Tachyben roztw. do wstrz.(25 mg/5 ml) - 5 amp.

Opakowanie

5 amp.

Producent

EVER Neuro Pharma

Opis

produkt wydawany z apteki na podstawie recepty

Refundowany

Nie

Rodzaj

roztw. do wstrz.

Dawkowanie

Dożylnie. Stany nagłe w przebiegu nadciśnienia tętniczego, np. przełom nadciśnieniowy, ciężkie i bardzo ciężkie postacie nadciśnienia tętniczego, nadciśnienie oporne na leczenie farmakologiczne. Wstrzyknięcie dożylne: 10-50 mg urapidylu należy powoli podawać dożylnie, monitorując jednocześnie ciśnienie krwi. Obniżenie ciśnienia występuje zwykle w ciągu 5 min po wstrzyknięciu. W zależności od reakcji ciśnienia krwi można powtórzyć podanie 10-50 mg urapidylu. Infuzja dożylna lub wlew z użyciem pompy infuzyjnej są wykorzystywane w celu utrzymania ciśnienia uzyskanego po pojedynczym wstrzyknięciu leku. Dawka maksymalna wynosi 4 mg urapidylu na ml roztworu do infuzji. Szybkość wlewu zależy od indywidualnych wartości ciśnienia pacjenta. Zalecana początkowa maksymalna szybkość podawania wynosi 2 mg/min, dawka podtrzymująca średnio 9 mg/h - dotyczy to 250 mg urapidylu dodanego do 500 ml roztworu do infuzji co odpowiada 1 mg = 44 krople = 2,2 ml. Kontrolowane obniżanie ciśnienia tętniczego w przypadku zwiększenia ciśnienia w trakcie i (lub) po zabiegu operacyjnym. Infuzja dożylna lub wlew z użyciem pompy infuzyjnej są wykorzystywane w celu utrzymania ciśnienia uzyskanego po pojedynczym wstrzyknięciu leku. 1. Jeśli po wstrzyknięciu dożylnym 25 mg urapidylu, tj. 5 ml roztw. do wstrz. a) nastąpi zmniejszenie ciśnienia tętniczego po 2 min, należy utrzymywać ciśnienie krwi na zamierzonym poziomie poprzez ciągłą infuzję, początkowo podawać do 6 mg w ciągu 1-2 min, następnie dawkę należy zmniejszyć; b) jeśli po 2 min ciśnienie krwi się nie zmniejsza, należy wstrzyknąć dożylnie 25 mg urapidylu, tj. 5 ml roztw. do wstrz. 2. Jeśli po wstrzyknięciu dożylnym 25 mg urapidylu, tj. 5 ml roztw. do wstrz. a) nastąpi zmniejszenie ciśnienia tętniczego po 2 min, należy utrzymywać ciśnienie krwi na zamierzonym poziomie poprzez ciągłą infuzję, początkowo podawać do 6 mg w ciągu 1-2 min, następnie dawkę należy zmniejszyć; b) jeśli po 2 min ciśnienie krwi się nie zmniejsza, należy powoli wstrzyknąć dożylnie 50 mg urapidylu, tj. 10 ml roztw. do wstrz. 3. Jeśli po wstrzyknięciu dożylnym 50 mg urapidylu, tj. 10 ml roztw. do wstrz. nastąpi zmniejszenie ciśnienia tętniczego po 2 min, należy utrzymywać ciśnienie krwi na zamierzonym poziomie poprzez ciągłą infuzję, początkowo podawać do 6 mg w ciągu 1-2 min, następnie dawkę należy zmniejszyć. Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów w podeszłym wieku lek należy podawać ze szczególną ostrożnością, początkowo w małych dawkach. U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby może by konieczne zmniejszenie dawki. Nie ustalono skuteczności i bezpieczeństwa stosowania urapidylu podawanego dożylnie u dzieci i młodzieży (0-18 lat); brak zaleceń dotyczących dawkowania. Sposób podania. Preparat podaje się dożylnie jako wstrzyknięcie lub infuzja, pacjent powinien być w pozycji leżącej. Dawkę podaje się w postaci jednego lub kilku wstrzyknięć lub wolnej infuzji. Wstrzyknięcia mogą być następnie łączone z wolnym wlewem. Ze względu na bezpieczeństwo toksykologiczne okres leczenia do 7 dni uznano za bezpieczny. Leczenie pozajelitowe może być powtórzone w przypadku ponownego podwyższenia się ciśnienia krwi. Możliwe jest równoległe zastosowanie doustnego leku hipotensyjnego w trakcie leczenia pozajelitowego.

Zastosowanie

Stany nagłe w przebiegu nadciśnienia tętniczego (np. przełom nadciśnieniowy), ciężkie i bardzo ciężkie postacie nadciśnienia tętniczego, nadciśnienie oporne na leczenie farmakologiczne. Kontrolowane obniżanie ciśnienia tętniczego w przypadku zwiększenia ciśnienia w trakcie i (lub) po zabiegu operacyjnym.

Treść ulotki

1. Co to jest lek Tachyben i w jakim celu się go stosuje

Lek Tachyben zawiera substancję czynną urapidyl.
Lek Tachyben należy do grupy leków nazwywanych alfa blokerami. Leki te działają w naczyniach
krwionośnych (tj. tętnicach i żyłach). Powodują one zmniejszenie ciśnienia krwi poprzez zmniejszenie
napięcia ścian naczyń krwionośnych.

Lek Tachyben jest stosowany w celu leczenia nagłego, poważnego zwiększenia ciśnienia krwi:
- w sytuacjach nagłego zwiększenia ciśnienia krwi grożącego uszkodzeniem wrażliwych
  narządów
- podczas zabiegów chirurgicznych i po nich.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tachyben

Kiedy nie stosować leku Tachyben
- jeśli pacjent ma uczulenie na urapidyl lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
  (wymienionych w punkcie 6).
- jeśli u pacjenta występuje wada serca, nazywana stenozą aortalną lub nieprawidłowości naczyń
  nazywane przetoką (za wyjątkiem przetoki tętniczej u pacjentów dializowanych).

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Tachyben lekarz sprawdzi:
- czy u pacjenta występowała biegunka lub wymioty (lub inne stany powodujące zmniejszenie
  ilości płynów w organizmie);
- czy występuje zmniejszenie stężenia sodu we krwi.

Lek Tachyben a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub
ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, ponieważ mogą one wchodzić
w interakcje z lekiem Tachyben, co może zmieniać skuteczność lub zwiększać ryzyko wystąpienia
działań niepożądanych:
- Leki z grupy blokujących receptory alfa stosowane w leczeniu problemów układu moczowego,
  spowodowanych chorobą prostaty
- Jakiekolwiek leki zmniejszające ciśnienie krwi
- Baklofen (stosowany w leczeniu skurczów mięśni)
- Cymetydyna (stosowana w celu zahamowania wytwarzania kwasu w żołądku)
- Imipramina i leki neuroleptyczne (stosowane w leczeniu depresji)
- Kortykosteroidy (leki przeciwzapalne, czasami nazywane sterydami).

Tachyben z alkoholem
Należy zachować ostrożność podczas leczenia lekiem Tachyben i picia alkoholu. Może to nasilać
działanie urapidylu.

Ciąża i karmienie piersią
Nie zaleca się stosowania leku Tachyben przez kobiety w ciąży. Brak wystarczających danych, żeby
ocenić bezpieczeństwo stosowania urapidylu u kobiet w ciąży.

Jeśli u kobiety w ciąży wystąpi wysokie ciśnienie krwi i konieczne jest leczenie tym lekiem, ciśnienie
powinno być obniżane powoli i zawsze pod kontrolą lekarza.

Brak danych dotyczących przenikania urapidylu do mleka karmiących kobiet. Ze względów
bezpieczeństwa nie zaleca się karmienia piersią podczas stosowania leku Tachyben.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Lek Tachyben może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn,
w szczególności:
- podczas rozpoczynania leczenia lub w przypadku zmiany dawki,
- w przypadku spożywania alkoholu i napojów alkoholowych.

Lek Tachyben zawiera glikol propylenowy.
Ta substancja może powodować objawy jak po spożyciu alkoholu.

Lek Tachyben zawiera mniej niż 23 mg jonów sodu w ampułce,
tj. można powiedzieć, że nie zawiera sodu.
Oznacza to, że może być stosowany przez pacjentów stosujących dietę niskosodową.

3. Jak stosować lek Tachyben

Lek Tachyben będzie przepisany przez lekarza i podany przez lekarza lub wykwalifikowany personel
medyczny.

Dawkowanie
Lekarz zadecyduje, jaka jest odpowiednia dawka leku, w zależności od stanu pacjenta.

Szczególne grupy pacjentów
- Nie zaleca się stosowania u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat, ze względu na brak danych
  dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania.
- U osób w podeszłym wieku (powyżej 65 lat) może być konieczne zmniejszenie dawki.
- Jeśli pacjent choruje na choroby wątroby (ciężka niewydolność wątroby), może być konieczne
  zmniejszenie dawki.
- Jeśli pacjent choruje na choroby nerek (ciężka niewydolność nerek), konieczne może być
  wykonanie badań w celu oceny krążenia krwi.
- Jeśli pacjent choruje na niewydolność serca spowodowaną zaburzeniami czynności
  mechanicznej należy zachować środki ostrożności.

Sposób podania
Lek Tachyben jest podawany dożylnie.

Czas terapii
Czas terapii lekiem Tachyben nie powinien być dłuższy niż 7 dni.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Tachyben
Najbardziej prawdopodobnym zdarzeniem w sytuacji przedawkowania jest nagłe obniżenie ciśnienia
krwi, co w przypadku gdy pacjent stoi powoduje zawroty głowy, zaburzenia świadomości lub
omdlenie (niedociśnienie ortostatyczne). W takiej sytuacji należy położyć pacjenta na plecach i unieść
nogi. Jeśli objawy nie ustępują należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości, związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić
się do lekarza.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Poniższe działania niepożądane mogą wystąpić podczas leczenia. Należy powiedzieć o nich
lekarzowi, który zdecyduje czy przerwać, czy kontynuować leczenie.

Często: mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów: nudności, zawroty głowy i bóle głowy.

Niezbyt często: mogą wystąpić u 1 na 100 pacjentów: kołatanie serca, zmniejszenie lub zwiększenie
częstości pracy serca, uczucie ucisku lub bólu za mostkiem (jak w przypadku dławicy piersiowej)
i trudności z oddychaniem, spadek ciśnienia tętniczego krwi po zmianie pozycji ciała (hipotonia
ortostatyczna), wymioty, zmęczenie, nieregularne bicie serca i pocenie się.

Rzadko: mogą wystąpić u 1 na 1 000 pacjentów: długotrwały i bolesny wzwód prącia, przekrwienie
błony śluzowej nosa, skórne reakcje alergiczne (swędzenie, nagłe zaczerwienienie skóry, wysypka).

Bardzo rzadko: mogą wystąpić u 1 na 10 000 pacjentów: zmniejszenie liczby płytek krwi (komórki
krwi biorące udział w procesie krzepnięcia krwi), niepokój.

Częstość nieznana: nie może być określona na podstawie dostępnych danych: obrzęk twarzy, warg,
języka i gardła, pokrzywka.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić
lekarza.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać
bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
tel.: + 48 22 49 21 301
faks: + 48 22 49 21 309,
e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych będzie można zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Tachyben

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i ampułce po: EXP.
Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

Po pierwszym otwarciu i (lub) rozcieńczeniu:
Wykazano, że roztwór do infuzji jest stabilny chemicznie i fizycznie przez 50 godz. w temperaturze
15-25˚C.
Aby zachować czystość mikrobiologiczną, roztwór powinien być wykorzystany bezpośrednio
po przygotowaniu.
Jeśli roztwór nie został podany bezpośrednio po przygotowaniu, za czas i warunki przechowywania
przed podaniem odpowiada personel medyczny i zazwyczaj nie powinno się przechowywać dłużej
niż 24 godziny w temperaturze od 2 do 8˚C, chyba że roztwór przygotowano w kontrolowanych
i zwalidowanych warunkach aseptycznych.

Do pojedynczego podania.

Należy zużyć bezpośrednio po pierwszym otwarciu ampułki.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Tachyben
-
Substancją czynną leku jest urapidyl.
  Jedna ampułka 5 ml zawiera 25 mg urapidylu.
  Jedna ampułka 10 ml zawiera 50 mg urapidylu.

- Pozostałe składniki to:
  glikol propylenowy
  sodu diwodorofosforan dwuwodny
  kwas solny (37 % w/w)
  disodu fosforan dwuwodny
  kwas solny (3,7 % w/w)
  sodu wodorotlenek (4 % w/w)
  woda do wstrzykiwań

Jak wygląda lek Tachyben i co zawiera opakowanie
Lek Tachyben 25 mg to roztwór do wstrzykiwań w ampułce.
Lek Tachyben 50 mg to roztwór do wstrzykiwań w ampułce.
Opakowanie zawiera 5 ampułek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Podmiot odpowiedzialny
EVER Neuro Pharma GmbH
Oberburgau 3
4866 Unterach
Austria

Wytwórca
EVER Neuro Pharma GmbH
Oberburgau 3
4866 Unterach
Austria

CENEXI
52, rue Marcel et Jacques Gaucher
94120 Fontenay Sous Bois
Francja

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria: Tachyben 25 mg Injektionslösung, Tachyben 50 mg Injektionslösung
Czechy: Tachyben 25 mg Injekční roztok, Tachyben 50 mg Injekční roztok
Niemcy: Urapidil Stragen i.v. 25 mg Injektionslösung, Urapidil Stragen i.v. 50 mg Injektionslösung
Rumuni: Tachyben, 25 mg, Soluţie injectabilă, Tachyben, 50 mg, Soluţie injectabilă
Węgry: Uratens i.v., 25 mg, Oldatos injekció, Uratens i.v., 50 mg, Oldatos injekció
Włochy: Urapidil Stragen i.v., 25 mg, Soluzione iniettabile, Urapidil Stragen i.v., 50 mg, Soluzione iniettabile

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 04.06.2017

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Niezgodności farmaceutyczne
Nie mieszać produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi, oprócz wymienionych poniżej.
Nie należy podawać jednocześnie następujących substancji czynnych (lub roztworów do
rozpuszczania lub rozcieńczania):
roztwory do wstrzykiwań i roztwory infuzyjne o odczynie zasadowym.
Może to wywołać zmętnienie lub wytrącenie osadu.

Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Ampułkę 100 mg można użyć wyłącznie do stabilizacji ciśnienia w postaci infuzji.
Do rozpoczęcia leczenia dostępne są ampułki zawierające 25 mg i 50 mg urapidylu. Te dawki,
po rozcieńczeniu można także stosować w postaci infuzji.

Rozcieńczenie należy wykonać w warunkach aseptycznych.

Przed podaniem należy sprawdzić zabarwienie roztworu i czy nie zawiera zanieczyszczeń. Można
podać tylko przezroczysty i bezbarwny roztwór.

Przygotowanie roztworu:
- Wstrzyknięcie dożylne:
  do 500 ml jednego z podanych roztworów należy dodać 250 mg urapidylu (2 ampułki zawierające
  100 mg urapidylu + 1 ampułkę zawierającą 50 mg urapidylu).

- Pompa strzykawkowa:
 100 mg urapidylu należy nabrać do strzykawki i rozcieńczyć do objętości 50 ml jednym z podanych
  roztworów.

Roztwory do rozcieńczenia:
- roztwór chlorku sodu 9 mg/ml (0,9 %)
- roztwór glukozy 50 mg/ml (5 %)
- roztwór glukozy 100 mg/ml (10 %)

Wyłącznie do jednokrotnego podania.

Wszelkie niewykorzystane resztki roztworu i opakowania należy usunąć zgodnie z lokalnymi
przepisami.

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza