Unasyn tabl.(375 mg) - 12 szt.

Opakowanie

12 szt.

Producent

Pfizer Europe

Opis

produkt wydawany z apteki na podstawie recepty

Refundowany

Nie

Rodzaj

tabl.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli (w tym pacjenci w podeszłym wieku) i dzieci o mc. >30 kg: 375-750 mg co 12 h. W niepowikłanej rzeżączce jednorazowo 2,25 g + 1 g probenecydu. W leczeniu rzeżączki, jeśli podejrzewa się jednoczesne zakażenie kiłą, przed podaniem sultamycyliny należy przeprowadzić badanie wydzieliny w ciemnym polu widzenia, a następnie co miesiąc, przez co najmniej 4 miesiące przeprowadzać testy serologiczne. Zaleca się, aby leczenie zakażeń wywołanych przez bakterie z grupy paciorkowców hemolizujących trwało co najmniej 10 dni, aby zapobiec wystąpieniu ostrej gorączki reumatycznej lub kłębuszkowego zapalenia nerek. Niemowlęta i dzieci o mc. <30 kg<>: 25-50 mg/kg mc./dobę w 2 dawkach. Czas leczenia. Leczenie kontynuuje się zwykle przez 48 h po ustąpieniu gorączki i innych objawów chorobowych. Okres leczenia wynosi zwykle 5-14 dni, ale można go, w razie potrzeby, przedłużyć. Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (CCr ≤30 ml/min) zaburzenia eliminacji dotyczą w równym stopniu sulbaktamu i ampicyliny, tak więc stosunek stężenia obu związków w osoczu pozostaje niezmieniony; u tych pacjentów lek należy podawać rzadziej, analogicznie jak w przypadku ampicyliny.

Zastosowanie

Leczenie następujących zakażeń wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na sultamycylinę: zakażenia górnych oddechowych, w tym zapalenie zatok, zapalenie ucha środkowego, zapalenie migdałków; zakażenia dolnych dróg oddechowych, w tym bakteryjne zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli; zakażenia dróg moczowych i odmiedniczkowe zapalenie nerek; zakażenia skóry i tkanek miękkich; zakażenia rzeżączkowe. Lek może być także stosowany u pacjentów wymagających terapii sulbaktamem i ampicyliną po okresie początkowego leczenia postaciami domięśniowymi lub dożylnymi tych leków.

Treść ulotki

1. Co to jest lek Unasyn i w jakim celu się go stosuje

Lek Unasyn zawiera sultamycylinę, która należy do antybiotyków β-laktamowych.

Lek stosuje się w leczeniu następujących zakażeń wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na
sultamycylinę:
  • zakażenia górnych dróg oddechowych, w tym zapalenie zatok, zapalenie ucha środkowego
     i zapalenie migdałków;
  • zakażenia dolnych dróg oddechowych, w tym bakteryjne zapalenie płuc i zapalenie oskrzeli;
  • zakażenia dróg moczowych i odmiedniczkowe zapalenie nerek;
  • zakażenia skóry i tkanek miękkich;
  • zakażenia rzeżączkowe.
Lek Unasyn może być także stosowany u pacjentów, u których konieczne jest leczenie sulbaktamem
i ampicyliną po okresie początkowego leczenia postaciami domięśniowymi lub dożylnymi tych leków.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Unasyn

Kiedy nie stosować leku Unasyn
• jeśli pacjent ma uczulenie na sultamycylinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego
  leku (wymienionych w punkcie 6).
• jeśli pacjent ma stwierdzoną nadwrażliwością na penicyliny.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
• Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek Unasynu pacjentów z występującą
  w przeszłości nadwrażliwością na leki i liczne alergeny.
• Jeśli u pacjenta wystąpią ciężkie reakcje skórne, należy przerwać stosowanie leku Unasyn
  i zgłosić się do lekarza, w celu podjęcia odpowiedniego leczenia (patrz punkt 4 „Możliwe
  działania niepożądane”).
• Jeśli u pacjenta wystąpi nadkażenie drobnoustrojami opornymi na działanie leku, w tym grzybami,
  należy przerwać podawanie leku. Może być konieczne zastosowanie odpowiedniego leczenia.
• Jeśli u pacjenta wystąpi biegunka związana ze stosowaniem leku (mogąca wystąpić nawet dwa
  miesiące po zakończeniu leczenia), należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza. Podczas
  stosowania prawie każdego z leków przeciwbakteryjnych, w tym sultamycyliny, mogą nadmiernie
  namnożyć się groźne bakterie, powodujące zapalenie jelit. Powikłanie to może przebiegać
  z objawami od lekkiej biegunki do zapalenia okrężnicy zakończonego zgonem. Konieczne może
  być przerwanie podawania leku i (lub) podjęcie specyficznego leczenia.
• Jeśli wystąpią następujące działania niepożądane: ból brzucha, świąd, ciemne zabarwienie moczu,
  żółte zabarwienie skóry lub oczu, nudności (mdłości) lub ogólne złe samopoczucie, należy
  natychmiast powiedzieć o tym lekarzowi. Objawy te mogą wskazywać na uszkodzenie wątroby
  spowodowane stosowaniem ampicyliny z sulbaktamem.
• Jeśli pacjent choruje na mononukleozę zakaźną (choroba pochodzenia wirusowego), nie należy
  stosować u niego leku Unasyn. Lek ten rozpada się w organizmie na sulbaktam i ampicylinę, która
  u pacjentów z mononukleozą może powodować wysypkę skórną.
• Lek stosować ostrożnie u noworodków, gdyż nie jest u nich w pełni rozwinięta czynność nerek,
  które są główną drogą wydalania substancji czynnych po podaniu doustnym leku Unasyn.
• Podczas długotrwałego stosowania lekarz zaleci okresowe kontrolowanie czynności nerek,
  wątroby i układu krwiotwórczego.

Stosowanie leku Unasyn u pacjentów z niewydolnością nerek
U pacjentów z ciężką niewydolnością nerek lekarz zaleci odpowiednią modyfikację dawkowania -
patrz punkt 3 „Jak stosować lek Unasyn”.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Sulbaktam i ampicylina przenikają przez łożysko. Nie badano bezpieczeństwa stosowania leku
u kobiet w ciąży. Dlatego nie zaleca się stosowania leku Unasyn w okresie ciąży, chyba że
oczekiwana korzyść przewyższa ryzyko.

Należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Unasyn u kobiet karmiących piersią. Niewielkie
ilości sulbaktamu i ampicyliny przenikają do mleka ludzkiego. Stosowanie leku Unasyn u kobiet
karmiących piersią może prowadzić do uczulenia, biegunki, kandydozy oraz wysypki u karmionego
piersią dziecka. Nie zaleca się stosowania leku Unasyn w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Należy wziąć pod uwagę możliwość wystąpienia zawrotów głowy.

Unasyn a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także
o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Zaleca się szczególną ostrożność podczas stosowania wymienionych niżej leków.

Allopurynol (lek stosowany m.in. w leczeniu dny moczanowej) – jednoczesne stosowanie z lekiem
Unasyn może wiązać się z wystąpieniem wysypki.

Leki przeciwzakrzepowe (leki spowalniające krzepnięcie krwi, stosowane w leczeniu zakrzepów) – lek
Unasyn może nasilać działanie tych leków.

Leki bakteriostatyczne, np. chloramfenikol, erytromycyna, sulfonamidy i tetracykliny(leki hamujące
wzrost drobnoustrojów), mogą zaburzać działanie bakteriobójcze penicylin.

Doustne leki antykoncepcyjne zawierające estrogeny, np. etynyloestradiol – w okresie stosowania leku
Unasyn pacjentka powinna zastosować inną lub dodatkową metodę antykoncepcji.

Metotreksat (lek cytostatyczny stosowany m.in. w leczeniu nowotworów i niektórych chorób
reumatycznych); jednoczesne stosowanie z lekiem Unasyn zwiększa ryzyko toksyczności.

Niesteroidowe leki przeciwzapalne,np. kwas acetylosalicylowy, indometacyna, fenylobutazon (leki
stosowane w leczeniu gorączki i bólów różnego pochodzenia o niewielkim lub umiarkowanym
nasileniu); jednoczesne stosowanie z lekiem Unasyn wydłuża jego działanie.

Probenecyd (lek stosowany m.in. w leczeniu dny moczanowej) – jednoczesne stosowanie z lekiem
Unasyn zwiększa ryzyko toksyczności.

Wpływ na wyniki badań laboratoryjnych
U pacjentów przyjmujących lek Unasyn mogą wystąpić fałszywie dodatnie wartości stężenia glukozy
w moczu oznaczane z zastosowaniem niektórych odczynników (Benedicta, Fehlinga lub zestawu
Clinitest). U kobiet w ciąży po podaniu ampicyliny obserwowano przemijające zmniejszenie stężenia
całkowitego związanego estriolu, glukuronianu estriolu, związanego estronu i estradiolu.

Lek Unasyn zawiera laktozę
Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien
skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Lek Unasyn zawiera sód
Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na tabletkę, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.

3. Jak stosować lek Unasyn

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić
się do lekarza.
Nie należy przerywać leczenia bez porozumienia z lekarzem. W przypadku wątpliwości należy
ponownie skontaktować się z lekarzem.

Zalecana dawka sultamycyliny u osób dorosłych (w tym u pacjentów w podeszłym wieku) wynosi
od 375 do 750 mg (1 lub 2 tabletki) podawanych doustnie dwa razy na dobę.

U dorosłych oraz u dzieci leczenie kontynuuje się zwykle przez 48 godzin po ustąpieniu gorączki
i innych objawów chorobowych. Okres leczenia wynosi zwykle od 5 do 14 dni, ale w razie
konieczności lekarz może go przedłużyć.

W leczeniu niepowikłanej rzeżączki, lekarz może zalecić podanie sultamycyliny w pojedynczej dawce
2,25 g (6 tabletek). W celu wydłużenia czasu utrzymywania się wysokiego stężenia sulbaktamu
i ampicyliny w surowicy, lekarz zleci jednoczesne podanie 1 g probenecydu.

W leczeniu rzeżączki, jeśli lekarz podejrzewa jednoczesne zakażenie kiłą, przed podaniem
sultamycyliny lekarz zaleci przeprowadzenie badania wydzieliny w ciemnym polu widzenia,
a następnie co miesiąc, przez co najmniej 4 miesiące – testy serologiczne.

Zaleca się, aby leczenie zakażeń wywołanych przez bakterie z grupy paciorkowców hemolizujących
trwało co najmniej 10 dni, aby zapobiec ostrej gorączce reumatycznej lub kłębuszkowemu zapaleniu
nerek.

Stosowanie u dzieci i niemowląt
W leczeniu większości zakażeń u dzieci o masie ciała poniżej 30 kg dawka sultamycyliny wynosi,
w zależności od ciężkości zakażenia i oceny lekarza, od 25 do 50 mg/kg mc. na dobę w dwóch
dawkach podzielonych podawanych doustnie.
U dzieci o masie ciała powyżej 30 kg stosuje się dawkowanie jak u dorosłych.

Stosowanie u pacjentów z niewydolnością nerek
U pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny ≤ 30 ml/min) lekarz zaleci
zwiększenie odstępów między poszczególnymi dawkami.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Unasyn
W razie zastosowania większej dawki niż zalecana, należy skontaktować się z lekarzem lub
farmaceutą. Lekarz w razie konieczności zaleci odpowiednie leczenie objawowe.

Pominięcie dawki leku Unasyn
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli wystąpi którekolwiek z niżej wymienionych ciężkich działań niepożądanych, należy
natychmiast zgłosić się do lekarza

• objawy ciężkich reakcji alergicznych, takie jak obrzęk twarzy, warg, języka lub innych części
  ciała (obrzęk naczynioruchowy), zadyszka, świszczący oddech lub trudności w oddychaniu
  (wstrząs anafilaktyczny2, reakcje anafilaktoidalne2,reakcje nadwrażliwości) i (lub) objawy
  nagłego silnego bólu w klatce piersiowej związanego z którymkolwiek z powyższych
  objawów (znanego również jako zespół Kounisa lub alergiczny zawał mięśnia sercowego)

• ciężka wysypka, w tym zaczerwienienie i obrzęk skóry (pokrzywka), pęcherze lub łuszczenie
  się wraz z towarzyszącym bólem gardła, gorączką, owrzodzeniami jamy ustnej, gardła, nosa,
  okolic narządów płciowych, rąk lub stóp [toksyczna nekroliza naskórka (zespół Lyella),
  pęcherzowy rumień wielopostaciowy (zespół Stevensa-Johnsona), rumień wielopostaciowy
  (patrz punkt 2), złuszczające zapalenie skóry1, ostra uogólniona osutka krostkowa1]. Są to
  objawy ciężkich skórnych reakcji alergicznych

• żółte zabarwienie skóry lub białkówek oczu, ciemny mocz, ból brzucha, złe samopoczucie
  i swędzenie skóry (hiperbilirubinemia1 lub zwiększone stężenie bilirubiny (patrz punkt 2),
  cholestatyczne zapalenie wątroby1, zastój żółci 1(cholestaza), żółtaczka, zaburzenia czynności
  wątroby (patrz punkt 2)

• ciężka lub nieustająca biegunka, nawet jeśli występuje do 2 miesięcy po zastosowaniu leku
  (rzekomobłoniaste zapalenie jelit)

• napady drgawkowe (drgawki)1

Pozostałe działania niepożądane:

Bardzo częste (mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 osób):
• biegunka

Częste (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 osób):
• kandydoza (zakażenie drożdżakami)
• ból głowy
• wymioty, nudności, bóle brzucha
• wysypka, świąd

Niezbyt częste (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 100 osób):
• senność
• zmęczenie, złe samopoczucie
zapalenie języka1, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej
hiperbilirubinemia1 (zwiększone stężenie bilirubiny) (patrz punkt 2)
• bóle stawów

Rzadkie (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 1 000 osób):
• zawroty głowy
• zapalenie okrężnicy
kanalikowo-śródmiąższowe zapalenie nerek1
złuszczające zapalenie skóry1 (ciężkie reakcje skórne, przebiegające z łuszczeniem lub
  odwarstwianiem się naskórka) (patrz punkt 2)

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):
• rzekomobłoniaste zapalenie jelit
• zmniejszona wrażliwość bakterii chorobotwórczych na stosowany antybiotyk
• niedokrwistość aplastyczna, wydłużony czas krzepnięcia krwi, zmniejszenie liczby
  granulocytów1, niedokrwistość hemolityczna1, plamica małopłytkowa1 (zmiana liczby różnych
  rodzajów krwinek), zmniejszenie liczby leukocytów1, zmniejszenie liczby granulocytów
  obojętnochłonnych1, eozynofilia1, niedokrwistość1, małopłytkowość (niedobór płytek krwi
  warunkujących jej krzepliwość)
wstrząs anafilaktyczny2, reakcje anafilaktoidalne2, zespół Kounisa (alergiczny zawał mięśnia
  sercowego), reakcje nadwrażliwości
• jadłowstręt
drgawki1, objawy uszkodzenia układu nerwowego (m.in. zmiany nastroju, pobudzenie,
  bezsenność, depresja, psychozy, zaburzenia widzenia, szumy uszne)
• alergiczne zapalenie naczyń
• duszność
• krwawe wymioty, krwotok z jelita cienkiego i (lub) okrężnicy, suchość w ustach, bóle
  w nadbrzuszu, zaburzenia smaku, wzdęcia, czarny włochaty język1, odbarwienie języka
cholestatyczne zapalenie wątroby1, zastój żółci1(cholestaza), żółtaczka, zaburzenia czynności
  wątroby (patrz punkt 2)
• toksyczna nekroliza naskórka (zespół Lyella), pęcherzowy rumień wielopostaciowy (zespół
  Stevensa-Johnsona), rumień wielopostaciowy (patrz punkt 2)
• obrzęk twarzy, ust, języka i (lub) gardła z trudnościami podczas połykania lub oddychania
  (obrzęk naczynioruchowy), rumień, pęcherze, zapalenie skóry, zaczerwienie lub zasinienie
  skóry (pokrzywka), ostra uogólniona osutka krostkowa1
zaburzenie agregacji płytek krwi1, zwiększona aktywność aminotransferazy alaninowej,
  zwiększona aktywność aminotransferazy asparaginianowej

1 Działania niepożądane zapisane pismem pochyłym są związane ze stosowaniem tylko ampicyliny
i (lub) sulbaktamu z ampicyliną podanych drogą domięśniową lub dożylną.

2Działania niepożądane związane ze stosowaniem sultamycyliny i ampicyliny i (lub)
sulbaktamu, ampicyliny podanych drogą domięśniową lub dożylną.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane
niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.
Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania
Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu lub przedstawicielowi
podmiotu odpowiedzialnego.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Unasyn

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić przed wilgocią.

Nie należy stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin
ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Unasyn

- Substancją czynną leku jest sultamycylina. Jedna tabletka powlekana zawiera 375 mg
  sultamycyliny, w postaci tosylanu sultamycyliny, która jest wspólnym prolekiem sulbaktamu
  i ampicyliny i odpowiada ilościowo 147 mg sulbaktamu i 220 mg ampicyliny.
- Pozostałe składniki to: laktoza (patrz punkt 2 „Lek Unasyn zawiera laktozę”), skrobia
  kukurydziana, sól sodowa karboksymetyloskrobi (patrz punkt 2 „Lek Unasyn zawiera sód”),
  hydroksypropyloceluloza, magnezu stearynian; skład otoczki: polietylenoglikol 6000,
  hypromeloza (hydroksypropylometyloceluloza), tytanu dwutlenek, talk.

Jak wygląda lek Unasyn i co zawiera opakowanie
Blistry z folii PCV/PVDC/Aluminium/PVDC.
Opakowanie zawiera 12 tabletek – 2 blistry po 6 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny:
Pfizer Europe MA EEIG
Boulevard de la Plaine 17
1050 Bruxelles
Belgia

Wytwórca:
Haupt Pharma Latina S.r.l.
Latina (LT)
Strada Statale 156 Km 47,600
04100 Borgo San Michele
Włochy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących tego leku należy zwrócić się do
miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Pfizer Polska Sp. z o.o.
tel. 22 335 61 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 04/2021

Inne źródła informacji
Szczegółowa informacja o tym leku jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych http://urpl.gov.pl

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza