Ergonomia

Wiemy, że zdrowe środowisko pracy jest jednym z głównych czynników warunkujących jej efektywność. Dlatego zachęcamy klientów do czerpania z zasad ergonomii – nauki mówiącej jak dopasować środowisko pracy człowieka do jego fizycznych i psychicznych możliwości. Przekazując wiedzę z tego zakresu, pokazujemy pracodawcom jak identyfikować czynniki ryzyka na stanowisku pracy, jak rozpoznawać objawy chorób powiązanych z pracą – pokazujemy, w jaki sposób świadomie organizować zdrowe środowisko pracy.

W naszej ofercie proponujemy konkretne działania, takie jak ergonomiczna ocena stanowisk pracy biurowych i produkcyjnych poparta raportem czy szkolenia ergonomiczne, zarówno dla pracowników, jak i dla trenerów.

Ergonomiczna ocena stanowisk pracy

Polega na ich ocenie pod kątem ergonomii, na podstawie m.in.: rozmów z pracownikami, wizytacji stanowisk pracy z wykorzystaniem ergonomicznych list kontrolnych oraz wykonaniu dokumentacji fotograficznej dla zobrazowania postawy ciała, sposobu wykonywania pracy oraz układu stanowisk pracy.

Wyniki analizy prezentowane są w raporcie ergonomicznym, zawierającym także informacje o potencjalnym ryzyku, uzasadnienie oraz rekomendacje odnośnie dalszych kroków. Ergonomiczna ocena stanowisk pracy wykonywana jest zarówno dla stanowisk biurowych jak i produkcyjnych.

Ergonomiczna ocena stanowisk biurowych wyposażonych w monitory ekranowe polega na ocenie poszczególnych stanowisk pracy pracowników biurowych, w oparciu o Ergonomiczną Listę Kontrolną. Ocena prowadzona jest przy czynnym współudziale pracowników, udzielających odpowiedzi na pytania ankietowe.

Ergonomiczna ocena stanowisk produkcyjnych polega na przeglądzie poszczególnych hal, zakładów lub innych pomieszczeń, w których wykonywana jest praca, w oparciu o Ergonomiczną Listę Kontrolną, oceniającą m.in.: składowanie i transport materiałów, narzędzia ręczne, bezpieczeństwo podczas pracy z maszynami, usprawnianie stanowisk pracy, czynniki szkodliwe w środowisku pracy, środki ochrony osobistej, organizację pracy.

Szkolenie ergonomiczne zarówno dla pracowników jak i dla trenerów

Szkolenia ergonomiczne dla przyszłych trenerów swym zakresem obejmują kluczowe informacje z poszczególnych modułów, przeznaczone dla liderów ergonomii w przedsiębiorstwie (kierowników, pracowników działów BHP, personalnego, jakości, inżynierów), którzy zdobytą wiedzę będą przekazywać innym pracownikom.

Wśród szkoleń ergonomicznych dla pracowników oferujemy:

  • „Czynniki ryzyka na stanowiskach pracy”
  • „Identyfikacja czynników ryzyka i rozwiązania ergonomiczne”
  • „Biomechaniczne wskazówki dla pracowników”
  • „Sposoby poprawnego wykonywania pracy”
  • „Schorzenia narządu ruchu powiązane z pracą”
  • „Metody oceny stanowisk pracy”
  • „Ergonomia pracy biurowej”

Nasze wieloletnie doświadczenie i proponowane rozwiązania pozwalają tworzyć bezpieczniejsze, wygodniejsze i przede wszystkim zdrowsze miejsca pracy.

Zapytaj o ofertę dla Twojej firmy

Liczba pracowników*
Wyrażam zgodę na przekazywanie treści marketingowych na podany przeze mnie numer telefonu, w tym przy użyciu automatycznych systemów wywołujących, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243, ze zm.), przez Medicover Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa oraz podmioty z Grupy Medicover, wyszczególnionych na stronie www.medicover.pl/grupa-medicover.