Systen 50 system transdermalny(50 µg/24 h) - 6 szt.

Opakowanie

6 szt.

Producent

Theramex

Opis

produkt wydawany z apteki na podstawie recepty

Refundowany

Tak

Rodzaj

system transdermalny

Kwota refundowana

22.45

Dawkowanie

Zewnętrznie. W celu rozpoczęcia i kontynuacji leczenia objawów pomenopauzalnych należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę. HTZ powinna być kontynuowana tak długo, jak długo korzyści płynące ze złagodzenia ciężkich objawów przewyższają ryzyko wynikające ze stosowania HTZ. System transdermalny należy stosować 2 razy w tygodniu. Każdy plaster powinien pozostać przyklejony przez 3-4 dni. Plaster stosuje się w 3-tygodniowym cyklu, po którym następuje 7-dniowa przerwa w jego stosowaniu. W tym okresie może wystąpić krwawienie z dróg rodnych. Nieprzerwane leczenie systemem transdermalnym może być wskazane u kobiet po histerektomii lub, u których w okresie przerwy w stosowaniu preparatu występują ciężkie objawy związane z zespołem niedoboru estrogenów. U kobiet z zachowaną macicą, aby zapobiec rozrostowi endometrium i rozwojowi raka błony śluzowej macicy, należy dodatkowo stosować progestagen, np. octan noretysteronu. Zaleca się stosowanie systemu transdermalnego w skojarzeniu z odpowiednim progestagenem przez okres co najmniej 12-14 dni w cyklu. U kobiet po histerektomii nie jest zalecane stosowanie terapii skojarzonej z progestagenem, chyba że wcześniej zdiagnozowano u pacjentki endometriozę. Dawkę systemu transdermalnego można dostosowywać w zależności od wystąpienia objawów przedawkowania estrogenu (pojawienia się działań niepożądanych) lub osiągniętego efektu leczniczego. W leczeniu podtrzymującym należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę. U kobiet po histerektomii nie należy przekraczać dawki 100 μg estradiolu na dobę. U kobiet z zachowaną macicą nie należy przekraczać dawki 50 μg estradiolu na dobę, ze względu na profil bezpieczeństwa jednocześnie stosowanego progestagenu. U wszystkich kobiet z zachowaną macicą zaleca się stosowanie progestagenu: przez 12-14 kolejnych dni miesiąca kalendarzowego podczas nieprzerywanego stosowania systemu lub przez ostatnie 12 - 14 dni (tj. zaczynając w 8. lub 10 dniu cyklu) 21-dniowego cyklu stosowania systemu. W przypadkach wcześniejszego rozpoznania endometriozy, można rozważyć dodanie progestagenu u kobiet po histerektomii. Po rozpoczęciu stosowania progestagenu zwykle występuje krwawienie z dróg rodnych. Pominięcie dawki zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia krwawienia lub plamienia śródcyklicznego. Szczególne grupy pacjentów. Nie stosować u dzieci. Brak wystarczających danych pozwalających na stosowanie systemu u kobiet w wieku powyżej 65 lat. Brak wystarczających danych dotyczących dawkowania u pacjentek z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek lub wątroby. Sposób podania. Plaster powinien być przyklejony na czystą, suchą, zdrową i nieuszkodzoną skórę tułowia, poniżej talii. Kremy, toniki lub pudry mogą wpływać na klejące właściwości systemu. Systemu nie wolno stosować na piersiach lub w ich okolicy. Kolejne plastry powinny być przyklejane w innym obszarze skóry, pomiędzy kolejnym założeniem systemu transdermalnego w danym miejscu musi upłynąć okres co najmniej jednego tygodnia. Podczas przyklejania pacjentka nie powinna bezpośrednio dotykać palcami warstwy przylepnej plastra. W przypadku odklejenia się plastra należy natychmiast założyć nowy. Należy jednak zachować dotychczasowy termin zmiany systemu na nowy. Nie ma potrzeby zdejmowania systemu transdermalnego podczas kąpieli lub pod prysznicem. Zaleca się jednak zdejmować przed wejściem do sauny, a po wyjściu z niej założyć natychmiast nowy. Jeśli pacjentka zapomni zmienić plaster, pominięty plaster należy przykleić tak szybko jak to możliwe. Należy jednak zachować dotychczasowy termin zmiany systemu na nowy. Zapominanie zastosowania preparatu może zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia krwawień i plamień śródcyklicznych.

Zastosowanie

Hormonalna terapia zastępcza w leczeniu objawów niedoboru estrogenów związanego z menopauzą u kobiet po histerektomii. Zapobieganie osteoporozie u kobiet po menopauzie, u których stwierdza się podwyższone ryzyko złamań w przyszłości oraz nietolerancję lub przeciwwskazanie do stosowania innych leków zalecanych do zapobiegania osteoporozie. Doświadczenie związane z leczeniem kobiet w wieku >65 lat jest ograniczone.

Treść ulotki

1. Co to jest lek Systen 50 i w jakim celu się go stosuje

Systen 50 to lek stosowany w hormonalnej terapii zastępczej (HTZ). Zawiera on estradiol (kobiecy
hormon należący do estrogenów) i jest to system transdermalny w postaci plastra, do stosowania na skórę.
Estradiol zawarty w leku Systen 50 jest identyczny, jak hormon naturalnie wytwarzany przez jajniki u
kobiet w okresie przed menopauzą.

Lek Systen 50 jest stosowany w celu:

złagodzenia objawów związanych z menopauzą
W czasie menopauzy zmniejsza się ilość estrogenów produkowanych w organizmie kobiety, co może
powodować takie objawy jak uczucie gorąca na twarzy, szyi i klatce piersiowej („uderzenia gorąca”),
problemy ze snem, drażliwość i depresja. Systen 50 łagodzi wymienione objawy związane z menopauzą.
Lek Systen 50 może zostać zalecony pacjentce tylko, gdy objawy znacznie utrudniają jej codzienne życie.

zapobiegania osteoporozie
Po menopauzie u niektórych kobiet rozwija się kruchość kości (osteoporoza). Należy omówić z lekarzem
wszystkie dostępne możliwości leczenia. Jeśli kobieta jest narażona na zwiększone ryzyko złamań z
powodu osteoporozy i inne leki nie są odpowiednie, lek Systen 50 można stosować w celu zapobiegania
osteoporozie po menopauzie.

Doświadczenie w leczeniu kobiet w wieku powyżej 65 lat jest ograniczone.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Systen 50

Wywiad lekarski i regularne badania lekarskie
Stosowanie HTZ niesie ze sobą ryzyko, które powinno być rozważone, kiedy pacjentka decyduje się czy
zastosować hormonalną terapię zastępczą lub kontynuować jej stosowanie.

Doświadczenie w leczeniu kobiet w okresie przedwczesnej menopauzy (z powodu niewydolności
jajników lub zabiegu chirurgicznego) jest ograniczone. Jeśli pacjentka przechodzi przedwczesną
menopauzę ryzyko związane ze stosowaniem HTZ może się różnić. Należy porozmawiać z lekarzem.

Przed rozpoczęciem (lub wznowieniem) stosowania HTZ, lekarz powinien przeprowadzić wywiad
lekarski, w tym rodzinny. Lekarz może zdecydować o przeprowadzeniu badań, w tym badania piersi i
(lub) badania ginekologicznego, jeśli są niezbędne.

Jeśli pacjentka rozpocznie stosowanie leku Systen 50 powinna regularnie zgłaszać się na badania
lekarskie (przynajmniej raz w roku). Podczas tych badań, powinna rozważyć z lekarzem korzyści i
zagrożenia wynikające z kontynuacji stosowania leku Systen 50.

Pacjentka powinna regularnie przechodzić badania piersi, zgodnie z zaleceniami lekarza.

Kiedy nie stosować leku Systen 50
W przypadku wystąpienia któregokolwiek z wymienionych poniżej schorzeń lub w razie wątpliwości,
należy powiedzieć o tym lekarzowi przed zastosowaniem leku Systen 50.
Nie należy rozpoczynać stosowania leku Systen 50:
• jeśli pacjentka ma uczulenie na estradiol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
  (wymienionych w punkcie 6);
• jeśli pacjentka ma lub miała raka piersi albo istnieje jego podejrzenie;
• jeśli pacjentka ma lub jest podejrzewany nowotwór estrogenozależny (np. rak błony śluzowej
  macicy);
• jeśli pacjentka ma nieleczony nadmierny rozrost błony śluzowej macicy - hiperplazja
  endometrium;
• jeśli pacjentka ma krwawienia z dróg rodnych o nieznanym pochodzeniu;
• jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią;
• jeśli pacjentka ma lub miała kiedykolwiek choroby wątroby, a wyniki badań czynnościowych
  wątroby nie powróciły do wartości prawidłowych;
• jeśli pacjentka ma lub miała zakrzepy krwi w żyłach (żylna choroba zakrzepowo-zatorowa) np. w
  żyłach kończyn dolnych (zakrzepica żył głębokich), w płucach (zatorowość płucna);
• jeśli pacjentka ma zaburzenia krzepnięcia krwi (niedobór białka C, białka S lub antytrombiny);
• jeśli pacjentka ma lub miała zaburzenia zakrzepowo - zatorowe tętnic (np. udar mózgu, dławica
  piersiowa, zawał mięśnia sercowego);
• jeśli pacjentka ma rzadką, dziedziczną chorobę krwi - porfirię.

Jeżeli którykolwiek z wyżej wymienionych stanów pojawi się po raz pierwszy podczas stosowania leku
Systen 50, należy przerwać jego stosowanie i skonsultować się z lekarzem.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem leczenia należy poinformować lekarza o występowaniu w przeszłości
któregokolwiek z wymienionych poniżej schorzeń, gdyż mogą one wystąpić ponownie lub nasilić się w
czasie stosowania leku Systen 50.

W takim przypadku lekarz może stwierdzić, że pacjentka wymaga częstszego monitorowania:
• mięśniaki macicy;
• endometrioza (występowanie fragmentów błony śluzowej trzonu macicy w miejscach
  nietypowych dla tej tkanki) lub hiperplazja endometrium (nadmierny rozrost błony śluzowej
  macicy) w przeszłości;
• zwiększone ryzyko powstania zakrzepów (patrz poniżej „Zakrzepy krwi w żyłach (żylna choroba
  zakrzepowo-zatorowa)”;
• zwiększone ryzyko nowotworów estrogenozależnych, np. rak piersi u matki, siostry lub babci;
• nadciśnienie tętnicze;
• choroby wątroby (np. gruczolak wątroby);
• cukrzyca;
• kamica żółciowa;
• migrena lub (silne) bóle głowy;
• choroba układu immunologicznego mająca wpływ na wiele narządów (toczeń rumieniowaty
  układowy);
• padaczka;
• astma oskrzelowa;
• otoskleroza (choroba ucha prowadząca do stopniowej utraty słuchu);
• mastopatia;
• duże stężenie trójglicerydów we krwi;
• zatrzymywanie płynów spowodowane zaburzoną czynnością serca lub nerek;
• stan, w którym tarczyca nie wytwarza wystarczającej ilości hormonów tarczycy (niedoczynność
  tarczycy) i pacjentka stosuje terapię zastępczą hormonami tarczycy;
• dziedzicznie uwarunkowany i nabyty stan powodujący nawracające epizody obrzęku (dziedziczny i
  nabyty obrzęk naczynioruchowy) lub występowanie w przeszłości nagłych obrzęków rąk, twarzy,
  stóp, warg, oczu, języka, gardła (niedrożność dróg oddechowych) lub przewodu pokarmowego.

W przypadku wystąpienia poniższych schorzeń podczas stosowania HTZ należy przerwać stosowanie
leku Systen 50 i natychmiast skontaktować się z lekarzem:
• jeśli występuje którykolwiek ze stanów wymienionych w punkcie „Kiedy nie stosować leku
Systen 50”;
• jeśli skóra lub białkówki oczu zżółkną (żółtaczka) co może być objawem zaburzeń czynności
  wątroby;
• znaczne zwiększenie ciśnienia tętniczego (objawami mogą być: ból głowy, zmęczenie i zawroty
  głowy);
• jeśli po raz pierwszy pojawi się ból głowy typu migrenowego;
• jeśli zostanie stwierdzona ciąża;
• jeśli wystąpi opuchnięcie twarzy, języka i (lub) gardła i (lub) trudności w przełykaniu czy
  pokrzywki, w połączeniu z trudnościami w oddychaniu, które sugerują obrzęk naczynioruchowy;
• jeśli wystąpią objawy zakrzepu krwi, takie jak:
  – bolesny obrzęk i zaczerwienienie kończyn dolnych,
  – nagły ból w klatce piersiowej,
  – trudności w oddychaniu.
W celu uzyskania dodatkowych informacji patrz punkt Zakrzepy krwi w żyłach (żylna choroba
zakrzepowo - zatorowa).

Uwaga:
Systen 50 nie jest środkiem antykoncepcyjnym. Jeżeli minęło mniej niż 12 miesięcy od momentu
wystąpienia ostatniej miesiączki lub pacjentka jest w wieku poniżej 50 lat, może być konieczne
zastosowanie dodatkowej metody zapobiegania ciąży. Należy porozmawiać z lekarzem.

Hormonalna terapia zastępcza a rak

Nadmierny rozrost błony śluzowej macicy (hiperplazja endometrium) i rak błony śluzowej macicy
(rak endometrium)

U kobiet z zachowaną macicą ryzyko rozrostu i raka błony śluzowej macicy ulega zwiększeniu, gdy
estrogeny stosuje się w monoterapii przez dłuższe okresy czasu. Zaobserwowano, że u kobiet stosujących
leczenie samymi estrogenami, wzrost ryzyka wystąpienia raka błony śluzowej macicy jest od 2 do 12 razy
większy w porównaniu z ryzykiem u kobiet niestosujących tych produktów leczniczych, w zależności od
czasu trwania leczenia i dawki estrogenów (patrz punkt 4). Po przerwaniu leczenia zwiększone ryzyko
może utrzymywać się jeszcze przez co najmniej 10 lat.

Cykliczne stosowanie dodatkowego progestagenu 12 dni w miesiącu przy 28-dniowym cyklu leczenia lub
stosowanie skojarzenia estrogenu z progestagenem w sposób ciągły u kobiet z zachowaną macicą,
zapobiega wzrostowi ryzyka związanego ze stosowaniem HTZ samymi estrogenami.
W pierwszych miesiącach leczenia może dojść do krwawienia lub plamienia śródcyklowego. Gdy tego
typu objawy wystąpią po pewnym czasie od rozpoczęcia terapii lub będą się utrzymywać po jej
zakończeniu, należy powiedzieć o tym lekarzowi, który wykona badania dodatkowe.

U kobiet z zachowaną macicą nietolerujących progestagenów można rozważyć zastosowanie
niezrównoważonej terapii estrogenowej, z zaleceniem obserwacji długoterminowej, badaniami błony
śluzowej macicy obejmującymi biopsje, przeprowadzanymi corocznie lub częściej w razie wystąpienia
krwawienia lub plamienia.

Niezrównoważona progestagenem stymulacja estrogenowa może prowadzić do przednowotworowej lub
nowotworowej zmiany w przetrwałych ogniskach endometriozy. Dlatego w przypadku kobiet, którym
usunięto macicę z powodu endometriozy szczególnie, jeżeli wiadomo, że pozostały ogniska
endometriozy, należy do estrogenowej terapii zastępczej dodać progestagen.
Bezpieczeństwo stosowania systemów transdermalnych > 50 μg na dobę, po dodaniu progestagenu nie
zostało zbadane.

Niespodziewane krwawienia
Podczas stosowania leku Systen 50 u pacjentki będzie występować raz w miesiącu krwawienie (tzw.
krwawienie z odstawienia). Jeśli u pacjentki wystąpią niespodziewane krwawienia lub plamienia
niezwiązane z comiesięcznym krwawieniem, które:
• utrzymuje się w czasie dłuższym niż przez pierwsze 6 miesięcy;
• wystąpi po stosowaniu leku Systen 50 przez dłużej niż 6 miesięcy;
• utrzymuje się pomimo zaprzestania stosowania leku Systen 50;
należy skontaktować się z lekarzem tak szybko, jak to jest możliwe.

Rak piersi
Dane potwierdzają, że przyjmowanie hormonalnej terapii zastępczej (HTZ) w postaci skojarzenia
estrogenu i progestagenu lub samego estrogenu zwiększa ryzyko wystąpienia raka piersi. Dodatkowe
ryzyko zależy od tego, jak długo pacjentka stosuje HTZ. To dodatkowe ryzyko ujawnia się po 3 latach
stosowania HTZ. Po zakończeniu HTZ dodatkowe ryzyko będzie się z czasem zmniejszać, ale ryzyko
może się utrzymywać przez 10 lat lub dłużej, jeśli HTZ trwała ponad 5 lat.

Porównanie
W przypadku kobiet w wieku od 50 do 54 lat, które nie stosują HTZ, rak piersi zostanie rozpoznany u
średnio 13 do 17 na 1000 kobiet w okresie 5 lat.
W przypadku kobiet w wieku 50 lat, które rozpoczną pięcioletnią estrogenową HTZ, liczba zachorowań
wyniesie 16–17 na 1000 pacjentek (tj. dodatkowe 0 do 3 przypadków).
W przypadku kobiet w wieku od 50 lat, które rozpoczną pięcioletnią estrogenowo-progestagenową HTZ,
liczba zachorowań wyniesie 21 na 1000 pacjentek (tj. dodatkowe 4 do 8 przypadków).

W przypadku kobiet w wieku od 50 do 59 lat, które nie stosują HTZ, rak piersi zostanie rozpoznany u
średnio 27 na 1000 kobiet w okresie 10 lat.
W przypadku kobiet w wieku 50 lat, które rozpoczną 10-letnią estrogenową HTZ, liczba zachorowań
wyniesie 34 na 1000 pacjentek (tj. dodatkowe 7 przypadków).
W przypadku kobiet w wieku 50 lat, które rozpoczną 10-letnią estrogenowo-progestagenową HTZ, liczba
zachorowań wyniesie 48 na 1000 pacjentek (tj. dodatkowe 21 przypadków).

Należy regularnie badać piersi. Należy skontaktować się z lekarzem w przypadku zauważenia
którejkolwiek ze zmian:
• marszczenie skóry;
• zmiany brodawki sutkowej;
• jakiekolwiek zauważalne lub wyczuwalne guzki.

Dodatkowo, zaleca się udział w oferowanych programach przesiewowych badań mammograficznych.
Ważne jest, aby przed badaniem poinformować pielęgniarkę lub osobę z personelu medycznego, która
przeprowadza badanie rentgenowskie, o stosowaniu hormonalnej terapii zastępczej, ponieważ lek ten
może zwiększać gęstość piersi, co z kolei może wpłynąć na wynik badania mammograficznego. Nie
wszystkie guzki mogą zostać wykryte podczas badania mammograficznego w miejscach zwiększonej
gęstości piersi.

Rak jajnika
Rak jajnika występuje rzadziej niż rak piersi. W niektórych badaniach epidemiologicznych podczas
długotrwałego (co najmniej 5 do 10 lat) stosowania hormonalnej terapii zastępczej, obejmującej
wyłącznie estrogeny, u kobiet po histerektomii stwierdzano zwiększenie ryzyka rozwoju raka jajnika.
Niektóre badania w tym badanie WHI sugerują że długotrwałe stosowanie skojarzonych HTZ może
powodować podobne lub nieznacznie mniejsze ryzyko.

Hormonalna terapia zastępcza a wpływ na serce i krążenie
Zakrzepy krwi w żyłach (żylna choroba zakrzepowo-zatorowa)

Stosowanie HTZ związane jest ze zwiększeniem ryzyka wystąpienia żylnej choroby zatorowo–
zakrzepowej, tzn. zakrzepicy żył głębokich lub zatoru tętnicy płucnej.
W badaniach stwierdzono 2-3-krotny wzrost ryzyka żylnej choroby zakrzepowo zatorowej wśród kobiet,
przyjmujących hormonalną terapię zastępczą w porównaniu do grupy kobiet, które jej nie stosowały.
Występowanie tego powikłania jest bardziej prawdopodobne w pierwszym roku stosowania HTZ niż
później.

Zakrzepy krwi mogą stanowić zagrożenie i jeśli przemieszczą się do płuc, mogą powodować ból w klatce
piersiowej, duszność, utratę przytomności, a nawet śmierć.

Ryzyko zakrzepów krwi w żyłach jest większe, jeżeli pacjentka jest w starszym wieku oraz w przypadku
wystąpienia poniższych czynników. Należy poinformować lekarza, jeśli:
• pacjentka nie może chodzić przez dłuższy czas z powodu ciężkich urazów lub zabiegów
  chirurgicznych (patrz punkt 3. Jeśli planowana jest operacja);
• występuje otyłość (wskaźnik masy ciała – WMC >30 kg/m2);
• występują̨ zaburzenia zakrzepowo-zatorowe, które wymagają̨ długotrwałego przyjmowania leków
  zapobiegających powstawaniu zakrzepów krwi;
• u kogokolwiek z bliskiej rodziny dochodziło w przeszłości do powstawania zakrzepów krwi w
  kończynach dolnych, płucach lub innych narządach;
• występuje toczeń rumieniowaty układowy.

Jeśli wystąpią objawy zakrzepów krwi, patrz W przypadku wystąpienia poniższych schorzeń podczas
stosowania HTZ należy przerwać stosowanie leku Systen 50 i natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Nie ma zgodności, co do ewentualnej roli żylaków podudzi w żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej.

Kobiety już stosujące leczenie przeciwzakrzepowe powinny przedyskutować z lekarzem bilans korzyści
i ryzyka związanych ze stosowaniem HTZ.

Hormonalna terapia zastępcza a choroba niedokrwienna serca
Nie ma dowodów, że HTZ zapobiega zawałowi mięśnia sercowego.
U kobiet w wieku powyżej 60 lat, które stosują estrogenowo-progestagenowa ̨ HTZ ryzyko wystąpienia
choroby niedokrwiennej serca jest nieznacznie większe niż u kobiet niestosujących HTZ.
U kobiet z usuniętą macicą przyjmujących wyłącznie estrogenowa HTZ nie występuje zwiększone ryzyko
rozwoju choroby niedokrwiennej serca.

Hormonalna terapia zastępcza a udar mózgu
Ryzyko udaru mózgu jest około 1,5-krotnie większe u kobiet stosujących HTZ w porównaniu do kobiet
jej niestosujących. Liczba dodatkowych przypadków udaru spowodowanych stosowaniem HTZ będzie
się zwiększać wraz z wiekiem.

Porównanie
U kobiet w wieku od 50 do 59 lat niestosujących HTZ, średnio liczbę przypadków wystąpienia udaru
w ciągu 5 lat szacuje się na 8 na 1000 kobiet. Natomiast u kobiet w wieku od 50 do 59 lat stosujących
HTZ, liczba przypadków w ciągu 5 lat wyniesie 11 na 1000 kobiet (tzn. 3 dodatkowe przypadki).

Stany wymagające obserwacji podczas terapii estrogenowej:
• zaburzenia lub łagodna niewydolność wątroby;
• żółtaczka z zastojem żółci w wywiadzie;
• HTZ nie poprawia funkcji poznawczych. Istnieją dowody o zwiększonym ryzyku
  prawdopodobnego otępienia u kobiet rozpoczynających leczenie ciągłe, złożone lub wyłącznie
  estrogenowe w wieku powyżej 65 lat.

U kobiet z zachowaną macicą stosujących niezrównoważoną terapię estrogenową stwierdzano
zwiększone ryzyko hiperplazji i raka endometrium. Dlatego aby zmniejszyć ryzyko hiperplazji i raka
endometrium
u kobiet z zachowaną macicą zaleca się podawanie estrogenu w skojarzeniu z progestagenem jak podczas
stosowania leku Systen 50.

Systen 50 należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.

Dzieci i młodzież
Leku Systen 50 nie należy stosować u dzieci.

Systen 50 a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.
Niektóre leki mogą wpływać na skuteczność działania leku Systen 50, co może prowadzić
do nieregularnych krwawień. Dotyczy to leków wymienionych poniżej:
•   leki przeciwpadaczkowe (takie jak: fenobarbital, fenytoina i karbamazepina),
•   leki przeciwgruźlicze (takie jak: ryfampicyna, ryfabutyna),
•   leki stosowane w zakażeni u wirusem HIV (takie jak: newirapina, efawirenz, rytonawir i nelfinawir),
•   leki stosowane w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C (takie jak: telaprewir)
•   produkty roślinne zawierające ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum).
Lek Systen 50 może mieć wpływ na jednoczesne leczenie lamotryginą.

Niektóre leki mogą wpływać na działanie leku Systen 50. Może to prowadzić do nieregularnego
krwawienia. Dotyczy to następujących leków:
− leki stosowane w leczeniu wirusowego zapalenie wątroby typu C (HCV) (takie jak schemat leczenia za
pomocą ombitaswiru/parytaprewiru/rytonawiru z dazabuwirem lub bez dazabuwiru oraz schemat leczenia
za pomocą glekaprewiru/pibrentaswiru) może powodować zwiększenie parametrów czynności wątroby w
badaniach laboratoryjnych krwi (zwiększona aktywność enzymu wątrobowego AlAT) u kobiet
stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne zawierające etynyloestradiol. Lek Systen 50
zawiera estradiol zamiast etynyloestradiolu. Nie wiadomo, czy zwiększona aktywność enzymu
wątrobowego AlAT może wystąpić podczas stosowania leku Systen 50 jednocześnie z tego rodzaju
schematem leczenia skojarzonego przeciwko wirusowi HCV. Lekarz udzieli pacjentce stosownych
wskazówek.

Badania laboratoryjne
W przypadku konieczności wykonania badania krwi, należy poinformować lekarza lub personel
laboratorium o stosowaniu leku Systen 50, ponieważ może on wpływać na wyniki niektórych badań
np. test tolerancji glukozy lub badania czynnościowe tarczycy.

Ciąża i karmienie piersią
Lek Systen 50 jest przeciwwskazany do stosowania w okresie ciąży. Jeśli podczas stosowania leku okaże
się, że pacjentka jest w ciąży, lek należy natychmiast odstawić.

Stosowanie leku Systen 50 jest przeciwwskazane w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu leku Systen 50 na zdolność prowadzenia pojazdów
mechanicznych i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować lek Systen 50

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się
do lekarza.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HTZ powinna być kontynuowana tylko do czasu, dopóki korzyści wynikające ze złagodzenia ciężkich
objawów przewyższają ryzyko stosowania HTZ.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lekarz powinien przepisać pacjentce możliwie najmniejszą dawkę do stosowania przez możliwie
najkrótszy czas zapewniającą zmniejszenie objawów. Jeśli pacjentka uważa, że dawka leku jest za duża
lub za mała powinna skonsultować się z lekarzem.

Dawkowanie
Lekarz dostosuje dawkę leku do skuteczności działania u danej kobiety.
Lek Systen 50 należy stosować dwa razy w tygodniu.
Plastry należy zmieniać co 3 lub 4 dni. Lek należy stosować w trzytygodniowym cyklu, po którym
następuje siedmiodniowa przerwa w stosowaniu leku. W tym okresie może wystąpić krwawienie z dróg
rodnych. Przykładowo, jeśli aplikacja pierwszego plastra nastąpi w poniedziałek, należy go wymienić we
czwartek, a następnie w kolejny poniedziałek. W wyznaczaniu tych dni można oprzeć się na poniższej
tabeli bazując na pierwszym dniu aplikacji plastra:
--------------------------------------------------------------------------
Dzień aplikacji           Dzień                    Dzień kolejnej
pierwszego                wymiany              wymiany plastra
plastra                       plastra
--------------------------------------------------------------------------
Poniedziałek      →       Czwartek      →      Poniedziałek
--------------------------------------------------------------------------
Wtorek             →       Piątek          →       Wtorek
--------------------------------------------------------------------------
Środa              →       Sobota         →       Środa
--------------------------------------------------------------------------
Czwartek        →        Niedziela     →        Czwartek
--------------------------------------------------------------------------
Piątek            →        Poniedziałek →       Piątek
--------------------------------------------------------------------------
Sobota          →        Wtorek        →       Sobota
--------------------------------------------------------------------------
Niedziela       →        Środa         →        Niedziela
--------------------------------------------------------------------------

Aby łatwiej zapamiętać dni wymiany plastra należy zaznaczyć ich konfigurację w odpowiednim,
przeznaczonym do tego miejscu na opakowaniu:

pn.    wt.    śr.    czw.    pt.    sob.    ndz.
czw.   pt.   sob.  ndz.    pn.    wt.     śr.

Nieprzerwane leczenie lekiem Systen 50 może być wskazane u kobiet z usuniętą macicą lub, u których w
okresie przerwy w stosowaniu leku występują nasilone objawy niedoboru estrogenów.

Leczenie należy rozpocząć od jednego plastra leku Systen 50.
Dawkę leku należy dostosować w zależności od nasilenia objawów przedawkowania estrogenu (działań
niepożądanych) lub braku efektu leczniczego.

W leczeniu podtrzymującym, lekarz zaleci najmniejszą skuteczną dawkę.
U kobiet z usuniętą macicą nie należy stosować dawki większej niż 100 μg estradiolu na dobę.
U kobiet z zachowaną macicą nie należy stosować dawki większej niż 50 μg estradiolu na dobę.

U kobiet z usuniętą macicą z wyjątkiem kobiet z rozpoznaną wcześniej endometriozą nie jest wskazane
dodanie progestagenu do estrogenowej terapii zastępczej.
W leczeniu objawów pomenopauzalnych lekarz zaleci najmniejszą skuteczną dawkę.
W przypadku częściowego lub całkowitego odklejenia produktu, należy jak najszybciej przykleić nowy
plaster. Jednakże należy zachować ten sam dzień zmiany plastra.
U wszystkich kobiet z zachowaną macicą zaleca się stosowanie progestagenu podawanego w następujący
sposób:
• przez 12 do 14 kolejnych dni miesiąca kalendarzowego podczas nieprzerywanego stosowania leku
   Systen 50
lub
• przez ostatnie 12 do 14 dni (tj. zaczynając w 8. lub 10. dniu cyklu) 21-dniowego cyklu stosowania
   leku Systen 50.

W obu przypadkach krwawienie z dróg rodnych występuje zwykle po 12 dniach od podania pierwszej
dawki progestagenu.

U pacjentek z wcześniej rozpoznanym rozrostem błony śluzowej macicy, (w tym u kobiet z usuniętą
macicą) w czasie leczenia lekiem Systen 50 należy okresowo dodać progestagen. Krwawienie wystąpi po
dodaniu do leczenia progestagenu.

U kobiet z zachowaną macicą leczonych złożoną HTZ stosowanie jednego plastra dłużej niż 4 dni lub
pozostających przez jakikolwiek okres bez przyklejonego plastra (pominięcie dawki leku), występuje
zwiększone prawdopodobieństwo wystąpienia krwawień międzymiesiączkowych lub plamień.

Stosowanie leku Systen 50 u pacjentek z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby
Brak wystarczających danych dotyczących dawkowania u pacjentek z ciężką niewydolnością wątroby lub
nerek.
Estrogeny mogą powodować zatrzymanie płynów w organizmie, dlatego pacjentki z niewydolnością
serca i nerek, w trakcie stosowania leku Systen 50 powinny być pod ścisłą obserwacją.

Stosowanie leku Systen 50 u kobiet w podeszłym wieku
Brak wystarczających danych pozwalających na stosowanie leku Systen 50 u kobiet w wieku powyżej 65
lat.

Sposób stosowania

Plaster należy przykleić na czystą, suchą, zdrową i nieuszkodzoną skórę tułowia
poniżej talii. Krem, balsam do ciała lub puder mogą oddziaływać z warstwą
przylepną plastra i nie należy ich stosować w miejscu przylepienia.
Leku Systen 50 nie należy przyklejać na skórę piersi lub w ich okolicy. Miejsce,
w którym przyklejany jest plaster należy zmieniać. Aby przykleić plaster w tym
samym miejscu należy zachować przynajmniej jeden tydzień przerwy.

Lek Systen 50 należy użyć natychmiast po otwarciu saszetki.

Po otwarciu saszetki zawierającej plaster należy zdjąć jedną część
zabezpieczającej folii.

Następnie unikając zagięcia, przyłożyć odsłoniętą część plastra do miejsca, w
którym ma być przyklejony, od jego brzegu do środka.

Pacjentka powinna usunąć drugą część zabezpieczającej folii i przycisnąć dłonią
do skóry, ponownie unikając jej zagięcia, oraz przycisnąć dłonią plaster do skóry,
ogrzewając go do temperatury ciała, w której przylepność plastra jest najlepsza.
Podczas przyklejania plastra pacjentka nie powinna bezpośrednio dotykać placami
jego warstwy przylepnej.

Nie jest konieczne odklejanie plastra na czas kąpieli lub natrysku. Jednakże zaleca
się odklejenie plastra przed korzystaniem z sauny, a po saunie natychmiast
przyklejenie nowego.

By usunąć plaster należy chwycić jego brzeg i delikatnie odkleić go od skóry. Po
zużyciu plaster należy złożyć na pół i wyrzucić do śmietnika (nie wrzucać do
toalety).

Pozostałości kleju na skórze po odklejeniu plastra można usunąć wodą z mydłem
lub zetrzeć palcami.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Systen 50
W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub
farmaceuty.
Objawami przedawkowania mogą być: ból i tkliwość piersi, nudności, krwawienia śródcyklowe, skurcze
i wzdęcia brzucha. Wymienione objawy przemijają bez specyficznego leczenia po usunięciu plastra.

Pominięcie zastosowania leku Systen 50
Jeśli pacjentka zapomni zmienić plaster, pominięty plaster należy przykleić tak szybko jak to możliwe.
Należy jednak zachować dotychczasowy termin zmiany plastra na nowy. Zapominanie zastosowania leku
może zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia krwawień i plamień śródcyklowych.

Jeśli planowana jest operacja
Jeśli u pacjentki planuje się wykonanie operacji, powinna ona powiedzieć chirurgowi, że przyjmuje lek
Systen 50. Może być konieczne przerwanie stosowania leku Systen 50 na 4 do 6 tygodni przed operacją,
aby zminimalizować ryzyko zakrzepu krwi (patrz punkt 2. Zakrzepy krwi w żyłach (żylna choroba
zakrzepowo - zatorowa). Przed ponownym rozpoczęciem stosowania leku Systen 50 należy skonsultować
się z lekarzem.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
U kobiet stosujących HTZ występuje zwiększone ryzyko rozwoju następujących chorób, w porównaniu
do kobiet niestosujących HTZ:
• rak piersi;
• nadmierny rozrost lub rak błony śluzowej macicy (hiperplazja endometrium lub rak);
• rak jajnika;
• zakrzepy krwi w żyłach nóg lub płucach (żylna choroba zakrzepowo - zatorowa);
• choroba niedokrwienna serca;
• udar mózgu;
• prawdopodobnie otępienie jeśli rozpoczęto stosowanie HTZ w wieku powyżej 65 lat.

W celu uzyskania dalszych informacji, patrz punkt 2 „Informacje ważne przed zastosowaniem leku
Systen 50”.

Poniżej przedstawiono działania niepożądane zaobserwowane w badaniach klinicznych oraz zgłoszone po
wprowadzeniu do obrotu systemu transdermalnego, plastra Systen 50.
Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 pacjentki na 10):
- świąd w miejscu podania, wysypka w miejscu podania.

Często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 pacjentek):
- obniżony nastrój,
- migrena, zawroty głowy, ból głowy,
- ból brzucha, biegunka, nudności,
- świąd, wysypka,
- ból stawów,
- ból piersi, krwawienie z macicy,
- ból, rumień w miejscu podania, obrzęk w miejscu podania, reakcja w miejscu podania,
- zwiększenie masy ciała.

Niezbyt często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 pacjentek):
- drożdżyca narządów płciowych,
- nadwrażliwość (uczulenie),
- kołatanie serca,
- wzdęcia,
- ból mięśni,
- powiększenie piersi, zaburzenia miesiączkowania,
- obrzęk, obrzęk uogólniony, obrzęk obwodowy.

Rzadko (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 1000 pacjentek):
- rak piersi,
- padaczka,
- zakrzepica,
- wzdęcie brzucha,
- kamica żółciowa.

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)
- rak błony śluzowej macicy (endometrium),
- incydent mózgowo-naczyniowy,
- zawał mięśnia sercowego,
- zakrzepica żył głębokich,
- zatorowość płucna,
- obrzęk naczynioruchowy.

Rodzaj działań niepożądanych, częstość ich występowania i nasilenie u kobiet z zachowaną macicą
leczonych lekiem Systen 50 podawanym razem z progestagenem, różnią się w zależności od rodzaju
i dawki progestagenu jednocześnie stosowanego z lekiem Systen 50.
Inne działania niepożądane związane z doustną estrogenowo-progestagenową terapią zastępczą :
• zawroty głowy;
• niestrawność, wymioty;
• ból kończyn, miastenia;
• tkliwość piersi, skurcze macicy, zakażenie pochwy;
• mięśniak macicy, torbiel jajowodu;
• zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych – aminotransferaz – w badaniach;
• choroba pęcherzyka żółciowego, żółtaczka;
• zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: ostuda, rumień wielopostaciowy, rumień guzowaty,
  plamica naczyniowa, trądzik, sucha skóra, łysienie;
• prawdopodobne otępienie w wieku powyżej 65 lat;
• zespół suchego oka;
• zmiana składu łez.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w
ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać
bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Systen 50

Przechowywać w temperaturze do 25°C.
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Zalecenie to dotyczy także zużytych systemów transdermalnych, plastrów.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
Termin ważności (EXP) oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Systen 50
Każdy system transdermalny, plaster leku Systen 50, zawiera jako substancję czynną 3,2 mg estradiolu
(Estradiolum), w postaci estradiolu półwodnego.
Pozostałe składniku leku to:
• Warstwa adhezyjna
• Absorbent-guma
• Folia z poliestru

Jak wygląda lek Systen 50 i co zawiera opakowanie
6 lub 8 systemów transdermalnych, plastrów, umieszczonych w zamkniętych, foliowych saszetkach w
tekturowym pudełku.
System transdermalny, plaster Systen 50 o powierzchni 16 cm2 zawiera 3,2 mg estradiolu i uwalnia 50 μg
estradiolu w ciągu 24 godzin.

Podmiot odpowiedzialny:
Theramex Ireland Limited
3rd Floor, Kilmore House,
Park Lane, Spencer Dock,
Dublin 1
D01 YE64
Irlandia

Wytwórca:
Aesica Pharmaceuticals GmbH
Alfred-Nobel-Str. 10
40789 Monheim am Rhein
Niemcy

Data ostatniej aktualizacji ulotki: marzec 2022

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza