Valhit tabl. powl.(450 mg) - 60 szt.

Opakowanie

60 szt.

Producent

Accord Healthcare

Opis

produkt wydawany z apteki na podstawie recepty

Refundowany

Tak

Rodzaj

tabl. powl.

Kwota refundowana

477.44

Dawkowanie

Doustnie.  Ścisłe stosowanie się do zaleceń dotyczących dawkowania jest konieczne, aby uniknąć przedawkowania leku. Leczenie cytomegalowirusowego (CMV) zapalenia siatkówki. Dorośli. Leczenie początkowe. Dawka zalecana:  2 tabl., 2 razy na dobę przez okres 21 dni. Leczenie podtrzymujące (po leczeniu początkowym lub u pacjentów z nieczynnym cytomegalowirusowym zapaleniem siatkówki): dawka zalecana: 2 tabl.  raz na dobę.  Jeśli u pacjenta nasili się zapalenie siatkówki, można powtórzyć leczenie początkowe; należy jednak brać pod uwagę możliwość oporności wirusa na lek. Czas trwania leczenia podtrzymującego należy ustalać indywidualnie u każdego pacjenta. Dzieci i młodzież. Bezpieczeństwo stosowania i skuteczność leku w leczeniu cytomegalowirusowego zapalenia siatkówki nie zostało przebadane u dzieci i młodzieży. Zapobieganie chorobie CMV po przeszczepieniu narządu miąższowego. Dorośli. Dawka zalecana: 2 tabl. raz na dobę. Dawkowanie należy rozpocząć w ciągu 10 dni po przeszczepieniu i kontynuować 100 dni po transplantacji. Stosowanie zapobiegawcze można kontynuować do 200 dni po przeszczepieniu.Jeśli pacjent otrzymał przeszczep narządu miąższowego innego niż nerki, zalecaną dawką jest 2 tabl. raz na dobę. Dawkowanie należy rozpocząć w ciągu 10 dni po przeszczepieniu i kontynuować do 100 dnia po przeszczepieniu. Dzieci i młodzież. Dawkę oblicza się wg. wzoru uwzględniającego powierzchnię ciała (BSA) oraz klirens kreatyniny (CCr): dawka dla dziecka [mg] = 7 x BSA (wg wzoru Mostellera) x CCr (wg wzoru Schwartza). Jeśli CCr wyliczony metodą Schwartza jest większy niż 150 ml/min/1,73 m2, należy do wzoru podstawić maksymalną wartość 150 ml/min/1,73 m2. U dzieci po przeszczepieniu nerki zalecaną, podawaną raz na dobę dawkę (7 x BSA x CCr) należy zastosować w ciągu 10 dni po przeszczepieniu i stosować do 200 dni po przeszczepieniu. U dzieci po przeszczepieniu narządu miąższowego innego niż nerka, zalecaną, podawaną raz na dobę dawkę (7 x BSA x CCr) należy zastosować w ciągu 10 dni po przeszczepieniu i stosować do 100 dni po przeszczepieniu. Każdą wyliczoną dawkę należy zaokrąglić w górę do najbliższej wielokrotności 25 mg. Jeśli wyliczona dawka przekracza 900 mg, należy podać dawkę maksymalną 900 mg. Zalecaną postacią farmaceutyczną jest zawiesina doustna, gdyż umożliwia podawanie leku w dawce wyliczonej wg powyżej podanego wzoru. Jednak można stosować również walgancyklowir w postaci tabl. powl., jeżeli wyliczona dawka różni się nie więcej niż o 10% od dawki możliwej do podania za pomocą tabletek oraz jeśli pacjent może połknąć tabletkę, np. jeśli wyliczona dawka mieści się w przedziale między 405 mg a 495 mg, można podać 1 tabl. 450 mg. Zalecane jest regularne kontrolowanie stężenia kreatyniny w surowicy, branie pod uwagę zmian we wzroście oraz masie ciała i dostosowywanie zgodnie z tym dawki przez okres stosowania zapobiegawczego. Szczególne grupy pacjentów. Dawkowanie u dzieci po przeszczepieniu narządu miąższowego jest dobierane indywidualnie, w zależności od czynności nerek i pc. Nie oceniano bezpieczeństwa stosowania i skuteczności w tej grupie pacjentów. Nie przeprowadzono badań z udziałem osób dorosłych w wieku powyżej 65 lat. Ponieważ klirens nerkowy zmniejsza się wraz z wiekiem, lek należy podawać pacjentom w podeszłym wieku ze szczególnym uwzględnieniem ich czynności nerek. U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek należy dokładnie kontrolować stężenie kreatyniny w surowicy lub CCr. Konieczne jest dostosowanie dawki w zależności od CCr: CCr wynosi ≥60 ml/min: dawka początkowa - 2 tabl. 2 razy na dobę, dawka podtrzymująca lub zapobiegawcza - 2 tabl. raz na dobę; CCr 40-59 ml/min: dawka początkowa - 1 tabl. 2 razy na dobę,  dawka podtrzymująca lub zapobiegawcza - 1 tabl. raz na dobę; CCr 25-39 ml/min: dawka początkowa - 1 tabl. 1 razy na dobę, dawka podtrzymująca lub zapobiegawcza - 1 tabl. co 2 doby; CCr 10-24 ml/min: dawka początkowa - 1 tabl. co 2 doby, zaś dawka podtrzymująca lub zapobiegawcza - 1 tabl. 2 razy w tyg.; CCr <10 ml in - stosowanie leku nie jest zalecane. Nie badano bezpieczeństwa stosowania i skuteczności walgancyklowiru w postaci tabl. w grupie pacjentów z niewydolnością wątroby. U pacjentów z ciężką leukopenią, neutropenią, niedokrwistością, trombocytopenią i pancytopenią jeśli podczas leczenia walgancyklowirem nastąpi znaczne zmniejszenie liczby krwinek, należy rozważyć podawanie czynników krwiotwórczych i (lub) przerwanie podawania leku. Sposób podania. Lek w miarę możliwości należy przyjmować podczas posiłków. U dzieci, które nie mogą połknąć tabl., można podać lek w postaci proszku do sporządzania zawiesiny doustnej. Tabletek nie należy przełamywać lub kruszyć. Należy unikać bezpośredniego kontaktu skóry i błon śluzowych z uszkodzonymi lub pokruszonymi tabletkami, jeśli taki kontakt nastąpi, należy umyć dokładnie miejsce kontaktu wodą i mydłem, przemyć dokładnie oczy jałową wodą lub w razie jej braku, zwykłą wodą.

Zastosowanie

Początkowe i podtrzymujące leczenie cytomegalowirusowego (CMV) zapalenia siatkówki u dorosłych pacjentów z zespołem nabytego niedoboru odporności (AIDS). Preparat wskazany jest również w zapobieganiu chorobie CMV u niezakażonych wirusem cytomegalii dorosłych i dzieci (od urodzenia do 18 lat), którzy otrzymali przeszczepiany narząd miąższowy od dawcy zakażonego CMV.

Treść ulotki

1. Co to jest lek Valhit i w jakim celu się go stosuje

Valhitnależy do grupy leków, których działanie polega na bezpośrednim zapobieganiu namnażaniu
się wirusów. Walgancyklowir, który jest substancją czynną tabletek, ulega w organizmie przemianie
do gancyklowiru. Gancyklowir zapobiega namnażaniu się wirusa, zwanego cytomegalowirusem
(CMV), i zakażaniu zdrowych komórek organizmu. U pacjentów, u których czynność układu
odpornościowego jest osłabiona, wirus CMV może powodować zakażenia różnych narządów. Może to
być groźne dla życia.

Lek Valhit stosuje się:
- w leczeniu zapalenia siatkówki, wywołanym przez CMV u dorosłych pacjentów z zespołem
  nabytego niedoboru odporności (AIDS); zakażenie siatkówki wirusem CMV może
  spowodować zaburzenia widzenia, a nawet ślepotę;
- w zapobieganiu zakażeniom wywołanym przez CMV u dzieci i dorosłych niezakażonych
  CMV, którzy otrzymali przeszczepiony narząd miąższowy od dawcy zakażonego CMV.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Valhit

Kiedy nie stosować leku Valhit:
- jeśli pacjent ma uczulenie na walgancyklowir, gancyklowir lub którykolwiek z pozostałych
  składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);
- jeśli pacjentka karmi piersią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Valhit należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.
- jeśli pacjent ma uczulenie na acyklowir, pencyklowir, walacyklowir lub famcyklowir. Są to inne
  leki stosowane w zakażeniach wirusowych.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Valhit
- Jeśli u pacjenta występuje zmniejszona liczba krwinek białych, czerwonych lub płytek krwi
  (małych komórek biorących udział w procesie krzepnięcia krwi). Lekarz prowadzący skieruje
  pacjenta na badania krwi przed rozpoczęciem stosowania leku Valhit oraz na dodatkowe
  badania krwi w czasie trwania leczenia.
- Jeśli pacjent jest w trakcie radioterapii lub hemodializy.
- Jeśli pacjent ma problemy z nerkami. Lekarz prowadzący może przepisać pacjentowi
  zmniejszoną dawkę i może zlecać regularne badania krwi podczas leczenia.
- Jeśli pacjent aktualnie przyjmuje gancyklowir w postaci kapsułek i lekarz zdecydował zmianę
  na lek Valhit w postaci tabletek powlekanych. Jest niezwykle ważne, aby nie przyjmować
  większej liczby tabletek, niż zalecił lekarz, w celu uniknięcia ryzyka przedawkowania leku.

Valhit a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Dotyczy to również leków
wydawanych bez recepty.

Jednoczesne przyjmowanie leku Valhit razem z innymi lekami może mieć wpływ na stężenie leku we
krwi i może spowodować szkodliwe działanie. Jeśli pacjent aktualnie przyjmuje lek zawierający
którąkolwiek z wymienionych niżej substancji czynnych, należy powiedzieć o tym lekarzowi:
- imipenem z cylastatyną (antybiotyki); przyjmowanie ich razem z lekiem Valhit może
  spowodować drgawki;
- zydowudyna, dydanozyna, lamiwudyna, stawudyna, tenofowir, abakawir, emtrycytabina lub
  podobne rodzaje leków stosowane w leczeniu AIDS;
- adefowir lub jakiekolwiek inne leki stosowane w leczeniu zapalenia wątroby typu B;
- probenecyd (lek stosowany w leczeniu dny); podczas jednoczesnego stosowania probenecydu
  i leku Valhit może zwiększać się stężenie gancyklowiru we krwi;
- mykofenolan mofetylu, cyklosporyna lub takrolimus (stosowane po przeszczepieniu narządów);
- winkrystyna, winblastyna, doksorubicyna, hydroksymocznik lub podobne rodzaje leków
  stosowane w leczeniu chorób nowotworowych;
- trimetoprim, połączenia trimetoprimu z sulfonamidami i dapson (leki przeciwbakteryjne);
- pentamidyna (lek stosowany w leczeniu chorób pasożytniczych lub zakażeń płuc)
- flucytozyna lub amfoterycyna B (leki przeciwgrzybicze).

Valhit z jedzeniem i piciem
Lek Valhitnależy przyjmować w czasie posiłków. Jeśli pacjent nie może z jakiejś przyczyny
przyjmować posiłków, powinien mimo to przyjmować zaleconą dawkę leku Valhit.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność
Jeśli pacjentka jest w ciąży, nie powinna stosować leku Valhit, chyba że lekarz zaleci inaczej. Jeśli
pacjentka jest w ciąży lub planuje mieć dziecko, przed przyjęciem leku powinna koniecznie
powiedzieć o tym lekarzowi prowadzącemu. Przyjmowanie leku Valhit w ciąży może uszkodzić
nienarodzone dziecko.

Nie przyjmować leku Valhit w okresie karmienia piersią. Jeśli lekarz chce, aby pacjentka rozpoczęła
kurację lekiem Valhit, powinna przestać karmić piersią przed rozpoczęciem przyjmowania tego leku.

Konieczne jest, aby pacjentka w wieku rozrodczym stosowała skuteczną antykoncepcję w okresie
leczenia oraz przez co najmniej 30 dni po zakończeniu leczenia.

Jeśli mężczyzna stosuje lek Valhit, powinien w okresie leczenia i przez 90 dni po jego zakończeniu
używać prezerwatywy podczas stosunku płciowego z partnerką, która mogłaby zajść w ciążę.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Pacjent nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać żadnych urządzeń czy maszyn, jeśli w
czasie stosowania leku wystąpią u niego zawroty głowy, zmęczenie, drżenia lub uczucie splątania.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku, należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

3. Jak stosować lek Valhit

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić
się do lekarza lub farmaceuty.

Z tabletkami należy obchodzić się ostrożnie. Nie należy ich przełamywać ani kruszyć. Tabletki należy
połykać w całości, jeśli to możliwe, w trakcie jedzenia. W razie przypadkowego dotknięcia
uszkodzonej tabletki, należy dokładnie umyć ręce wodą i mydłem. Jeśli proszek z tabletki dostanie się
do oczu, należy dokładnie przemyć oczy wodą jałową lub, jeśli jej nie ma, czystą.

Należy przestrzegać przyjmowania takiej liczby tabletek, jaką zalecił lekarza, aby uniknąć
przedawkowania.

Jeśli to możliwe, tabletki Valhit należy przyjmować w trakcie posiłków - patrz punkt 2.

Dorośli

Zapobieganie chorobie CMV u biorców przeszczepów

Przyjmowanie leku należy rozpocząć w ciągu 10 dni po przeszczepieniu. Zwykle zalecana dawka to
2 tabletki RAZ na dobę. Należy kontynuować przyjmowanie takiej dawki leku do100 dni.
U pacjentów po przeszczepieniu nerki lekarz może zalecić przyjmowanie tabletek przez 200 dni.

Leczenie czynnego zapalenia siatkówki wywołanego przez CMV u pacjentów z AIDS (tak zwane
leczenie początkowe)
Typowa dawka leku Valhit to dwie tabletki DWA RAZY na dobę, przyjmowane przez 21 dni (trzy
tygodnie). Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, nie należy przyjmować takiej dawki dłużej niż 21 dni,
ponieważ może to zwiększyć ryzyko działań niepożądanych.

Długotrwałe leczenie zapobiegające nawrotowi aktywnego zapalenia u pacjentów z AIDS z
cytomegalowirusowym zapaleniem siatkówki (tak zwane leczenie podtrzymujące)

Typowa dawka leku to dwie tabletki RAZ na dobę. Należy starać się przyjmować tabletki o tej samej
porze każdego dnia. Lekarz zadecyduje jak długo należy przyjmować lek Valhit. Jeśli nasili się
zapalenie siatkówki w trakcie przyjmowania takiej dawki leku, lekarz może zalecić powtórzenie
leczenia początkowego (jak wyżej) lub zdecydować o podaniu innego leku w celu leczenia zakażenia
CMV.

Pacjenci w podeszłym wieku
Nie badano stosowania leku Valhit u pacjentów w podeszłym wieku.

Pacjenci z nieprawidłową czynnością nerek
U pacjentów, u których nerki nie działają prawidłowo, lekarz może zalecić przyjmowanie mniejszej
liczby tabletek na dobę lub może zalecić przyjmowanie ich tylko w określone dni tygodnia. Jest to
bardzo ważne, aby przyjmować dokładnie tyle tabletek, ile przepisał lekarz.

Pacjenci z nieprawidłową czynnością wątroby
Nie badano stosowania leku Valhit u pacjentów z nieprawidłową czynnością wątroby.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Zapobieganie chorobie CMV u pacjentów po przeszczepieniu narządu miąższowego

Podawanie leku dziecku należy rozpocząć w ciągu 10 dni po przeszczepieniu narządu. Zalecona
dawka może się zmieniać w zależności od wielkości dziecka i należy ją podawać RAZ na dobę.
Lekarz prowadzący dobiera odpowiednią dawkę uwzględniając wzrost dziecka, masę ciała i czynność
nerek. Podawanie leku w tej dawce należy kontynuować do 100 dni. Jeśli dziecko jest po
przeszczepieniu nerki, lekarz może zalecić przyjmowanie leku przez 200 dni.

Jeśli dziecko nie jest w stanie połkąć powlekanych tabletek Valhit, można podawać walgancyklowir w
postaci proszku do sporządzania zawiesiny doustnej.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Valhit
Jeśli pacjent przyjął lub podejrzewa, że przyjął większą niż zalecona liczbę tabletek, należy
natychmiast skontaktować się z lekarzem lub zgłosić do szpitala. Przekroczenie zaleconej dawki może
spowodować wystąpienie poważnych działań niepożądanych, szczególnie dotyczących krwi lub nerek.
Może być konieczne podjęcie leczenia szpitalnego.

Pominięcie zastosowania leku Valhit
Jeśli pacjent zapomni o przyjęciu tabletki, powinien przyjąć pominiętą dawkę jak najszybciej, a
następną przyjąć o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia
pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Valhit
Nie przerywać stosowania leku dopóki lekarz nie zaleci zakończenia leczenia.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się
do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek tenmoże powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Reakcje alergiczne
Nagłe i ciężkie reakcje alergiczne na walgancyklowir (wstrząs anafilaktyczny) występują nie częściej
niż u 1 na 1000 pacjentów. Jeśli pojawi się którykolwiek z objawów wymienionych poniżej, należy
PRZERWAĆ przyjmowanie leku Valhiti natychmiast zgłosić się do szpitala:
- wypukła, swędząca wysypka skórna (pokrzywka);
- nagły obrzęk gardła, twarzy, ust lub jamy ustnej, mogący spowodować trudności w
  przełykaniu lub oddychaniu;
- nagły obrzęk dłoni, stóp lub kostek.

Ciężkie działania niepożądane
Należy niezwłocznie poinformować lekarza, jeśli zauważy Pan/Pani u siebie którekolwiek z
wymienionych poniżej działań niepożądanych – lekarz może polecić wówczas Panu/Pani przerwanie
przyjmowania leku Valhit i może Pan/Pani wymagać natychmiastowego leczenia:

Bardzo często: mogą występować u więcej niż 1 na 10 osób
- obniżona liczba krwinek białych – z oznakami zakażenia, takimi jak ból gardła, owrzodzenia
  w jamie ustnej lub gorączka
- obniżona liczba krwinek czerwonych – objawy tego zaburzenia mogą obejmować duszność
  lub uczucie zmęczenia, kołatanie serca lub bladość skóry

Często: mogą występować u nie więcej niż 1 na 10 osób
- zakażenie krwi (sepsa) – objawy obejmują gorączkę, dreszcze, kołatanie serca, stan splątania i
  bełkotliwą mowę
- obniżona liczba płytek krwi – objawy obejmują łatwiejsze niż zwykle pojawianie się
  krwawienia lub zasinienia, obecność krwi w moczu lub kale bądź krwawienie z dziąseł;
  krwawienie może być nasilone
- znaczne obniżenie liczby różnych krwinek
- zapalenie trzustki – objawy obejmują bóle brzucha, które promieniują do pleców
- napady drgawkowe

Niezbyt często: mogą występować u nie więcej niż 1 na 100 osób
- niezdolność szpiku kostnego do wytwarzania krwinek
- omamy – słyszenie lub widzenie rzeczy, które nie istnieją
- zaburzenia myśli lub uczuć, utrata kontaktu z rzeczywistością
- zaburzenia czynności nerek

Inne działania niepożądane

Należy poinformować lekarza, farmaceutę lub pielęgniarkę w przypadku zauważenia którychkolwiek
z poniższych działań niepożądanych:

Bardzo często: mogą występować u więcej niż 1 na 10 osób
• pleśniawka i zakażenie drożdżakowe jamy ustnej
• zakażenie górnych dróg oddechowych (np. zapalenie zatok, zapalenie migdałków)
• utrata apetytu
• bóle głowy
• kaszel
• duszność
• biegunka
• nudności lub wymioty
• bóle brzucha
• wyprysk
• uczucie zmęczenia
• gorączka

Często: mogą występować u nie więcej niż 1 na 10 osób
• grypa
• zakażenie układu moczowego – objawy obejmują gorączkę, częstsze niż zwykle oddawanie
   moczu, ból podczas oddawania moczu
• zakażenie skóry i tkanki podskórnej
• łagodna reakcja alergiczna – objawy mogą obejmować zaczerwienienie i swędzenie skóry
• utrata masy ciała
• uczucie depresji, niepokoju lub stan splątania
• problemy ze snem
• uczucie osłabienia lub drętwienia rąk lub stóp, co może powodować zaburzenia równowagi
• zmiany odczuwania dotyku, uczucie drętwienia, mrowienia, kłucia lub pieczenia
• zmiany odczuwania smaków
• dreszcze
• zapalenie oka (zapalenie spojówek), ból oka lub problemy ze wzrokiem
• ból ucha
• obniżone ciśnienie krwi, co może powodować zawroty głowy lub omdlenia
• trudności z połykaniem
• zaparcia, wiatry, niestrawność, bóle brzucha, powiększenie obwodu brzucha
• owrzodzenia w jamie ustnej
• nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych wątroby i nerek
• poty nocne
• świąd, wysypka
• utrata owłosienia
• bóle pleców, mięśni lub stawów, skurcze mięśni
• zawroty głowy, osłabienie lub ogólnie złe samopoczucie

Niezbyt często: mogą występować u nie więcej niż 1 na 100 osób
• uczucie pobudzenia
• drżenia, dreszcze
• głuchota
• nierówne bicie serca
• pokrzywka, suchość skóry
• obecność krwi w moczu
• niepłodność u mężczyzn – patrz punkt „Płodność”
• ból w klatce piersiowej

Odwarstwienie wewnętrznej warstwy oka (siatkówki) występowało tylko u chorych na AIDS,
leczonych lekiem Valhit z powodu zakażenia CMV.

Dodatkowe działania niepożądane u dzieci i młodzieży
Działania niepożądane notowane u dzieci i młodzieży są podobne do występujących u dorosłych.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać
bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Valhit

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i etykiecie na
butelce po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Valhit
- Substancją czynną leku jest walgancyklowir.
  Każda tabletka powlekana zawiera 496,3 mg walgancyklowiru chlorowodorku, co odpowiada
  450 mg walgancyklowiru (Valganciclovirum).

- Pozostałe składniki
  Rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna PH101, krospowidon (typ A), powidon K-30, kwas
  stearynowy 50.
  Otoczka Opadry Pink 15B24005: hypromeloza 3cP, hypromeloza 6cP, tytanu dwutlenek (E 171),
  makrogol 400, żelaza tlenek czerwony (E 171), polisorbat 80.

Jak wygląda lek Valhit i co zawiera opakowanie
Lek Valhit wystepuje w postaci tabletek powlekanych. Tabletki są opisane poniżej.

Tabletki Valhit są różowe, owalne, obustronnie wypukłe (16,7 x 7,8 mm), z wytłoczonym symbolem
„J” na jednej stronie i „156” na drugiej stronie.

Blister OPA/Aluminium/PVC/Aluminium w tekturowym pudełku. Opakowanie zawiera 30, 60, 90 lub
120 tabletek.

Butelka z HDPE z zakrętką z PP z uszczelnieniem i zabezpieczeniem przed dostępem dzieci, w
tekturowym pudełku. Opakowanie zawiera 60 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdowac się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny:
Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa

Wytwórca/importer:
Accord Healthcare Limited
Sage House, 319 Pinner Road
North Harrow
HA1 4HF, Middlesex
Wielka Brytania

Pharmadox Healthcare Limited
KW20A Kordin Industrial Park
Paola, PLA 3000
Malta

Wessling Hungary Kft.
Fóti út 56
1047 Budapeszt
Węgry

W celu uzyskania szczegółowa informacji o tym leku, należy skontaktowac się z podmiotem
odpowiedzialnym:

Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa
tel: +48 22 577 28 00
fax: + 48 22 577 29 01

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:
Austria Valganciclovir Accord 450 mg filmtabletten
Cypr Valganciclovir Accord 450 mg film coated tablets
Czechy Virexan 450 mg
Dania Valganciclovir Accord 450 mg filmovertrukne tabletter
Estonia Valganciclovir Accord
Finlandia Valganciclovir Accord 450 mg tabletti, kalvopäällysteinen
Francja Valganciclovir Accord 450 mg comprimé pelliculé
Holandia Valganciclovir Accord 450 mg filmomhulde tabletten
Hiszpania Valganciclovir Accord 450 mg comprimidos recubiertos con película
Irlandia Valganciclovir 450 mg film-coated tablets
Litwa Valganciclovir Accord 450 mg plėvele dengtos tabletės
Łotwa Valganciclovir Accord 450 mg apvalkotās tabletes
Malta Valganciclovir 450 mg film-coated tablets
Norwegia Valganciclovir Accord
Polska Valhit
Portugalia Valganciclovir Accord
Szwecja Valganciclovir Accord 450 mg filmdragerade tabletter
Wielka Brytania Valganciclovir 450 mg film-coated tablets
Włochy Valganciclovir Accord

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza