Zabak krople do oczu, roztw.(0,25 mg/ml) - but. 5 ml

Opakowanie

but. 5 ml

Producent

Laboratoires Thea

Opis

OTC

Refundowany

Nie

Rodzaj

krople do oczu, roztw.

Dawkowanie

Dospojówkowo. Dorośli, osoby w podeszłym wieku i dzieci (w wieku 3 lat i starsze): 1 kropla do worka spojówkowego 2 razy na dobę. Sposób podania. Przed pierwszym użyciem usunąć 5 pierwszych kropli (czynność ta nie jest konieczna przy kolejnych zastosowaniach leku). Przed zakropleniem preparatu dokładnie umyć ręce. W celu uniknięcia zakażenia kropli nie dotykać oka, powiek lub innych powierzchni końcówką zakraplacza. Zamknąć powiekę i ucisnąć wewnętrzny kącik oka przez 1-2 minuty. Pomoże to zmniejszyć wchłanianie ogólnoustrojowe po użyciu zamknąć butelkę.

Zastosowanie

Objawowe leczenie sezonowego alergicznego zapalenia spojówek.

Treść ulotki

1. Co to jest ZABAK i w jakim celu się go stosuje

ZABAK to krople do oczu w postaci roztworu, bez konserwantów, zawierające ketotifen, który jest
środkiem przeciwalergicznym.

ZABAK jest stosowany do leczenia objawów sezonowego alergicznego zapalenia spojówek.

Najczęstsze objawy sezonowego alergicznego zapalenia spojówek to intensywne swędzenie obu oczu
z towarzyszącym zaczerwienieniem, obrzękiem, nadmiernym łzawieniem, obrzękiem spojówek
i wrażliwością na światło. Objawy te są nawracające i zaczynają się wraz z początkiem sezonu
pylenia. Sezonowe alergiczne zapalenie spojówek może być również związane z innymi objawami
kataru siennego, takimi jak nieżyt nosa.

Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza
(patrz punkt 2).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku ZABAK

Kiedy nie stosować leku ZABAK
- jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na ketotifen (substancja czynna) lub którykolwiek
  z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku ZABAK należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub
pielęgniarką.

Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do
lekarza.

Następujące objawy przedmiotowe i podmiotowe nie występują zwykle w sezonowym alergicznym
zapaleniu spojówek:
- wydzielina ropna,
- zaburzenia widzenia,
- poranne sklejenie powiek, trudności z otworzeniem oczu rano,
- obrzęk węzłów chłonnych w okolicy uszu,
- uporczywe objawy (utrzymywanie się objawów),
- jednostronne objawy.

Jeśli wystąpi jeden z powyższych objawów, u pacjenta może występować inne schorzenie oczu niż
sezonowe alergiczne zapalenie spojówek. Należy skonsultować się z lekarzem.

Lek ZABAK a inne leki
W przypadku konieczności zastosowania innego leku do oczu jednocześnie z lekiem ZABAK należy
odczekać co najmniej 5 minut pomiędzy kolejnymi wkropleniami.
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.
Jest to szczególnie ważne w przypadku leków stosowanych w leczeniu:
- depresji, lęku i zaburzeń snu,
- alergii (np. leki przeciwhistaminowe)

ZABAK z jedzeniem, piciem i alkoholem
- lek może nasilać działanie alkoholu

Ciąża i karmienie piersią
Zaleca się unikanie stosowania leku Zabak w czasie ciąży.
Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna
poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Lek ZABAK może być stosowany w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Lek ZABAK może powodować zaburzenia widzenia lub senność.
Pacjent, u którego po podaniu leku występują takie objawy, przed prowadzeniem pojazdów bądź
obsługiwaniem urządzeń mechanicznych powinien odczekać do momentu ustąpienia objawów.

3. Jak stosować lek ZABAK

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według
zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawkowanie
Dorośli, osoby w podeszłym wieku, dzieci w wieku powyżej 3 lat
Zalecana dawka to 1 kropla do chorego oka lub oczu dwa razy na dobę (rano i wieczorem).

Sposób podawania
Nie wstrzykiwać, nie połykać.
Lek jest przeznaczony do podawania do oka (podanie do oka).

Przed pierwszym zastosowaniem należy usunąć 5 pierwszych kropli.

Następnie, przy każdym zastosowaniu produktu:
1) Przed zastosowaniem produktu dokładnie umyć ręce.
2) Aby uniknąć zakażenia kropli, nie wolno dotykać oka, powiek lub innych powierzchni
    końcówką zakraplacza.
3) Wpuścić 1 kroplę do oka (oczu) patrząc w górę i lekko odciągając w dół dolną powiekę.
    Zamknąć powiekę i delikatnie ucisnąć wewnętrzny kącik oka palcem wskazującym przez
   1-2 minuty. Pomoże to zapobiec rozprzestrzenianiu się leku w całym organizmie.
4) Po użyciu zamknąć butelkę.

W przypadku wrażenia, że działanie leku ZABAK jest za mocne lub za słabe, lub w przypadku
wystąpienia jakichkolwiek działań niepożądanych, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza
(patrz punkt 2).

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku ZABAK
Nie ma zagrożenia, jeśli pacjent przypadkowo połknął kilka kropli leku ZABAK. Podobnie, nie należy
się niepokoić, jeśli przypadkowo podano więcej niż jedną kroplę do oka.

Pominięcie zastosowania leku ZABAK
Należy jak najszybciej zakroplić lek, a następnie powrócić do zalecanego schematu dawkowania.
Należy się upewnić, że kropla trafiła do oka. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu
uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się
do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli u pacjenta wystąpią reakcje alergiczne, w tym wysypka, obrzęk twarzy, warg, języka i (lub)
gardła, co może powodować trudności w oddychaniu lub połykaniu, lub wystąpią inne poważne

działania niepożądane, należy przerwać stosowanie leku Zabak i natychmiast skontaktować się
z lekarzem lub Oddziałem Ratunkowym najbliższego szpitala.

Odnotowano następujące działania niepożądane:
Często (występujące rzadziej niż u 1 na 10 osób):
- podrażnienie oczu lub ból,
- stan zapalny oka.

Niezbyt często (występujące rzadziej niż u 1 na 100 osób):
- niewyraźne widzenie,
- zespół suchego oka,
- podrażnienie powiek,
- zapalenie spojówek (zapalenie powierzchni oka),
- zwiększona wrażliwość oczu na światło,
- widoczne krwawienie w twardówce oka,
- ból głowy,
- senność,
- wysypka (która może być również swędząca),
- wyprysk (swędząca, czerwona, piekąca wysypka),
- suchość w ustach.

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)
- reakcja alergiczna (w tym obrzęk twarzy i powiek) i zwiększenie ciężkości istniejących stanów
  alergicznych, takich jak astma czy egzema
- zawroty głowy.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane
można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów
Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek ZABAK

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i butelce po: EXP.
Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Okres ważności po pierwszym otwarciu butelki: 3 miesiące.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek ZABAK
- Substancją czynną leku jest:
  ketotifen 0,25 mg/ml (w postaci ketotifenu wodorofumaranu 0,345 mg/ml).
- Pozostałe składniki to: glicerol, sodu wodorotlenek (do ustalenia pH), woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek ZABAK i co zawiera opakowanie
Lek ZABAK to krople do oczu w postaci roztworu dostępne w butelce wielodawkowej (opatentowany
system ABAK®) o pojemności 5 ml (co najmniej 150 kropli bez konserwantów). Jest płynem
bezbarwnym do lekko brązowo-żółtego.
Butelka wyposażona jest w membranę filtrującą (0,2 mikrometra), pozwalającą chronić roztwór przed
skażeniem mikrobiologicznym w trakcie stosowania leku.

Podmiot odpowiedzialny
LABORATOIRES THEA
12, rue Louis Blériot
63017 CLERMONT-FERRAND CEDEX 2
FRANCJA

Wytwórca
EXCELVISION
rue de la Lombardière
07100 ANNONAY
FRANCJA

FARMILA-THEA Farmaceutici S.p.A
Via E. Fermi, 50
20019 Settimo Milanese (MI)
WŁOCHY

LABORATOIRES THEA
12, rue Louis Blériot
63017 CLERMONT-FERRAND CEDEX 2
FRANCJA

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela
podmiotu odpowiedzialnego:
THEA Polska Sp. z o.o.
ul. Cicha 7
00-353 Warszawa
Tel.: +48 22 642 87 77

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:
Austria                                                         ZADITEN OPHTHA ABAK
Włochy                                                         ZADITEN OFTABAK
Bułgaria, Grecja, Polska, Portugalia, Rumunia  ZABAK
Dania, Francja                                              ZALERG
Belgia, Luksemburg, Holandia                       ALTRIABAK

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 06-10-2021

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza