WAŻNE INFORMACJE

21 stycznia 2024

7.04.2023 weszły w życie nowe przepisy dotyczące pracy zdalnej ( nowelizacja Kodeksu pracy - rozdz. II c „Praca zdalna”).

Wprowadzona została w nich definicja pracy zdalnej – jest to praca, która może być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Zapisy w nowelizacji doprecyzowują, że to pracodawca określa, czy możliwe jest wykonywanie pracy na danym stanowisku zdalnie i w jakim trybie np.  hybrydowym czy całkowicie z domu i uzgadnia to z pracownikiem. Uzgodnienie to może wynikać z inicjatywy pracodawcy (np. w wypadku wystąpienia epidemii, siły wyższej) lub być rozpatrzone na wniosek pracownika (pisemny lub w formie elektronicznej).

W Ustawie wskazano, że pracodawca, co do zasady, nie może odmówić pracy zdalnej szczególnym grupom pracowników jak np. :

 • pracownicy w ciąży,
 • pracownikowi wychowującemu dziecko do ukończenia przez nie 4. roku życia,
 • pracownikowi sprawującemu opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym  posiadającą orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • pracownikowi - małżonkowi albo pracownikowi - rodzicowi dziecka w fazie prenatalnej, w przypadku ciąży powikłanej,

Odmowa dla pracownika z grupy wskazanej powyżej może nastąpić jedynie w  incydentalnych sytuacjach, gdy świadczenie pracy zdalnej będzie niemożliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy.

Przepisy nie przewidują uzależniania zgody na pracę zdalną od decyzji lekarza MP.

Pracodawca w skierowaniu na badania  zawsze musi umieścić opis warunków pracy uwzględniający informacje o występowaniu na stanowisku/stanowiskach pracy czynników niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub czynników uciążliwych i innych wynikających ze sposobu wykonywania pracy. To czy stanowisko pracy utworzone jest w biurze (siedzibie pracodawcy) czy w domu pracownika, co do zasady, nie ma znaczenia. Istotne są warunki pracy i występujące na stanowisku czynniki (szkodliwe/niebezpieczne/uciążliwe.

Należy pamiętać, ze pracownik mający wykonywać pracę zdalną  jest obowiązany do przestrzegania ustalonych z pracodawcą zasad oraz jest zobowiązany zapisami ustawy do takiego zorganizowania swojego  stanowiska pracy zdalnej,  by uwzględniało wymagania ergonomii  co należy potwierdzić pisemnie np. w postaci oświadczenia.

Zapis powyższy jasno precyzuje, że stanowisko pracy zdalnej zarówno w siedzibie firmy jak i w domu musi odpowiadać przepisom BHP i być wyposażone w narzędzia pracy i odpowiednie sprzęty/narzędzia pracy zapewniające ergonomię i  bezpieczeństwo pracy. Oznacza to, że niezasadne jest kierowanie pracownika na badanie profilaktyczne mające ocenić czy praca całkowicie zdalna/hybrydowa  jest wymagana ze względu na stan zdrowia.

17 listopada 2023 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe z 1 grudnia 1998 r. (Dz.U. nr 148, poz. 973) . ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ  z dnia 18 października 2023 r. wprowadza ważne zmiany dla pracodawcy oraz pracownika pracującego na stanowisku pracy z monitorem ekranowym co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, zarówno w trybie pracy zdalnej jak i hybrydowej.

Istotną zmianę wprowadzono w § 8 ust. 2 ww. rozporządzenia poprzez uzupełnienie tego przepisu o obowiązek zapewnienia pracownikowi szkieł kontaktowych korygujących wzrok, jeśli będzie to potwierdzone zaleceniem lekarza Medycyny Pracy.

W Medicover zalecenie to umieszczamy na orzeczeniu za pomocą pieczęci o treści:

 • "Konieczne używanie okularów korekcyjnych/szkieł kontaktowych podczas pracy z monitorem ekranowym" oraz
 • „Konieczna zmiana mocy szkieł okularowych/szkieł kontaktowych do pracy przy monitorze ekranowym”.

W praktyce oznacza to, że od 17 listopada 2023 r. pracownikowi przysługuje możliwość ubiegania się o refundację zarówno okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze, jak i szkieł kontaktowych.

Zaktualizowano również załącznik, ustanawiający minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, jakie powinny spełniać stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe.

Istotne zmiany dotyczą m.in.:

 1. Doposażenia stanowiska pracy z laptopem/tabletem użytkowanym co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy w monitor ekranowy lub podstawkę zapewniającą ustawienie ekranu, tak aby jego górna krawędź znajdowała się na wysokości oczu pracownika, oraz w dodatkową klawiaturę i mysz.
 2. Krzesło, które dodatkowo powinno posiadać regulowany podłokietnik.

Pracodawcy są zobligowani do dostosowania stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe utworzonych przed 17.11.2023 r. do minimalnych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii określonych rozporządzeniu w ciągu 6 miesięcy począwszy od 18 listopada 2023 r. 

Z dniem 1 lipca 2023 r. odwołany zostaje stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 i tym samym przywrócona zostaje konieczność wykonywania badań okresowych.

1. Wszystkie zaległe badania okresowe (czyli takie, które straciły ważność do dn. 30 czerwca 2023r.) powinny być wykonane w terminie 180 dni od 1 lipca 2023 r.

2. Bieżące badania okresowe powinny być wykonane do daty określonej na aktualnym orzeczeniu.

Aby umożliwić pracownikom terminowe wykonanie badań prosimy o:

1. Zweryfikowanie czy pracownicy mają zaległe okresowe badania Medycyny Pracy. Te informacje są dostępne w aplikacji e-Member, w zakładce „Raporty” (poniżej lista dostępnych raportów):
• Raport Orzeczenia Medycyny Pracy – ważne
• Raport Orzeczenia Medycyny Pracy – z upływającym terminem ważności
• Raport Orzeczenia Medycyny Pracy – wygasłe
2. Wystawienie pracownikom skierowań na zaległe badania okresowe, jeśli nie były wcześniej wystawione.
3. Wystawienie nowych skierowań na badania okresowe, jeśli nastąpiła zmiana narażeń na stanowiskach pracy tych pracowników.
4. Przypomnienie pracownikom, że mają wystawione skierowania na badania Medycyny Pracy i powinni je zrealizować korzystając z dostępnych wizyt.
5. Pobranie i udostępnienie pracownikom instrukcji „Umawianie badań Medycyny Pracy w Medicover”, aby ułatwić im proces przeprowadzenia badań.

Aktualne informacje dotyczące naszych działań znajdą Państwo także w pliku do pobrania.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że zgodnie z aktem prawnym Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 01 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MZiOS w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U z dn. 30 marca 2023 poz. 607) uaktualniliśmy wzory skierowań na badania profilaktyczne pracowników. Aktualne wzory dla naszych Klientów są dostępne na stronie www.medicover.pl.

Skierowania na badania lekarskie wydane przed dniem 14 kwietnia 2023 r., czyli wejściem w życie zapisów powyższego obwieszczenia zachowują ważność.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom wprowadzamy w Centrach Medicover okres przejściowy pozwalający na obsługę dotychczasowych skierowań do dnia 30.06.2023 r. Po tym terminie honorowane będą wyłącznie nowe skierowania zgodne z Obwieszczeniem z dnia 01 marca 2023 r.

Drodzy Pracodawcy,

Z uwagi na zwiększającą się ilość pacjentów ukraińskojęzycznych kierowanych na badania kodeksowe i sanitarno-epidemiologiczne w ramach medycyny pracy, którzy posługują się tylko swoim ojczystym językiem, informujemy o konieczności zapewnienia przez Państwa obecności tłumacza podczas wizyt realizowanych w Placówkach Medicover.

Obecność tłumacza jest konieczna aby proces orzeczniczy i przekazanie informacji z wizyt przebiegły prawidłowo.

Istotne, aby pacjent w trakcie badań Medycyny Pracy miał pełne zrozumienie zadawanych przez lekarzy pytań dotyczących stanu jego zdrowia, odpowiadał na nie zgodnie ze stanem faktycznym i świadomie podpisał przeprowadzony wywiad oraz otrzymał informację zwrotną w zrozumiałym dla niego języku.

Jest to istotne z punku widzenia zapewnienia bezpieczeństwa w środowisku pracy.

Dział Rozwoju Medycyny Pracy

 

Ustawa o służbie Medycyny Pracy nakłada na Pracodawcę posiadanie umowy z wybraną placówką medyczną na zapewnienie opieki profilaktycznej swoim Pracownikom. Umowa taka powinna być zawarta na okres nie krótszy niż jeden rok.

Medicover jako doświadczony partner pomaga wywiązać się z obowiązków określonych przez przepisy zapewniając realizację badań Medycyny Pracy w szerokim zakresie:

Badania medycyny pracy

Badania wstępne, okresowe, kontrolne

Badania profilaktyczne Medycyny Pracy polegają na określeniu predyspozycji pracownika do wykonywania pracy na określonym stanowisku w konkretnych warunkach. Uwzględnia się tu czynniki szkodliwe i uciążliwe w danym środowisku pracy.

Badania wstępne do pracy

Pracodawca kieruje na nie:

 • nowych pracowników przed rozpoczęciem pracy,
 • pracowników po zmianie stanowiska,
 • jeżeli zmieni się charakter stanowiska - wystąpią nowe narażenia.

Czy wiesz, że pracownik nie zawsze musi wykonać badania wstępne? Dowiedz się więcej

Badania okresowe pracownika

Pracodawca kieruje na nie: 

 • osoby pracujące już na danym stanowisku, przed zakończeniem ważności poprzedniego zaświadczenia.

Badanie kontrolne po L4

Pracodawca kieruje na nie:   

 • każdego pracownika, który był na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni. Pracownik powinien poddać się badaniom w celu uzyskania orzeczenia lekarskiego przed ponownym podjęciem pracy.

Skierowanie na badania lekarskie

Dostępne są dwa wzory skierowania na badania profilaktyczne pracowników, w zależności od ilości narażeń na danym stanowisku.

Obie wersje funkcjonują równorzędnie i zawierają treść zgodną z aktualnym stanem prawnym.

Do pobrania:

Pozostałe wzory skierowań na badania profilaktyczne można pobrać tutaj >>

Lekarz medycyny pracy wykonuje badanie na podstawie oryginału skierowania wydanego przez pracodawcę. Jest to dokument przechowywany w dokumentacji medycznej pacjenta, informuje on o narażeniach i czynnikach szkodliwych, występujących na danym stanowisku. 

Prawidłowo wypełnione skierowanie powinno: 

 • być dokładne i czytelne;
 • zawierać wszystkie niezbędne dane i informacje o stanowisku pracy;
 • być opatrzone wymaganymi pieczątkami (pieczęć firmy z REGONEM) oraz podpisem osoby upoważnionej do wystawienia skierowania (specjalista BHP lub osoba znająca środowisko pracy, np. kierownik danego działu);
 • być wypełnione w języku polskim, łącznie z nazwą stanowiska.

Pracownik, zgłaszając się na badania z zakresu medycyny pracy, powinien mieć ze sobą 3 egzemplarze skierowania. 

Skierowanie na badanie medycyny pracy jest dokumentem urzędowym, dlatego istotne jest, aby informacje w nim zawarte były aktualne. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za treść tego dokumentu, ponieważ może on stanowić ważny dokument w postępowaniu prawnym, np. w przypadku gdy pracownik zapadł na chorobę zawodową.

W celu umówienia badań medycyny pracy w Centrum Medicover skontaktuj się z infolinią Medycyny Pracy 500 900 700 lub wypełnij formularz kontaktowy on-line, wybierając sprawę „Medycyna Pracy”.

W celu umówienia badań medycyny pracy w placówkach współpracujących z Medicover skontaktuj się  bezpośrednio z wybraną placówką.

Dane kontaktowe do placówki znajdziesz na stronie https://www.medicover.pl/placowki.

Badania sanitarno – epidemiologiczne

Zgodnie z Ustawą o zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi, pracownicy wykonujący prace, w czasie których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby, powinni mieć wykonane badania do celów sanitarno-epidemiologicznych oraz posiadać zaświadczenie lekarskie z przeprowadzonego badania.

Procedura badania sanitarno – epidemiologicznego

 • Dla pracowników kierowanych na badanie sanitarno-epidemiologiczne pracodawca wystawia skierowanie na badania sanitarno-epidemiologiczne do Centrum Medicover.
 • Pracownik telefonicznie umawia się na wizytę w Centrum Medicover (prosimy, aby pracownik, umawiając termin wizyty, poinformował, że będzie wykonywał badania sanitarno-epidemiologiczne).
 • W dniu wizyty u lekarza medycyny pracy, pracownik zgłasza się z wypełnionym skierowaniem do Centrum Medicover.
 • Lekarz na podstawie informacji zawartych w skierowaniu zleca niezbędne badania.
 • Po wykonaniu wszystkich zleconych badań, lekarz medycyny pracy wystawia dwa egzemplarze orzeczenia. Jeden egzemplarz dla pracownika, a drugi dla pracodawcy.
 • Egzemplarz orzeczenia pracownik odbiera osobiście w recepcji Centrum Medicover, w którym badanie było wykonywane lub za pośrednictwem osoby upoważnionej.

Najczęstsze prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby:

 1. Prace na stanowiskach związanych z ciągłym kontaktem z ludźmi stwarzające zagrożenie przeniesienia drogą powietrzno-kropelkową i powietrzno-pyłową zakażenia na inne osoby, niezależnie od rodzaju wykonywanych czynności zawodowych.
 2. Prace na stanowiskach związanych z wytwarzaniem, pakowaniem, dystrybucją lub przechowywaniem nieopakowanej żywności, wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz leków doustnych, przygotowaniem i wydawaniem posiłków, wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i leków, a także myciem naczyń i pojemników przeznaczonych na żywność, wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi lub na leki, stwarzające zagrożenie przeniesienia drogą pokarmową zakażenia na inne osoby, niezależnie od rodzaju wykonywanych czynności zawodowych.
 3. Prace na stanowiskach związanych z kontaktem z wodą oraz środkami służącymi pielęgnacji skóry lub śluzówek innych osób, oraz stwarzających zagrożenie przeniesienia drogą kontaktową zakażenia na inne osoby, niezależnie od rodzaju wykonywanych czynności zawodowych.

Podstawa prawna:

Ustawa o zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi ( Dz.U. z 2019r poz. 1239, 1495)

Skierowanie na badania sanitarno-epidemiologiczne 

Wzór skierowania na badania sanitarno-epidemiologiczne można pobrać tutaj >>

Infolinia Medycyny Pracy - 500 900 700 (pon.-pt. w godz. 8.00-20.00)

Szczepienia pracownicze

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2012 roku w sprawie wykazu rodzajów czynności zawodowych oraz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych u pracowników (Dz. U. 2012.40), pracodawcy zobowiązani są do informowania oraz  zapewnienia możliwości wykonania tych szczepień.

Szczepienia pracownicze dotyczą przede wszystkim pracowników wykonujących poniższe prace:

 • przy produkcji i dystrybucji żywności (ważne - zalecane szczepienie WZW A jest nowym zaleceniem w porównaniu do poprzednich przepisów)
 • przy usuwaniu odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych lub konserwacji urządzeń służących temu celowi
 • wymagające kontaktu z glebą lub związane z hodowlą zwierząt
 • związane z kontaktem z krwią oraz innymi płynami ustrojowymi człowieka

Użyte w Rozporządzeniu sformułowanie „zalecane szczepienia wymagane u pracowników” oznaczają, że szczepienia są zalecane, ale nie są obowiązkowe. Pracodawca powinien jednak poinformować pracowników wykonujących opisane czynności o szczepieniach zalecanych na ich stanowiskach pracy oraz zapewnić ich realizację. Szczepienia pracownicze nie są finansowane ze środków publicznych a ich koszt leży po stronie pracodawcy.

W Medicover szczepienia pracownicze mogą być wykonywane podczas wizyty w placówce medycznej lub podczas akcji szczepień wyjazdowych.

SZCZEPIENIE W CENTRUM MEDICOVER lub PLACÓWCE WSPÓŁPRACUJĄCEJ Z MEDICOVER

 • Szczepienie przeprowadza się każdorazowo na podstawie skierowania na szczepienie pracownicze
 • Pracownik umawia się na szczepienie pod numerem infolinii Medycyny Pracy (500 900 700).

Szczepienia mogą odbywać się jednocześnie z badaniami medycyny pracy (np. w przypadku badań wstępnych) lub w innych terminach.

Przegląd stanowisk pracy

Przegląd i opis stanowisk pracy ma na celu zebranie informacji istotnych przy późniejszych badaniach profilaktycznych Państwa Pracowników. Przeglądu dokonuje specjalista ds. wizytacji stanowisk pracy z Medicover. Termin wizytacji jest ustalany indywidualnie, tak by był dogodny dla Państwa.

Wnioski z wizytacji są zapisywane w Karcie Opisu Środowiska Pracy. Oryginał zostaje u Państwa, kopia jest przechowywana w dokumentacji Medycyny Pracy w Medicover i służy lekarzom jako dodatkowa informacja w czasie badania pracowników Państwa firmy.

Komisja BHP

Pracodawca powołuje Komisję Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (Kodeks Pracy, Rozdział XI). Według Kodeksu Pracy obowiązek taki mają pracodawcy, zatrudniający więcej niż 250 pracowników. Komisja stanowi organ doradczy i opiniodawczy w kwestii środowiska pracy.

Zadania Komisji to: 

 • dokonywanie przeglądu warunków pracy,
 • okresowa ocena stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • opiniowanie podejmowanych przez Pracodawcę środków zapobiegających wypadkom podczas pracy i chorobom zawodowym,
 • formułowanie wniosków dotyczących poprawy warunków pracy,
 • współdziałanie z Pracodawcą w realizacji jego obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.