Zyx Bio tabl. powl.(5 mg) - 7 szt.

Opakowanie

7 szt.

Producent

Biofarm®

Opis

OTC

Refundowany

Nie

Rodzaj

tabl. powl.

Wybierz opakowanie
5 mg, tabl. powl., 7 szt.
  • #

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli i młodzież w wieku 12 lat i powyżej: 5 mg (1 tabl. powl.) na dobę. Dzieci 6-12 lat: 5 mg (1 tabl. powl.) na dobę. Dzieci poniżej 6 do 2 lat: nie zaleca się stosowania, ponieważ nie jest możliwe dostosowanie dawki leku w postaci tabl. powl. Zaleca się przyjmowanie lewocetyryzyny w postaciach przeznaczonych dla dzieci. Dzieci < 2 lat: ze względu na brak danych, nie zaleca się stosowania lewocetyryzyny w tej grupie wiekowej. Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby nie ma konieczności modyfikacji dawkowania. U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek dawkowanie należy uzależnić od CCr: ≥ 80 ml/min: 1 tabl. raz na dobę; 50-79 ml/min: 1 tabl. raz na dobę; 30-49 ml/min: 1 tabl. co drugi dzień; <30 ml in: 1 tabl. co trzeci dzień; <10 ml in: lek przeciwwskazany. U dzieci z zaburzeniami czynności nerek, dawkę należy ustalić indywidualnie na podstawie wartości klirensu nerkowego oraz masy ciała; brak szczegółowych danych dotyczących stosowania u dzieci z zaburzeniami czynności nerek. Czas trwania leczenia. Nie stosować dłużej niż 10 dni bez konsultacji z lekarzem. Okresowe alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa (objawy <4 dni w tyg. lub utrzymujące się krócej niż przez 4 tyg.) należy leczyć zgodnie z przebiegiem choroby; leczenie można przerwać od razu po ustąpieniu objawów i wznowić w momencie ich ponownego wystąpienia. W przewlekłym alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa (objawy>4 dni w tyg. i utrzymujące się dłużej niż 4 tyg.) można zalecić pacjentowi kontynuowanie leczenia w okresie ekspozycji na alergeny. Doświadczenie kliniczne dotyczące stosowania 5 mg lewocetyryzyny w postaci tabl. powl., obejmuje 6-mies. okres leczenia. Doświadczenie kliniczne z zastosowaniem racematu (cetyryzyny) w przewlekłej pokrzywce i przewlekłym alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa dotyczy okresu do 1 roku. Sposób podania. Tabl. powl. połykać w całości, popijając płynem. Lek przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłku. Zaleca się przyjmowanie dawki raz na dobę.

Zastosowanie

Objawowe leczenie alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa (w tym przewlekłego zapalenia błony śluzowej nosa) i pokrzywki.

Treść ulotki

1. Co to jest Zyx Bio i w jakim celu się go stosuje

Substancją czynną leku Zyx Bio jest lewocetyryzyny dichlorowodorek.
Zyx Bio jest lekiem przeciwalergicznym.

Zyx Bio stosuje się w leczeniu objawów związanych:
- z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa (w tym przewlekłym alergicznym zapaleniem
  błony śluzowej nosa);
- z pokrzywką.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Zyx Bio

Kiedy nie stosować leku Zyx Bio:
- jeśli pacjent ma uczulenie na lewocetyryzyny dichlorowodorek lub na którąkolwiek substancję
  czynną o podobnej budowie chemicznej (pochodne piperazyny, np. hydroksyzyna, cynaryzyna,
  flunaryzyna), lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych
  w punkcie 6);
- jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba nerek (ciężka niewydolność nerek z klirensem
  kreatyniny mniejszym niż 10 ml/min).

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Zyx Bio należy omówić to z lekarzem:
- jeśli u pacjenta występuje choroba nerek. Może być konieczne zastosowanie mniejszej dawki.
  Dawkę leku ustali lekarz;
- jeśli pacjent może mieć trudności z opróżnieniem pęcherza (np. w stanach, takich jak
  uszkodzenie rdzenia kręgowego lub rozrost gruczołu krokowego);
- jeśli u pacjenta występuje dziedziczna nietolerancja galaktozy, niedobór laktazy (typu Lapp) lub
  zespół złego wchłaniania glukozy-galaktozy, gdyż Zyx Bio zawiera laktozę.

Zyx Bio może zmieniać wyniki skórnych testów alergicznych. Jeśli lekarz zleci wykonanie takich
testów, należy przerwać stosowanie leku Zyx Bio na 3 dni przed ich wykonaniem.

Dzieci i młodzież
Nie zaleca się podawania leku Zyx Bio dzieciom w wieku poniżej 6 lat, ponieważ dostępna postać
leku (tabletki powlekane) nie pozwala na odpowiednie dostosowanie dawki. Zaleca się stosowanie
lewocetyryzyny w postaciach farmaceutycznych przeznaczonych dla dzieci, np. w postaci roztworu
lub kropli doustnych.
Lewocetyryzyna nie jest zalecana do stosowania u niemowląt i dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Zyx Bio a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Niektóre inne leki mogą zmieniać działanie leku Zyx Bio i odwrotnie.
Do tych leków należą:
- leki o działaniu hamującym na ośrodkowy układ nerwowy (leki, które spowalniają normalną
 
czynnośćmózgu) – np. leki uspokajające, nasenne, przeciwdepresyjne, przeciwlękowe lub
 
niektóre leki przeciwbólowe.

Zyx Bio z jedzeniem, piciem i alkoholem
Nie są wymagane szczególne środki ostrożności, jednak działanie leku może ulegać opóźnieniu, jeśli
jest on przyjmowany z jedzeniem.

Nie wykazano, aby spożywanie alkoholu i przyjmowanie leku nasilało działanie którejkolwiek
substancji, jednak zaleca się zachowanie ostrożności podczas stosowania leku i picia alkoholu w tym
samym czasie.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Niektórzy pacjenci przyjmujący lek mogą odczuwać senność, ospałość, zmęczenie i wyczerpanie.
Jeśli pacjent planuje prowadzenie samochodu, wykonywanie potencjalnie niebezpiecznych czynności
lub obsługę maszyn, powinien wcześniej poznać swoją reakcję na lek.
Specjalne testy przeprowadzone z udziałem zdrowych ochotników po przyjęciu lewocetyryzyny
w zalecanej dawce nie wykazały wpływu leku na koncentrację uwagi, zdolność reagowania lub
zdolność prowadzenia pojazdów.

U pacjentów wrażliwych jednoczesne stosowanie leku z alkoholem lub lekami działającymi hamująco
na układ nerwowy może wpływać na szybkość reagowania i koncentrację.

Zyx Bio zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów,
pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.

3. Jak stosować Zyx Bio

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według
zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Nie stosować leku dłużej niż 10 dni bez porozumienia z lekarzem.

Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się
z lekarzem.

Sposób stosowania
Tabletki należy połykać w całości, popijając płynem (np. wodą). Tabletki można przyjmować
z posiłkiem lub niezależnie od posiłków.

Dorośli i dzieci w wieku od 6 lat
Zwykle stosowaną dawką leku jest1 tabletka raz na dobę.

Dzieci w wieku poniżej 6 lat
Nie zaleca się podawania tabletek Zyx Bio dzieciom w wieku poniżej 6 lat.

Pacjenci z chorobą nerek
Należy poradzić się lekarza przed zastosowaniem leku; może być konieczne zastosowanie mniejszej
dawki w zależności od stopnia ciężkości choroby nerek. Dawkę leku ustali lekarz.

Pacjenci z chorobą wątroby
Pacjenci, u których występują wyłącznie zaburzenia czynności wątroby, powinni przyjmować zwykle
stosowaną dawkę leku.

Pacjenci z chorobą nerek i wątroby
Należy poradzić się lekarza przed zastosowaniem leku; może być konieczne zastosowanie mniejszej
dawki w zależności od stopnia ciężkości choroby nerek. Dawkę leku ustali lekarz.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Zyx Bio jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się
do lekarza.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Zyx Bio
W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
Lekarz zadecyduje, czy i jakie środki należy podjąć.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku może powodować senność u dorosłych; u dzieci
początkowo może wystąpić pobudzenie i niepokój, zwłaszcza ruchowy, a następnie senność.

Pominięcie przyjęcia leku Zyx Bio
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Kolejną dawkę leku należy przyjąć o zwykłej porze.

Przerwanie przyjmowania leku Zyx Bio
Wcześniejsze niż zalecane przerwanie stosowania leku nie powinno wywołać szkodliwego działania,
tzn. objawy choroby będą ponownie, stopniowo pojawiać się, a ich nasilenie nie powinno być większe
niż przed rozpoczęciem stosowania leku.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W przypadku pojawienia się pierwszych objawów reakcji nadwrażliwości (alergii) należy przerwać
stosowanie leku Zyx Bio i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub najbliższym szpitalem.
Lekarz oceni wówczas stopień ciężkości objawów i zadecyduje, czy konieczne będzie podjęcie
dalszego postępowania.

Objawami nadwrażliwości mogą być:
- obrzęk ust, języka, twarzy i (lub) gardła, trudności w oddychaniu i przełykaniu wraz
  z pokrzywką (obrzęk naczynioruchowy), nagły spadek ciśnienia krwi prowadzący do zapaści
  lub wstrząsu, które mogą prowadzić do zgonu.

Reakcje te mogą wystąpić niezwłocznie po pierwszym zażyciu leku lub mogą wystąpić później.

Podczas leczenia lewocetyryzyną obserwowano również następujące działania niepożądane:

Często (u 1 do 10 na 100 osób):
- suchość w jamie ustnej,
- ból głowy,
- zmęczenie,
- senność, ospałość.

Niezbyt często (u 1 do 10 na 1 000 osób):
- uczucie wyczerpania,
- bóle brzucha.

Częstość nieznana (nie można określić częstości na podstawie dostępnych danych):

- reakcje nadwrażliwości (alergiczne), w tym anafilaksja (ciężka, nagła reakcja alergiczna).
- kołatanie serca, zwiększenie częstości akcji serca,
- drgawki, mrowienie, zawroty głowy, omdlenia, drżenie, zaburzenia smaku (zmienione
  odczuwanie smaku),
- uczucie wirowania lub kołysania,
- zaburzenia widzenia, niewyraźne widzenie,
- bolesne lub utrudnione oddawanie moczu, niemożność całkowitego opróżnienia pęcherza,
- obrzęk, świąd (swędzenie), wysypka, pokrzywka (obrzęk, zaczerwienienie oraz świąd skóry),
  wykwity skórne,
- duszność (trudności z oddychaniem),
- zwiększenie masy ciała,
- nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby, zapalenie wątroby,
- bóle mięśni,
- zachowanie agresywne lub pobudzenie, omamy, depresja, bezsenność, nawracające myśli
  samobójcze lub zainteresowanie samobójstwem,
- nudności i wymioty,
- zwiększenie apetytu,
- rotacyjne ruchy gałek ocznych (niekontrolowany okrężny ruch gałek ocznych).

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać
bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl
Działania niepożądane można również zgłaszać podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Zyx Bio

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze oraz na pudełku
tekturowym. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Zyx Bio
- Substancją czynną leku jest lewocetyryzyny dichlorowodorek.
  Każda tabletka powlekana zawiera 5 mg lewocetyryzyny dichlorowodorku.
- Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, krzemionka koloidalna
  bezwodna, magnezu stearynian, hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171) i makrogol 400.

Jak wygląda Zyx Bio i co zawiera opakowanie
Lek ma postać białych, okrągłych, obustronnie wypukłych tabletek powlekanych.

Tabletki powlekane pakowane są w blistry z folii Aluminium/Aluminium lub blistry perforowane
z folii Aluminium/Aluminium podzielne na dawki pojedyncze, umieszczone w tekturowym pudełku.

Opakowanie zawiera: 7 lub 10 tabletek powlekanych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Biofarm Sp. z o.o.
ul. Wałbrzyska 13
60-198 Poznań
tel.: + 48 61 66 51 500
biofarm@biofarm.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 04.07.2018

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza