Koronawirus SARS-CoV-2 aktualne zasady postępowania: kwarantanna, izolacja i noszenie maseczek

W ramach walki z koronawirusem SARS-CoV-2 Ministerstwo Zdrowia oraz Główny Inspektorat Sanitarny wprowadzają, adekwatnie do sytuacji epidemiologicznej w kraju i na świecie, odpowiednie zasady postępowania i obostrzenia mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się epidemii.
Koronawirus SARS-CoV-2 aktualne zasady postępowania

Koronawirus SARS-CoV-2 obowiązujące zasady kwarantanny, izolacji oraz noszenia maseczek (04.09.2020 r.)

Niedawno zostały wprowadzone, nowe zasady bezpieczeństwa w poszczególnych powiatach, w których wzrost zakażeń jest większy niż w pozostałych częściach Polski. Od 7 sierpnia obowiązują nowe zasady zakrywania nosa i ust, a od 2 września 2020 r. nowe zasady kwarantanny i izolacji.

Dowiedz się więcej o aktualnych zasadach odbywania kwarantanny i izolacji

Pobierz plik PDF: COVID-19 Zasady odbywania kwarantanny i izolacji

Koronawirus SARS-CoV-2 co nowego?

Dodatkowe obostrzenia w powiatach z największym przyrostem zakażeń:

Powiaty objęte dodatkowymi obostrzeniami podzielono na dwa obszary: żółty i czerwony – z różnym zakresem ograniczeń. Lista powiatów aktualizowana zgodnie z najnowszymi, publikowanymi rozporządzeniami jest dostępna pod linkiem: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

Koronawirus SARS-CoV-2

Test genetyczny do wykonania
w punkcie pobrań

Cena: 450 zł

KUP ONLINE

Obostrzenia dotyczą m.in.:

 • obowiązku noszenia maseczek,
 • organizacji targów i kongresów,
 • wydarzeń sportowych i kulturalnych,
 • wesel, 
 • funkcjonowania lokali gastronomicznych, sanatoriów czy transportu.

W powiatach, które przyporządkowane są do obszaru zielonego, obowiązują dotychczasowe zasady bezpieczeństwa.

Zakrywanie ust i nosa w miejscach publicznych
Obowiązuje od 7 sierpnia do odwołania

 

Usta i nos można zakrywać odzieżą, maską lub maseczką, przyłbicą lub kaskiem ochronnym.

 • Usta i nos należy zakrywać podczas przebywania:
  - w środkach publicznego transportu zbiorowego (np. autobusie, tramwaju, pociągu), którym poruszają się osoby niezamieszkujące, wspólnie lub nieprowadzące wspólnego gospodarstwa domowego;
  - w samolotach i innych statkach powietrznych;
  - w miejscach ogólnodostępnych, tj. na drogach i placach, na terenie cmentarzy, parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych, ogrodów zabytkowych, plaż, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych ‒ chyba że zostanie zachowana odległość co najmniej 1,5 m od przebywających w tych miejscach osób;
  - w zakładach pracy oraz budynkach użyteczności publicznej (w tym administracji publicznej, gastronomii, oświaty, kultu religijnego, usług pocztowych, publicznego transportu zbiorowego),
  - w sklepach i na targowiskach oraz punktach usługowych,
  - na terenie nieruchomości wspólnej (czyli gruntu lub części budynku i urządzenia, który nie służy wyłącznie do użytku właścicielowi lokalu), np. w przypadku lokalu wynajmowanego przez kilka osób ‒ chyba że zostanie zachowana odległość co najmniej 1,5 m od przebywających w tych miejscach osób.

Obowiązek zakrywania ust i nosa NIE DOTYCZY:

 • osób poruszających się pojazdem samochodowym, którym przemieszcza się 1 osoba lub 1 osoba z dzieckiem bądź osoby zamieszkujące, lub gospodarujące wspólnie;
 • dzieci do ukończenia 5. roku życia;
 • osoby niemogącej zakrywać ust i nosa z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, oraz z powodu trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust czy nosa;
 • osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach), z wyjątkiem osób zajmujących się bezpośrednią obsługą klientów;
 • osoby kierującej środkami publicznego transportu zbiorowego, np. tramwajem, autobusem, pociągiem,
 • osoby duchownej podczas sprawowania czynności lub obrzędów religijnych,
 • żołnierzy Sił Zbrojnych RP i wojsk sojuszniczych oraz funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego wykonującego zadania służbowe;
 • osoby, której miejscem stałego lub czasowego pobytu są budynki użyteczności publicznej przeznaczone na potrzeby wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej, lub socjalnej, chyba że zarządzający takim budynkiem postanowi inaczej;
 • sędziego, trenera oraz osoby uprawiającej sport;
 • osoby przebywającej na terenie lasu;
 • jazdy konnej;
 • personelu lotniczego przebywającego w kabinie pilota;
 • osób zawierających małżeństwo przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo przed duchownym.

Należy odkryć usta i nos na żądanie:

 • osób uprawnionych do legitymowania innych osób w celu ustalenia ich tożsamości;
 • osób, które weryfikują tożsamość danej osoby, w związku ze świadczeniem określonych usług lub czynności zawodowych.

Odkrycie ust i nosa jest możliwe w przypadku:

 • umożliwienia komunikowania się z osobą głuchą lub głuchoniemą;
 • spożywania posiłków lub napojów w lokalu, ogródku gastronomicznym, wydzielonej strefie gastronomicznej;
 • spożywania posiłków lub napojów po zajęciu miejsca siedzącego w pociągu objętym obowiązkową rezerwacją miejsc, w tym posiłków i napojów wydawanych na pokładzie pociągu.

Kluczowe zasady bezpieczeństwa wciąż obejmują:

 • dystans społeczny,
 • dezynfekcję i częste mycie rąk,
 • zasłanianie nosa i ust.

1,5 metra – minimalna odległość między pieszymi

Wyłączeni z tego obowiązku są:

 • rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),
 • osoby wspólnie mieszkające lub gospodarujące,
 • osoby niepełnosprawne, niemogące się samodzielnie poruszać,
 • osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i ich opiekunowie,
 • osoby, które zasłaniają usta i nos.

Zasłanianie ust i nosa w miejscach publicznych

Usta i nos należy zasłonić w przestrzeni otwartej, gdy nie ma możliwości zachowania 1,5 metra odległości od innych, a także w przestrzeni zamkniętej – np. w sklepach, w komunikacji zbiorowej. W strefie czerwonej zakrywanie nosa i ust obowiązuje wszędzie w przestrzeni publicznej.

Usta i nos musisz obowiązkowo zasłonić m.in.:

 • w autobusie, tramwaju i pociągu,
 • w samochodzie osobowym, jeśli jedziesz z kimś, z kim nie mieszkasz na co dzień,
 • w sklepie, galerii handlowej, banku, na targu i na poczcie,
 • w kinie i teatrze,
 • u lekarza, w przychodni, w szpitalu, w salonie masażu i/lub tatuażu,
 • w kościele i szkole, na uczelni
 • w urzędzie (jeśli idziesz załatwić tam jakąś sprawę) i innych budynkach użyteczności publicznej.

Usta i nos należy zasłaniać podczas zakupów.

Nie trzeba zakrywać ust i nosa:

 • w restauracji lub barze – gdy zajmiesz miejsce przy stole i jesz lub pijesz,
 • w pracy – jeśli nie masz styczności z osobami z zewnątrz (np. podczas obsługi klientów i interesantów),
 • podczas przebywania w lesie,
 • podczas spożywania posiłków lub napojów po zajęciu miejsca siedzącego w pociągu objętym obowiązkową rezerwacją miejsc, w tym posiłków i napojów wydawanych w pociągu.

Z obowiązku zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych zwolnione są m.in. osoby, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu:

 • całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim,
 • trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa.

Koronawirus SARS-CoV-2 a krótsza kwarantanna

Ograniczenie dotyczy osób bez objawów zakażenia SARS-CoV-2, które:

 • przekraczają granicę Polski (z określonymi wyjątkami),
 • miały kontakt z osobami zakażonymi (lub potencjalnie zakażonymi) koronawirusem,
 • mieszkają z osobą, która zostaje skierowana na kwarantannę lub izolację domową.

Kwarantanna nakładana przez Państwową Inspekcję Sanitarną, jak i dla osób przekraczających granicę (granicę zewnętrzną Unii Europejskiej) została skrócona do 10 dni, licząc od dnia następującego po narażeniu na zakażenie.

Jednocześnie odstępuje się od testowania osób bezobjawowych przebywających na kwarantannie. Kwarantanna kończy się automatycznie po upływie 10 dni, chyba że Powiatowy Inspektor Sanitarny zadecyduje o jej skróceniu (w uzasadnionych przypadkach może zdecydować o zwolnieniu z obowiązku odbycia kwarantanny). Nadzór nad osobą przebywającą na kwarantannie pełni policja i sanepid.

Koronawirus SARS- CoV-2 a izolacja domowa

Na izolacji domowej muszą przebywać pacjenci, u których zostało zdiagnozowane zakażenie SARS-CoV-2 (dodatni wynik testu RT-PCR), ale objawy choroby są na tyle łagodne, że nie wymagają leczenia w szpitalu.

Koronawirus SARS-CoV-2
Test genetyczny. Do wykonania w punkcie
pobrań na terenie Warszawy

Cena: 480 zł

KUP ONLINE

Jeżeli lekarz stwierdzi brak objawów COVID-19, izolacja domowa zakończy się po 10 dniach od daty uzyskania dodatniego wyniku testu. W 7. dobie (licząc od uzyskania dodatniego wyniku testu) pacjent otrzyma SMS o konieczności kontaktu z POZ celem umówienia teleporady w 8.‒10. dobie.

Jeśli jednak objawy zakażenia się pojawią, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może przedłużyć izolację, a jej zakończenie może nastąpić nie wcześniej niż po 13 dniach od dnia wystąpienia objawów, przy czym ostatnie 3 dni muszą być bezobjawowe.

W przypadku izolacji szpitalnej i w izolatorium (gdzie kierowane są osoby, które z jakichś względów nie mogą lub nie powinny odbywać izolacji w warunkach domowych), o zakończeniu izolacji decyduje lekarz sprawujący opiekę nad pacjentem. Jej zakończenie nie może nastąpić wcześniej niż po 13 dniach od dnia wystąpienia objawów, a ostatnie 3 dni również muszą być bez objawów choroby.

W czasie izolacji domowej:

 • nie można opuszczać domu, nawet w celu wizyty u lekarza, zrobienia zakupów czy wyjścia z psem;
 • osoby bliskie muszą zostać poddane kwarantannie;
 • w przypadku występowania objawów choroby (złe samopoczucie, gorączka, kaszel, duszność) należy koniecznie skontaktować się z lekarzem i Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną.

Policja kontroluje osoby objęte kwarantanną - są one monitorowane, czy pozostają w miejscu swojego zamieszkania. Przepisy przewidują możliwość nałożenia kary finansowej do 30 tys. zł na osoby nieprzestrzegające kwarantanny. Decyzja, co do wysokości kary jest zawsze indywidualna.

Koronawirus SARS-CoV-2

Test wykrywający przeciwciała IgG

Cena: 120 zł

KUP ONLINE

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stanu zdrowia lub pojawienia się objawów infekcji w trakcie kwarantanny lub izolacji domowej skorzystaj z teleporady medycznej.

Aktualne zasady i obostrzenia dostępne są na stronie: 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia (dostęp: 04.09.2020).

Obowiązujące rozporządzenia:

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (U. 2020 poz. 1356 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 września 2020 r. zmieniające rozp. w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego (Dz. U. 2020 r. poz. 1506)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 r. poz. 1505 )
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach (Dz. U. 2020 r. poz. 1507)

Źródła:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/plany-na-jesien--strategia-walki-z-pandemia-koronawirusa (dostęp: 04.09.2020).

https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/krotsza-kwarantanna (dostęp: 04.09.2020).

Prezentowanych informacji o charakterze medycznym nie należy traktować jako wytycznych postępowania medycznego w stosunku do każdego pacjenta. O postępowaniu medycznym, w tym o zakresie i częstotliwości badań diagnostycznych i/lub procedur terapeutycznych decyduje lekarz indywidualnie, zgodnie ze wskazaniami medycznymi, które ustala po zapoznaniu się ze stanem pacjenta. Lekarz podejmuje decyzję w porozumieniu z pacjentem. W przypadku chęci realizacji badań nieobjętych wskazaniami lekarskimi, pacjent ma możliwość ich odpłatnego wykonania.
autor Beata Tarnowska, Specjalista ds. Informacji Medycznej Medicover
Data dodania 08.09.2020
Data ostatniej aktualizacji 29.09.2020