Badania profilaktyczne

Badanie profilaktyczne Medycyny Pracy – jest to badanie Pracownika pod kątem jego indywidualnych predyspozycji do pracy na określonym stanowisku w określonych warunkach, z uwzględnieniem czynników szkodliwych i uciążliwych występujących w środowisku pracy i wpływających na stan zdrowia Pracownika. Pracodawca zobowiązany jest prawnie do posiadania umowy z wybraną placówką medyczną na zapewnienie opieki profilaktycznej swoim Pracownikom. Umowa taka powinna być zawarta na okres nie krótszy niż jeden rok.

Skierowanie na badania profilaktyczne

Lekarz Medycyny Pracy wykonuje badanie na podstawie oryginału skierowania wydanego przez Pracodawcę. Jest to dokument przechowywany w dokumentacji medycznej pacjenta, informuje on o narażeniach i czynnikach szkodliwych, występujących na stanowisku pracy. 

Prawidłowo wypełnione skierowanie powinno: 

 • być dokładne i czytelne
 • zawierać wszystkie niezbędne dane i informacje o stanowisku pracy
 • być opatrzone wymaganymi pieczątkami (pieczęć firmy z REGONEM) oraz podpisem osoby upoważnionej do wystawienia skierowania (specjalista BHP lub osoba znająca środowisko pracy, np. kierownik danego działu)
 • być wypełnione w języku polskim, łącznie z nazwą stanowiska pracy

Pracownik zgłaszając się na badania, powinien mieć ze sobą skierowanie ważne 3 miesiące od daty wystawienia. 

Skierowanie na badanie Medycyny Pracy jest dokumentem urzędowym, dlatego istotne jest, aby informacje w nim zawarte były aktualne. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za treść tego dokumentu. 
Skierowanie może stanowić ważny dokument w  postępowaniu prawnym, np. w przypadku gdy Pracownik zapadł na chorobę zawodową. 

Lekarze Medycyny Pracy są prawnie zobowiązani, aby w dokumentacji medycznej umieszczać:  

 • dane identyfikacyjne miejsca pracy osoby badanej (nazwa, adres, numer identyfikacyjny - REGON),
 • NIP Pracownika.

Podstawa prawna: 
Dziennik Ustaw Nr 69 z 25 czerwca 1996 r. poz. 332, 
Dziennik Ustaw Nr 37 z 4 marca 2003 r. poz. 328. 

Wzory skierowania do pobrania: Word | Excel

Rodzaje badań profilaktycznych

Badanie wstępne – Pracodawca kieruje na nie:

 • nowych Pracowników przed rozpoczęciem pracy
 • Pracowników po zmianie stanowiska pracy
 • jeżeli zmieni się charakter stanowiska pracy - wystąpią nowe narażenia.

Badanie okresowe - Pracodawca kieruje na nie: 

 •  osoby pracujące już na danym stanowisku, przed zakończeniem ważności poprzedniego zaświadczenia.

Badanie kontrolne – Pracodawca kieruje na nie:   

 • każdego Pracownika, który był na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni; Pracownik powinien poddać się badaniom w celu uzyskania orzeczenia lekarskiego przed ponownym podjęciem pracy.

Przebieg badań profilaktycznych

 • Pracodawca wystawia skierowanie na badanie profilaktyczne do Centrum Medicover lub placówki sieci medycznej.
 • Pracownik telefonicznie umawia się na wizytę w Centrum Medicover (Pracownik powinien już w trakcie ustalania terminu wizyty posiadać wypełniony druk skierowania - informacje podane na skierowaniu ułatwią umówienie się na komplet badań w ciągu jednego dnia).
 • W dniu badania Pracownik zgłasza się z wypełnionym oryginałem skierowania do Centrum Medicover.
 • Po zakończeniu zleconego wcześniej cyklu badań, lekarz Medycyny Pracy wystawia dwa egzemplarze zaświadczenia. Jeden egzemplarz zaświadczenia jest przesyłany do Pracodawcy listem poleconym, drugi egzemplarz jest wydawany Pracownikowi przez lekarza Medycyny Pracy podczas ostatniej wizyty.
 • Pracodawca/ Pracownik ma możliwość odwołania się od treści orzeczenia lekarza badającego w ciągu 7 dni od momentu otrzymania/odbioru zaświadczenia.

Infolinia Medycyny Pracy - 500 900 700

Umawianie badań Medycyny Pracy (pon.-pt. w godz. 8.00-20.00)