COVID -19 a narażenia stanowiskowe - informacja dla pracodawcy >>

WAŻNE

W związku z aktualną Ustawą o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (tzw. Tarcza antykryzysowa) następują zmiany w realizacji Badań Medycyny Pracy.

Dowiedz się więcej >>

 

Ustawa o służbie Medycyny Pracy nakłada na Pracodawcę posiadanie umowy z wybraną placówką medyczną na zapewnienie opieki profilaktycznej swoim Pracownikom. Umowa taka powinna być zawarta na okres nie krótszy niż jeden rok.

Medicover jako doświadczony partner pomaga wywiązać się z obowiązków określonych przez przepisy zapewniając realizację badań Medycyny Pracy w szerokim zakresie:

Badania profilaktyczne

Badania profilaktyczne - wstępne, okresowe, kontrolne

Badania profilaktyczne Medycyny Pracy polegają na określeniu predyspozycji pracownika na określonym stanowisku w konkretnych warunkach. Uwzględnia się tu czynniki szkodliwe i uciążliwe w danym środowisku pracy.

Badanie wstępne – pracodawca kieruje na nie:

 • nowych pracowników przed rozpoczęciem pracy
 • pracowników po zmianie stanowiska pracy
 • jeżeli zmieni się charakter stanowiska pracy - wystąpią nowe narażenia

Czy wiesz, że pracownik nie zawsze musi wykonać badania wstępne? Dowiedz się więcej

Badanie okresowe - pracodawca kieruje na nie: 

 • osoby pracujące już na danym stanowisku, przed zakończeniem ważności poprzedniego zaświadczenia.

Badanie kontrolne – pracodawca kieruje na nie:   

 • każdego Pracownika, który był na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni; Pracownik powinien poddać się badaniom w celu uzyskania orzeczenia lekarskiego przed ponownym podjęciem pracy.

Skierowanie na badania profilaktyczne

Lekarz Medycyny Pracy wykonuje badanie na podstawie oryginału skierowania wydanego przez Pracodawcę. Jest to dokument przechowywany w dokumentacji medycznej pacjenta, informuje on o narażeniach i czynnikach szkodliwych, występujących na stanowisku pracy. 

Prawidłowo wypełnione skierowanie powinno: 

 • być dokładne i czytelne
 • zawierać wszystkie niezbędne dane i informacje o stanowisku pracy
 • być opatrzone wymaganymi pieczątkami (pieczęć firmy z REGONEM) oraz podpisem osoby upoważnionej do wystawienia skierowania (specjalista BHP lub osoba znająca środowisko pracy, np. kierownik danego działu)
 • być wypełnione w języku polskim, łącznie z nazwą stanowiska pracy

Pracownik zgłaszając się na badania, powinien mieć ze sobą 3 egzemplarze skierowania. Jest ono ważne 3 miesiące od daty wystawienia.

Skierowanie na badanie Medycyny Pracy jest dokumentem urzędowym, dlatego istotne jest, aby informacje w nim zawarte były aktualne. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za treść tego dokumentu.  Skierowanie może stanowić ważny dokument w  postępowaniu prawnym, np. w przypadku gdy Pracownik zapadł na chorobę zawodową.

Infolinia Medycyny Pracy - 500 900 700 (pon.-pt. w godz. 8.00-20.00)

Lista placówek Medicover, w których można wykonać badania Medycyny Pracy >>
Badania można wykonać również w placówkach współpracujących.

Badania sanitarno – epidemiologiczne

Badania sanitarno–epidemiologiczne

Zgodnie z Ustawą o zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi, pracownicy wykonujący prace, w czasie których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby, powinni mieć wykonane badania do celów sanitarno-epidemiologicznych oraz posiadać „Zaświadczenie lekarskie z badania przeprowadzonego do celów sanitarno-epidemiologicznych”.

Procedura badania

 • Dla Pracowników kierowanych na badanie sanitarno-epidemiologiczne Pracodawca wystawia „Skierowanie na badania sanitarno-epidemiologiczne do Centrum Medicover”.
 • Pracownik telefonicznie umawia się na wizytę w Centrum Medicover (prosimy, aby Pracownik umawiając termin wizyty poinformował, że będzie wykonywał  badania sanitarno-epidemiologiczne).
 • W dniu wizyty  u lekarza Medycyny Pracy Pracownik zgłasza się z wypełnionym „Skierowaniem na badania sanitarno-epidemiologiczne do Centrum Medicover”
 • Lekarz na podstawie informacji zawartych w skierowaniu zleca niezbędne badania.
 • Po wykonaniu wszystkich zleconych badań, lekarz Medycyny Pracy wystawia dwa egzemplarze orzeczenia. Jeden egzemplarz dla Pracownika, a drugi dla Pracodawcy.
 • Egzemplarz orzeczenia Pracownik odbiera osobiście w recepcji Centrum Medicover, w którym badanie było wykonywane lub za pośrednictwem osoby upoważnionej.

Najczęstsze prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby:

 1. Prace na stanowiskach związanych z ciągłym kontaktem z ludźmi stwarzające zagrożenie przeniesienia drogą powietrzno-kropelkową i powietrzno-pyłową zakażenia na inne osoby, niezależnie od rodzaju wykonywanych czynności zawodowych.
 2. Prace na stanowiskach związanych z wytwarzaniem, pakowaniem, dystrybucją lub przechowywaniem nieopakowanej żywności, wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz leków doustnych, przygotowaniem i wydawaniem posiłków, wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i leków, a także myciem naczyń i pojemników przeznaczonych na żywność, wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi lub na leki, stwarzające zagrożenie przeniesienia drogą pokarmową zakażenia na inne osoby, niezależnie od rodzaju wykonywanych czynności zawodowych.
 3. Prace na stanowiskach związanych z kontaktem z wodą oraz środkami służącymi pielęgnacji skóry lub śluzówek innych osób oraz stwarzających zagrożenie przeniesienia drogą kontaktową zakażenia na inne osoby, niezależnie od rodzaju wykonywanych czynności zawodowych.

Podstawa prawna:

Ustawa o zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi ( Dz.U. z 2019r poz. 1239, 1495)

Do pobrania:

Skierowanie na badania sanitarno - epidemiologiczne

Skierowanie na badania profilaktyczne

Infolinia Medycyny Pracy - 500 900 700 (pon.-pt. w godz. 8.00-20.00)

Szczepienia pracownicze

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2012 roku w sprawie wykazu rodzajów czynności zawodowych oraz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych u pracowników (Dz. U. 2012.40), pracodawcy zobowiązani są do informowania oraz  zapewnienia możliwości wykonania tych szczepień.

Szczepienia pracownicze dotyczą przede wszystkim pracowników wykonujących poniższe prace:

 • przy produkcji i dystrybucji żywności (ważne - zalecane szczepienie WZW A jest nowym zaleceniem w porównaniu do poprzednich przepisów)
 • przy usuwaniu odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych lub konserwacji urządzeń służących temu celowi
 • wymagające kontaktu z glebą lub związane z hodowlą zwierząt
 • związane z kontaktem z krwią oraz innymi płynami ustrojowymi człowieka

Użyte w Rozporządzeniu sformułowanie „zalecane szczepienia wymagane u pracowników” oznaczają, że szczepienia są zalecane, ale nie są obowiązkowe. Pracodawca powinien jednak poinformować pracowników wykonujących opisane czynności o szczepieniach zalecanych na ich stanowiskach pracy oraz zapewnić ich realizację. Szczepienia pracownicze nie są finansowane ze środków publicznych a ich koszt leży po stronie pracodawcy.

W Medicover szczepienia pracownicze mogą być wykonywane podczas wizyty w placówce medycznej lub podczas akcji szczepień wyjazdowych.

SZCZEPIENIE W CENTRUM MEDICOVER lub PLACÓWCE WSPÓŁPRACUJĄCEJ Z MEDICOVER

 • Szczepienie przeprowadza się każdorazowo na podstawie skierowania na szczepienie pracownicze
 • Pracownik umawia się na szczepienie pod numerem infolinii Medycyny Pracy (500 900 700).

Szczepienia mogą odbywać się jednocześnie z badaniami medycyny pracy (np. w przypadku badań wstępnych) lub w innych terminach.

Przegląd stanowisk pracy

Przegląd i opis stanowisk pracy ma na celu zebranie informacji istotnych przy późniejszych badaniach profilaktycznych Państwa Pracowników. Przeglądu dokonuje specjalista ds. wizytacji stanowisk pracy z Medicover. Termin wizytacji jest ustalany indywidualnie, tak by był dogodny dla Państwa.

Wnioski z wizytacji są zapisywane w Karcie Opisu Środowiska Pracy. Oryginał zostaje u Państwa, kopia jest przechowywana w dokumentacji Medycyny Pracy w Medicover i służy lekarzom jako dodatkowa informacja w czasie badania pracowników Państwa firmy.

Komisja BHP

Pracodawca powołuje Komisję Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (Kodeks Pracy, Rozdział XI). Według Kodeksu Pracy obowiązek taki mają pracodawcy, zatrudniający więcej niż 250 pracowników. Komisja stanowi organ doradczy i opiniodawczy w kwestii środowiska pracy.

Zadania Komisji to: 

 • dokonywanie przeglądu warunków pracy,
 • okresowa ocena stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • opiniowanie podejmowanych przez Pracodawcę środków zapobiegających wypadkom podczas pracy i chorobom zawodowym,
 • formułowanie wniosków dotyczących poprawy warunków pracy,
 • współdziałanie z Pracodawcą w realizacji jego obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.