Wzory skierowań do pobrania

Wzory skierowań do pobrania:

Skierowania na badania lekarskie Medycyny Pracy powinno być wystawione w 3 egzemplarzach.

Skierowanie na badania Medycyny Pracy w Centrum Medicover ważne jest 3 miesiące od daty wystawienia, w placówkach współpracujących ważne jest 1 miesiąc od daty wystawienia.

Lekarz Medycyny Pracy wykonuje badanie na podstawie oryginału skierowania wydanego przez Pracodawcę. Jest to dokument przechowywany w dokumentacji medycznej Pacjenta, informuje on o narażeniach i czynnikach szkodliwych występujących na stanowisku pracy.

Prawidłowo wypełnione skierowanie powinno:

  • być dokładne i czytelne
  • zawierać wszystkie niezbędne dane i informacje o stanowisku pracy
  • być opatrzone wymaganymi pieczątkami (pieczęć firmy z REGONEM) oraz podpisem osoby upoważnionej do wystawienia skierowania (specjalista BHP lub osoba znająca środowisko pracy, np. kierownik danego działu)
  • być wypełnione w języku polskim, łącznie z nazwą stanowiska pracy

Skierowanie na badanie Medycyny Pracy jest dokumentem urzędowym, dlatego istotne jest, aby informacje w nim zawarte były aktualne. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za treść tego dokumentu. Skierowanie może stanowić ważny dokument w postępowaniu prawnym, np. w przypadku, gdy Pracownik zapadł na chorobę zawodową.

Skierowanie na psychotechnikę kierowców kat. C i D przeznaczone jest dla osób podlegających Ustawie o transporcie drogowym, czyli kierowców pojazdów kat. C oraz D, a także kierowców zawodowych (np. kierowca zarządu) prowadzących pojazd kat. B. Pracownik udając się na badania powinien otrzymać od Pracodawcy dwa rodzaje skierowań, np.: skierowanie na badanie lekarskie i skierowanie na psychotechnikę kierowców kat. C i D.

UWAGA: Skierowanie nie ma zastosowania dla osób prowadzących pojazd kat. B w ramach obowiązków służbowych – np. przedstawiciele handlowi. Pracownicy zatrudnieni na takich stanowiskach powinni być kierowani jedynie na badania medycyny pracy (wstępne, okresowe, kontrolne) na druku Skierowanie na badanie lekarskie.