Zdrowie pracownika – analiza ekonomiczna na przykładowych problemach zdrowotnych

Kompleksowa opieka medyczna dla firm, dopasowana do potrzeb pracownika, obniża straty wynikające z jego choroby. Straty te obciążają pracodawcę. Roczny koszt absencji będącego pod opieką Medicover oraz nieefektywnej jego obecności w pracy spowodowanej chorobą jest o 1 004 zł niższy, niż w przypadku pracownika korzystającego z innej opieki medycznej.

Choroba pracownika zawsze wiąże się z kosztami – zarówno tymi ponoszonymi przez system opieki zdrowotnej, społeczeństwo, jak i pracodawcę. Raport „Praca. Zdrowie. Ekonomia. Perspektywa 2013-2017” przygotowany przez Medicover pokazuje, jak właściwa opieka medyczna dla firm może je obniżyć. Istotną część Raportu stanowi analiza ekonomicznych aspektów choroby. W badaniu uwzględniono jedynie te koszty chorób pracownika, które ponosi pracodawca, tzn. koszt absencji chorobowej oraz koszt nieefektywnej obecności w pracy (tzw. prezenteizmu).

Jak wykonano analizę ekonomiczną?

Do analizy ekonomicznej wybrano najczęstsze problemy zdrowotne występujące wśród

pracowników. Należą do nich choroby przewlekłe:

  • nadciśnienie tętnicze,
  • cukrzyca,
  • bóle pleców,
  • infekcje układu oddechowego.

Obliczono koszty absencji i nieefektywnej obecności w pracy dla pracowników pod opieką Medicover oraz ogólnej populacji pracowników ubezpieczonych w ZUS. Uzyskane wyniki pokazały koszty danej choroby ponoszone przez pracodawcę na jednego statystycznego – a nie tylko chorego – pracownika. W analizie uwzględniono średnią płacę w sektorze przedsiębiorstw.

Nadciśnienie tętnicze - liczy się skuteczność

W przypadku nadciśnienia tętniczego, które stanowi główny czynnik ryzyka zawału i udaru odpowiednie leczenie pozwala na jego obniżenie i utrzymanie prawidłowych wartości.  Problem polega tylko na tym, aby nadciśnienie zdiagnozować i by chory stosował się do zaleceń lekarskich. Zdiagnozowany pacjent musi po prostu przyjmować odpowiednio dobrane leki. Dlatego pacjenci z nadciśnieniem tętniczym dobrze kontrolowanym żyją średnio o 5 lat dłużej niż ci, u których choroba jest nierozpoznana, nieleczona lub nieskutecznie leczona. Tymczasem w Medicover 62% pacjentów chorych na nadciśnienie osiąga prawidłowe wartości ciśnienia tętniczego – czyli jest leczona skutecznie. To wynik o 22 punkty procentowe wyższy od wyników leczenia w całej Polsce.

Z raportu wynika, że nieobecność w pracy z powodu nadciśnienia w przeliczeniu na statystycznego pracownika będącego pod opieką Medicover wynosi 0,04 dnia i kosztuje 9 zł, natomiast pozostałych zatrudnionych 0,18, dnia i aż 40,5 zł.  Również koszty wynikające z nieefektywnej obecności w pracy spowodowanej nadciśnieniem są prawie siedem razy niższe w przypadku leczenia w Medicover. W sumie jest to 57 zł oszczędności na jednego pracownika. Koszt nadciśnienia tętniczego pracownika znajdującego się pod opieką Medicover jest więc 4,5 razy niższy niż w przypadku przeciętnego pracownika w Polsce.

Bóle pleców – można obniżyć koszt choroby

Do najczęściej występujących chorób układu ruchu należą bóle pleców, choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa oraz choroby zwyrodnieniowe stawów. Przewlekłe choroby układu ruchu oraz urazy to nie tylko istotny powód wizyt lekarskich pracowników, ale także jeden z głównych powodów absencji chorobowej i nieefektywnej pracy. Tymczasem koszt tych schorzeń w przypadku pracownika objętego opieką Medicover jest prawie 4 razy niższy niż przeciętnie w Polsce. Dostęp do szybkiej diagnostyki, badań obrazowych oraz rehabilitacji pozwalają na tak dużą redukcję kosztów. Absencja na pracownika leczonego w Medicover z tego powodu to 0,46  dnia, pozostałych 1,84 dnia.  Całkowity koszt choroby dla pracodawcy korzystającego z pakietów medycznych dla firm w Medicover jest aż o 581 zł niższy w stosunku do innych. Co ciekawe, pomimo wzrostu płacy w sektorze przedsiębiorstw analiza pokazała spadek kosztów bólu pleców dla pracodawcy korzystającego z usług Medicover. Analogiczne dane dla osób ubezpieczonych w ZUS w tym samym czasie znacząco wzrosły. Jednym z istotnych czynników wpływających na tak dużą różnicę kosztów okazała się koordynowana opieka nad pracownikami z bólami pleców wdrożona w Medicover kilka lat temu. Analiza danych udowodniła bowiem konieczność inwestowania w zdrowie osób aktywnych zawodowo, których problemy zdrowotne niosą za sobą ryzyko obniżenia wydajności pracy.

Infekcje dróg oddechowych – zwolnienia mogą być krótsze

Aż jedna trzecia wszystkich wizyt lekarskich w Medicover dotyczy infekcji układu oddechowego, głównie w sezonie jesiennozimowym. Jest to też jedna z najczęstszych przyczyn nieobecności w pracy. Głównie proste infekcje górnych dróg oddechowych, powodują liczne, krótkotrwałe zwolnienia lekarskie. Właściwa opieka medyczna dla pracowników pozwala uniknąć powikłań, które w znacznym stopniu przedłużają czas choroby. Także szczepienia przeciwko grypie całych grup pracowników ograniczają absencje w sezonie grypowym. Dzięki temu koszt infekcji dróg oddechowych będącego pod opieką Medicover jest o prawie 200 zł niższy niż w przypadku pozostałych pracowników, a zwolnienia lekarskie z tego powodu w Medicover są średnio o 1/3 krótsze od zwolnień wystawianych w całej Polsce.

Cukrzyca bez powikłań

Cukrzyca jest nieuleczalną chorobą przewlekłą. Nieleczona może prowadzić do ślepoty, zniszczenia nerek, amputacji stopy. Zwiększa też ryzyko zawału i udaru.  Tymczasem połowa chorych nawet nie wie, że ma cukrzycę, a – jak podkreślają diabetolodzy - im wcześniej rozpocznie się jej leczenie, tym mniejsze ryzyko wystąpienia powikłań. Dlatego bardzo ważna jest diagnostyka i właściwe leczenie cukrzycy. Terapia pozwala na wyrównanie poziomu cukru do prawidłowych wartości i normalną aktywność zawodową. Koszt cukrzycy na jednego pracownika pod opieką Medicover jest ponad 6 razy niższy niż w przypadku przeciętnego pracownika w Polsce. Również nieobecność w pracy z powodu tej choroby jest pięć razy krótsza w przypadku leczenia w Medicover.  

Co wpływa na obniżenie kosztów?

Koszty choroby są uwarunkowane częstością jej wystąpienia czy strukturą populacji. Istnieje jednak szereg czynników związanych z organizacją i jakością opieki medycznej dla firm, które mogą mieć istotny wpływ na wymiar absencji i prezenteizmu. Należą do nich przede wszystkim współpraca na linii pacjent-lekarz, dostęp do koordynowanej opieki medycznej dla pracownika, czas uzyskania adekwatnej do potrzeb pomocy oraz skuteczność leczenia i przestrzeganie zaleceń przez pacjenta. Powodów różnicy poziomu kosztów należy upatrywać w jakościowych cechach opieki zdrowotnej – m.in. w tym jak szybko pacjent dostaje się do lekarza,  w jakim czasie i jak celna jest postawiona diagnoza, jak przebiega proces leczenia. Stosowanie się do zaleceń lekarza ułatwia w Medicover możliwość zadania pytania w przypadku wątpliwości online lub przez telefon, czy zamawianie recept na stale przyjmowane leki bez potrzeby umawiania wizyt. Ważne są też długofalowe, wielowymiarowe i wzbudzające zainteresowanie pracowników programy profilaktyczno-lecznicze.