COVID -19 a narażenia stanowiskowe - informacja dla pracodawcy >>

  

WAŻNE INFORMACJE

Szanowni Państwo,

Informujemy, że zgodnie z aktem prawnym Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 01 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MZiOS w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U z dn. 30 marca 2023 poz. 607) uaktualniliśmy wzory skierowań na badania profilaktyczne pracowników. Aktualne wzory dla naszych Klientów są dostępne na stronie www.medicover.pl.

Skierowania na badania lekarskie wydane przed dniem 14 kwietnia 2023 r., czyli wejściem w życie zapisów powyższego obwieszczenia zachowują ważność.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom wprowadzamy w Centrach Medicover okres przejściowy pozwalający na obsługę dotychczasowych skierowań do dnia 30.06.2023 r. Po tym terminie honorowane będą wyłącznie nowe skierowania zgodne z Obwieszczeniem z dnia 01 marca 2023 r.

Szanowni Klienci,

Zbliża się czas, w którym nasz Rząd przywróci obowiązek wykonania zaległych badań okresowych.

Szczegółowe informacje będą opublikowane w odpowiednich aktach prawnych.

Medicover dbając o zdrowie i bezpieczeństwo osób pozostających pod naszą opieką profilaktyczną już teraz zachęca do realizacji zaległych badań okresowych.

Pracownicy, którym pracodawca wystawił skierowania na takie badania mogą na bieżąco umawiać się w placówkach Medicover i naszych placówkach współpracujących na dogodne dla siebie terminy.

Biorąc pod uwagę fakt, że obecne przepisy jeszcze nie wskazują konkretnej daty dopełnienia tego obowiązku pracodawca i pracownik mają większą swobodę na wybór terminu wykonania zaległego badania okresowego.  

Zachęcamy wszystkich pracowników do planowej realizacji zaległych badań, aby uniknąć późniejszej presji wynikającej ze zwiększonego zapotrzebowania na ich realizację i terminów wskazanych w przepisach.

Drodzy Klienci,

w związku z poprawą sytuacji epidemiologicznej w Polsce większość firm wróciła do pracy stacjonarnej. Mając to na uwadze, chcielibyśmy poinformować, że wracamy do standardu realizacji badań Medycyny Pracy uwzględniającego przekazanie pracownikowi przez pracodawcę dokumentu skierowania na badania w formie oryginału, czyli:

- wydrukowanego dokumentu podpisanego przez pracodawcę podpisem tradycyjnym

- e-skierowania podpisanego podpisem kwalifikowanym z wykorzystaniem aplikacji s-Skierowanie w e-Member

W przypadku braku możliwości skorzystania z aplikacji e-Skierowanie zachęcamy Państwa do kontaktu z Doradcą Biznesowym, który pomoże wdrożyć to rozwiązanie w Państwa firmie.

Jednocześnie, wychodząc naprzeciw prośbom naszych Klientów, związanym z zamknięciem możliwości przesyłania skierowań medycyny pracy na adres skany-mp@medicover.pl, informujemy, iż wydłużamy czas jego funkcjonowania do 31.08.2022 r.

Wydłużenie tego czasu pozwoli naszym Klientom na odpowiednie przygotowanie się do zmiany dystrybucji skierowań na badania profilaktyczne medycyny pracy.

Od 01.09.2022 r. adres skany-mp@medicover.pl zostaje nieodwołalnie zamknięty.

Wszystkie przesłane do 31.08.2022 na ten adres skierowania będą zrealizowane.

Informujemy również, że po tym terminie realizacja badań medycyny pracy na podstawie skanów skierowań, z którymi pracownicy będą się zgłaszać do placówek Medicover, będzie utrzymana.

WAŻNE

W związku z aktualną Ustawą o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (tzw. Tarcza antykryzysowa) następują zmiany w realizacji Badań Medycyny Pracy.

Dowiedz się więcej >>

Warszawa 18.05.2022

Drodzy Klienci,

16 maja 2022 roku, na terenie Polski został odwołany stan epidemii oraz utraciło moc Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.

Zostało ono zastąpione Rozporządzaniem Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego.

Informujemy, że stan zagrożenia epidemicznego utrzymuje zawieszenie obowiązku wykonywania badań okresowych medycyny pracy. Wynika to z zapisów ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (art. 12a).

Medicover przygotowuje rozwiązania służące planowej i sprawnej realizacji zaległych badań okresowych pracowników naszych Klientów, w terminie przewidzianym w przepisach prawa, jak tylko odwołany zostanie stan zagrożenia epidemicznego lub nastąpią inne zmiany legislacyjne dotyczące badań pracowniczych.

Zespół Medicover 

Drodzy Pracodawcy,

Z uwagi na zwiększającą się ilość pacjentów ukraińskojęzycznych kierowanych na badania kodeksowe i sanitarno-epidemiologiczne w ramach medycyny pracy, którzy posługują się tylko swoim ojczystym językiem, informujemy o konieczności zapewnienia przez Państwa obecności tłumacza podczas wizyt realizowanych w Placówkach Medicover.

Obecność tłumacza jest konieczna aby proces orzeczniczy i przekazanie informacji z wizyt przebiegły prawidłowo.

Istotne, aby pacjent w trakcie badań Medycyny Pracy miał pełne zrozumienie zadawanych przez lekarzy pytań dotyczących stanu jego zdrowia, odpowiadał na nie zgodnie ze stanem faktycznym i świadomie podpisał przeprowadzony wywiad oraz otrzymał informację zwrotną w zrozumiałym dla niego języku.

Jest to istotne z punku widzenia zapewnienia bezpieczeństwa w środowisku pracy.

Dział Rozwoju Medycyny Pracy

 

Ustawa o służbie Medycyny Pracy nakłada na Pracodawcę posiadanie umowy z wybraną placówką medyczną na zapewnienie opieki profilaktycznej swoim Pracownikom. Umowa taka powinna być zawarta na okres nie krótszy niż jeden rok.

Medicover jako doświadczony partner pomaga wywiązać się z obowiązków określonych przez przepisy zapewniając realizację badań Medycyny Pracy w szerokim zakresie:

Badania profilaktyczne

Badania profilaktyczne - wstępne, okresowe, kontrolne

Badania profilaktyczne Medycyny Pracy polegają na określeniu predyspozycji pracownika na określonym stanowisku w konkretnych warunkach. Uwzględnia się tu czynniki szkodliwe i uciążliwe w danym środowisku pracy.

Badanie wstępne – pracodawca kieruje na nie:

 • nowych pracowników przed rozpoczęciem pracy
 • pracowników po zmianie stanowiska pracy
 • jeżeli zmieni się charakter stanowiska pracy - wystąpią nowe narażenia

Czy wiesz, że pracownik nie zawsze musi wykonać badania wstępne? Dowiedz się więcej

Badanie okresowe - pracodawca kieruje na nie: 

 • osoby pracujące już na danym stanowisku, przed zakończeniem ważności poprzedniego zaświadczenia.

Badanie kontrolne – pracodawca kieruje na nie:   

 • każdego Pracownika, który był na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni; Pracownik powinien poddać się badaniom w celu uzyskania orzeczenia lekarskiego przed ponownym podjęciem pracy.

Dostępne są dwa wzory skierowania na badania profilaktyczne pracowników, w zależności od ilości narażeń na danym stanowisku pracy.

Obie wersje będą funkcjonują równorzędnie i zawierają treść zgodną z aktualnym stanem prawnym.

Wzory skierowań na badania profilaktyczne można pobrać tutaj >>

Lekarz Medycyny Pracy wykonuje badanie na podstawie oryginału skierowania wydanego przez Pracodawcę. Jest to dokument przechowywany w dokumentacji medycznej pacjenta, informuje on o narażeniach i czynnikach szkodliwych, występujących na stanowisku pracy. 

Prawidłowo wypełnione skierowanie powinno: 

 • być dokładne i czytelne
 • zawierać wszystkie niezbędne dane i informacje o stanowisku pracy
 • być opatrzone wymaganymi pieczątkami (pieczęć firmy z REGONEM) oraz podpisem osoby upoważnionej do wystawienia skierowania (specjalista BHP lub osoba znająca środowisko pracy, np. kierownik danego działu)
 • być wypełnione w języku polskim, łącznie z nazwą stanowiska pracy

Pracownik zgłaszając się na badania, powinien mieć ze sobą 3 egzemplarze skierowania. Jest ono ważne 3 miesiące od daty wystawienia.

Skierowanie na badanie Medycyny Pracy jest dokumentem urzędowym, dlatego istotne jest, aby informacje w nim zawarte były aktualne. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za treść tego dokumentu.  Skierowanie może stanowić ważny dokument w  postępowaniu prawnym, np. w przypadku gdy Pracownik zapadł na chorobę zawodową.

W celu umówienia badań Medycyny Pracy w Centrum Medicover skontaktuj się z Infolinia Medycyny Pracy 500 900 700 lub wypełnij formularz kontaktowy wybierając sprawę „Medycyna Pracy”.

W celu umówienia badań Medycyny pracy w placówkach współpracujących z Medicover skontaktuj się  bezpośrednio z wybraną placówką.

 

Dane kontaktowe do placówki znajdziesz na stronie https://www.medicover.pl/placowki

 

Badania sanitarno – epidemiologiczne

Badania sanitarno–epidemiologiczne

Zgodnie z Ustawą o zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi, pracownicy wykonujący prace, w czasie których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby, powinni mieć wykonane badania do celów sanitarno-epidemiologicznych oraz posiadać „Zaświadczenie lekarskie z badania przeprowadzonego do celów sanitarno-epidemiologicznych”.

Procedura badania

 • Dla Pracowników kierowanych na badanie sanitarno-epidemiologiczne Pracodawca wystawia „Skierowanie na badania sanitarno-epidemiologiczne do Centrum Medicover”.
 • Pracownik telefonicznie umawia się na wizytę w Centrum Medicover (prosimy, aby Pracownik umawiając termin wizyty poinformował, że będzie wykonywał  badania sanitarno-epidemiologiczne).
 • W dniu wizyty  u lekarza Medycyny Pracy Pracownik zgłasza się z wypełnionym „Skierowaniem na badania sanitarno-epidemiologiczne do Centrum Medicover”
 • Lekarz na podstawie informacji zawartych w skierowaniu zleca niezbędne badania.
 • Po wykonaniu wszystkich zleconych badań, lekarz Medycyny Pracy wystawia dwa egzemplarze orzeczenia. Jeden egzemplarz dla Pracownika, a drugi dla Pracodawcy.
 • Egzemplarz orzeczenia Pracownik odbiera osobiście w recepcji Centrum Medicover, w którym badanie było wykonywane lub za pośrednictwem osoby upoważnionej.

Najczęstsze prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby:

 1. Prace na stanowiskach związanych z ciągłym kontaktem z ludźmi stwarzające zagrożenie przeniesienia drogą powietrzno-kropelkową i powietrzno-pyłową zakażenia na inne osoby, niezależnie od rodzaju wykonywanych czynności zawodowych.
 2. Prace na stanowiskach związanych z wytwarzaniem, pakowaniem, dystrybucją lub przechowywaniem nieopakowanej żywności, wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz leków doustnych, przygotowaniem i wydawaniem posiłków, wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i leków, a także myciem naczyń i pojemników przeznaczonych na żywność, wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi lub na leki, stwarzające zagrożenie przeniesienia drogą pokarmową zakażenia na inne osoby, niezależnie od rodzaju wykonywanych czynności zawodowych.
 3. Prace na stanowiskach związanych z kontaktem z wodą oraz środkami służącymi pielęgnacji skóry lub śluzówek innych osób oraz stwarzających zagrożenie przeniesienia drogą kontaktową zakażenia na inne osoby, niezależnie od rodzaju wykonywanych czynności zawodowych.

Podstawa prawna:

Ustawa o zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi ( Dz.U. z 2019r poz. 1239, 1495)

Wzór skierowania na badania sanitarno-epidemiologiczne można pobrać tutaj >>

Infolinia Medycyny Pracy - 500 900 700 (pon.-pt. w godz. 8.00-20.00)

Szczepienia pracownicze

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2012 roku w sprawie wykazu rodzajów czynności zawodowych oraz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych u pracowników (Dz. U. 2012.40), pracodawcy zobowiązani są do informowania oraz  zapewnienia możliwości wykonania tych szczepień.

Szczepienia pracownicze dotyczą przede wszystkim pracowników wykonujących poniższe prace:

 • przy produkcji i dystrybucji żywności (ważne - zalecane szczepienie WZW A jest nowym zaleceniem w porównaniu do poprzednich przepisów)
 • przy usuwaniu odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych lub konserwacji urządzeń służących temu celowi
 • wymagające kontaktu z glebą lub związane z hodowlą zwierząt
 • związane z kontaktem z krwią oraz innymi płynami ustrojowymi człowieka

Użyte w Rozporządzeniu sformułowanie „zalecane szczepienia wymagane u pracowników” oznaczają, że szczepienia są zalecane, ale nie są obowiązkowe. Pracodawca powinien jednak poinformować pracowników wykonujących opisane czynności o szczepieniach zalecanych na ich stanowiskach pracy oraz zapewnić ich realizację. Szczepienia pracownicze nie są finansowane ze środków publicznych a ich koszt leży po stronie pracodawcy.

W Medicover szczepienia pracownicze mogą być wykonywane podczas wizyty w placówce medycznej lub podczas akcji szczepień wyjazdowych.

SZCZEPIENIE W CENTRUM MEDICOVER lub PLACÓWCE WSPÓŁPRACUJĄCEJ Z MEDICOVER

 • Szczepienie przeprowadza się każdorazowo na podstawie skierowania na szczepienie pracownicze
 • Pracownik umawia się na szczepienie pod numerem infolinii Medycyny Pracy (500 900 700).

Szczepienia mogą odbywać się jednocześnie z badaniami medycyny pracy (np. w przypadku badań wstępnych) lub w innych terminach.

Przegląd stanowisk pracy

Przegląd i opis stanowisk pracy ma na celu zebranie informacji istotnych przy późniejszych badaniach profilaktycznych Państwa Pracowników. Przeglądu dokonuje specjalista ds. wizytacji stanowisk pracy z Medicover. Termin wizytacji jest ustalany indywidualnie, tak by był dogodny dla Państwa.

Wnioski z wizytacji są zapisywane w Karcie Opisu Środowiska Pracy. Oryginał zostaje u Państwa, kopia jest przechowywana w dokumentacji Medycyny Pracy w Medicover i służy lekarzom jako dodatkowa informacja w czasie badania pracowników Państwa firmy.

Komisja BHP

Pracodawca powołuje Komisję Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (Kodeks Pracy, Rozdział XI). Według Kodeksu Pracy obowiązek taki mają pracodawcy, zatrudniający więcej niż 250 pracowników. Komisja stanowi organ doradczy i opiniodawczy w kwestii środowiska pracy.

Zadania Komisji to: 

 • dokonywanie przeglądu warunków pracy,
 • okresowa ocena stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • opiniowanie podejmowanych przez Pracodawcę środków zapobiegających wypadkom podczas pracy i chorobom zawodowym,
 • formułowanie wniosków dotyczących poprawy warunków pracy,
 • współdziałanie z Pracodawcą w realizacji jego obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.