Komisja BHP

Udział lekarza Medycyny Pracy w komisjach BHP

Pracodawca powołuje Komisję Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (Kodeks Pracy, Rozdział XI). Według Kodeksu Pracy obowiązek taki mają pracodawcy, zatrudniający więcej niż 250 pracowników. Komisja stanowi organ doradczy i opiniodawczy w kwestii środowiska pracy.

Zadania Komisji to: 

  • dokonywanie przeglądu warunków pracy,
  • okresowa ocena stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • opiniowanie podejmowanych przez Pracodawcę środków zapobiegających wypadkom podczas pracy i chorobom zawodowym,
  • formułowanie wniosków dotyczących poprawy warunków pracy,
  • współdziałanie z Pracodawcą w realizacji jego obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Prosimy o telefoniczny kontakt z koordynatorem Medycyny Pracy, który wyznaczy lekarza do uczestnictwa w organizowanej przez Państwa Komisji BHP.