Yasnal tabl. powl.(5 mg) - 28 szt.

Opakowanie

28 szt.

Producent

Krka

Opis

produkt wydawany z apteki na podstawie recepty

Refundowany

Tak

Rodzaj

tabl. powl.

Kwota refundowana

18.79

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli (w tym pacjenci w podeszłym wieku): początkowo 5 mg raz na dobę, przez co najmniej jeden miesiąc. Po ocenie klinicznej skuteczności stosowania dawki początkowej, można zwiększyć dawkę do 10 mg raz na dobę. Maksymalna zalecana dawka dobowa wynosi 10 mg. Leczenie powinno być rozpoczęte i nadzorowane przez lekarza, który ma doświadczenie w rozpoznawaniu i leczeniu otępienia w chorobie Alzheimera. Rozpoznanie powinno być dokonane zgodnie z zatwierdzonymi wytycznymi (np. DSM V, ICD 10). Leczenie donepezylem należy podejmować tylko wówczas, gdy możliwa jest regularna kontrola przyjmowania leku przez pacjenta. Leczenie podtrzymujące należy prowadzić tak długo, jak długo stwierdza się korzystne działanie preparatu; niezbędna jest regularna ocena kliniczna działania leku. Odstawienie leku powinno się rozważyć, gdy nie stwierdza się już działania leczniczego. Szczególne grupy pacjentów. Nie jest konieczna zmiana dawkowania u pacjentów z niewydolnością nerek. Z uwagi na możliwą zwiększoną ekspozycję na lek u pacjentów z łagodną do umiarkowanej niewydolności wątroby, zwiększenie dawki powinno być dostosowane do indywidualnej tolerancji pacjenta. Brak danych dotyczących stosowania u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby. Lek nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży < 18 lat. Sposób podania. Preparat należy przyjmować wieczorem, przed snem. Tabletkę Q-Tab należy umieścić na języku i odczekać, aż ulegnie ona rozpadowi, a następnie połknąć; można popić wodą. Jeśli u pacjenta występują zaburzenia snu, w tym nietypowe sny, koszmary senne lub bezsenność można rozważyć przyjmowanie preparatu rano.

Zastosowanie

Leczenie objawowe łagodnej i umiarkowanie ciężkiej postaci otępienia w chorobie Alzheimera.

Treść ulotki

1. Co to jest lek Yasnal i w jakim celu się go stosuje

Yasnal zawiera jako substancję czynną donepezylu chlorowodorek, który należy do grupy leków
zwanych inhibitorami acetylocholinesterazy.
Donepezyl poprzez spowolnienie rozpadu acetylocholiny, ważnej w funkcjonowaniu pamięci,
zwiększa jej stężenie w mózgu.
Lek Yasnal stosowany jest w leczeniu objawowym łagodnej do średnio ciężkiej postaci otępienia w
chorobie Alzheimera. Objawy te mogą obejmować pogłębiającą się utratę pamięci, dezorientację i
zmiany w zachowaniu.

Lek Yasnal może być stosowany przez dorosłych pacjentów.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Yasnal

Kiedy nie stosować leku Yasnal
- jeśli pacjent ma uczulenie na chlorowodorek donepezylu, pochodne piperydyny lub na
  którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Yasnal należy omówić z lekarzem lub farmaceutą, jeśli
jakakolwiek z poniższych sytuacji dotyczy lub dotyczyła w przeszłości pacjenta:
- choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy;
- napady drgawek;
- choroby serca (takie jak nieregularna lub bardzo wolna praca serca, niewydolność serca, zawał
  mięśnia sercowego, zespół chorego węzła zatokowego lub zaburzenia przewodnictwa
  nadkomorowego (blok zatokowo-przedsionkowy, blok przedsionkowo-komorowy));
- występuje zaburzenie czynności serca zwane „wydłużonym odstępem QT” lub stwierdzono
  wcześniej pewne zaburzenia rytmu serca zwane częstoskurczem typu torsade de pointes bądź
  stwierdzono w wywiadzie rodzinnym występowanie „wydłużenia odstępu QT”;
- występuje małe stężenie magnezu lub potasu we krwi;
- astma lub inne przewlekłe choroby płuc;
- choroby wątroby lub zapalenie wątroby;
- choroby układu moczowo-płciowego (z trudnościami w oddawaniu moczu );

Należy również poinformować lekarza, jeśli pacjentka jest w ciąży lub przypuszcza, że może być w
ciąży.

Dzieci i młodzież
Lek Yasnal nie jest wskazany do stosowania u dzieci i młodzieży (poniżej 18 lat).

Lek Yasnal a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ważne jest w szczególności, aby poinformować lekarza o przyjmowaniu któregokolwiek z niżej
wymienionych leków:
- leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca, np. amiodaron, sotalol;
- leki stosowane w leczeniu depresji, np. cytalopram, escytalopram, amitryptylina, fluoksetyna;
- leki przeciwpsychotyczne, np. pimozyd, sertindol, zyprazydon;
- leki stosowane w leczeniu zakażeń bakteryjnych, np. klarytromycyna, erytromycyna,
  lewofloksacyna, moksyfloksacyna, ryfampicyna;
- leki przeciwgrzybicze, np. ketokonazol lub itrakonazol;
- inne leki stosowane w chorobie Alzheimera, np. galantamina,
- leki przeciwbólowe lub leki stosowane w zapaleniu stawów, np. kwas acetylosalicylowy,
  niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), np. ibuprofen lub diklofenak,
- leki przeciwcholinergiczne, np. tolterodyna,
- leki przeciwpadaczkowe, np. fenytoina, karbamazepina,
- leki stosowane w chorobach serca, np. chinidyna, leki beta-adrenolityczne (propranolol
  i atenolol),
- leki zwiotczające mięśnie, np. tetrazepam, diazepam, sukcynylocholina,
- leki stosowane do znieczulenia ogólnego,
- leki wydawane bez recepty, np. leki ziołowe.

Pacjent, u którego ma być przeprowadzony zabieg chirurgiczny wymagający znieczulenia ogólnego,
powinien powiedzieć lekarzowi, że przyjmuje lek Yasnal. Lek Yasnal może wpływać na ilość środka
potrzebnego do znieczulenia.

Lek Yasnal może być stosowany u pacjentów z chorobami nerek i lekką do umiarkowanej
niewydolnością wątroby. Należy poinformować lekarza o chorobach nerek lub wątroby. Pacjenci z
ciężką niewydolnością wątroby nie powinni przyjmować leku Yasnal.

Pacjent powinien podać lekarzowi lub farmaceucie imię i nazwisko opiekuna. Opiekun pomoże w
przyjmowaniu leku zgodnie z zaleceniami lekarza.

Stosowanie leku Yasnal z jedzeniem, piciem i alkoholem
Pokarm nie ma wpływu na działanie leku Yasnal.
W czasie przyjmowania leku Yasnal nie należy spożywać alkoholu, ponieważ alkohol może zmienić
działanie leku.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Stosowanie leku Yasnal podczas ciąży jest przeciwwskazane. Kobiety przyjmujące lek Yasnal nie
powinny karmić piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Otępienie w chorobie Alzheimera może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania
maszyn, dlatego nie należy wykonywać tych czynności, dopóki lekarz nie oceni, że jest to dla pacjenta
bezpieczne.
Ponadto lek Yasnal może powodować uczucie zmęczenia, zawroty głowy oraz kurcze mięśni. Jeżeli
wystąpi którekolwiek z powyższych działań, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Lek Yasnal zawiera laktozę
Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien
skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku Yasnal.

3. Jak stosować lek Yasnal

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić
się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka leku Yasnal
Zalecana początkowa dawka wynosi 5 mg, podawana przed snem.
Jeśli u pacjenta wystąpią nietypowe sny, koszmary senne lub trudności w zasypianiu (patrz punkt 4)
lekarz może zalecić przyjmowanie leku Yasnal rano.
Po upływie miesiąca lekarz może zwiększyć dawkę leku do 10 mg, podawaną przed snem.
Stosowana dawka leku Yasnal może się zmieniać w zależności od czasu trwania leczenia oraz zaleceń
lekarza prowadzącego.
Maksymalna zalecana dawka dobowa to 10 mg. Nie należy zmieniać dawki bez konsultacji z
lekarzem.

Jak przyjmować lek
Tabletkę należy przyjmować popijając wodą, wieczorem przed pójściem spać. Jeśli u pacjenta
wystąpią nietypowe sny, koszmary senne lub trudności w zasypianiu (patrz punkt 4) lekarz może
zalecić przyjmowanie leku Yasnal rano.

Stosowanie u dzieci i młodzieży
Nie zaleca się stosowania leku Yasnal u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i wątroby
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek mogą stosować podobny schemat dawkowania, jak w
przypadku pacjentów z prawidłową czynnością nerek.

U pacjentów z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności wątroby, zwiększanie dawki
powinno odbywać się zgodnie z indywidualną tolerancją pacjenta. Brak danych dotyczących
stosowania leku u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Yasnal
W razie zażycia większej niż zalecana dawki leku Yasnal, należy natychmiast powiadomić o tym
lekarza lub zgłosić się do najbliższego szpitala. Należy wziąć ze sobą tę ulotkę oraz opakowanie leku.

Objawy przedawkowania mogą obejmować: silne nudności, wymioty, ślinienie, nadmierne pocenie
się, bradykardia (zwolnienie czynności serca), niedociśnienie tętnicze (niskie ciśnienie krwi), depresja
oddechowa, zapaść i drgawki. Możliwe jest również postępujące osłabienie mięśni, mogące prowadzić
do śmierci w razie osłabienia mięśni oddechowych. W zależności od występujących objawów lekarz
zastosuje odpowiednie leczenie.

Pominięcie zastosowania leku Yasnal
W takim wypadku należy przyjąć kolejną dawkę o wyznaczonej porze.
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
W przypadku dłuższego niż tydzień pominięcia zastosowania leku Yasnal, należy zwrócić się do
lekarza prowadzącego przed zastosowaniem leku.

Przerwanie stosowania leku
Nie należy przerywać stosowania leku, jeśli lekarz tego nie zaleci. Po zaprzestaniu stosowania leku,
korzyści z leczenia będą z czasem zanikały.
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić
się do lekarza lub farmaceuty.

Jak długo należy stosować lek Yasnal
Lekarz lub farmaceuta zaleci jak długo należy kontynuować przyjmowanie leku. Należy regularnie
odwiedzać lekarza w celu kontroli leczenia i oceny objawów.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Poniższe działania niepożądane były zgłaszane u pacjentów, którzy stosowali lek Yasnal.
Jeżeli którekolwiek z poniższych działań niepożądanych wystąpi podczas stosowania leku
Yasnal, należy skontaktować się z lekarzem.


Ciężkie działania niepożądane:
Jeśli u pacjenta wystąpi którekolwiek z poniżej opisanych ciężkich działań niepożądanych, należy
niezwłocznie powiedzieć o tym lekarzowi. Może być konieczna natychmiastowa pomoc lekarska.
- zaburzenie czynności wątroby, w tym zapalenie wątroby. Objawami zapalenia wątroby są:
  nudności lub wymioty, utrata apetytu, ogólne złe samopoczucie, gorączka, świąd, zażółcenie
  skóry i oczu, zabarwiony na ciemno mocz (częstość: rzadko, działania mogą wystąpić rzadziej
  niż u 1 na 1000 pacjentów);
- wrzody żołądka lub dwunastnicy. Objawami wrzodów trawiennych jest ból brzucha, uczucie
  dyskomfortu w nadbrzuszu (częstość: niezbyt często, działania mogą wystąpić rzadziej niż u 1
  na 100 pacjentów);
- krwawienie z żołądka lub jelit. Może powodować smoliste stolce lub widoczną krew z
  odbytnicy (częstość: niezbyt często);
- napady padaczkowe lub drgawki (częstość: niezbyt często, działania mogą wystąpić rzadziej niż
  u 1 na 100 pacjentów);
- gorączka ze sztywnością mięśni, pocenie się lub obniżony poziom świadomości (zaburzenie
  zwane złośliwym zespołem neuroleptycznym) (częstość: bardzo rzadko, działania może
  wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów);
- osłabienie, tkliwość lub ból mięśni, zwłaszcza występujące jednocześnie ze złym
  samopoczuciem, wysoką gorączką lub ciemnym moczem. Może to być spowodowane
  nieprawidłowym rozpadem mięśni, mogącym zagrażać życiu i prowadzić do zaburzeń
  czynności nerek (choroby zwanej rabdomiolizą) (częstość: bardzo rzadko).
- zmiany w czynności serca widoczne w zapisie EKG znane jako „wydłużenie odstępu QT”
  (częstość nieznana: nie może być określona na podstawie dostępnych danych)
- szybkie, nieregularne bicie serca, omdlenia, które mogą być objawami choroby nazywanej
  torsade de pointes, mogącej zagrażać życiu pacjenta (częstość nieznana: nie może być
  określona na podstawie dostępnych danych).

Inne działania niepożądane obejmują:

Bardzo częste działania niepożądane (mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 pacjentów):
- biegunka
- nudności
- ból głowy

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):
- skurcze mięśni
- zmęczenie
- problemy ze snem (bezsenność)
- przeziębienie
- utrata apetytu
- halucynacje (omamy)
- nietypowe sny i koszmary senne
- pobudzenie
- agresywne zachowanie
- omdlenia
- zawroty głowy
- zaburzenia żołądkowe, wymioty
- wysypka
- świąd
- nietrzymanie moczu
- ból
- wypadki (pacjenci mogą być bardziej podatni na upadki i przypadkowe obrażenia)

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów):
- bradykardia (zwolnienie czynności serca)
- niewielkie zwiększenie aktywności mięśniowej kinazy kreatynowej we krwi
- zwiększone wydzielanie śliny

Rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów):
- objawy pozapiramidowe (zaburzenia ruchowe ze strony układu nerwowego, takie jak:
  sztywność mięśni, zubożenie mimiki, spowolnienie ruchowe, niepokój ruchowy, mimowolne
  skurcze mięśni i mimowolne ruchy, zwłaszcza twarzy i języka, ale również rąk i nóg)
- blok zatokowo-przedsionkowy, blok przedsionkowo-komorowy (zaburzenia czynności serca)

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):
- zwiększone libido, hiperseksualność
- objaw krzywej wieży w Pizie (polegający na mimowolnym skurczu mięśni z nieprawidłowym
  wygięciem ciała i głowy na jedną stronę)

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać
bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:
Al. Jerozolimskie 181C, 02 222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Yasnal

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin
ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Yasnal
- Substancją czynną jest donepezylu chlorowodorek. Każda tabletka powlekana zawiera 5 mg lub
  10 mg donepezylu chlorowodorku.
- Pozostałe składniki to:
  5 mg, tabletki powlekane: rdzeń tabletki: hydroksypropyloceluloza, laktoza jednowodna,
  celuloza mikrokrystaliczna, skrobia kukurydziana, magnezu stearynian;
  otoczka tabletki: Opadry Y-1-7000 (tytanu dwutlenek, hypromeloza, makrogol).
  10 mg, tabletki powlekane: rdzeń tabletki: hydroksypropyloceluloza, laktoza jednowodna,
  celuloza mikrokrystaliczna, skrobia kukurydziana, magnezu stearynian;
  otoczka tabletki: Opadry 02B22462 Yellow (tytanu dwutlenek, hypromeloza, makrogol, żelaza
  tlenek żółty).
  Patrz punkt 2 „Lek Yasnal zawiera laktozę”.

Jak wygląda lek Yasnal i co zawiera opakowanie
5 mg: białe lub prawie białe, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane
10 mg: żółtobrązowe, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane

Opakowania: 28 lub 84 tabletki powlekane w blistrach, w tekturowym pudełku

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego
przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:
Krka Polska Sp. z o.o.
ul. Równoległa 5
02-235 Warszawa
Polska
tel.: + 48 22 573 75 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza