Klauzula informacyjna dla przedstawicieli podmiotów zawierających umowy z Medicover Sp. z o.o.

 

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Medicover Sp z o. o. Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa KRS: 000021314 NIP: 525-15-77-627 REGON: 012396508 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Dział Obsługi Klienta, Medicover Sp. z o. o, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
 • przez formularz kontaktowy na stronie medicover.pl
 • przez e-mail: dok@medicover.pl
 • telefonicznie: 500 900 500

 

2. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z Inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Medicover sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych
 • przez e-mail: IOD@medicover.pl

 

3. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, ponieważ jesteś osobą kontaktową dla nas u naszego kontrahenta lub potencjalnego kontrahenta. W związku z tym będziemy przetwarzać Twoje dane aby:

 • kontaktować się z Tobą w bieżących sprawach, w tym w sprawie zawierania i wykonywania umów między nami a Twoim pracodawcą/podmiotem, który reprezentujesz, przedstawiania ofert, otrzymywania zleceń, odpowiadania na pytania. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości bieżącego kontaktu z naszymi kontrahentami (tj. ich pracownikami/współpracownikami).
 • Bronić się przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzić ewentualnych roszczeń związanych z umową z podmiotem, w którym pracujesz lub, który reprezentujesz, czyli naszym kontrahentem – jeżeli powstanie spór dotyczący umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń.
 • Prowadzić marketing bezpośredni naszych produktów i usług w kontekście współpracy biznesowej między nami, a firmą, którą reprezentujesz. W ramach takiej relacji biznesowej będziemy między innymi wysyłać zaproszenia do spotkania, informacje o produktach, promocjach i konkursach oraz przeprowadzać badania marketingowe. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie naszego usprawiedliwionego interesu. Możesz wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania w dowolnym momencie.

 

4. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe:

 • w okresie wykonywania umowy, którą zawarł z nami Twój pracodawca/podmiot, który reprezentujesz,
 • przez okres przedawnienia roszczeń z umowy
 • do czasu wniesienia sprzeciwu, jeśli dane przetwarzane są w celach marketingowych w kontekście współpracy biznesowej.

 

5. Odbiorcy Twoich danych osobowych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane                     z przetwarzaniem danych osobowych, np.:

 • dostawcom usług IT,
 • agencjom marketingowym,
 • agencjom badawczym,

Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

 

6. Źródło otrzymania danych

Twoje dane pochodzącą od pracodawców, kontrahentów, których reprezentujesz, jak również ze źródeł publicznych, w tym stron internetowych i serwisów społecznościowych.

 

7. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

W celu zapewnienia jak najwyższej jakości naszych usług korzystamy z innych dostawców, np. w zakresie wsparcia IT. W związku z tym Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. Zapewniamy, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy Nami a tym podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, bądź na podstawie odpowiedniej decyzji Komisji Europejskiej.

 

8. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na szczególną sytuację,
 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w punkcie 1 i 2 powyżej).

 

9. Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.