Yasnal Q-Tab tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej(10 mg) - 28 szt.

Opakowanie

28 szt.

Producent

Krka

Opis

produkt wydawany z apteki na podstawie recepty

Refundowany

Tak

Rodzaj

tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej

Kwota refundowana

36.40

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli (w tym pacjenci w podeszłym wieku): początkowo 5 mg raz na dobę, przez co najmniej jeden miesiąc. Po ocenie klinicznej skuteczności stosowania dawki początkowej, można zwiększyć dawkę do 10 mg raz na dobę. Maksymalna zalecana dawka dobowa wynosi 10 mg. Leczenie powinno być rozpoczęte i nadzorowane przez lekarza, który ma doświadczenie w rozpoznawaniu i leczeniu otępienia w chorobie Alzheimera. Rozpoznanie powinno być dokonane zgodnie z zatwierdzonymi wytycznymi (np. DSM V, ICD 10). Leczenie donepezylem należy podejmować tylko wówczas, gdy możliwa jest regularna kontrola przyjmowania leku przez pacjenta. Leczenie podtrzymujące należy prowadzić tak długo, jak długo stwierdza się korzystne działanie preparatu; niezbędna jest regularna ocena kliniczna działania leku. Odstawienie leku powinno się rozważyć, gdy nie stwierdza się już działania leczniczego. Szczególne grupy pacjentów. Nie jest konieczna zmiana dawkowania u pacjentów z niewydolnością nerek. Z uwagi na możliwą zwiększoną ekspozycję na lek u pacjentów z łagodną do umiarkowanej niewydolności wątroby, zwiększenie dawki powinno być dostosowane do indywidualnej tolerancji pacjenta. Brak danych dotyczących stosowania u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby. Lek nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży <18 lat. Sposób podania. Preparat należy przyjmować wieczorem, przed snem. Tabletkę Q-Tab należy umieścić na języku i odczekać, aż ulegnie ona rozpadowi, a następnie połknąć; można popić wodą.

Zastosowanie

Leczenie objawowe łagodnej i umiarkowanie ciężkiej postaci otępienia w chorobie Alzheimera.

Treść ulotki

1. Co to jest lek Yasnal Q-Tab i w jakim celu się go stosuje

Donepezyl należy do grupy leków nazywanych inhibitorami acetylocholinesterazy.

Lek Yasnal Q-Tab jest stosowany w leczeniu objawów otępienia u osób z rozpoznaną chorobą
Alzheimera o nasileniu łagodnym do umiarkowanego.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Yasnal Q-Tab

Kiedy nie stosować leku Yasnal Q-Tab:
- jeśli pacjent ma uczulenie na donepezylu chlorowodorek, pochodne piperydyny lub
  którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed przyjęciem leku Yasnal Q-Tab należy poinformować lekarza lub farmaceutę o występowaniu
obecnie lub w przeszłości następujących chorób:
- choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy,
- napady padaczkowe lub drgawki,
- choroby serca (zwłaszcza nieregularne lub bardzo wolne tętno),
- astma lub inne przewlekłe choroby płuc,
- choroby wątroby lub zapalenie wątroby,
- trudności w oddawaniu moczu lub choroba nerek o łagodnym nasileniu,
- mimowolne lub nieprawidłowe ruchy języka, twarzy lub ciała (objawy pozapiramidowe). Lek
  Yasnal Q-Tab może wywoływać lub nasilać objawy pozapiramidowe.

Jeśli zaplanowano operację wymagającą podania ogólnego znieczulenia, należy poinformować lekarza
i anestezjologa o przyjmowaniu leku Yasnal Q-Tab. Lek Yasnal Q-Tab może wpływać na dawkę
podawanego leku znieczulającego.

Lek Yasnal Q-Tab może być stosowany u pacjentów z chorobą nerek i u pacjentów z chorobą wątroby
o nasileniu łagodnym do umiarkowanego. Pacjenci z chorobą wątroby o ciężkim nasileniu nie powinni
przyjmować leku Yasnal Q-Tab.
W razie wystąpienia zaburzeń czynności wątroby o nieznanej przyczynie, lekarz może rozważyć
przerwanie leczenia lekiem Yasnal Q-Tab.

Yasnal Q-Tab a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o lekach
wydawanych bez recepty.
Dotyczy to również leków, które pacjent może czasem stosować w przyszłości podczas leczenia
lekiem Yasnal Q-Tab, ponieważ leki te mogą osłabiać lub nasilać działanie leku Yasnal Q-Tab.

Pacjent powinien poinformować lekarza zwłaszcza, jeśli przyjmuje następujące rodzaje leków:
- inne leki stosowane w chorobie Alzheimera, np. galantamina,
- leki przeciwbólowe lub leki stosowane w zapaleniu stawów, np. kwas acetylosalicylowy,
  niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), np. ibuprofen lub diklofenak sodowy,
- leki przeciwcholinergiczne, np. tolterodyna,
- antybiotyki, np. erytromycyna, ryfampicyna,
- leki przeciwgrzybicze, np. itrakonazol lub ketokonazol,
- leki przeciwdepresyjne, np. fluoksetyna,
- leki przeciwdrgawkowe, np. fenytoina, karbamazepina,
- leki stosowane w chorobach serca, np. chinidyna, leki beta-adrenolityczne (propranolol
  i atenolol),
- leki zwiotczające mięśnie, np. sukcynylocholina,
- leki stosowane do znieczulenia ogólnego,
- leki wydawane bez recepty, np. leki ziołowe.

Yasnal Q-Tab z jedzeniem, piciem i alkoholem
Pokarm nie ma wpływu na działanie leku Yasnal Q-Tab.
W czasie przyjmowania leku Yasnal Q-Tab nie należy spożywać alkoholu, ponieważ alkohol może
zmniejszać skuteczność leku.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy przyjmować leku Yasnal Q-Tab w okresie ciąży, dopóki lekarz nie uzna tego za niezbędnie
konieczne.

Nie należy karmić piersią podczas przyjmowania leku Yasnal Q-Tab.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Choroba Alzheimera może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn,
dlatego nie należy wykonywać tych czynności, chyba, że lekarz uzna wykonywanie ich za bezpieczne.

Lek może również powodować uczucie zmęczenia, zawroty głowy i kurcze mięśni. W przypadku
wystąpienia któregokolwiek z powyższych objawów nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać
maszyn.

Lek Yasnal Q-Tab zawiera:
- Aspartam (E 951)

  Yasnal Q-Tab zawiera źródło fenyloalaniny. Może być szkodliwy dla pacjentów z
  fenyloketonurią.
- Glukoza (dekstroza), sacharoza, sorbitol (E 420)
  Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien
  skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.

3. Jak stosować lek Yasnal Q-Tab

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości
należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pacjent powinien podać lekarzowi lub farmaceucie imię i nazwisko opiekuna. Opiekun pomoże w
przyjmowaniu leku zgodnie z zaleceniami lekarza.

Zazwyczaj leczenie rozpoczyna się od przyjmowania 5 mg leku Yasnal Q-Tab codziennie wieczorem,
przed pójściem spać.
Po miesiącu lekarz może zalecić przyjmowanie 10 mg leku Yasnal Q-Tab codziennie wieczorem,
przed pójściem spać.

Tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej leku Yasnal Q-Tab są kruche. Tabletek nie należy
wyciskać z folii blistra, ponieważ może to spowodować ich uszkodzenie. Tabletek nie należy dotykać
wilgotnymi rękoma, ponieważ tabletka może się rozpaść. Aby wyjąć tabletkę z opakowania, należy
postępować w następujący sposób:
1. Uchwycić brzeg blistra i oddzielić jeden kwadrat blistra, delikatnie odrywając go w miejscu
    perforacji.
2. Pociągnąć zaznaczony brzeg folii i całkowicie ją oderwać.
3. Wytrząsnąć tabletkę na dłoń.
4. Umieścić tabletkę na języku zaraz po wyjęciu jej z opakowania.

Po kilku sekundach tabletka rozpada się w ustach i można ją połknąć, popijając wodą lub bez
popijania. Jama ustna powinna być pusta przed umieszczeniem tabletki na języku.

Dawka przyjmowanego leku może ulec zmianie w zależności od czasu trwania leczenia oraz od
zaleceń lekarza. Zalecana maksymalna dawka to 10 mg, przyjmowana codziennie wieczorem.

Dostosowanie dawki nie jest konieczne u pacjentów z chorobami nerek.

U pacjentów z chorobami wątroby, lekarz może zadecydować o dostosowaniu dawki w zależności od
potrzeb pacjenta (patrz punkt 2 ,,Ostrzeżenia i środki ostrożności’’).

Nie należy przerywać przyjmowania leku, chyba że tak zaleci lekarz.

Od czasu do czasu pacjent powinien skonsultować się z lekarzem w celu dokonania ponownej oceny
objawów i przebiegu leczenia.

Stosowanie u dzieci i młodzieży
Nie zaleca się stosowania leku Yasnal Q-Tab u dzieci i młodzieży (w wieku poniżej 18 lat).

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Yasnal Q-Tab
NIE NALEŻY przyjmować więcej niż jedną tabletkę na dobę. W razie przyjęcia dawki leku większej
niż zalecana należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Jeśli nie można skontaktować się z
lekarzem, należy jak najszybciej skontaktować się z najbliższym szpitalnym oddziałem ratunkowym.

Do szpitala zawsze należy zabrać tabletki oraz opakowanie, aby lekarz wiedział, jaki lek został
przyjęty.
Objawy przedawkowania to: nudności, wymioty, ślinienie, pocenie, spowolnione tętno, niskie
ciśnienie tętnicze krwi (uczucie ,,pustki w głowie’’ lub zawroty głowy podczas wstawania), problemy
z oddychaniem, utrata przytomności i napady padaczkowe lub drgawki.

Pominięcie zastosowania leku Yasnal Q-Tab
Nie należy przyjmować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej tabletki. W razie pominięcia
dawki leku należy przyjąć jedną tabletkę kolejnego dnia, o zwykłej porze.

Jeśli przerwa w przyjmowaniu tego leku trwa dłużej niż 1 tydzień, należy skontaktować się z lekarzem
przed ponownym rozpoczęciem przyjmowania leku Yasnal Q-Tab.

Przerwanie stosowania leku Yasnal Q-Tab
Nie należy przerywać przyjmowania leku chyba, że tak zaleci lekarz. W razie przerwania
przyjmowania leku Yasnal Q-Tab jego działanie lecznicze będzie się stopniowo zmniejszać.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się
do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli u pacjenta wystąpią poniżej opisane ciężkie działania niepożądane, należy niezwłocznie
powiedzieć o tym lekarzowi. Może być konieczne natychmiastowe rozpoczęcie leczenia:
- gorączka ze sztywnością mięśni, pocenie się lub obniżony poziom świadomości (zaburzenie
  zwane złośliwym zespołem neuroleptycznym) (występuje u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów);
- osłabienie mięśni, tkliwość lub ból, zwłaszcza występujące jednocześnie ze złym
  samopoczuciem, wysoką gorączką lub ciemnym zabarwieniem moczu. Może to być
  spowodowane nieprawidłowym rozpadem mięśni, mogącym zagrażać życiu i prowadzić do
  zaburzeń czynności nerek (choroby zwanej rabdomiolizą) (występuje u mniej niż 1 na 10 000
  pacjentów);
- uszkodzenie wątroby, np. zapalenie wątroby. Objawami zapalenia wątroby są: nudności lub
  wymioty, utrata apetytu, ogólne złe samopoczucie, gorączka, świąd, zażółcenie skóry i oczu,
  zabarwiony na ciemno mocz (te działania niepożądane występują u 1 do 10 pacjentów na
  10 000);
- wrzody żołądka lub dwunastnicy. Objawami wrzodów trawiennych są ból brzucha, uczucie
  dyskomfortu w jamie brzusznej (jak przy niestrawności) (te działania niepożądane występują
  u 1 do 10 pacjentów na 1 000);
- krwawienie w żołądku lub jelitach. Może powodować smoliste stolce lub widoczną krew z
  odbytnicy (te działania niepożądane występują u 1 do 10 pacjentów na 1 000);
- napady padaczkowe lub drgawki (te działania niepożądane występują u 1 do 10 pacjentów na
  1 000).

Inne działania niepożądane mogą obejmować:

Bardzo częste działania niepożądane (mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 pacjentów):
- biegunka
- nudności (mdłości)
- bóle głowy

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):
- przeziębienie
- utrata apetytu
- omamy (widzenie lub słyszenie rzeczy, które nie istnieją)
- nietypowe sny i koszmary senne
- pobudzenie
- agresywne zachowania
- omdlenia
- zawroty głowy
- trudności z zasypianiem (bezsenność)
- wymioty
- dolegliwości żołądkowe
- wysypka skórna
- świąd
- kurcze mięśni
- nietrzymanie moczu
- zmęczenie
- ból
- wypadki (pacjenci mogą być bardziej podatni na upadki i przypadkowe urazy)

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 pacjentów):
- spowolnione tętno
- nadmierne wydzielanie śliny
- niewielkie zwiększenie aktywności mięśniowej kinazy kreatynowej w surowicy krwi

Rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 1000 pacjentów):
- sztywność, drżenie lub niekontrolowane ruchy mięśni, w szczególności twarzy i języka, ale
  również kończyn (objawy pozapiramidowe)
- zaburzenia układu przewodzącego serca (blok zatokowo-przedsionkowy
  i przedsionkowo-komorowy)

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane
można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów
Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych:
Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Yasnal Q-Tab

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin
ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.
Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących temperatury przechowywania leku.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Yasnal Q-Tab
- Substancją czynną leku jest donepezylu chlorowodorek.
  Yasnal Q-Tab, 5 mg: każda tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej zawiera 5,22 mg
  donepezylu chlorowodorku jednowodnego, co odpowiada 5 mg donepezylu chlorowodorku
  odpowiadającemu 4,56 mg donepezylu.
  Yasnal Q-Tab, 10 mg: każda tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej zawiera 10,43 mg
  donepezylu chlorowodorku jednowodnego, co odpowiada 10 mg donepezylu chlorowodorku
  odpowiadającemu 9,12 mg donepezylu.
-
Pozostał składniki to: mannitol (E 421), celuloza mikrokrystaliczna, hydroksypropyloceluloza
  niskopodstawiona, maltodekstryna, dekstroza, sacharoza, guma arabska, sorbitol (E 420),
  aromat bananowy, aspartam (E 951), wapnia krzemian i magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Yasnal Q-Tab i co zawiera opakowanie
5 mg: białe, okrągłe tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej ze ściętymi krawędziami o średnicy
około 5,5 mm.
10 mg: białe, okrągłe tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej ze ściętymi krawędziami o średnicy
około 7 mm.

Opakowania: 28, 30, 56, 60, 98 lub 100 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej w blistrach, w
tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia

Wytwórca
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia
TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße. 5, 27472 Cuxhaven, Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących nazw produktów leczniczych w
innych krajach członkowskich europejskiego obszaru gospodarczego należy zwrócić się do
miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:
KRKA-POLSKA Sp. z o.o.
ul. Równoległa 5
02-235 Warszawa
Tel. 22 57 37 500

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 07.03.2018

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza