Czy wiesz ile kosztuje choroba pracownika?
Raport Praca. Zdrowie. Ekonomia. Perspektywa 2012-2016

Zdrowie stanowi nie tylko jedną z najcenniejszych wartości w życiu człowieka, ma również ogromne znaczenie dla rynku pracy i rozwoju gospodarczego. Zdrowie osób aktywnych zawodowo jest obszarem zainteresowania wielu instytucji, zarówno międzynarodowych jak i krajowych. Jednak to pracodawca jest podmiotem inicjującym i wdrażającym działania wspierające promowanie zdrowych postaw w miejscu pracy

Problemy zdrowotne w pracy – zagrożenia i zapobieganie

Wyniki Raportu Medicover „Praca. Zdrowie. Ekonomia. Perspektywa 2012-2016” tworzą rzetelny obraz głównych problemów zdrowotnych pracowników. Obrazują również czynniki wpływające na absencję chorobową oraz diagnozę zagrożeń dla zdrowia, którym należy zapobiegać, aby uniknąć wystąpienia poważnych chorób w przyszłości.

Raport opracowano na podstawie danych medycznych gromadzonych w elektronicznej historii choroby Medicover. Zawierają one m.in.

 • powody wizyt i zwolnień lekarskich,
 • oszacowania narażeń zawodowych,
 • wyniki pomiarów i testów laboratoryjnych.

W najnowszej edycji Raportu zwróciliśmy szczególną uwagę na analizę najczęstszych problemów zdrowotnych pracowników poszczególnych grup zawodowych.

Koszty ponoszone przez pracodawcę

Choroba pracownika zawsze wiąże się z kosztami, zarówno ponoszonymi przez system opieki zdrowotnej, społeczeństwo, jak i pracodawcę. Dlatego też istotną część Raportu „Praca. Zdrowie. Ekonomia. Perspektywa 2012-2016” stanowi analiza ekonomicznych aspektów choroby.

Uwzględniono w niej koszty wybranych chorób pracownika, które ponosi pracodawca, tzn.

 • koszt absencji chorobowej
 • koszt nieefektywnej obecności w pracy (prezenteizmu).

Uzyskany wynik, czyli średni roczny koszt absencji i prezenteizmu na jednego statystycznego (a nie tylko chorego pracownika), będącego pod opieką Medicover, jest o 726 zł niższy niż ten sam koszt u pracownika korzystającego z opieki medycznej poza Medicover.

Kompleksowa opieka medyczna

Analiza danych epidemiologicznych i ekonomicznych po raz kolejny udowodniła konieczność inwestowania w zdrowie osób aktywnych zawodowo, których problemy zdrowotne znacznie obniżają ich wydajność w pracy.

Aby takie działania były skuteczne, niezbędne jest wdrażanie długofalowych, wielowymiarowych i dopasowanych do potrzeb pracowników programów profilaktyczno-leczniczych.

Medicover jest godnym zaufania partnerem dla pracodawców i pracowników – zapewniając im kompleksową, realizowaną na czas opiekę medyczną, w której monitoruje się efekty leczenia.

Najważniejsze wnioski:

 • Mniej niż połowa – 46% pracowników ma prawidłowy wskaźnik masy ciała.
 • U ponad 16% pracowników stwierdzamy podwyższone wartości ciśnienia tętniczego.
 • Tylko 48% pracowników ma prawidłowy poziom cholesterolu.
 • Najczęstsze powody wizyt:

Pracownicy najczęściej odwiedzają lekarza w ramach wizyt profilaktycznych.

Na całkowity koszt choroby ponoszony przez pracodawcę składają się koszt absencji i koszt nieefektywnej obecności w pracy.

 • Koszty wybranych chorób u przeciętnego pracownika objętego opieką Medicover zostały porównane do kosztów tych samych chorób u przeciętnego pracownika w Polsce.
 • Do analizy wybrano 7 najczęstszych grup chorób, które występują w każdej populacji osób pracujących.
 • Należą do nich ostre infekcje dróg oddechowych oraz choroby przewlekłe – nadciśnienie tętnicze, bóle pleców, cukrzyca, choroby układu pokarmowego, bóle głowy, astma i alergia.
 • Analizowana populacja pracujących to osoby reprezentujące wszystkie branże gospodarki. Najliczniejsze branże to przetwórstwo przemysłowe, handel hurtowy i detaliczny oraz działalność finansowa i ubezpieczeniowa.
 • Najstarszą grupę zawodową stanowią osoby na stanowiskach decyzyjnych i pracownicy produkcji pracujący zmianowo, a najmłodszą pracownicy biurowi.
 • Najwyższy poziom absencji chorobowej, w porównaniu z innymi analizowanymi grupami zawodowymi, mają pracownicy produkcji pracujący zmianowo – ponad 17 dni w przeliczeniu na pracownika w skali roku.
 • Pracownicy prowadzący pojazd w ramach obowiązków służbowych mają największy odsetek urazów. Wśród analizowanych grup zawodowych największy odsetek osób z chorobami przewlekłymi obserwujemy w grupie pracowników na stanowiskach decyzyjnych.

Średni roczny koszt absencji i nieefektywnej obecności w pracy z powodu 7 najczęściej występujących chorób na statystycznego pracownika pozostającego pod opieką Medicover jest o 726 zł niższy, niż ten sam koszt u pracownika korzystającego z opieki medycznej poza Medicover.

Autor:
Edyta Olszewska

Dowiedz się więcej