Valinger tabl. powl.(25 mg) - 4 szt.

Opakowanie

4 szt.

Producent

Orion Corporation

Opis

OTC

Refundowany

Nie

Rodzaj

tabl. powl.

Dawkowanie

Zastosowanie

Zaburzenia erekcji (czyli niezdolność uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczająca do odbycia stosunku płciowego) u dorosłych mężczyzn. W celu skutecznego działania leku niezbędna jest stymulacja seksualna.

Treść ulotki

1. Co to jest lek Valinger i w jakim celu się go stosuje

Lek Valinger zawiera substancję czynną - syldenafil, który należy do leków z grupy inhibitorów
fosfodiesterazy typu 5 (PDE5). Lek działa poprzez wspomaganie rozkurczu naczyń krwionośnych
w prąciu (penisie), zwiększając napływ krwi do prącia podczas podniecenia seksualnego. Lek
Valinger pomaga osiągnąć wzwód jedynie pod warunkiem pobudzenia seksualnego.

Lek Valinger stosuje się w leczeniu dorosłych mężczyzn z zaburzeniem wzwodu, określanym niekiedy
jako impotencja. Definiuje się to jako niemożność uzyskania lub utrzymania wzwodu prącia
wystarczającego do odbycia stosunku płciowego.2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Valinger

Kiedy nie przyjmować leku Valinger:
- Jeśli pacjent ma uczulenie na syldenafil lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
  (wymienionych w punkcie 6).
- Jeśli pacjent przyjmuje azotany, ponieważ ich jednoczesne przyjmowanie może powodować
  niebezpieczne obniżenie ciśnienia tętniczego krwi. Jeśli pacjent przyjmuje jakikolwiek z tych
  leków, należy powiedzieć o tym lekarzowi; leki te są często stosowane w celu łagodzenia
  objawów dławicy piersiowej („bólu w klatce piersiowej”). W razie wątpliwości należy zwrócić
  się do lekarza lub farmaceuty.
- Jeśli pacjent przyjmuje leki uwalniające tlenek azotu (np. azotyn amylu, tzw. poppers), ponieważ
  ich jednoczesne stosowanie może powodować niebezpieczne obniżenie ciśnienia tętniczego krwi.
- Jeśli pacjent przyjmuje riocyguat. Jest to lek stosowany w leczeniu nadciśnienia płucnego
  (tj. wysokiego ciśnienia krwi w płucach) i przewlekłego zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia
  płucnego (tj. wysokiego ciśnienia w płucach spowodowanego przez zakrzepy krwi). Wykazano,
  że inhibitory PDE5, takie jak lek Valinger, nasilają działanie obniżające ciśnienie krwi przez ten
  lek. Jeśli pacjent przyjmuje riocyguat lub nie jest pewien, należy poinformować o tym lekarza.
- Jeśli pacjent ma poważne problemy z sercem lub wątrobą.
- Jeśli pacjent miał niedawno udar lub zawał serca lub jeśli ma niskie ciśnienie tętnicze krwi.
- Jeśli u pacjenta występują niektóre, rzadkie dziedziczne choroby oczu (takie jak zwyrodnienie
  barwnikowe siatkówki).
- Jeśli u pacjenta stwierdzono kiedykolwiek utratę wzroku w wyniku niezwiązanej z zapaleniem
  tętnic przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego (ang. Non-arteritic Anterior
  Ischaemic Optic Neuropathy
, NAION).

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Valinger należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:
- Jeśli pacjent ma niedokrwistość sierpowatokrwinkową (zaburzenie dotyczące czerwonych
  krwinek), białaczkę (choroba nowotworowa krwi), szpiczak mnogi (choroba nowotworowa
  szpiku kostnego).
- Jeśli u pacjenta stwierdzono anatomiczne zniekształcenie prącia lub chorobę Peyroniego.
- Jeśli pacjent ma problemy z sercem. Lekarz powinien dokładnie sprawdzić, czy stan serca
  pozwala na dodatkowy wysiłek, jaki wiąże się z aktywnością seksualną.
- Jeśli pacjent ma wrzód żołądka lub zaburzenia krzepnięcia (takie jak hemofilia).
- Jeśli u pacjenta wystąpi nagłe pogorszenie widzenia lub nagła utrata wzroku, należy przerwać
  stosowanie leku Valinger i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Lek Valinger nie powinien być stosowany przez pacjentów, u których nie stwierdzono zaburzeń
erekcji.

Leku Valinger nie należy stosować jednocześnie z innymi doustnymi lub miejscowymi terapiami
zaburzeń wzwodu.

Lek Valinger nie jest przeznaczony dla kobiet.

Leku Valinger nie należy stosować jednocześnie z lekami stosowanymi w leczeniu tętniczego
nadciśnienia płucnego (ang. Pulmonary Arterial Hypertension, PAH) zawierającymi syldenafil ani
innymi inhibitorami PDE5.

Szczególne kwestie dotyczące pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby powinni poinformować o tym lekarza. Pacjenci
z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby nie powinni stosować dawki syldenafilu większej niż
25 mg.

Dzieci i młodzież
Leku Valinger nie należy stosować u osób w wieku poniżej 18 lat.

Lek Valinger a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Lek Valinger w postaci tabletek może wykazywać interakcje z niektórymi lekami, zwłaszcza
stosowanymi w leczeniu bólu w klatce piersiowej. W razie wystąpienia zdarzenia wymagającego
natychmiastowej pomocy medycznej, należy poinformować lekarza lub farmaceutę o tym, że pacjent
zażył lek Valinger oraz kiedy to zrobił. Nie należy przyjmować leku Valinger jednocześnie z innymi
lekami, bez zgody lekarza.

Nie należy stosować leku Valinger, jeśli pacjent przyjmuje leki z grupy azotanów, ponieważ ich
jednoczesne stosowanie może powodować niebezpieczne obniżenie ciśnienia tętniczego krwi. Należy
zawsze poinformować lekarza lub farmaceutę, jeśli pacjent przyjmuje leki, które są zazwyczaj
stosowane w leczeniu dławicy piersiowej („bólu w klatce piersiowej”).

Nie należy stosować leku Valinger, jeśli pacjent przyjmuje leki uwalniające tlenek azotu (np. azotyn
amylu), ponieważ ich jednoczesne stosowanie może powodować niebezpieczne obniżenie ciśnienia
tętniczego krwi.

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę, jeśli pacjent przyjmuje już riocyguat.

Jeżeli pacjent przyjmuje leki z grupy inhibitorów proteazy, stosowane w leczeniu zakażeń wirusem
HIV, powinien poinformować lekarza; w takim przypadku zaleca się rozpoczęcie leczenia od
najmniejszej dawki (25 mg) syldenafilu.

U niektórych pacjentów, którzy przyjmują leki alfa-adrenolityczne z powodu wysokiego ciśnienia
krwi lub łagodnego rozrostu prostaty może dochodzić do zawrotów głowy lub zamroczenia, które
mogą być objawami niedociśnienia ortostatycznego, polegającego na spadku ciśnienia krwi podczas
szybkiego wstawania lub siadania. Objawy takie występowały u niektórych pacjentów przyjmujących
jednocześnie syldenafil i leki alfa-adrenolityczne. Wystąpienie tych objawów jest najbardziej
prawdopodobne w ciągu 4 godzin od przyjęcia leku Valinger. W celu zmniejszenia ryzyka
wystąpienia tych objawów, pacjent powinien regularnie przyjmować stałe dawki swojego leku alfa-
adrenolitycznego przed rozpoczęciem stosowania leku Valinger. Lekarz może zdecydować o
zastosowaniu początkowo małej dawki (25 mg) syldenafilu. W razie wystąpienia objawów niskiego
ciśnienia krwi (zawrotów głowy, zamroczenia, wrażenia nadchodzącego omdlenia) należy przede
wszystkim położyć się lub usiąść i poczekać do ustąpienia objawów, pomóc może również wypicie
wody, zaczerpnięcie świeżego powietrza, napięcie mięśni brzucha, krzyżowanie nóg. Należy unikać
szybkiego wstawania lub siadania.

Valinger z jedzeniem, piciem i alkoholem
Lek Valinger może być przyjmowany jednocześnie z posiłkiem lub niezależnie od niego. Jednakże
przyjmowanie leku Valinger podczas obfitego posiłku może wydłużyć czas do rozpoczęcia działania
leku.

Zdolność do uzyskania erekcji może być czasowo zaburzona po spożyciu alkoholu. Aby w sposób
maksymalny wykorzystać możliwości leku Valinger, nie należy spożywać znacznych ilości alkoholu
przed zażyciem leku.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność
Lek Valinger nie jest wskazany do stosowania u kobiet.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Lek Valinger może spowodować zawroty głowy i zaburzenia widzenia. Pacjenci przed prowadzeniem
pojazdów lub obsługiwaniem maszyn powinni zorientować się, w jaki sposób reagują na lek Valinger.

Substancje pomocnicze
Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na tabletkę, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.3. Jak przyjmować lek Valinger

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według
zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka leku to 25 mg (1 tabletka). Lekarz po konsultacji może zalecić inny sposób
dawkowania.

Leku Valinger nie należy stosować częściej niż raz na dobę.

Nie należy przyjmować leku Valinger razem z innymi lekami zawierającymi syldenafil.

Lek Valinger należy przyjąć na około godzinę przed planowaną aktywnością seksualną. Tabletkę
należy połknąć w całości, popijając szklanką wody.

W razie wrażenia, że działanie leku Valinger jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza
lub farmaceuty.

Lek Valinger pomaga osiągnąć wzwód jedynie pod warunkiem pobudzenia seksualnego. Czas, po
którym występuje działanie leku Valinger jest różny u różnych osób, ale zwykle wynosi od pół
godziny do jednej godziny. Działanie leku Valinger może nastąpić później, jeśli zostanie on przyjęty
razem z obfitym posiłkiem.

Jeśli po zażyciu leku Valinger nie dochodzi do wzwodu lub czas trwania wzwodu nie jest
wystarczający do odbycia stosunku płciowego, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Valinger
U pacjenta mogą częściej występować działania niepożądane i mogą być one bardziej nasilone.
Zażycie dawki większej niż 100 mg nie zwiększa skuteczności leku.

Nie należy przyjmować większej liczby tabletek niż wskazano w ulotce dla pacjenta.

Należy skontaktować się z lekarzem w przypadku przyjęcia większej liczby tabletek niż zalecona.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się
do lekarza lub farmaceuty.4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Działania niepożądane zgłaszane w związku ze stosowaniem leku Valinger mają zwykle nasilenie od
łagodnego do umiarkowanego i są krótkotrwałe.

Jeśli u pacjenta wystąpi którekolwiek z następujących poważnych działań niepożądanych,
należy przerwać stosowanie leku Valinger i natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską.
- Reakcja alergiczna - występuje niezbyt często (może wystąpić u maksymalnie 1 na 100 osób).
  Jej objawy obejmują nagły świszczący oddech, trudności w oddychaniu lub zawroty głowy,
  obrzęk powiek, twarzy, ust lub gardła.
- Ból w klatce piersiowej (występuje niezbyt często):
  Jeśli wystąpi w czasie stosunku płciowego lub po nim:
  - Przyjąć półsiedzącą pozycję i spróbować się rozluźnić.
  - Nie stosować azotanów w celu złagodzenia bólu w klatce piersiowej.
- Nadmiernie przedłużające się i czasem bolesne wzwody - występują rzadko (mogą wystąpić u
  maksymalnie 1 na 1000 osób).
 
Jeśli wzwód utrzymuje się ponad 4 godziny, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
- Nagłe pogorszenie lub utrata wzroku - występuje rzadko.
- Poważne reakcje skórne - występują rzadko.
  Ich objawy mogą obejmować ciężkie łuszczenie się i obrzęk skóry, powstawanie pęcherzy
  w jamie ustnej, na narządach płciowych i dookoła oczu, gorączkę.
- Napady padaczkowe lub drgawki - występują rzadko.

Inne działania niepożądane:

Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób):
ból głowy.

Często (mogą wystąpić u maksymalnie 1 na 10 osób): nudności, nagłe zaczerwienie twarzy, uderzenia
gorąca (objawy obejmują nagłe uczucie ciepła w górnej części ciała), niestrawność, zaburzenia
widzenia (widzenie z kolorową poświatą, nadwrażliwość na światło, niewyraźne widzenie lub
zmniejszenie ostrości widzenia), uczucie zatkanego nosa, zawroty głowy.

Niezbyt często (mogą wystąpić u maksymalnie 1 na 100 osób): wymioty, wysypka skórna,
podrażnienie oczu, przekrwienie oczu, ból oczu, widzenie błysków światła, jaskrawe widzenie,
nadwrażliwość na światło, łzawienie oczu, kołatanie serca, szybkie bicie serca, wysokie ciśnienie
tętnicze krwi, niskie ciśnienie tętnicze krwi, bóle mięśni, senność, osłabione czucie dotyku, zawroty
głowy, dzwonienie w uszach, suchość w jamie ustnej, zatkane lub niedrożne zatoki, zapalenie błony
śluzowej nosa (objawy obejmują katar, kichanie i zatkany nos), ból w górnej części brzucha, choroba
refluksowa przełyku (objawy obejmują zgagę), krew w moczu, ból rąk lub nóg, krwawienie z nosa,
uczucie gorąca oraz uczucie zmęczenia.

Rzadko (mogą wystąpić u maksymalnie 1 na 1000 osób): omdlenie, udar, zawał serca, nieregularne
bicie serca, przemijające zmniejszenie przepływu krwi do części mózgu, uczucie ucisku w gardle,
zdrętwienie ust, krwawienie do tylnej części oka, podrażnienie oka, choroba siatkówki wywołana
miażdżycą, zaburzenia tęczówki, podwójne widzenie, zmniejszona ostrość widzenia, nieprawidłowe
odczucia we wnętrzu oka, obrzęk oczu lub powiek, zwiększone ciśnienie śródoczne (jaskra),
krótkowzroczność, zmęczenie oczu, niewielkie cząstki lub punkty w polu widzenia, widzenie
poświaty wokół źródeł światła (efekt halo), rozszerzenie źrenicy, przebarwienie białka oka,
krwawienie z prącia, obecność krwi w nasieniu, suchość nosa, obrzęk wewnątrz nosa, uczucie
drażliwości oraz nagłe osłabienie lub utrata słuchu.

Po wprowadzeniu leku do obrotu rzadko zgłaszano przypadki niestabilnej dławicy (choroba serca)
oraz nagłej śmierci. U większości, ale nie u wszystkich pacjentów, którzy doznali tych działań
niepożądanych, zaburzenia układu krążenia występowały przed przyjęciem tego leku. Niemożliwe jest
stwierdzenie, czy te działania niepożądane miały bezpośredni związek ze stosowaniem syldenafilu.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można
zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów
Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.5. Jak przechowywać lek Valinger

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po „Termin
ważności (EXP)”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Valinger
- Substancją czynną leku jest syldenafil. Każda tabletka zawiera 25 mg syldenafilu w postaci
  syldenafilu cytrynianu.

- Pozostałe składniki to:
  - Rdzeń tabletki: wapnia wodorofosforan dwuwodny, celuloza mikrokrystaliczna, magnezu
    stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna, kroskarmeloza sodowa.
  - Otoczka: hypromeloza (2910; 6 mPa∙s), tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 6000, talk,
    indygotyna, lak (E 132).

Jak wygląda tabletka leku Valinger i co zawiera opakowanie
Tabletki powlekane Valinger są niebieskie o podłużnym soczewkowatym kształcie z oznakowaniem
„25” po jednej stronie. Wymiary tabletki to 10 x 5 mm. Tabletki są umieszczone w blistrach po
2 tabletki oraz w blistrach perforowanych po 4 x 1 tabletki.
Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny
Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Finlandia

Wytwórca
Orion Corporation Orion Pharma
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Finlandia

Laboratorios Normon, S.A.
Ronda de Valdecarrizo, 6
28760 Tres Cantos, Madryt
Hiszpania

Orion Corporation Orion Pharma
Joensuunkatu 7
FI-24100 Salo
Finlandia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu
odpowiedzialnego:
Orion Pharma Poland Sp. z o.o.
kontakt@orionpharma.info.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 22.09.2021

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza