicy. Praca zmianowa, zwłaszcza w nocy,  to szczególna uciążliwość mająca wpływ na zdrowie pracownika. Grupa ta stanowi 7% analizowanej populacji. Przeważają w niej mężczyźni, których jest aż 64%. Średni wiek pracujących to 39 lat. W tej grupie zawodowej aż  2/3 osób ma nieprawidłowe BMI, ¼ nieprawidłowy cholesterol i nadciśnienie. Sporo, bo aż  1/3 cierpi na choroby układu oddechowego, a 1/5 na choroby układu ruchu.  

Palaczom grozi udar

Najwięcej palących  jest wśród pracowników produkcji. Papierosy pali w tej grupie zawodowej aż co czwarta osoba. Niestety pracownicy fizyczni mają też znacznie częściej problem z nadciśnieniem. Ma je aż co trzeci z nich. Jeśli dodamy do tego zbyt wysoki poziom cholesterolu dotyczący 25% i nadwagę, którą stwierdzono u 2/3 – ryzyko udaru czy zawału będzie w tej grupie dużo wyższe. Osoby pracujące przy produkcji są też narażone na większy wysiłek fizyczny i spowodowane nim zmęczenie. Średnia liczba dni zwolnień na pracownika wynosi 12,7. Jest to grupa z największą przewagą mężczyzn, których jest aż 71%.  Średni wiek pracujących to 37 lat.

Klimatyzacja i monitor nie służą zdrowiu

Wśród pracowników biurowych dominują schorzenia układu oddechowego.  Dotykają aż co trzeciego z nich. Są to osoby pracujące w warunkach biurowych z monitorem ekranowym. Jest to najliczniejsza z grup zawodowych. Stanowi 64% analizowanej populacji. Średni wiek pracujących to 37 lat.  Mężczyzn jest tylko nieco więcej, bo 51,2%,  kobiet natomiast 48,8%. 1/2 pracujących w biurze ma nieprawidłowe BMI, to nieco mniej niż w przypadku zatrudnionych przy produkcji. 1/5 nieprawidłowy cholesterol, a 1/6 nadciśnienie. Średnia liczba dni zwolnień na pracownika wynosi 12,6.