Vytaros krem(3 mg/g) - 4 saszetki

Opakowanie

4 saszetki

Producent

Recordati Ireland

Opis

produkt wydawany z apteki na podstawie recepty

Refundowany

Nie

Rodzaj

krem

Dawkowanie

Zewnętrznie. Dorośli. Preparat należy stosować w razie potrzeby w celu uzyskania wzwodu prącia. Każdy jednodawkowy pojemnik z systemem AccuDose, zawierający pojedynczą dawkę produktu, przeznaczony jest do jednokrotnego wykorzystania; po zastosowaniu pojemnik z pozostałościami produktu leczniczego należy usunąć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Początek działania obserwowany jest po 5-30 min po zastosowaniu i utrzymuje się przez około 1-2 h. Czas działania może różnić się u poszczególnych pacjentów. Maksymalna zalecana częstość stosowania wynosi 2-3 aplikacje w tygodniu. Preparat nie może być stosowany w odstępach krótszych niż 24h. Dawkę początkową powinien ustalać lekarz. Należy rozważyć zalecenie dawki 300 μg jako dawki początkowej, zwłaszcza u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami wzwodu, chorobami współistniejącymi lub z niepowodzeniem terapii z zastosowaniem inhibitorów PDE-5. W przypadku pacjentów wykazujących brak tolerancji na terapię dawką 300 μg, w związku z wystąpieniem u nich miejscowych działań niepożądanych, dawkę można zmniejszyć do 200 μg. Krem należy stosować do zewnętrznego ujścia cewki moczowej znajdującego się na czubku prącia na 5-30 min przed planowanym stosunkiem seksualnym. Lek może podrażniać oczy - po aplikacji należy umyć ręce.

Zastosowanie

Lek wskazany jest do stosowania u mężczyzn w wieku 18 lat lub starszych z zaburzeniami wzwodu, które uniemożliwiają uzyskanie lub utrzymanie wzwodu prącia w stopniu wystarczającym do odbycia satysfakcjonującego stosunku płciowego.

Treść ulotki

1. Co to jest lek Vytaros i w jakim celu się go stosuje

Lek Vytaros wskazany jest do stosowania w leczeniu zaburzeń wzwodu u mężczyzn w wieku 18 lat
lub starszych. Mianem zaburzeń wzwodu określa się niezdolność do uzyskania lub utrzymania
wzwodu prącia w stopniu wystarczającym do odbycia satysfakcjonującego stosunku płciowego.
Istnieje szereg przyczyn, które mogą leżeć u podłoża rozwoju zaburzeń wzwodu, w tym takich jak
leki stosowane w terapii innych schorzeń, słabe krążenie krwi w obrębie prącia, uszkodzenie
nerwów, problemy emocjonalne, palenie tytoniu lub nadmierne spożywanie alkoholu oraz
zaburzenia hormonalne. Często występowanie zaburzeń wzwodu jest spowodowane więcej niż jedną
przyczyną. Postępowanie lecznicze w przypadku terapii zaburzeń wzwodu obejmuje zmianę
dotychczas stosowanych leków, jeśli mogą one mieć wpływ na rozwój zaburzeń wzwodu,
farmakoterapię z zastosowaniem produktów leczniczych wydawanych na receptę, zastosowanie
urządzeń medycznych umożliwiających osiągnięcie pełnego wzwodu, procedury chirurgiczne mające
na celu poprawę przepływu krwi w prąciu, wszczepianie implantów prącia oraz poradnictwo
psychologiczne. Początek działania leku Vytaros jest obserwowany po 5‒30 minutach po jego
zastosowaniu.

Nie należy przerywać stosowania leków wydawanych na podstawie recepty bez konsultacji z
lekarzem.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vytaros

Kiedy nie stosować leku Vytaros:
- jeśli pacjent ma uczulenie na alprostadyl lub na którykolwiek z pozostałych składników tego
  leku (wymienionych w punkcie 6);
- jeśli u pacjenta występują takie schorzenia podstawowe, jak skoki ciśnienia krwi wskutek
  szybkiej zmiany pozycji z leżącej lub siedzącej na stojącą, zawał serca w wywiadzie;
- omdlenia;
- jeśli u pacjenta występują schorzenia, które mogą skutkować długotrwałym wzwodem lub
  takie choroby jak niedokrwistość sierpowatokrwinkowa lub nosicielstwo genu niedokrwistości
  sierpowatokrwinkowej, małopłytkowość, nadkrwistość, szpiczak mnogi lub białaczka;
- jeśli u pacjenta stwierdza się nieprawidłowości w budowie anatomicznej prącia;
- jeśli u pacjenta obserwuje się stan zapalny lub zakażenie w obrębie prącia;
- jeśli pacjent jest podatny na rozwój zakrzepicy żylnej;
- jeśli u pacjenta występuje zespół nadlepkości, który może skutkować przedłużonym
  wzwodem;
- w przypadku pacjentów, którym odradza się podejmowanie aktywności seksualnej w związku
  ze schorzeniami serca lub niedawno przebytym udarem mózgu;
- jeśli partnerka seksualna pacjenta jest w ciąży, karmi piersią lub jest w wieku rozrodczym, z
  wyjątkiem sytuacji, w których para ta stosuje zabezpieczenie w postaci prezerwatywy.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Vytaros należy poinformować lekarza lub farmaceutę o
występowaniu w przeszłości którejkolwiek z poniżej wymienionych reakcji miejscowych, które także
mogą być obserwowane podczas terapii lekiem Vytaros:
- przedłużony, bolesny wzwód prącia trwający 4 godziny lub dłużej (priapizm);
- objawowe niedociśnienie (zawroty głowy);
- niewydolność wątroby i (lub) nerek (konieczne może okazać się zmniejszenie dawki leku w
  związku z zaburzeniem jego metabolizmu);
- omdlenia.

Pacjentom stosującym lek Vytaros zaleca się używanie prezerwatywy w następujących sytuacjach:
- jeśli partnerka seksualna jest w ciąży lub karmi piersią;
- jeśli partnerka seksualna jest w wieku rozrodczym;
- w celu zapobiegania chorobom przenoszonym drogą płciową;
- podczas seksu oralnego lub analnego.

Badano jedynie jednoczesne stosowanie leku Vytaros i prezerwatyw lateksowych; używanie
prezerwatyw wykonanych z innych materiałów podczas stosowania leku Vytaros może wiązać się z
ryzykiem uszkodzenia prezerwatywy.

Lek Vytaros a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie badano jednoczesnego stosowania leku Vytaros z innymi terapiami wskazanymi w leczeniu
zaburzeń wzwodu. Z tego względu nie należy równocześnie stosować leku Vytaros i innych środków
leczniczych przepisywanych w terapii zaburzeń wzwodu, ponieważ może to skutkować rozwojem
takich objawów, jak zawroty głowy, omdlenia, przedłużony wzwód prącia.
Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji w zakresie stosowania leku Vytaros u
pacjentów z implantami prącia ani jednoczesnego stosowania leku Vytaros ze środkami
działającymi rozkurczowo na mięśnie gładkie, takimi jak papaweryna lub z lekami indukującymi
wzwód, takimi jak alfa-blokery (np. fentolamina, tymoksamina w postaci iniekcji do ciał
jamistych). Jednoczesne stosowanie tych substancji i leku Vytaros może skutkować wystąpieniem
priapizmu (bolesnego długotrwałego wzwodu niebędącego skutkiem podniecenia seksualnego).

Chociaż nie przeprowadzono badań dotyczących stosowania leku Vytaros łącznie z lekami
obniżającymi ciśnienie krwi, środkami obkurczającymi naczynia krwionośne ani z produktami
obniżającymi łaknienie, możliwe jest, że jednoczesne stosowanie tych produktów i leku Vytaros może
zmniejszać jego działanie.

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania leku Vytaros i środków przeciwzakrzepowych; ich łączne
stosowanie może zwiększać ryzyko krwawienia oraz występowania krwiomoczu.

Jednoczesne przyjmowanie leków przeciwnadciśnieniowych i leku Vytaros może zwiększać ryzyko
występowania zawrotów głowy i omdleń, zwłaszcza u chorych w starszym wieku.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność
Brak danych dotyczących wpływu leku Vytaros na kobiety w ciąży. Zaleca się unikanie narażania kobiet
w ciąży na kontakt z lekiem Vytaros.

Nie zaleca się stosowania leku Vytaros przez partnerów seksualnych kobiet karmiących piersią.

Nie wiadomo, czy lek Vytaros ma wpływ na płodność mężczyzn.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Stosowanie leku Vytaros może powodować zawroty głowy lub omdlenia. Należy unikać prowadzenia
pojazdów i obsługiwania maszyn w okresie 1‒2 godzin po zastosowaniu leku Vytaros.

3. Jak stosować lek Vytaros

Lek Vytaros należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy
zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek Vytaros dostępny jest w dwóch dawkach: 200 i 300 mikrogramów alprostadylu w 100 mg
kremu. Lek Vytaros należy stosować w razie potrzeby w celu uzyskania wzwodu prącia. Każdy
jednodawkowy pojemnik z systemem AccuDose zawierający lek Vytaros przeznaczony jest do
jednokrotnego użytku; po zastosowaniu leku pojemnik z pozostałościami leku należy usunąć zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

W zaburzeniach wzwodu: Dawkę początkową powinien ustalać lekarz. Nie wolno samowolnie
zmieniać dawki zaleconej przez lekarza.
Lekarz powinien poinstruować pacjenta odnośnie do
prawidłowego stosowania leku oraz jego dawkowania.

Leku Vytaros nie należy stosować częściej niż 2‒3 razy w tygodniu; lek nie może być stosowany
w odstępach krótszych niż 24 godziny.


Początek działania leku jest obserwowany po 5‒30 minutach po zastosowaniu; jego działanie
utrzymuje się przez około 1‒2 godziny, jednak rzeczywisty czas działania może być różny u różnych
pacjentów.

Przed zastosowaniem leku Vytaros pacjent powinien oddać mocz. Po zdjęciu kapturka ochronnego
całą zawartość pojemnika należy podać do zewnętrznego ujścia cewki moczowej, znajdującego się na
czubku prącia, na 5‒30 minut przed planowanym stosunkiem seksualnym zgodnie z poniższymi
wskazówkami:

1. Przed zastosowaniem leku Vytaros należy umyć ręce. Otworzyć saszetkę zabezpieczającą
poprzez rozerwanie pośrodku jej górnego brzegu, a następnie wyjąć z niej pojemnik z systemem
AccuDose zawierający lek Vytaros (patrz Rys. 1.). Saszetkę należy zachować, aby po zastosowaniu
leku zapakować w nią pojemnik z pozostałościami leku, następnie całość wyrzucić.

2. Toczyć pojemnik w dłoniach aby doprowadzić jego zawartość do temperatury pokojowej (patrz
Rys. 2.). Ten etap można pominąć jeśli saszetka została wcześniej wyjęta z lodówki (zgodnie z
wymogami czasowymi określonymi w punkcie 5 Jak przechowywać lek Vytaros) i zawartość
pojemnika zdążyła już osiągnąć temperaturę pokojową.

3. Przekręcić tłok kilka razy, aby upewnić się, że będzie łatwo go wsunąć (patrz Rys. 3.). Następnie
zdjąć kapturek ochronny z końcówki pojemnika z systemem AccuDose.

4. Przytrzymując prącie w pozycji pionowej jedną ręką ująć i delikatnie ścisnąć czubek prącia tak aby
doszło do rozszerzenia ujścia cewki moczowej (patrz Rys.4.). Uwaga: pacjenci nieobrzezani przed
rozszerzeniem ujścia cewki moczowej winni zsunąć i przytrzymać napletek.

5. Drugą ręką uchwycić korpus pojemnika pomiędzy dwa palce i nie dotykając, a jednocześnie
utrzymując jego końcówkę jak najbliżej prącia podać krem bezpośrednio do zewnętrznego ujścia
cewki moczowej (patrz Rys. 5.). Powoli, ale stanowczo, wciskać tłok kciukiem lub palcem aż do
momentu gdy cała ilość kremu znajdzie się w cewce moczowej. Należy pamiętać aby pojemnik z
systemem AccuDose został całkowicie opróżniony. Uwaga: Cała zawartość pojemnika z systemem
AccuDose musi znaleźć się w cewce moczowej. Nie należy dotykać końcówką pojemnika do
ujścia cewki moczowej.

6. Przytrzymać prącie w pozycji pionowej przez około 30 sekund w celu umożliwienia wniknięcia
kremu do tkanek. Prawdopodobnie pewna ilość kremu początkowo pozostanie poza ujściem cewki
moczowej na przyległej skórze. Nadmiar kremu pozostający poza ujściem cewki moczowej powinien
być wprowadzony czubkiem palca w otwór prącia (patrz Rys. 6.). Nie należy stosować drugiej dawki
leku w celu uzupełnienia poprzedniej. Nie należy oddawać moczu natychmiast po aplikacji kremu
gdyż istnieje ryzyko, że lek zostanie usunięty zanim pojawi się jego działanie.

7. Należy pamiętać, że każdy pojemnik z systemem AccuDose zawiera pojedynczą dawkę leku
Vytaros wskazaną do jednokrotnego użycia. Po zastosowaniu leku z powrotem nałożyć kapturek
ochronny na końcówkę pojemnika z systemem AccuDose, pojemnik z pozostałościami leku
zapakować w saszetkę ochronną, całość usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

8. Lek Vytaros może podrażniać oczy. Po zastosowaniu leku Vytaros należy umyć ręce.

Stosowanie u dzieci i młodzieży
Lek Vytaros nie jest wskazany do stosowania u dzieci i młodzieży poniżej 18. roku życia.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Vytaros
Nie zgłaszano przypadków przedawkowania leku Vytaros, które wymagałyby leczenia.
Przedawkowanie leku Vytaros może skutkować takimi objawami, jak spadek ciśnienia krwi,
omdlenie, zawroty głowy, przewlekły ból w obrębie prącia oraz możliwym wystąpieniem
przedłużonego wzwodu prącia trwającego 4 godziny lub dłużej (priapizm). Priapizm może
powodować postępujące zaburzenia mechanizmu wzwodu. W przypadku wystąpienia któregokolwiek
z opisanych powyżej objawów należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych ze stosowaniem leku Vytaros należy
zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W przypadku wystąpienia przedłużonego wzwodu trwającego 4 godziny lub dłużej należy natychmiast
skontaktować się z lekarzem. Lekarz podejmie decyzję o zmniejszeniu dawki leku Vytaros lub o
przerwaniu jego stosowania.

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

U pacjenta:
- miejscowy ból o nasileniu od łagodnego do umiarkowanego, uczucie pieczenia lub ból w
  obrębie prącia, zaczerwienienie prącia;
- wysypka;
- świąd narządów płciowych;
- obrzęk prącia;
- zapalenie żołędzi;
- mrowienie, pulsowanie, pieczenie w obrębie prącia, drętwienie w prąciu.

U partnerki seksualnej:
- pieczenie lub świąd w obrębie pochwy zwykle o łagodnym nasileniu, zapalenie pochwy.
  Efekt ten może wynikać z zastosowania leku lub być związany z penetracją pochwy. Stosowanie
  lubrykantów na bazie wody może pomóc w ułatwieniu penetracji pochwy.

Nieczęste lecz potencjalnie poważne działania niepożądane (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 100
pacjentów):

U pacjenta:
- zawroty głowy;
- przedłużony wzwód prącia trwający 4 godziny lub dłużej (priapizm);
- omdlenie;
- niskie ciśnienie krwi lub przyspieszone tętno;
- ból w miejscu podania leku lub w kończynach;
- zwężenie cewki moczowej;
- wzrost wrażliwości;
- świąd prącia;
- wysypka w obrębie narządów płciowych;
- ból moszny;
- uczucie pełności lub ciężkości w obszarze narządów płciowych;
- brak czucia w obrębie prącia;
- zapalenie dróg moczowych.

U partnerki seksualnej:
- świąd sromu i pochwy.

*U pacjentów z takimi chorobami podstawowymi, jak przebyty zawał serca lub udar mózgu lub z
czynnikami ryzyka tych chorób, którzy jednocześnie podejmują wzmożoną aktywność seksualną i
(lub) fizyczną, lek Vytaros może zwiększać ryzyko wystąpienia tych schorzeń (patrz punkt 2.
Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vytaros).

W przypadku nasilenia się któregokolwiek z powyżej opisanych objawów niepożądanych lub
wystąpienia jakiegokolwiek objawu niewymienionego w niniejszej ulotce należy skontaktować się z
lekarzem lub farmaceutą.

Czas utrzymywania się działań niepożądanych:

Większość działań niepożądanych ma charakter krótkotrwały i ustępuje w ciągu 1‒2 godzin.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy poinformować o tym lekarza. Działania niepożądane można zgłaszać także
bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
tel.: + 48 22 49 21 301
faks: + 48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Vytaros

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po: „Termin
ważności (EXP)” i saszetce zabezpieczającej oraz na pojemniku z systemem AccuDose po: „EXP”.
Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w lodówce (2˚C – 8˚C).
Nie zamrażać.
Nieotwarte opakowanie może być przetrzymywane poza lodówką w temperaturze poniżej 25˚C przez
okres nieprzekraczający 3 dni przed użyciem leku.
Po upływie tego czasu nieużyty lek należy wyrzucić.

Każdy pojemnik jest przeznaczony do jednorazowego użytku.

Wszelkie niewykorzystane resztki leku lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi
przepisami.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Vytaros
-
Substancją czynną leku jest alprostadyl.

  Każdy pojedynczy pojemnik zawiera 300 mikrogramów alprostadylu w 100 mg kremu (3 mg/g). Lek
  Vytaros jest dostępny w opakowaniu kartonowym zawierającym cztery (4) jednodawkowe pojemniki.

- Pozostałe składniki to woda oczyszczona; etanol bezwodny; etylu laurynian; guma guar
  hydroksypropylowa; dodecylo-2-N, N-dimetylaminopropionianu chlorowodorek (DDAIP HCl);
  potasu diwodorofosforan; sodu wodorotlenek; kwas fosforowy stężony.

Jak wygląda lek Vytaros i co zawiera opakowanie
Biały lub białawy krem w jednodawkowym pojemniku z systemem AccuDose.
Pojemnik z system AccuDose jest wyposażony w tłok, korpus oraz w kapturek ochronny i jest
pakowany w zabezpieczającą saszetkę.

Saszetka wykonana jest z laminowanej folii aluminiowej. Elementy pojemnika wykonane są z
polipropylenu i polietylenu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Podmiot odpowiedzialny
Recordati Ireland Ltd.
Raheens East
Ringaskiddy, Co. Cork
Irlandia

Wytwórca/Importer
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
Via M. Civitali 1
20148 Mediolan
Włochy

Casen Recordati, S.L.
Autovía de Logroño, km. 13,300
50180 Utebo (Zaragoza)
Hiszpania

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Cypr Vitaros 3 mg/g
Czechy Vitaros 3 mg/g Krém
Grecja Vitaros 3mg/g
Irlandia Vitaros 3 mg/g Cream
Holandia Alprostadil Recordati 3 mg/g Crème
Polska Vytaros
Portugalia Vitaros 3 mg/g Creme
Rumunia Vitaros 3 mg/g Cremă
Słowacja Vitaros 3 mg/g Krém
Hiszpania Alprostadil Recordati 3 mg/g Crema

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 07/2017

Inne źródła informacji

Szczegółowa informacja o tym leku jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
http://urpl.gov.pl/

PO APLIKACJI LEKU VYTAROS:

Początek działania leku Vytaros jest obserwowany po 5‒30 minutach po jego zastosowaniu; po
upływie tego czasu możliwe powinno być odbycie stosunku seksualnego.
Po aplikacji leku można podjąć grę wstępną, która wspomaga osiągnięcie podniecenia seksualnego i
wspiera proces uzyskania pełnego wzwodu. Zastosowanie skutecznej dawki leku Vytaros powinno
skutkować wzwodem umożliwiającym odbycie satysfakcjonującego stosunku seksualnego. Działanie
leku utrzymuje się przez około 1‒2 godziny, jednak rzeczywisty czas działania może zależeć od dawki
i być różny u różnych pacjentów. Stosowanie leku Vytaros może nie powodować wzwodu
porównywalnego z tym uzyskiwanym w młodszym wieku. Po zastosowaniu leku u niektórych
pacjentów może występować łagodny ból, uczucie pieczenia i bolesności w obrębie prącia lub
pachwin. Ponadto wzwód może utrzymywać się po osiągnięciu orgazmu i wytrysku. Po ustąpieniu
wzwodu może występować uczycie pełności w prąciu, odczucie ciepła oraz wrażliwość na dotyk w
tym obszarze. Są to normalne reakcje, które mogą utrzymywać się przez kilka godzin.

DODATKOWE INFORMACJE I PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI:
Odpowiednia dawka leku Vytaros powinna być ustalana przez lekarza w porozumieniu z pacjentem.
W przypadku gdy po aplikacji leku Vytaros występuje niemożność utrzymania pełnego wzwodu w
czasie gry wstępnej i stosunku seksualnego konieczne może być zwiększenie dawki; natomiast
występowanie wzwodu przez okres dłuższy niż oczekiwany przez pacjenta lub słaba tolerancja działań
ubocznych mogą wymagać zmniejszenia dawki leku. W przypadku podejrzenia potrzeby
dostosowania dawki należy skontaktować się z lekarzem.

Dodatkowe czynniki, które mogą pozytywnie wpływać na wzmocnienie wzwodu:
- Stan wypoczęcia.
- Podjęcie gry wstępnej z partnerką lub autostymulacja obszarów erogennych w pozycji
  siedzącej lub leżącej po uprzedniej aplikacji leku Vytaros.
- Ćwiczenie mięśni miednicy, takie jak napinanie i rozluźnianie mięśni dna miednicy i
  pośladków; są to te mięśnie, których używa się w celu przerwania oddawania moczu.
- Stosowanie pozycji seksualnych, które nie ograniczają przepływu krwi do prącia.

Czynniki, które mogą mieć niekorzystny wpływ na zdolność do uzyskania wzwodu:
- Niepokój, zmęczenie, napięcie, nadmierne spożycie alkoholu.
- Oddanie moczu bezpośrednio po aplikacji leku może skutkować jego wypłukaniem z tkanek i
  w efekcie brakiem oczekiwanego działania.

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza