Champix tabl. powl.(1 mg) - 112 szt.

Opakowanie

112 szt.

Producent

Pfizer Europe

Opis

produkt wydawany z apteki na podstawie recepty

Refundowany

Nie

Rodzaj

tabl. powl.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli. Pacjent powinien wyznaczyć sobie termin zaprzestania palenia tytoniu. Stosowanie preparatu należy rozpocząć 1-2 tyg. przed tym terminem. Lek należy stosować przez 12 tyg. Po zakończeniu trwającego tydzień okresu zwiększania dawki, prowadzonego wg poniższego schematu, zaleca się stosowanie leku w dawce 1 mg 2 razy na dobę. Dni 1-3 - 0,5 mg raz na dobę; dni 4-7 - 0,5 mg 2 razy na dobę; dzień 8. - zakończenie leczenia - 1 mg 2 razy na dobę. W przypadku pacjentów, którym udało się zaprzestać palenia tytoniu w ciągu 12 tyg., można rozważyć zastosowanie dodatkowo 12-tygodniowego okresu leczenia preparatem w dawce 1 mg 2 razy na dobę w celu utrzymania abstynencji. U pacjentów, którzy nie są w stanie lub nie chcą zaprzestać palenia tytoniu od razu, można zastosować stopniowe odzwyczajanie od palenia tytoniu z użyciem preparatu. Pacjenci powinni ograniczyć palenie tytoniu w trakcie pierwszych 12 tyg. leczenia i zaprzestać palenia tytoniu do zakończenia tego okresu. Następnie pacjenci powinni w dalszym ciągu przyjmować preparat przez dodatkowe 12 tyg., co daje łącznie 24 tyg. leczenia. Pacjenci zmotywowani do zerwania z nałogiem, którym nie udało się zaprzestać palenia tytoniu podczas poprzedniego leczenia z zastosowaniem preparatu albo powrócili do nałogu po leczeniu, mogą odnieść korzyści z kolejnej próby zaprzestania palenia tytoniu wspomaganej warenikliną. U pacjentów, którzy nie tolerują działań niepożądanych leku, można czasowo lub na stałe zmniejszyć dawkę leku do 0,5 mg 2 razy na dobę. Stosowanie leków wspomagających zaprzestanie palenia tytoniu jest skuteczniejsze u pacjentów zmotywowanych do zerwania z nałogiem, którym udziela się dodatkowych informacji i wsparcia. W leczeniu wspomagającym zaprzestanie palenia tytoniu, ryzyko powrotu do nałogu jest zwiększone w okresie bezpośrednio po zakończeniu leczenia. U pacjentów z dużym ryzykiem powrotu do nałogu można rozważyć stopniowe zmniejszanie dawki. Dzieci i młodzież. Lek nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży, ponieważ nie wykazano jego skuteczności w tej populacji. Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów z lekkimi (CCr >50 ml/min i ≤80 ml/min) lub umiarkowanymi (CCr ≥30 ml/min i ≤50 ml/min) zaburzeniami czynności nerek nie jest konieczne modyfikowanie dawkowania. U pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek, w przypadku wystąpienia działań niepożądanych, które nie są tolerowane przez pacjentów, dawkowanie można zmniejszyć do 1 mg raz na dobę. W przypadku pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (szacowany CCr <30 ml/min) zalecana dawka wynosi 1 mg raz na dobę. Podawanie leku należy rozpocząć od dawki 0,5 mg raz na dobę przez pierwsze 3 dni, a następnie dawkę należy zwiększyć do 1 mg raz na dobę. Leku nie należy stosować u pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek. U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby nie jest konieczne modyfikowanie dawkowania. U pacjentów w podeszłym wieku nie jest konieczne modyfikowanie dawkowania; w tej grupie pacjentów przepisując lek należy brać pod uwagę wydolność nerek. Sposób podawania. Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą; przyjmować niezależnie od posiłków.

Zastosowanie

Lek stosowany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu u dorosłych.

Treść ulotki

1. Co to jest lek CHAMPIX i w jakim celu się go stosuje

CHAMPIX zawiera substancję czynną - wareniklinę. CHAMPIX to lek wspomagający zaprzestanie
palenia tytoniu u dorosłych.

CHAMPIX może pomagać w zwalczaniu głodu nikotynowego i objawów odstawienia związanych z
zaprzestaniem palenia.

Lek CHAMPIX może też zmniejszać przyjemność płynącą z palenia papierosów podczas leczenia.

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku CHAMPIX

Kiedy nie stosować leku CHAMPIX:
- jeśli pacjent ma uczulenie na wareniklinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
  (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem przyjmowania leku CHAMPIX należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Odnotowano przypadki depresji, myśli samobójczych oraz zachowań i prób samobójczych
u pacjentów przyjmujących CHAMPIX. Jeśli pacjent przyjmuje CHAMPIX i odczuwa pobudzenie,
nastrój depresyjny lub występują zmiany w zachowaniu, które niepokoją pacjenta lub jego rodzinę,
lub jeśli u pacjenta występują myśli lub zachowania samobójcze, należy przerwać przyjmowanie leku
CHAMPIX i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem w celu przeprowadzenia oceny stosowności
podjętego leczenia.

Skutki zaprzestania palenia
Skutki zmian zachodzących w organizmie, wynikające z zaprzestania palenia tytoniu w wyniku
stosowania leku CHAMPIX lub bez niego, mogą wpływać na sposób działania innych leków. W
związku z tym, w niektórych przypadkach konieczne może być dostosowanie ich dawek. W celu
uzyskania dalszych informacji, patrz punkt „CHAMPIX a inne leki”.

U niektórych pacjentów zaprzestanie palenia niezależnie od tego, czy było zastosowane leczenie, czy
też nie, wiązało się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia zmian w myśleniu lub zachowaniu,
odczuwaniu depresji i lęku. Może ono również wiązać się z nasileniem objawów zaburzeń
psychicznych. Jeżeli u pacjenta rozpoznano w przeszłości zaburzenia psychiczne, powinien on
skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Objawy ze strony serca
Wystąpienie nowych lub nasilenie istniejących problemów związanych z sercem lub naczyniami
krwionośnymi (naczyniowo-sercowych) zaobserwowano głównie u pacjentów z istniejącą chorobą
układu krążenia. W przypadku zaobserwowania zmian objawów podczas stosowania leku CHAMPIX,
należy powiedzieć o tym lekarzowi. W przypadku wystąpienia objawów zawału mięśnia sercowego
lub udaru mózgu, należy niezwłocznie zgłosić się do oddziału pomocy medycznej.

Napady drgawkowe
Przed zastosowaniem leku CHAMPIX należy poinformować lekarza o wystąpieniu napadów
padaczkowych lub padaczki. W trakcie stosowania leku CHAMPIX u niektórych pacjentów
zaobserwowano wystąpienie napadów padaczkowych.

Reakcje nadwrażliwości
Jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z następujących objawów, które mogą wskazywać na ciężkie
reakcje alergiczne: obrzęk twarzy, warg, języka, dziąseł, gardła lub ciała i (lub) trudności
w oddychaniu, świszczący oddech, należy przerwać stosowanie leku CHAMPIX i natychmiast
poinformować o tym lekarza.

Reakcje skórne
Podczas stosowania leku CHAMPIX zgłaszano potencjalnie zagrażające życiu wysypki skórne
(zespół Stevensa-Johnsona i rumień wielopostaciowy). Jeśli u pacjenta wystąpi wysypka lub
łuszczenie się skóry, lub pęcherze naskórne, należy przerwać stosowanie leku CHAMPIX i jak
najszybciej uzyskać pomoc medyczną.

Dzieci i młodzież
CHAMPIX nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat, ponieważ
bezpieczeństwo stosowania i skuteczność nie zostały dotychczas określone.

CHAMPIX a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

W niektórych przypadkach w wyniku zaprzestania palenia tytoniu, z użyciem lub bez użycia leku
CHAMPIX, konieczne może być dostosowanie dawek innych leków. Dotyczy to na przykład teofiliny
(leku stosowanego w przypadku trudności z oddychaniem), warfaryny (leku zmniejszającego
krzepliwość krwi) oraz insuliny (leku stosowanego w leczeniu cukrzycy). W razie jakichkolwiek
wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pacjenci z ciężką chorobą nerek powinni unikać jednoczesnego stosowania cymetydyny (leku
stosowanego w chorobie żołądka) z lekiem CHAMPIX, ponieważ może to spowodować zwiększenie
stężenia leku CHAMPIX we krwi.

Stosowanie leku CHAMPIX z innymi lekami wspomagającymi zaprzestanie palenia tytoniu
Przed rozpoczęciem stosowania leku CHAMPIX jednocześnie z innymi lekami wspomagającymi
zaprzestanie palenia tytoniu należy skonsultować się z lekarzem.

Stosowanie leku CHAMPIX z jedzeniem i piciem
Zgłaszano przypadki nasilonego działania odurzającego alkoholu u pacjentów przyjmujących lek
CHAMPIX. Jednakże nie wiadomo, czy lek CHAMPIX rzeczywiście nasila działanie alkoholu.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Kobiety w ciąży powinny unikać stosowania leku CHAMPIX. Kobiety zamierzające zajść w ciążę
powinny o tym fakcie poinformować lekarza.

Chociaż nie było to badane, CHAMPIX może przenikać do mleka. Kobiety karmiące piersią przed
rozpoczęciem stosowania leku CHAMPIX powinny poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Stosowanie leku CHAMPIX może być związane z wystąpieniem zawrotów głowy, senności
i krótkotrwałej utraty przytomności. Pacjent nie powinien prowadzić pojazdów, obsługiwać
skomplikowanych maszyn ani podejmować innych potencjalnie niebezpiecznych czynności do
momentu stwierdzenia, czy lek ten wpływa na jego zdolność wykonywania tych działań.

3. Jak przyjmować lek CHAMPIX

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy
zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Prawdopodobieństwo zaprzestania palenia tytoniu jest większe, jeżeli pacjent jest zmotywowany do
zerwania z nałogiem. Aby zapewnić skuteczność próby zaprzestania palenia tytoniu, lekarz
i farmaceuta mogą udzielać rad i wsparcia oraz wskazywać źródła dodatkowych informacji.

Przed rozpoczęciem kuracji lekiem CHAMPIX pacjent powinien zazwyczaj ustalić datę przypadającą
w drugim tygodniu kuracji (czyli pomiędzy 8. a 14. dniem leczenia), w którym zaprzestanie palenia.
Jeśli pacjent nie chce lub nie może wyznaczyć sobie docelowego terminu zaprzestania palenia
w ciągu 2 tygodni, może on wybrać własny termin zaprzestania palenia w ciągu 5 tygodni od
rozpoczęcia leczenia. Datę tę należy zapisać na opakowaniu leku jako przypomnienie.

Lek CHAMPIX dostępny jest w postaci białych tabletek (0,5 mg) oraz jasnoniebieskich tabletek
(1 mg). Stosowanie należy rozpocząć od białej tabletki, a następnie przejść do jasnoniebieskiej.
Typowy schemat dawkowania począwszy od pierwszego dnia leczenia przedstawia poniższa tabela.

Pierwszy tydzień leczenia
· Dzień 1.-3.
  Dawka: W okresie od 1. do 3. dnia leczenia należy przyjmować jedną białą tabletkę powlekaną
  CHAMPIX o mocy 0,5 mg raz na dobę.
· Dzień 4. - 7.
  Dawka: W okresie od 4. do 7. dnia leczenia należy przyjmować jedną białą tabletkę powlekaną
  CHAMPIX o mocy 0,5 mg dwa razy na dobę - jedną rano, drugą wieczorem, mniej
  więcej o tej samej porze.

Drugi tydzień leczenia
· Dzień 8. - 14.
  Dawka: W okresie od 8. do 14. dnia leczenia należy przyjmować jedną jasnoniebieską tabletkę
  powlekaną CHAMPIX o mocy 1 mg dwa razy na dobę - jedną rano, drugą wieczorem,
  mniej więcej o tej samej porze.

3. - 12. tydzień leczenia
· Dzień 15. - zakończenie leczenia
  Dawka: W okresie od 15. dnia leczenia do jego zakończenia należy przyjmować jedną
  jasnoniebieską tabletkę powlekaną CHAMPIX o mocy 1 mg dwa razy na dobę - jedną
  rano, drugą wieczorem, mniej więcej o tej samej porze.

Po ukończeniu 12 tygodni leczenia, jeśli pacjent zaprzestanie palenia tytoniu, lekarz może zalecić
dodatkową 12-tygodniową kurację lekiem CHAMPIX jedna tabletka 1 mg dwa razy na dobę, aby
pomóc zapobiec powrotowi do nałogu palenia.

Jeśli pacjent nie jest w stanie lub nie chce zaprzestać palenia tytoniu od razu, może ograniczyć palenie
tytoniu w trakcie pierwszych 12 tygodni leczenia i zaprzestać palenia tytoniu do zakończenia tego
okresu. Następnie pacjent powinien w dalszym ciągu przyjmować lek CHAMPIX tabletki powlekane
w dawce 1 mg dwa razy na dobę przez dodatkowe 12 tygodni, co daje łącznie 24 tygodnie leczenia.

W przypadku nietolerancji występujących działań niepożądanych leku, lekarz może podjąć decyzję o
czasowym lub stałym zmniejszeniu dawki do 0,5 mg dwa razy na dobę.

Pacjenci mający problemy z nerkami powinni porozmawiać z lekarzem przed rozpoczęciem leczenia
lekiem CHAMPIX, gdyż mogą wymagać mniejszej dawki leku.

Lek Champix przeznaczony jest do stosowania doustnego.
Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą. Można je przyjmować niezależnie od posiłków.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku CHAMPIX
W razie przypadkowego przyjęcia większej ilości leku CHAMPIX niż przepisana przez lekarza,
należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza lub najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego,
zabierając ze sobą opakowanie tabletek.

Pominięcie zastosowania leku CHAMPIX
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Ważne, aby lek
CHAMPIX przyjmować regularnie o tej samej porze dnia. W razie pominięcia dawki leku należy ją
przyjąć niezwłocznie. Jeżeli kolejna dawka powinna zostać przyjęta w ciągu 3-4 godzin, to pominiętej
tabletki nie należy przyjmować.

Przerwanie stosowania leku CHAMPIX
W badaniach klinicznych wykazano, że przyjmowanie wszystkich dawek leku o odpowiedniej porze
i przez wspomniany wyżej zalecany okres leczenia zwiększa prawdopodobieństwo skutecznego
zaprzestania palenia. Dlatego też, o ile lekarz nie zaleci zakończenia leczenia, należy kontynuować
stosowanie leku CHAMPIX zgodnie ze schematem dawkowania umieszczonym w powyższej tabeli.

W leczeniu wspomagającym zaprzestanie palenia tytoniu ryzyko powrotu do nałogu zwiększa się
w okresie bezpośrednio po zakończeniu leczenia. Po przerwaniu stosowania leku CHAMPIX
u pacjenta mogą tymczasowo wystąpić: zwiększona drażliwość, nagła chęć powrotu do palenia,
depresja i (lub) zaburzenia snu. Lekarz może zadecydować o stopniowym zmniejszeniu dawki leku
CHAMPIX w końcowym okresie leczenia.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się
do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Rezygnacja z palenia tytoniu może spowodować różne objawy, niezależnie od tego czy stosuje się
leczenie farmakologiczne, czy nie. Do tych objawów należą zmiany nastroju (depresja, rozdrażnienie,
uczucie frustracji, niepokój), bezsenność, trudności w koncentracji, spowolnienie akcji serca oraz
zwiększenie apetytu i masy ciała.

Pacjent powinien mieć świadomość, iż podczas próby rzucenia palenia niezależnie od tego, czy
pacjent stosował lek CHAMPIX, czy też nie, mogą wystąpić u niego ciężkie objawy
neuropsychiatryczne, takie jak pobudzenie, obniżenie nastroju lub zmiany w zachowaniu.
W przypadku wystąpienia takich objawów należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

U pacjentów próbujących zaprzestać palenia z pomocą leku CHAMPIX występowały niezbyt często
lub rzadko ciężkie działania niepożądane, w tym napady padaczkowe, udar mózgu, zawał mięśnia
sercowego, myśli samobójcze, utrata kontaktu z rzeczywistością oraz niezdolność do jasnego
myślenia lub postrzegania (psychoza), zmiany w myśleniu lub zachowaniu (takie jak agresja
i nietypowe zachowania). Zgłaszano również przypadki wystepowania ciężkich reakcji skórnych,
w tym rumienia wielopostaciowego (rodzaju wysypki) i zespołu Stevensa-Johnsona (ciężkiej choroby
charakteryzującej się tworzeniem pęcherzy na skórze, w jamie  ustnej, wokół oczu lub na narządach
płciowych) oraz ciężkich reakcji alergicznych, w tym obrzęku naczynioruchowego (obrzęku twarzy,
warg lub gardła).

Bardzo częste działania niepożądane: mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób:
-Zapalenie nosa i gardła, niezwykłe marzenia senne, trudności ze spaniem, ból głowy
-Nudności

Częste działania niepożądane: mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 osób:
- Zakażenie w obrębie klatki piersiowej, zapalenie zatok przynosowych
- Zwiększenie masy ciała, zmniejszony apetyt, wzmożony apetyt
- Senność, zawroty głowy, zaburzenia smaku
- Duszność, kaszel
- Zgaga, wymioty, zaparcia, biegunka, rozdęcie brzucha, ból brzucha, ból zębów,
  niestrawność, wzdęcia, suchość w jamie ustnej
- Wysypka skórna, swędzenie
- Ból stawów, ból mięśni, ból pleców
- Ból w klatce piersiowej, uczucie zmęczenia

Niezbyt częste działania niepożądane: mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 100 osób:
- Zakażenia grzybicze, zakażenia wirusowe
- Uczucie paniki, zaburzenia myślenia, niepokój psychoruchowy, zmiany nastroju, depresja,
  lęk, omamy, zmiany w zakresie popędu płciowego
- Napady drgawkowe, drżenie, uczucie ospałości, obniżenie wrażliwości na dotyk
- Zapalenie spojówek, ból oka 
- Dzwonienie w uszach
- Dusznica, częstoskurcz, kołatanie serca, przyspieszona akcja serca 
- Zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi, uderzenia gorąca
- Zapalenie nosa, zatok i gardła, przekrwienie błony śluzowej nosa, gardła oraz klatki
   piersiowej, chrypka, gorączka sienna, podrażnienie gardła, przekrwienie błony śluzowej
   zatok, nadmierna wydzielina z nosa powodująca kaszel, katar
- Obecność krwinek czerwonych w stolcu, podrażnienie żołądka, zmiana w rytmie
   i charakterze wypróżnień, odbijanie, owrzodzenia w jamie ustnej, ból dziąseł o
- Zaczerwienienie skóry, trądzik, nadmierna potliwość, nocne poty
- Kurcze mięśni, ból w obrębie ściany klatki piersiowej 
- Częste oddawanie moczu, oddawanie moczu w nocy
- Obfitsze miesiączki
- Dyskomfort w obrębie klatki piersiowej, choroba grypopodobna, gorączka, uczucie
  osłabienia lub złe samopoczucie o Duże stężenie cukru we krwi 
- Zawał mięśnia sercowego 
- Myśli samobójcze
- Zmiany w myśleniu lub zachowaniu (takie jak agresja)

Rzadkie działania niepożądane: mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 1000 osób:
- Wzmożone pragnienie
- Uczucie pustki lub przygnębienia, spowolniony proces myślenia 
- Udar mózgu
- Wzmożone napięcie mięśniowe, zaburzenia mowy, zaburzenia koordynacji, osłabione
  czucie smaku, zaburzenia rytmu snu 
- Zaburzenia wzroku, przebarwienia gałki ocznej, rozszerzenie źrenic, nadwrażliwość na
  światło, krótkowzroczność, nadmierne łzawienie 
- Nieregularny rytm serca lub zaburzenia rytmu serca 
- Ból gardła, chrapanie
- Obecność krwi w wymiocinach, nieprawidłowy stolec, nalot na języku 
- Sztywność stawów, ból żeber
- Obecność glukozy w moczu, zwiększona ilość moczu oraz częstość oddawania moczu 
- Upławy, zmiany w zakresie funkcji płciowych o Uczucie zimna, torbiel 
- Cukrzyca 
- Lunatyzm
- Utrata kontaktu z rzeczywistością oraz niezdolność do jasnego myślenia lub postrzegania
  (psychoza)
- Nietypowe zachowanie
- Ciężkie reakcje skórne, w tym rumień wielopostaciowy (rodzaj wysypki) i zespół
  Stevensa-Johnsona (ciężka choroba charakteryzująca się tworzeniem pęcherzy na skórze,
  w jamie ustnej, wokół oczu lub na narządach płciowych) 
- Ciężkie reakcje alergiczne, w tym obrzęk naczynioruchowy (obrzęk twarzy, ust lub gardła).

Częstość nieznana:
- Krótkotrwała utrata przytomności

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane
niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane
można zgłaszać bezpośrednio do „krajowego systemu zgłaszania” wymienionego w załączniku V.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek CHAMPIX

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na listkach lub pudełku po
EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Blistry: Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.
Butelka: Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek CHAMPIX
- Substancją czynną leku jest wareniklina.
- Każda tabletka powlekana o mocy 0,5 mg zawiera 0,5 mg warenikliny (w postaci winianu).
- Każda tabletka powlekana o mocy 1 mg zawiera 1 mg warenikliny (w postaci winianu).
- Pozostałe składniki to:

Rdzeń tabletki - CHAMPIX 0,5 mg i 1 mg tabletki powlekane
Celuloza mikrokrystaliczna
Bezwodny wodorofosforan wapnia
Kroskarmeloza sodowa
Bezwodny dwutlenek krzemu koloidalny
Magnezu stearynian

Otoczka tabletki - CHAMPIX 0,5 mg tabletki powlekane
Hypromeloza
Tytanu dwutlenek (E171)
Makrogol 400
Triacetyna

Otoczka tabletki - CHAMPIX 1 mg tabletki powlekane
Hypromeloza
Tytanu dwutlenek (E171)
Makrogol 400
Lak glinowy indygotyny (E132)
Triacetyna

Jak wygląda lek CHAMPIX i co zawiera opakowanie
- CHAMPIX 0,5 mg tabletki powlekane to białe tabletki o kształcie przypominającym
  zmodyfikowaną kapsułkę opatrzone napisem „Pfizer” i „CHX 0.5”

- CHAMPIX 1 mg tabletki powlekane to jasnoniebieskie tabletki o kształcie przypominającym
   zmodyfikowaną kapsułkę opatrzone napisem „Pfizer’" i „CHX 1.0”

CHAMPIX dostępny jest w następujących opakowaniach:
- Opakowanie stosowane podczas rozpoczynania leczenia zawierające 2 blistry: 1 przezroczysty
  blister z 11 tabletkami powlekanymi CHAMPIX 0,5 mg i 1 przezroczysty blister
  z 14 tabletkami powlekanymi CHAMPIX 1 mg w zewnętrznym opakowaniu tekturowym
  uszczelnionym na gorąco.
- Opakowanie stosowane podczas rozpoczynania leczenia zawierające 2 blistry: 1 przezroczysty
  blister z 11 tabletkami powlekanymi CHAMPIX 0,5 mg i 14 tabletkami powlekanymi 1 mg
   i 1 przezroczysty blister z 28 tabletkami powlekanymi CHAMPIX 1 mg w zewnętrznym
   opakowaniu tekturowym uszczelnionym na gorąco.
- Opakowanie stosowane podczas rozpoczynania leczenia: opakowanie zbiorcze zawierające
  1 opakowanie pośrednie z 1 przezroczystym blistrem z 11 tabletkami powlekanymi CHAMPIX
  0,5 mg i 14 tabletkami powlekanymi CHAMPIX 1 mg i 1 przezroczysty blister z 28 tabletkami
  powlekanymi CHAMPIX 1 mg w zewnętrznym opakowaniu tekturowym uszczelnionym na
  gorąco oraz 2 opakowania pośrednie, z których każde zawiera po 2 przezroczyste blistry z
  28 tabletkami powlekanymi CHAMPIX 1 mg w zewnętrznym opakowaniu tekturowym
  uszczelnionym na gorąco.
- Opakowanie kontynuacyjne (leczenie podtrzymujące) zawierające 2 przezroczyste blistry
  z 14 tabletkami powlekanymi CHAMPIX 1 mg w zewnętrznym opakowaniu tekturowym
  uszczelnionym na gorąco.
- Opakowanie kontynuacyjne (leczenie podtrzymujące) zawierające 2 przezroczyste blistry
  z 28 tabletkami powlekanymi CHAMPIX 1 mg w zewnętrznym opakowaniu tekturowym
  uszczelnionym na gorąco.
- Opakowanie kontynuacyjne (leczenie podtrzymujące) zawierające 2 przezroczyste blistry
  z 14 tabletkami powlekanymi CHAMPIX 0,5 mg w zewnętrznym opakowaniu tekturowym
  uszczelnionym na gorąco.
- Opakowanie kontynuacyjne (leczenie podtrzymujące) zawierające 2 przezroczyste blistry
  z 28 tabletkami powlekanymi CHAMPIX 0,5 mg w zewnętrznym opakowaniu tekturowym
  uszczelnionym na gorąco.
- Opakowanie stosowane podczas rozpoczynania leczenia zawierające 2 blistry: 1
  przezroczysty blister z 11 tabletkami powlekanymi CHAMPIX 0,5 mg i 1 przezroczysty
  blister z 14 tabletkami powlekanymi CHAMPIX 1 mg w kartoniku.
- Opakowanie kontynuacyjne (leczenie podtrzymujące) zawierające 2 przezroczyste blistry
  z 14 tabletkami powlekanymi CHAMPIX 1 mg w kartoniku.
- Opakowanie kontynuacyjne (leczenie podtrzymujące) zawierające 4 przezroczyste blistry
  z 14 tabletkami powlekanymi CHAMPIX 1 mg w kartoniku.
- Opakowanie kontynuacyjne (leczenie podtrzymujące) zawierające 8 przezroczystych
  blistrów z 14 tabletkami powlekanymi CHAMPIX 1 mg w kartoniku.
- Opakowanie kontynuacyjne (leczenie podtrzymujące) zawierające 10 przezroczystych
  blistrów z 14 tabletkami powlekanymi CHAMPIX 1 mg w kartoniku.
- Szczelnie zamknięta biała butelka wykonana z HDPE wyposażona w zamknięcie zapobiegające
  przypadkowemu otwarciu przez dzieci, w kartoniku, zawierająca 56 tabletek powlekanych
  CHAMPIX 1 mg.
- Szczelnie zamknięta biała butelka wykonana z HDPE wyposażona w zamknięcie zapobiegające
   przypadkowemu otwarciu przez dzieci, w kartoniku, zawierająca 56 tabletek powlekanych
  CHAMPIX 0,5 mg.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny
Pfizer Europe MA EEIG
Boulevard de la Plaine 17
1050 Bruxelles
Belgia

Wytwórca
R-Pharm Germany GmbH
Heinrich-Mack-Str. 35, 89257 Illertissen
Niemcy

lub

Pfizer Italia S.r.l.
Localita Marino del Tronto, 63100
Ascoli Piceno (AP)
Włochy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego
przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

België/Belgique/Belgien
Pfizer S.A./N.V.
Tél/Tel: + 32 (0)2 554 62 11

Lietuva
Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje
Tel. +3705 2514000

България
Пфайзер Люксембург САРЛ,
Клон България
Тел.: +359 2 970 4333

Luxembourg/Luxemburg
Pfizer S.A.
Tél/Tel: + 32 (0)2 554 62 11

Česká republika
Pfizer PFE, spol. s r.o.
Tel: + 420 283 004 111

Magyarország
Pfizer Kft.
Tel.: +36 1 488 37 00

Danmark
Pfizer ApS
Tlf: + 45 44 20 11 00

Malta
V.J. Salomone Pharma Ltd.
Tel : +356 21220174

Deutschland
Pfizer Pharma GmbH
Tel: +49 (0)30 550055-51000

Nederland
Pfizer bv
Tel: +31 (0)10 406 43 01

Eesti
Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal
Tel: +372 666 7500

Norge
Pfizer Norge AS
Tlf: +47 67 52 61 00

Ελλάδα
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.,
Τηλ.: +30 210 67 85 800

Österreich
Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.
Tel.: +43 (0)1 521 15-0

España
Pfizer, S.L.
Tel: + 34 91 490 99 00

Polska
Pfizer Polska Sp. z o.o.
Tel.: + 48 22 335 61 00

France
Pfizer
Tél: + 33 (0)1 58 07 34 40

Portugal
Pfizer Biofarmacêutica, Sociedade Unipessoal Lda
Tel: +351 21 423 5500

Hrvatska
Pfizer Croatia d.o.o.
Tel: + 385 1 3908 777

România
Pfizer România S.R.L.
Tel: +40 (0)21 207 28 00

Ireland
Pfizer Healthcare Ireland
Tel: 1800 633 363 (toll free)
+44 (0) 1304 616161

Slovenija
Pfizer Luxembourg SARL, Pfizer, podružnica za
svetovanje s področja farmacevtske dejavnosti,
Ljubljana
Tel: + 386 (0) 1 52 11 400

Ísland
Icepharma hf.
Simi: +354 540 8000

Slovenská republika
Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka
Tel: +421-2-3355 5500

Italia
Pfizer S.r.l.
Tel: +39 06 33 18 21

Suomi/Finland
Pfizer Oy
Puh/Tel: + 358 (0)9 43 00 40

Κύπρος
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (CYPRUS BRANCH),
Τηλ: +357 22 817690

Sverige
Pfizer Innovations AB
Tel: + 46 (0)8 550 520 00

Latvija
Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā
Tel: + 371 670 35 775

United Kingdom
Pfizer Limited
Tel: + 44 (0) 1304 616161

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Inne źródła informacji
Szczegółowe informacje o tym leku znajdują się na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków
http://www.ema.europa.eu/

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza