Uniben aerozol do stos. w j. ustnej(1,5 mg/ml) - but. 30 ml

Opakowanie

but. 30 ml

Producent

Unia

Opis

OTC

Refundowany

Nie

Rodzaj

aerozol do stos. w j. ustnej

Dawkowanie

Preparat stosować miejscowo, spryskując powierzchnię błony śluzowej jamy ustnej i (lub) gardła. Dzieci w wieku poniżej 6 lat: 1 dawka leku na 4 kg mc., stosowana 2-6 razy na dobę, jednorazowo nie należy przekraczać 4 dawek. Dzieci w wieku 6-12 lat: jednorazowo 4 dawki leku, stosowane 2-6 razy na dobę. Młodzież w wieku powyżej 12 lat i dorośli: jednorazowo 4-8 dawek leku, stosowane 2-6 razy na dobę. Leczenie ciągłe nie powinno trwać dłużej niż 7 dni. Sposób podania. Dawek leku nie można dzielić.

Zastosowanie

Leczenie miejscowych objawów związanych z ostrym stanem zapalnym jamy ustnej i gardła.

Treść ulotki

1. Co to jest Uniben i w jakim celu się go stosuje

Uniben zawiera substancję czynną – benzydaminy chlorowodorek z grupy niesteroidowych leków
przeciwzapalnych (NLPZ), która działa miejscowo przeciwzapalnie, przeciwbólowo, znieczulająco
oraz odkażająco.
Dzięki temu, że lek miejscowo wchłania się bardzo dobrze i osiąga duże stężenie w tkankach objętych
procesem zapalnym, dolegliwości szybko ustępują. Lek jest dobrze tolerowany i nadaje się do
miejscowego leczenia objawów zapalenia.

Wskazania do stosowania
Leczenie miejscowych objawów związanych z ostrym stanem zapalnym jamy ustnej i gardła.2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Uniben

Kiedy nie stosować leku Uniben
- jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na benzydaminy chlorowodorek lub którykolwiek
  z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Stosowanie leku, zwłaszcza długotrwałe, może spowodować uczulenie. W przypadku braku poprawy
po krótkotrwałym stosowaniu leku należy poradzić się lekarza.

Uniben a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.
Nie stwierdzono oddziaływania z innymi lekami stosowanymi miejscowo.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Nie stwierdzono wpływu substancji czynnej zawartej w leku na zdolność prowadzenia pojazdów
i obsługiwanie maszyn.

Uniben zawiera metylu parahydroksybenzoesan (E 218), etanol, alkohol benzylowy, cytral,
cytronellol, eugenol, geraniol, d-limonen i linalol oraz sód
Lek zawiera metylu parahydroksybenzoesan i może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje
typu późnego).

Ten lek zawiera 8,5 mg alkoholu (etanolu) w pojedynczej dawce, czyli w 0,17 ml leku, co jest
równoważne 50 mg/ml. Ilość alkoholu w pojedynczej dawce tego leku jest równoważna mniej niż
1 ml piwa lub 1 ml wina.
Mała ilość alkoholu w tym leku nie będzie powodowała zauważalnych skutków.

Lek zawiera substancję zapachową z alkoholem benzylowym, cytralem, cytronellolem, eugenolem,
geraniolem, d-limonenem i linalolem. Mogą one powodować reakcje alergiczne.

Lek zawiera 0,153 nanogramów alkoholu benzylowego w każdej dawce, czyli w 0,17 ml leku.
Alkohol benzylowy może powodować reakcje alergiczne. Lek może powodować łagodne miejscowe
podrażnienie.

Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu w 0,17 ml leku (1 dawka), to znaczy lek uznaje się za
„wolny od sodu”.3. Jak stosować Uniben

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według
zaleceń lekarza, lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Uniben stosuje się miejscowo spryskując powierzchnię błony śluzowej jamy ustnej i (lub) gardła.

Dzieci w wieku poniżej 6 lat:
1 dawka leku na 4 kg masy ciała, stosowana od 2 do 6 razy na dobę.
Bez względu na masę ciała, jednorazowo nie należy przekraczać 4 dawek.

Dzieci w wieku od 6 do 12 lat:
Jednorazowo 4 dawki leku, stosowane od 2 do 6 razy na dobę.

Młodzież w wieku powyżej 12 lat oraz dorośli:
Jednorazowo od 4 do 8 dawek leku, stosowane od 2 do 6 razy na dobę.

Jedna dawka leku o objętości 0,17 ml zawiera 255 mikrogramów benzydaminy chlorowodorku.

Uwaga: Leku Uniben nie należy stosować dłużej niż 7 dni, a o ewentualnym przedłużeniu
jego stosowania zadecyduje lekarz.

Dawek leku Uniben nie można dzielić.

Jeśli dolegliwości, jak np. ból gardła, trudności w przełykaniu śliny, gorączka, nasilą się lub nie
ustąpią po 7 dniach stosowania leku Uniben, należy skontaktować się z lekarzem.

Instrukcja podawania leku Uniben:
Przy pierwszym użyciu leku należy kilka razy energicznie nacisnąć pompką dozownika w celu
napełnienia dozownika i uzyskania prawidłowego rozpylenia.

1. Przekręcić końcówkę dozownika
2. Skierować końcówkę dozownika do jamy ustnej
3. Mocno nacisnąć dozownik kciukiem lub palcem wskazującym. Czynność tę powtórzyć
   odpowiednią ilość razy, zgodnie z zalecanym dawkowaniem.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Uniben
Dotychczas nie są znane przypadki przedawkowania leku Uniben stosowanego miejscowo.

W razie zażycia dawki większej niż zalecana lub przypadkowego połknięcia leku, należy
natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zastosowania leku Uniben
W przypadku pominięcia dawki leku Uniben należy przyjąć ją jak najszybciej. Jeżeli zbliża się pora
przyjęcia kolejnej dawki, należy pominąć opuszczoną dawkę. Nie należy stosować dawki podwójnej
w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się
do lekarza lub farmaceuty.4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość występowania działań niepożądanych: Bardzo często (częściej niż u 1 na 10 pacjentów);
Często (od 1 do 10 na 100 pacjentów); Niezbyt często (od 1 do 10 na 1 000 pacjentów); Rzadko (od
1 do 10 na 10 000 pacjentów); Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów), nieznana
(częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów), nieznana (częstość nie może być
określona na podstawie dostępnych danych:

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania
Uczucie pieczenia błony śluzowej jamy ustnej

Zaburzenia żołądka i jelit
Suchość w jamie ustnej, nudności oraz wymioty

Zaburzenia układu immunologicznego
- Reakcja alergiczna (nadwrażliwość)
- Ciężka reakcja alergiczna (wstrząs anafilaktyczny) z objawami takimi jak: trudności w oddychaniu, ból
  lub ucisk w klatce piersiowej, i (lub) uczucie zawrotów głowy/omdlenia, silny świąd skóry lub wystające
  guzki na skórze, obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła; objawy te mogą zagrażać życiu.

Zaburzenia układu nerwowego
Zaburzenia czucia, drętwienie, zawroty głowy, bóle głowy

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej
Wysypka

Objawy te ustępują zazwyczaj samoistnie po odstawieniu leku.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie lub pielęgniarce. Działania
niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań
Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych:
Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa
tel.: +48 22 49 21 301, faks: +48 22 49 21 309
strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.5. Jak przechowywać Uniben

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin
ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Uniben można stosować w ciągu 6 miesięcy od daty pierwszego otwarcia, nie przekraczając terminu
ważności zamieszczonego na opakowaniu.

W tym okienku należy wpisać datę pierwszego otwarcia leku.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Uniben
Substancją czynną leku jest benzydaminy chlorowodorek (1 ml leku zawiera 1,5 mg benzydaminy
chlorowodorku).
Pozostałe składniki to: glicerol (E 422), sacharyna sodowa, sodu wodorowęglan, etanol 96%, metylu
parahydroksybenzoesan (E 218), polisorbat 20, aromat miętowy (aromat „fresh peppermint” 506041T)
(zawiera m.in. alkohol benzylowy, cytral, cytronellol, eugenol, geraniol, d-limonen, linalol), woda
oczyszczona.

Jak wygląda Uniben i co zawiera opakowanie
Uniben ma postać aerozolu do stosowania w jamie ustnej umieszczonego w butelce polietylenowej
z pompką dozującą i aplikatorem, zawierającej 30 ml leku, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Zakłady Farmaceutyczne „UNIA” Spółdzielnia Pracy
ul. Chłodna 56/60
00-872 Warszawa
tel.: 22 620 90 81 wew. 190
faks: 22 654 92 40
e-mail: unia@uniapharm.pl

Treść ulotki leku Uniben jest dostępna w systemie Ulotka Audio pod ogólnopolskim, bezpłatnym
numerem telefonu: 800 706 848.

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza