Ulgastran zaw. doustna(1 g/5 ml) - but. 250 ml

Opakowanie

but. 250 ml

Producent

Gedeon Richter

Opis

produkt wydawany z apteki na podstawie recepty

Refundowany

Nie

Rodzaj

zaw. doustna

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli: 1 g 4 razy na dobę (co 6 h) na 0,5-1 h przed każdym posiłkiem i bezpośrednio przed snem. Maksymalna dawka dobowa wynosi 8 g. Leczenie powinno być kontynuowane przez 4-6 tyg. Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów z niewydolnością nerek lek należy stosować ostrożnie. Dostosowanie dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku nie jest konieczne. Nie określono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności leku u dzieci w wieku do 14 lat. Sposób podawania. Lek popijać dużą ilością wody.

Zastosowanie

Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy.

Treść ulotki

1. Co to jest lek Ulgastran i w jakim celu się go stosuje

Sukralfat, substancja czynna leku Ulgastran, w kwaśnym środowisku żołądka tworzy żel,
który przywiera do powierzchni owrzodzenia błony śluzowej. Formując rodzaj bariery
ochronnej nad wrzodem, zmniejsza dolegliwości pacjenta, związane z drażnieniem
powierzchni owrzodzenia przez kwas solny i umożliwia jego gojenie.

Ulgastran stosuje się w celu leczenia następujących chorób i dolegliwości:
Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ulgastran

Kiedy nie stosować leku Ulgastran:
- jeśli pacjent ma uczulenie na sukralfat lub którykolwiek z pozostałych składników tego
  leku (wymienionych w punkcie 6). Reakcja alergiczna może się objawiać wysypką,
  swędzeniem, spuchnięciem twarzy, warg, języka lub dusznością (w przypadku
  wystąpienia takich objawów, należy skontaktować się z lekarzem);
- jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność nerek, także kiedy pacjent jest leczony
  dializami.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Jeśli u pacjenta występuje niewydolność nerek, lek można stosować tylko w przypadku
bezwzględnej konieczności przez krótki okres. Należy wówczas odpowiednio często badać
stężenie glinu i fosforanów we krwi.
Leki zobojętniające kwas solny należy stosować 30 minut przed lub po przyjęciu leku
Ulgastran.
Nie należy jednocześnie stosować innych leków zawierających glin, ze względu na
możliwość wystąpienia działań toksycznych glinu.
Zgłaszano powstawanie bezoarów (guzowate twory, powstające w żołądku z niestrawionych
resztek pokarmu), po podaniu sukralfatu u pacjentów z zaburzeniami opróżniania żołądka z
powodu zabiegów chirurgicznych, przyjmowania leków lub chorób, które zmniejszają
ruchliwość żołądka.

Dzieci i młodzież poniżej 14 lat
Nie zaleca się stosowania leku Ulgastran u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 14 lat z powodu
braku danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności.

Należy skonsultować się z lekarzem nawet, jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji
występujących w przeszłości.

Ulgastran a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez
pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Ulgastran może osłabiać działanie następujących leków:
- niektórych leków stosowanych w zakażeniach bakteryjnych: tzw. chinolonów (na
  przykład cyprofloksacyna) i tetracyklin (doksycyklina);
- leków przeciwgrzybiczych (na przykład: ketokonazol, flukonazol);
- leków zmniejszających tworzenie kwasu solnego w żołądku (ranitydyna, cymetydyna,
  famotydyna);
- doustnych leków przeciwzakrzepowych („rozrzedzających krew”), pochodnych
  kumaryny;
- leków przeciwzapalnych innych niż steroidy (ibuprofen, ketoprofen, diklofenak,
  naproksen i inne);
- fosforanów;
- preparatów digoksyny, stosowanych głównie w niewydolności serca;
- leku przeciwpadaczkowego – fenytoiny;
- preparatów teofiliny.

Leki zobojętniające kwas solny w żołądku zmniejszają skuteczność leku Ulgastran.
Ulgastran uwalnia jony glinu (aluminium), które mogą się wchłaniać do krwi i oddziaływać
na inne leki, takie jak:
- niektóre leki przeciwwirusowe;
- leki stosowane głównie w leczeniu nadciśnienia, choroby wieńcowej i niewydolności
  serca zwane inhibitorami konwertazy angiotensyny (np. benazepryl, enalapryl, fosinopryl,
  lizynopryl, ramipryl, chinapryl), a także leki zwane beta-blokerami (np. acebutolol,
  atenolol, betaksolol, metoprolol, nadolol, pindolol, propranolol, tymolol, sotalol);
- leki przeciwcukrzycowe;
- leki stosowane w chorobach wynikających z nadmiernej aktywności układu
  odpornościowego w stosunku do „własnych” komórek organizmu lub po przeszczepach
  (leki immunosupresyjne);
- niektóre leki stosowane głównie w chorobach i zaburzeniach psychicznych (np.
  benzodiazepiny – diazepam, lorazepam, temazepam, oksazepam);
- doustne steroidowe leki przeciwzapalne;
- preparaty żelaza.
Zaleca się, aby zachować dwugodzinny odstęp pomiędzy czasem podania leku Ulgastran i
innych leków.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub
gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed
zastosowaniem tego leku.

Leku Ulgastran nie należy przyjmować w czasie ciąży.
Kobiety karmiące piersią nie powinny przyjmować leku Ulgastran.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Ulgastran nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Ulgastran zawiera sorbitol.
Lek zawiera 85,9 mg sorbitolu w 5 ml.
Sorbitol jest źródłem fruktozy. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta (lub jego dziecka)
nietolerancję niektórych cukrów lub stwierdzono wcześniej u pacjenta dziedziczną
nietolerancję fruktozy, rzadką chorobę genetyczną, w której organizm pacjenta nie rozkłada
fruktozy, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku lub podaniem
go dziecku.

Lek Ulgastran zawiera metylu parahydroksybenzoesan i propylu
parahydroksybenzoesan.
Lek może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

Lek Ulgastran zawiera sód.
Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu w 40 ml, to znaczy lek uznaje się za „wolny od
sodu”.

3. Jak stosować lek Ulgastran

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości
należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka leku to:
1 g (1 łyżeczka) 4 razy na dobę (co 6 godzin), na 0,5 - 1 godziny przed każdym posiłkiem i
bezpośrednio przed snem.
Ulgastran przyjmuje się doustnie. Lek należy popijać dużą ilością wody. Leczenie
kontynuować przez 4 do 6 tygodni. Maksymalna dawka dobowa leku wynosi 8 g (8
łyżeczek).
Wstrząsnąć przed użyciem.

Stosowanie u dzieci i młodzieży
Nie zaleca się stosowania leku Ulgastran u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 14 lat z powodu
braku danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Ulgastran jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić
się do lekarza.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Ulgastran
W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do
lekarza. Należy pokazać lekarzowi opakowanie z zawiesiną.

Pominięcie przyjęcia leku Ulgastran
W przypadku pominięcia dawki leku należy przyjąć ją jak najszybciej, chyba że zbliża
się czas przyjęcia kolejnej dawki. W takim wypadku nie należy w ogóle przyjmować
pominiętej dawki.
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Ulgastran
Leczenie choroby, w której stosuje się Ulgastran, jest długotrwałe. Nie należy przerywać
leczenia bez porozumienia z lekarzem, nawet, jeżeli pacjent czuje się lepiej.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy
zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego
one wystąpią.

Ulgastranjest lekiem na ogół dobrze tolerowanym. Działania niepożądane, jeżeli występują,
zwykle są łagodne i przemijające.

Częste działania niepożądane (występują u 1 na 10 osób):
- zaparcia.

Niezbyt częste działania niepożądane (występują u 1 na 100 osób):
- suchość w jamie ustnej,
- uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej,
- wzdęcia,
- nudności,
- zmiany skórne (wysypka),
- zawroty i bóle głowy,
- reakcje nadwrażliwości, takie jak: pokrzywka, swędzenie, opuchlizna twarzy
- zmniejszenie stężenia fosforanów we krwi.

Rzadkie działania niepożądane (występują u 1 na 1000 osób):
- biegunka,
- wymioty,
- niestrawność,
- nadmierna senność lub bezsenność,
- nieżyt nosa,
- zapalenie krtani,
- uszkodzenie nerek lub wątroby,
- bezoary.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane
niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania
niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych
Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C
PL-02 222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.


5. Jak przechowywać lek Ulgastran

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po:
„EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani do domowych pojemników na odpadki. Należy
zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże
chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Ulgastran
Substancją czynną leku jest sukralfat.
Pozostałe składniki to: hypromeloza, symetykon emulsja 30%, metylu
parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, glicerol, sorbitol, sacharyna
sodowa, kwas cytrynowy, wanilina, olejek cytrynowy, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Ulgastran i co zawiera opakowanie
Ulgastran wytwarzany jest w postaci zawiesiny doustnej barwy białej, o zapachu cytrynowo-
waniliowym. Zawiesina może lekko sedymentować, ale po wstrząśnięciu butelki powraca do
stanu jednorodnego rozproszenia.
Opakowanie zawiera 250 ml zawiesiny w butelce z oranżowego szkła.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.
ul. Ks. J. Poniatowskiego 5
05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel.: (22) 755 50 81

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji o leku należy zwrócić się do:
GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.
Dział Medyczny
ul. Ks. J. Poniatowskiego 5
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Tel. +48 (22)755 96 48
lekalert@grodzisk.rgnet.org
faks: +48 (22) 755 96 24

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

((logo podmiotu odpowiedzialnego))

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza