„Chorobowe” pracowników kosztuje gospodarkę miliardy złotych

Statystyki pokazują, że z roku na rok w Polsce rośnie liczba absencji pracowniczych, a wraz z nimi kosztów ponoszonych z tego tytułu przez budżet państwa oraz przedsiębiorców. W 2017 roku na zasiłki chorobowe ZUS wydał ponad 10 mld zł, pracodawcy zapłacili natomiast 6,5 mld zł za zwolnienia do 33 dni.

Koszt choroby – od czego zależą koszty pracodawcy?

Koszty choroby są uwarunkowane czynnikami zewnętrznymi, takimi jak:

  • częstość wystąpienia choroby
  • struktura populacji.

Istnieje jednak szereg czynników związanych z organizacją i jakością opieki, które mogą w istotny sposób przekładać się na wymiar absencji i prezenteizmu w danej populacji.

Należą do nich przede wszystkim:

  • współpraca na linii lekarz-pacjent,
  • dostęp do koordynowanej opieki zdrowotnej,
  • czas uzyskania pomocy,
  • skuteczność leczenia,
  • przestrzeganie zaleceń przez pacjenta.

W Raporcie Zdrowia, przygotowanym przez Medicover pod uwagę wzięto najczęstsze problemy zdrowotne występujące wśród pracowników. Należą do nich głównie choroby przewlekłe:

Następnie przeprowadzono standaryzację populacji według kryterium wieku, co pozwoliło na porównanie populacji Medicover do populacji pracowników ubezpieczonych w ZUS.

W dalszej kolejności obliczono koszty absencji i nieefektywnej obecności w pracy dla pracowników prowadzonych w modelu opieki Medicover oraz ogólnej populacji pracowników w Polsce.

Uzyskane wyniki przedstawiają koszty danej choroby ponoszone przez pracodawcę na jednego statystycznego – a nie tylko chorego – pracownika.

W analizie uwzględniono średnią płacę w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale 2016 roku oraz wykorzystano dane z raportu ZUS „Absencja chorobowa w 2016”.

Koszt nadciśnienia tętniczego na jednego pracownika znajdującego się pod opieką Medicover jest

4,5 razy niższy niż w przypadku przeciętnego pracownika w Polsce.

Koszt bólów pleców na jednego pracownika w modelu Medicover jest ponad 3 razy niższy niż

w przypadku przeciętnego pracownika w Polsce.

Różnica kosztów na jednego pracownika jest nieznaczna. Zwolnienia lekarskie z powodu infekcji

dróg oddechowych w Medicover są średnio o 1/3 krótsze od zwolnień wystawianych w całej Polsce.

Koszt astmy i alergii na jednego pracownika prowadzonego w modelu opieki Medicover jest blisko

4 razy niższy niż w przypadku przeciętnego pracownika w Polsce.

Koszt cukrzycy na jednego pracownika w modelu Medicover jest ponad 8 razy niższy niż w przypadku przeciętnego pracownika w Polsce.

Koszt bólów głowy na jednego pracownika prowadzonego w modelu opieki Medicover jest 2 razy

niższy niż w przypadku przeciętnego pracownika w Polsce.

Koszt chorób układu pokarmowego na jednego pracownika pod opieką Medicover jest 5 razy niższy

niż w przypadku przeciętnego pracownika w Polsce.

Choroby poddane analizie generują jedynie ok. 30% całkowitej absencji chorobowej – odpowiednio 31,3% absencji w Medicover oraz 25,9% w ZUS. Można przypuszczać, że po uwzględnieniu innych rodzajów problemów zdrowotnych, różnice kosztów w tym względzie byłyby nawet większe.

Dlaczego koszty pracodawcy są tak zróżnicowane?

Po przeprowadzeniu standaryzacji możemy wykluczyć te cechy choroby, które związane są z daną populacją.

Powodów różnicy poziomu kosztów należy upatrywać w jakościowych cechach opieki zdrowotnej – m. in. w tym

  • jak szybko pacjentowi udało się dostać do lekarza,
  • w jakim czasie i jak celna była postawiona diagnoza
  • oraz jak skutecznie będzie przebiegał proces leczenia.

Na to ostatnie zjawisko duży wpływ ma współpraca pacjenta z lekarzem, a także różne formy komunikacji między nimi. Możliwość zadania pytania w przypadku wątpliwości czy zamówienia recept na stale przyjmowane leki bez potrzeby umawiania wizyty, ułatwia pacjentowi stosowanie się do zaleceń lekarza.

Oszczędność dla pracodawcy, którego pracownicy znajdują się pod opieką Medicover, wynosi 726 zł – w przeliczeniu na każdego pracownika - w skali roku. Oszczędność ta jest wynikiem różnicy kosztów w omówionych 7 grupach chorób.

Chcesz wiedzieć jak koordynowana opieka w Medicover może zmniejszyć koszty choroby?

Pobierz bezpłatnie Raport Zdrowia na  https://raportzdrowia.medicover.pl/ i dowiedz się więcej!

Autor:
Edyta Olszewska