Yondelis proszek do sporz. konc. roztw. do inf.(1 mg) - fiolka 1 mg

Opakowanie

fiolka 1 mg

Producent

Pharma Mar

Opis

produkt wydawany z apteki na podstawie recepty zastrzeżonej

Refundowany

Nie

Rodzaj

proszek do sporz. konc. roztw. do inf.

Dawkowanie

Lek podawać wyłącznie pod kontrolą lekarza doświadczonego w stosowaniu chemioterapii. Stosowanie leku powinno być ograniczone do wykwalifikowanych onkologów lub innych pracowników medycznych wyspecjalizowanych w podawaniu leków cytotoksycznych. Lek należy podawać dożylnie przez cewnik założony do żyły centralnej.
Mięsak tkanek miękkich: zalecana dawka wynosi 1,5 mg/m2 pc. podawana we wlewie dożylnym trwającym 24 h, z 3 tygodniową przerwą miedzy cyklami. Rak jajnika: zalecana dawka wynosi 1,1 mg/m2 raz na 3 tygodnie w infuzji trwającej 3 h natychmiast po podaniu PLD w dawce 30 mg/m2; w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia reakcji na wlew PLD pierwszą dawkę podaje się z szybkością nie większą niż 1 mg/minutę; jeśli nie wystąpi reakcja na wlew, kolejne wlewy PLD mogą być podawane w ciągu 1 h. (Szczegółowe wskazówki dotyczące podawania należy znaleźć w Charakterystyce Produktu Leczniczego PLD). Wszystkim pacjentom należy podać kortykosteroidy, np. 20 mg deksametazonu, dożylnie na 30 min przed podaniem PLD (terapia skojarzona) lub leku (monoterapia). Przed każdym podaniem leku pacjenci muszą spełniać podstawowe kryteria opisane w polu Środki ostrożności. W przypadku wystąpienia następujących zdarzeń w dowolnym czasie pomiędzy cyklami, dawkę należy zmniejszyć podczas kolejnych cykli leczenia: neutropenia <500 mm2 trwająca dłużej niż 5 dni lub z towarzyszącą gorączką lub zakażeniem; trombocytopenia <25000 m3; zwiększenie stężenia bilirubiny >GGN i (lub) fosfatazy zasadowej >2,5 x GGN; zwiększenie aktywności AspAT lub AlAT >2,5 x GGN (monoterapia) lub >5 x GGN (terapia skojarzona), które nie ustąpiło do 21. dnia oraz jakiekolwiek inne działania niepożądane 3. lub 4. stopnia (np. nudności, wymioty, zmęczenie). Zmniejszenie dawki powinno odbywać się wg następującego schematu: mięsak tkanek miękkich - dawka początkowa: 1,5 mg/m2 pc., pierwsze zmniejszenie: 1,2 mg/m2 pc., drugie zmniejszenie: 1 mg/m2 pc.; rak jajnika - dawka początkowa: trabektedyna 1,1 mg/m2 pc., PLD 30 mg/m2 pc., pierwsze zmniejszenie: trabektedyna 0,9 mg/m2 pc., PLD 25 mg/m2 pc., drugie zmniejszenie: trabektedyna 0,75 mg/m2 pc., PLD 20 mg/m2 pc. W przypadku konieczności dalszego zmniejszenia dawki należy brać pod uwagę odstawienie leku. Po zmniejszeniu dawki w związku z wystąpieniem objawów toksyczności nie zaleca się zwiększania dawki w kolejnych cyklach.
Leczenie kontynuować tak długo jak długo obserwuje się korzyść kliniczną. Nie zaleca się rutynowych modyfikacji dawki leku u pacjentów w podeszłym wieku i z łagodnym lub umiarkowanym zaburzeniem czynności nerek. U pacjentów z niewydolnością nerek (klirens kreatyniny <30 ml in w monoterapii i <60 ml in w terapii skojarzonej) nie wolno stosować leku. Konieczna może być modyfikacja dawkowania u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby.< iv>

Zastosowanie

Zaawansowany mięsak tkanek miękkich u dorosłych po niepowodzeniu leczenia antracyklinami i ifosfamidem lub leczenie pacjentów nie kwalifikujących się do leczenia tymi lekami. Wskazania opierają się głównie na wynikach uzyskanych u pacjentów z tłuszczakomięsakami i mięsakami gładkomórkowymi. Preparat w skojarzeniu z pegylowaną liposomalną doksorubicyną (PLD) jest wskazany w leczeniu pacjentów z wznową raka jajnika wrażliwego na związki platyny.

Treść ulotki

1. Co to jest lek Yondelis i w jakim celu się go stosuje

Lek Yondelis zawiera substancję czynną trabektedynę. Lek Yondelis jest lekiem
przeciwnowotworowym, którego działanie polega na zapobieganiu namnażania się komórek guza.

Yondelis jest stosowany w leczeniu pacjentów z zaawansowanym mięsakiem tkanek miękkich, jeśli
wcześniej stosowane leki okazały się nieskuteczne lub pacjent nie kwalifikuje się do ich zastosowania.
Mięsak tkanek miękkich jest chorobą złośliwą, która rozpoczyna się w tkance miękkiej np. w tkance
mięśni, tłuszczu lub w innych tkankach (np. chrząstka lub naczynia krwionośne).

Yondelis w skojarzeniu z pegylowaną liposomalną doksorubicyną (PLD – inny lek
przeciwnowotworowy) stosowany jest w leczeniu pacjentów z rakiem jajnika, który uległ nawrotowi
po przynajmniej 1 poprzedniej zakończonej terapii i nie jest oporny na leki przeciwnowotworowe
zawierające związki platyny.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Yondelis

Kiedy nie stosować leku Yondelis
- jeśli pacjent ma uczulenie na trabektedynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
  (wymienionych w punkcie 6)
- jeśli u pacjenta występuje poważne zakażenie
- jeśli pacjentka karmi piersią
- jeśli u pacjenta planowane jest podanie szczepionki przeciwko żółtej febrze

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Yondelis należy omówić to z lekarzem.

Leku Yondelis osobno lub w połączeniu z PLD nie wolno stosować u pacjentów z ciężkim
uszkodzeniem wątroby, nerek lub serca.

Przed rozpoczęciem leczenia lekiem Yondelis należy powiedzieć lekarzowi o istniejących lub
podejrzewanych:
- Zaburzeniach czynności wątroby lub nerek.
- Zaburzeniach czynności serca obecnie lub w wywiadzie.
- Frakcji wyrzutowej lewej komory serca (LVEF) poniżej dolnej granicy normy.
- Przebytym leczeniu z zastosowaniem dużej dawki antracykliny.

Należy natychmiast zwrócić się do lekarza, jeśli wystąpi którykolwiek z poniższych stanów:

- gorączka, ponieważ lek Yondelis może powodować działania niepożądane mające wpływ na
  skład krwi lub wątrobę.
- nudności, wymioty lub brak możliwości przyjmowania płynów a zatem zmniejszenie ilości
  wydalanego moczu pomimo podawania leków przeciwwymiotnych.
- silny ból mięśni lub słabość, które mogą być objawem uszkodzenia mięśni (rabdomioliza; patrz
  punkt 4).
- wyciek roztworu Yondelis poza żyłę podczas przyjmowania wlewu. Wyciek może prowadzić do
  uszkodzenia i obumarcia komórek tkanki w miejscu wstrzyknięcia (martwica tkanki, patrz też
  punkt 4) i może wymagać interwencji chirurgicznej.
- jeśli u pacjenta wystąpiła reakcja uczuleniowa (nadwrażliwości). W takim przypadku u pacjenta
  może wystąpić jeden lub więcej następujących objawów: gorączka, zaburzenia oddychania,
  zaczerwienienie skóry lub uderzenia krwi albo wysypka, mdłości (nudności) lub wymioty (patrz
  punkt 4).
- miejscowy lub ogólny obrzęk z niewyjaśnionych przyczyn, z ewentualnym towarzyszącym
  uczuciem pustki w głowie, zawrotami głowy lub pragnieniem (niskie ciśnienie krwi). Może to
  być oznaką zespołu przesiąkania włośniczek, który może powodować nadmierne gromadzenie się
  płynu w tkankach i wymaga natychmiastowej oceny medycznej przez lekarza.

Dzieci i młodzież
Nie należy stosować produktu Yondelis u dzieci poniżej 18. roku życia ze zdiagnozowanym
mięsakiem.

Lek Yondelis a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub
ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Nie wolno stosować leku Yondelis, jeśli pacjent otrzymuje szczepionkę przeciwko żółtej febrze oraz
nie zaleca się stosowania leku Yondelis, jeśli pacjent ma otrzymać szczepionkę zawierającą żywe
wirusy. Działanie leku zawierającego fenytoinę (lek przeciwpadaczkowy) może być zmniejszone, jeśli
jednocześnie stosowany jest Yondelis i w związku z tym nie jest zalecane takie stosowanie leku.

Jeśli pacjent stosuje którykolwiek z następujących leków podczas leczenia lekiem Yondelis, może być
konieczne prowadzenie ścisłej obserwacji, ponieważ działanie leku Yondelis jest:
- zmniejszone [np. leki zawierające ryfampicynę (w leczeniu zakażeń bakteryjnych), fenobarbital
  (lek przeciwpadaczkowy) lub ziele dziurawca (Hypericum perforatum, lek ziołowy stosowany w
  leczeniu depresji)] lub
- zwiększone [np. leki zawierające ketokonazol lub flukonazol (leczenie zakażeń grzybiczych),
  rytonawir (leczenie zakażenia wirusem niedoboru odporności [HIV]), klarytromycyna (leczenie
  zakażeń bakteryjnych), aprepitant (zapobiega nudnościom i wymiotom), cyklosporyna (hamuje
  działanie układu odpornościowego organizmu) lub werapamil (stosowany w nadciśnieniu i
  chorobach serca)].

Jeśli to możliwe należy unikać jednoczesnego podawania leku Yondelis z którymkolwiek z tych
leków.

Jeśli pacjent otrzymuje Yondelis osobno lub w terapii skojarzonej z PLD w połączeniu z lekiem
mogącym uszkodzić wątrobę lub mięśnie (rabdomioliza), może być konieczne prowadzenie ścisłej
obserwacji, ponieważ istnieje większe ryzyko uszkodzenia wątroby lub mięśni. Leki zawierające
statyny (obniżające poziom cholesterolu i zapobiegające chorobie sercowo-naczyniowej) są
przykładem leków, które mogą powodować uszkodzenie mięśni.

Stosowanie leku Yondelis z alkoholem
Nie wolno pić alkoholu podczas leczenia lekiem Yondelis z uwagi na możliwość uszkodzenia
wątroby.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Ciąża
Nie stosować leku Yondelis w okresie ciąży. Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w
ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.
Kobiety w wieku rozrodczym muszą stosować skuteczną metodę antykoncepcji w trakcie i do
3 miesięcy po okresie stosowania leku Yondelis.

W razie zajścia w ciążę należy niezwłocznie poinformować lekarza i zaleca się konsultację
genetyczną, ponieważ Yondelis może powodować zmiany genetyczne.

Karmienie piersią
Leku Yondelis nie wolno podawać kobietom karmiącym piersią. W związku z tym przed
rozpoczęciem leczenia należy przerwać karmienie piersią i nie rozpoczynać ponownie karmienia,
dopóki lekarz nie uzna, że jest to bezpieczne.

Wpływ na płodność
Mężczyźni w wieku rozrodczym muszą stosować skuteczną metodę antykoncepcji w trakcie oraz do
5 miesięcy po okresie stosowania leku Yondelis.

Pacjenci powinni zwrócić się o poradę w sprawie konserwacji jajeczek lub nasienia przed
rozpoczęciem leczenia, ze względu na ryzyko nieodwracalnej bezpłodności spowodowanej lekiem
Yondelis.

Konsultacje genetyczne są wskazane również w przypadku pacjentów planujących potomstwo po
zakończeniu leczenia.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Podczas stosowania leku Yondelis pacjent może czuć się zmęczony i osłabiony. Jeśli u pacjenta
występują takie objawy, nie wolno prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Lek Yondelis zawiera potas
Lek zawiera mniej niż 1 mmol (39 mg) potasu na dawkę (fiolkę), to znaczy lek uznaje się za „wolny
od potasu”.

3. Jak stosować lek Yondelis

Yondelis jest podawany wyłącznie pod kontrolą lekarza posiadającego doświadczenie w stosowaniu
chemioterapii. Stosowanie leku powinno być ograniczone do wykwalifikowanych onkologów lub
innych pracowników służby zdrowia wyspecjalizowanych w podawaniu leków cytotoksycznych.

W leczeniu mięsaka tkanek miękkich typowa dawka wynosi 1,5 mg/m2 powierzchni ciała. Podczas
leczenia pacjent będzie objęty ścisłą obserwacją i lekarz określi dawkę najbardziej odpowiednią dla
pacjenta. Zalecana dawka dla Japończyków jest niższa niż typowa dawka dla pacjentów wszystkich
pozostałych ras i wynosi 1,2 mg/m2 pc.

W leczeniu raka jajnika typowa dawka wynosi 1,1 mg/m2 powierzchni ciała po wcześniejszym
podaniu PLD w dawce 30 mg/m2 powierzchni ciała.

Yondelis jest rozpuszczony i rozcieńczony przed podaniem dożylnym. Każde podanie leku Yondelis
w leczeniu mięsaka tkanek miękkich zajmuje około 24 godzin, umożliwiając wprowadzenie całego
roztworu do organizmu pacjenta. W leczeniu raka jajnika podanie leku zajmuje 3 godziny.

Aby uniknąć podrażnienia w miejscu podania, zaleca się podawanie leku Yondelis przez cewnik
założony do żyły centralnej.

Przed podaniem leku i w razie potrzeby podczas podawania Yondelis pacjent otrzyma lek chroniący
wątrobę i zmniejszający ryzyko działań niepożądanych takich jak nudności i wymioty.

Infuzja jest podawana co 3 tygodnie, niemniej czasem zalecane może być opóźnianie dawek w celu
zapewnienia, że otrzymywana dawka Yondelis jest najodpowiedniejsza.

Długość całego okresu leczenia zależy od postępu i samopoczucia pacjenta. Lekarz poinformuje
pacjenta o okresie trwania leczenia. W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze
stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten podawany osobno lub w połączeniu z PLD może powodować działania
niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli pacjent ma wątpliwości odnośnie niżej wymienionych działań niepożądanych, należy zwrócić się
do lekarza o ich szczegółowe wyjaśnienie.

Poważne objawy niepożądane wywołane podaniem leku Yondelis

Bardzo często (mogą występować częściej niż u 1 na 10 pacjentów)
- U pacjenta może nastąpić zwiększenie stężenia we krwi żółtego barwnika - bilirubiny, co może
  powodować żółtaczkę (żółtawe zabarwienie skóry, błon śluzowych i oczu).
- Lekarz zaleci regularne badania krwi w celu wykrycia nieprawidłowości we krwi.

Często (mogą występować u 1 na 10 pacjentów)
- Jeśli u pacjenta występuje znaczne osłabienie układu odpornościowego, wówczas może
   wystąpić zakażenie krwi (posocznica). Jeśli u pacjenta występuje gorączka, należy natychmiast
  zgłosićsię do lekarza.
- U pacjenta może również występować ból mięśni. Ponadto może nastąpić uszkodzenie mięśni,
  powodujące ból mięśni, osłabienie i drętwienie. Może wystąpić uogólniony obrzęk lub obrzęk
  kończyn i uczucie cierpnięcia na skórze.
- Mogą wystąpić odczyny w miejscu wstrzyknięcia. Roztwór Yondelis może wypłynąć poza żyłę
  podczas podawania infuzji, prowadząc do uszkodzenia i obumarcia komórek tkanki w miejscu
  wstrzyknięcia (martwica tkanki, patrz też punkt 2 „Ostrzeżenia i środki ostrożności”) i może
  być konieczna interwencja chirurgiczna.
- U pacjenta może wystąpić reakcja uczuleniowa. W takim przypadku może wystąpić gorączka,
  trudności z oddychaniem, zaczerwienienie skóry lub uderzenia krwi albo wysypka, nudności lub
  wymioty.
- Jeśli lek Yondelis jest stosowany w skojarzeniu z pegylowaną liposomalną doksorubicyną
  (PLD), u pacjenta mogą wystąpić omdlenia. Ponadto pacjent może odczuwać zbyt mocne lub
  zbyt szybkie bicie serca (kołatanie serca), osłabienie czynności głównych komór serca
  pompujących krew (zaburzenia czynności lewej komory) lub nagłe zablokowanie tętnicy
  płucnej (zator płucny).

Niezbyt często:może dotyczyć maksymalnie 1 na 100 osób
- Pacjent może odczuwać silne bóle mięśni, sztywność i osłabienie mięśni. Może wystąpić
  ciemniejsze zabarwienie moczu. Wszystkie opisane powyżej objawy mogą świadczyć o
  uszkodzeniu mięśni (rabdomiolizie).
- W określonych sytuacjach lekarz może zlecić badań krwi w celu uniknięcia uszkodzenia mięśni
  (rabdomioliza). W bardzo ciężkich przypadkach może to prowadzić do niewydolności nerek.
  Jeśli u pacjenta występuje silny ból lub osłabienie mięśni, należy natychmiastzgłosić się do
  lekarza.
- U pacjenta mogą wystąpić zaburzenia oddychania, zaburzenia rytmu serca, zmniejszenie
  objętości wydalanego moczu, nagła zmiana stanu psychicznego, obszary plamistej skóry,
  niezwykle niskie ciśnienie krwi, któremu towarzyszą nieprawidłowe wyniki badań
  laboratoryjnych (zmniejszenie liczby płytek krwi). W razie wystąpienia któregokolwiek z wyżej
  wymienionych objawów lub oznak, należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza.
- U pacjenta może wystąpić nieprawidłowe gromadzenie się płynu w płucach, które prowadzi do
  powstania obrzęku (obrzęk płucny).
- Zauważenie przez pacjenta miejscowego lub ogólnego obrzęku z niewyjaśnionych przyczyn, z
  ewentualnym towarzyszącym uczuciem pustki w głowie, zawrotami głowy lub pragnieniem
  (niskie ciśnienie krwi). Może to być objaw zespołu przesiąkania włośniczek, w wyniku którego
  może wystąpić nadmierne gromadzenie się płynu w tkankach. W przypadku wystąpienia
  powyższych objawów należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza.
- Podczas infuzji leku Yondelis pacjent może zauważyć wyciekanie leku z żyły (wynaczynienie).
  Następnie pacjent zauważy zaczerwienienie, obrzęk, swędzenie i dyskomfort w miejscu podania
  leku. W razie wystąpienia któregokolwiek z tych objawów, należy o tym niezwłocznie
  powiedzieć pielęgniarce lub lekarzowi.

Może to spowodować uszkodzenie lub śmierć komórek tkanki otaczającej miejsce podania leku
(martwicę tkanki), co może wymagać zabiegu chirurgicznego.

Niektóre z objawów wynaczynienia mogą być widoczne dopiero po upływie kilku godzin od
jego wystąpienia. W tym miejscu mogą pojawić się pęcherze, złuszczanie i ściemnienie skóry.
Możliwe, że pełny stopień uszkodzenia tkanki może być widoczny dopiero po kilku dniach. W
razie wystąpienia któregokolwiek z opisanych wcześniej objawów, należy niezwłocznie zgłosić
się do lekarza.

Rzadko: może dotyczyć maksymalnie 1 na 1000 osób
- U pacjenta może wystąpić zażółcenie skóry i gałek ocznych (żółtaczka), ból w prawej górnej
  części brzucha, nudności, wymioty, ogólne złe samopoczucie, zaburzenia koncentracji,
  dezorientacja lub splątanie, senność. Te objawy mogą wskazywać na niezdolność wątroby do
  prawidłowego działania. W razie wystąpienia któregokolwiek z opisanych wcześniej objawów,
  należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza.

Inne, mniej poważne, objawy niepożądane

Bardzo często (mogą występować częściej niż u 1 na 10 pacjentów)
U pacjenta może występować:
- zmęczenie
- trudności z oddychaniem lub odksztuszaniem
- ból pleców
- uczucie nadmiaru płynu w organizmie (obrzęk)
- zwiększona podatność na siniaki
- krwawienie z nosa
- zwiększona podatność na zakażenia; zakażenie może również powodować
  podwyższoną temperaturę ciała (gorączkę).
Jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z tych objawów, należy natychmiast zwrócić się
do lekarza.
- Ponadto mogą wystąpić objawy ze strony przewodu pokarmowego takie jak utrata apetytu,
  nudności lub wymioty, ból brzucha, biegunka lub zaparcie. Jeśli u pacjenta występują nudności,
  wymioty lub brak możliwości przyjmowania płynów a zatem zmniejszenie wydalanego moczu,
  pomimo podawania leków przeciwwymiotnych, należy natychmiast zwrócić się do lekarza o
  pomoc.
- U pacjenta może wystąpić ból głowy.
- Może wystąpić zapalenie błony śluzowej objawiające się jako opuchnięte zaczerwienienie w
  jamie ustnej, przeradzające się w bolesne owrzodzenie i rany ze stanem zapalnym (zapalenie
  jamy ustnej) lub jako zapalenie przewodu pokarmowego, w przypadku, gdy produkt Yondelis
  jest stosowany w skojarzeniu z PLD.
- U pacjentek otrzymujące lek Yondelis w skojarzeniu z PLD w leczeniu raka jajnika może
  wystąpić erytrodyzestezja dłoni i stóp, która objawia się zaczerwienieniem dłoni, palców u rąk i
  podeszew stóp, co następnie może przekształcić się w obrzęk i sinienie. Zmienione chorobowo
  miejsca mogą wysychać i łuszczyć się, albo mogą powstawać pęcherze i owrzodzenie.

Często (mogą występować u 1 na 10 pacjentów)
- Może wystąpić odwodnienie organizmu, zmniejszenie masy ciała, zaburzenia trawienia i
  zmiany w odczuwaniu smaku.
- Mogą wypadać włosy (łysienie).
- Pacjent może odczuwać zawroty głowy, niskie ciśnienie krwi i nagłe zaczerwienienie twarzy
  lub wysypka skórna.
- U pacjentek otrzymujących lek Yondelis w skojarzeniu z PLD w leczeniu raka jajnika może
  wystąpić nadmierna pigmentacja skóry.
- Pacjentka może odczuwać ból stawów.
- U pacjentki mogą wystąpić zaburzenia snu.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio
do „krajowego systemu zgłaszania” wymienionego w załączniku V. Dzięki zgłaszaniu działań
niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Yondelis

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym i
etykiecie fiolki po „Termin ważności (EXP)”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego
miesiąca.

Przechowywać w lodówce (2 ºC – 8 ºC).

Informacje dotyczące stabilności roztworu po odtworzeniu i rozcieńczeniu podano w części
przeznaczonej dla personelu medycznego.

Nie używać tego leku w przypadku zauważenia cząstek stałych po rekonstytucji lub rozcieńczeniu
leku.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi
przepisami w zakresie leków cytotoksycznych.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Yondelis

- Substancją czynną leku jest trabektedyna.
  Yondelis 0,25 mg: Jedna fiolka proszku zawiera 0,25 mg trabektedyny
  Yondelis 1 mg: Jedna fiolka proszku zawiera 1 mg trabektedyny.

- Pozostałe składniki to: sacharoza, potasu diwodorofosforan, kwas fosforowy (do regulacji pH) i
  wodorotlenek potasu (do regulacji pH).

Jak wygląda lek Yondelis i co zawiera opakowanie
Yondelis jest proszkiem do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji. Proszek ma białą lub
białawą barwę i znajduje się w szklanej fiolce.

Jedno pudełko tekturowe zawiera 1 fiolkę 0,25 mg lub 1 mg trabektedyny.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Pharma Mar, S.A.
Avda. de los Reyes 1
Polígono Industrial La Mina
28770 Colmenar Viejo (Madryt)
Hiszpania
Tel: +34 91 846 60 00
Faks: +34 91 846 60 01

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących tego leku należy zwrócić się do
podmiotu odpowiedzialnego.

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Inne źródła informacji
Szczegółowe informacje o tym leku znajdują się na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków
http://www.ema.europa.eu.

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Instrukcja dotycząca użycia przygotowanie leku do stosowania, postępowanie i usuwanie jego
pozostałości

Należy przestrzegać odpowiednich zasad prawidłowego postępowania i usuwania leków
cytotoksycznych. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy
usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami w zakresie leków cytotoksycznych.

Personel powinien być przeszkolony w zakresie prawidłowych technik rekonstytucji i rozcieńczania
leku Yondelis osobno lub w połączeniu PLD i powinien nosić ubranie ochronne obejmujące maskę,
gogle i rękawice. W razie przypadkowego kontaktu ze skórą, oczami lub błoną śluzową, miejsce
należy natychmiast przemyć obfitą ilością wody. Kobiety w ciąży nie mogą mieć kontaktu z tym
lekiem.

Przygotowanie infuzji dożylnej
Yondelis należy odtworzyć, a następnie rozcieńczyć przed podaniem wlewu (patrz również punkt 3).
Należy stosować odpowiednią technikę aseptyczną.

Oprócz rozcieńczalnika leku Yondelis nie wolno podawać zmieszanego z innymi lekami w tym
samym zestawie. Nie obserwowano żadnych niezgodności pomiędzy lekiem Yondelis a butelkami ze
szkła typu I, a workami i rurkami z polichlorku winylu (PCW) i polietylenu (PE), pojemnikami z
poliizoprenu oraz tytanowym wszczepialnym systemem dostępu żylnego.

Jeżeli Yondelis stosowany jest w skojarzeniu z PLD, po podaniu PLD i przed podaniem leku Yondelis
linię dożylną należy starannie przepłukać roztworem glukozy 50 mg/ml (5%) do infuzji. Stężenie
roztworu glukozy do infuzji inne niż 50 mg/ml (5%) może powodować osadzanie się (precypitację)
PLD. (Szczegółowe instrukcje dotyczące przygotowania podano w Charakterystyce Produktu
Leczniczego PLD).

Instrukcja rekonstytucji:
Yondelis 0,25mg: Do fiolki wstrzyknąć 5 ml jałowej wody do wstrzykiwań.
Yondelis 1mg: Do fiolki wstrzyknąć 20 ml jałowej wody do wstrzykiwań.

Do wstrzyknięcia odpowiedniej objętości jałowej wody do wstrzykiwań do fiolki stosuje się
strzykawkę. Wstrząsnąć fiolką do całkowitego rozpuszczenia. Rozpuszczony roztwór jest klarownym,
bezbarwnym lub lekko żółtawym roztworem, niezawierającym widocznych cząstek.

Taki rozpuszczony roztwór zawiera 0,05 mg/ml trabektedyny, wymaga dalszego rozcieńczenia i jest
przeznaczony do jednorazowego użycia.

Instrukcja rozcieńczenia:
Rozpuszczony roztwór należy rozcieńczyć roztworem chlorku sodu 9 mg/ml (0,9%) do wstrzykiwań
lub roztworem glukozy 50 mg/ml (5%) do wstrzykiwań. Obliczyć wymaganą objętość ze wzoru:

Objętość (ml) = obszar powierzchni ciała (m2) x indywidualna dawka (mg/m2 pc.)
0,05 mg/ml

Pobrać odpowiednią objętość rozpuszczonego roztworu z fiolki. Jeśli lek jest podawany dożylnie za
pomocą cewnika umieszczonego w żyle centralnej, rozpuszczony roztwór należy dodawać do worka
infuzyjnego zawierającego ≥50 ml rozcieńczalnika (roztwór chlorku sodu 9 mg/ml (0,9%) do
wstrzykiwań lub roztwór glukozy 50 mg/ml (5%) do wstrzykiwań), co daje stężenie trabektedyny w
roztworze infuzyjnym ≤0,030 mg/ml.

Jeśli dostęp do żyły centralnej nie jest możliwy i należy wykorzystać żyły obwodowe, rozpuszczony
roztwór należy dodać do worka infuzyjnego zawierającego ≥ 1 000 ml rozcieńczalnika (roztwór
chlorku sodu 9 mg/ml (0,9%) do wstrzykiwań lub roztwór glukozy 50 mg/ml (5%) do wstrzykiwań).

Przed podaniem dożylnym roztwory parenteralne należy kontrolować wzrokowo w zakresie obecności
cząstek. Po przygotowaniu wlewu należy go natychmiast podać.

Stabilność roztworu po rozpuszczeniu

Rozpuszczony roztwór
Po odtworzeniu wykazano stabilność chemiczną i fizyczną leku przez 30 godzin w temperaturze do
25 ºC.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia odtworzony roztwór należy rozcieńczyć i natychmiast zużyć.
Jeśli lek nie zostanie rozcieńczony i zastosowany natychmiast, użytkownik ponosi odpowiedzialność
za dalszy okres oraz warunki przechowywania odtworzonego roztworu przed zastosowaniem, które
zwykle nie powinny przekraczać 24 godzin w temp. 2 °C do 8 °C, jeśli odtworzenie nie zostało
wykonane w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach aseptycznych.

Rozcieńczony roztwór
Po rozcieńczeniu wykazano chemiczną i fizyczną stabilność przez 30 godzin w temperaturze do 25 ºC.

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza