Salson tabl. o zmodyf. uwalnianiu(60 mg) - 30 szt.

Opakowanie

30 szt.

Producent

Sandoz

Opis

produkt wydawany z apteki na podstawie recepty

Refundowany

Tak

Rodzaj

tabl. o zmodyf. uwalnianiu

Kwota refundowana

9.83

Dawkowanie

Doustnie. Dawka dobowa wynosi od 1/2 do 2 tabl. (30-120 mg) w dawce pojedynczej, w porze śniadania. W razie pominięcia jednej dawki nie wolno zwiększać dawki przyjmowanej w dniu następnym. Dawkę należy dostosować indywidualnie w zależności od reakcji pacjenta (stężenie glukozy we krwi, wartość HbA1c). Zalecana dawka początkowa wynosi 30 mg na dobę (1/2 tabl.). Jeśli stężenie glukozy we krwi jest skutecznie kontrolowane, dawkę tę można stosować jako leczenie podtrzymujące. Jeśli stężenie glukozy we krwi nie jest odpowiednio kontrolowane, dawkę można stopniowo zwiększać do 60, 90 lub 120 mg na dobę. Przerwy miedzy kolejnym zwiększeniem dawki powinny wynosić co najmniej 1 miesiąc, z wyjątkiem pacjentów, u których stężenie glukozy we krwi nie zmniejszyło się po 2 tyg. leczenia. W takich wypadkach dawkę można zwiększyć pod koniec drugiego tygodnia leczenia. Maksymalna zalecana dawka dobowa wynosi 120 mg. Zamiana tabletek preparatu zawierającego 80 mg gliklazydu na tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu Salson: działanie 1 tabl. preparatu zawierającego 80 mg gliklazydu jest porównywalne z 30 mg w postaci o zmodyfikowanym uwalnianiu (np. 1/2 tabl. preparatu Salson); zmianę można przeprowadzić pod warunkiem uważnego kontrolowania parametrów krwi. Zamiana innego doustnego leku przeciwcukrzycowego na Salson. Należy wziąć pod uwagę dawkowanie i T0,5 wcześniej stosowanego leku przeciwcukrzycowego. Okres przejściowy nie jest zazwyczaj konieczny. Dawka początkowa powinna wynosić 30 mg i należy tak ją modyfikować, aby była dostosowana do reakcji stężenia glukozy we krwi danego pacjenta, tak jak to przedstawiono wyżej. Podczas zmiany z innych hipoglikemizujących pochodnych sulfonylomocznika o przedłużonym okresie półtrwania może być konieczna kilkudniowa przerwa w leczeniu w celu uniknięcia działania addycyjnego dwóch leków, które może powodować hipoglikemię. Podczas zmiany na preparat Salson należy zachować schemat dawkowania opisany dla leczenia początkowego, tzn. leczenie należy rozpocząć od dawki 30 mg na dobę, a następnie zwiększać ją stopniowo w zależności od reakcji metabolicznej pacjenta. Leczenie skojarzone z innymi lekami przeciwcukrzycowymi. Lek można stosować w połączeniu z biguanidami, inhibitorami alfa-glukozydazy lub insuliną. U pacjentów ze stężeniem glukozy we krwi niedostatecznie kontrolowanym przez preparat należy rozpocząć leczenie skojarzone z insuliną pod ścisłym nadzorem lekarza. Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów w podeszłym wieku lek należy stosować zgodnie ze schematem dawkowania zalecanym u pacjentów w wieku poniżej 65 lat. U pacjentów z lekką do umiarkowanej niewydolnością nerek można stosować taki sam schemat dawkowania, jak u pacjentów z prawidłową czynnością nerek, pod ścisła kontrolą stanu pacjenta. U pacjentów z ryzykiem hipoglikemii: pacjenci niedożywieni lub źle odżywieni; pacjenci z ciężkimi lub źle wyrównanymi zaburzeniami endokrynologicznymi (niedoczynność przysadki, niedoczynność tarczycy, niewydolność nadnerczy); pacjenci po zaprzestaniu długotrwałego leczenia i (lub) leczenia dużymi dawkami kortykosteroidów; pacjenci z ciężkimi chorobami naczyń krwionośnych (ciężka choroba niedokrwienna serca, ciężka niewydolność tętnicy szyjnej, choroba naczyń obwodowych) - zaleca się minimalną dawkę początkową 30 mg na dobę. Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności leku u dzieci i młodzieży (brak dostępnych danych). Sposób podania. Tabletkę (tabletki) należy połykać bez rozkruszania lub żucia. Tabletki można podzielić na równe dawki. Podzielność tabl. umożliwia elastyczne dawkowanie.

Zastosowanie

Cukrzyca insulinoniezależna (typ 2) u dorosłych, gdy samo przestrzeganie diety, ćwiczenia fizyczne i zmniejszenie masy ciała nie wystarczają do utrzymania prawidłowego stężenia glukozy we krwi.

Treść ulotki

1. Co to jest lek Salson i w jakim celu się go stosuje

Salson jest lekiem zmniejszającym stężenie cukru we krwi (doustnym lekiem przeciwcukrzycowym
z grupy pochodnych sulfonylomocznika).
Salson stosuje się u osób dorosłych z pewnym rodzajem cukrzycy (cukrzyca typu 2), gdy dieta,
ćwiczenia fizyczne i zmniejszenie masy ciała nie są wystarczające do utrzymania prawidłowego
stężenia cukru we krwi.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Salson

Kiedy nie stosować leku Salson
▪ jeśli pacjent ma uczulenie na gliklazyd lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
  (wymienionych w punkcie 6) lub na inne leki z tej samej grupy (pochodne sulfonylomocznika)
  albo na inne podobne leki (sulfonamidy o działaniu obniżającym stężenie glukozy we krwi)
▪ jeśli pacjent ma cukrzycę insulinozależną (typu 1)
▪ jeśli w moczu pacjenta obecne są ciała ketonowe i cukier (może to wskazywać na kwasicę
  ketonową), pacjent jest w stanie przedśpiączkowym lub w śpiączce cukrzycowej
▪ jeśli pacjent ma ciężką chorobę nerek lub wątroby
▪ jeśli pacjent stosuje leki w celu leczenia zakażeń grzybiczych (mikonazol), patrz punkt „Salson
  a inne leki”
▪ jeśli pacjentka karmi piersią (patrz punkt „Ciąża i karmienie piersią”).

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed zastosowaniem leku Salson należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

W celu utrzymania prawidłowego stężenia cukru we krwi, pacjent powinien stosować się do planu
leczenia zaleconego przez lekarza. Oznacza to, poza regularnym przyjmowaniem leku, przestrzeganie
diety, wykonywanie ćwiczeń fizycznych i, jeśli to konieczne, zmniejszenie masy ciała.

Podczas leczenia gliklazydem konieczne jest regularne kontrolowanie stężenia cukru we krwi
(i ewentualnie w moczu) oraz wartości glikowanej hemoglobiny (HbA1c).

W kilku pierwszych tygodniach leczenia istnieje zwiększone ryzyko zmniejszenia stężenia cukru we
krwi (hipoglikemia). Dlatego w tym czasie konieczna jest ścisła kontrola lekarska.

Zmniejszone stężenie cukru we krwi (hipoglikemia) może wystąpić, jeśli pacjent:
▪ nie spożywa regularnie posiłków lub pomija posiłki
▪ pości
▪ jest niedożywiony
▪ zmienia dietę
▪ zwiększa aktywność fizyczną, a spożycie węglowodanów nie pokrywa zwiększonego
  zapotrzebowania
▪ spożywa alkohol, zwłaszcza gdy pomija posiłki
▪ przyjmuje jednocześnie inne leki lub leki pochodzenia naturalnego
▪ przyjmuje za duże dawki gliklazydu
▪ ma szczególne zaburzenia związane z aktywnością hormonów (zaburzenia czynności tarczycy,
  przysadki lub kory nadnerczy)
▪ ma ciężkie zaburzenia czynności nerek lub wątroby.

Małe stężenie glukozy we krwi może wywoływać następujące objawy: ból głowy, silny głód,
nudności, wymioty, znużenie, zaburzenia snu, niepokój ruchowy, agresja, zaburzenia koncentracji,
zmniejszona czujność i wydłużony czas reakcji, depresja, splątanie, zaburzenia mowy lub widzenia,
drżenie, zaburzenia czucia, zawroty głowy i poczucie bezradności.

Mogą wystąpić również następujące objawy przedmiotowe i podmiotowe: pocenie się, wilgotność
skóry, niepokój, szybkie lub nieregularne bicie serca, wysokie ciśnienie krwi, nagły ból w klatce
piersiowej, który może promieniować do sąsiednich części ciała (dławica piersiowa).

Dalsze zmniejszenie stężenia cukru we krwi może spowodować znaczne splątanie (majaczenie),
drgawki, utratę samokontroli, spłycenie oddechu i zwolnienie bicia serca lub utratę przytomności.

W większości wypadków objawy małego stężenia cukru we krwi bardzo szybko ustępują po spożyciu
cukru w jakiejkolwiek postaci, np. tabletek z glukozą, kostek cukru, słodkiego soku lub słodkiej
herbaty. Dlatego pacjent powinien zawsze mieć przy sobie jakąś postać cukru (tabletki z glukozą,
kostki cukru). Należy pamiętać, że słodziki nie są w takim wypadku skuteczne. Jeśli po spożyciu
cukru objawy nie ustąpią lub wystąpią ponownie, należy skontaktować się z lekarzem lub udać się do
najbliższego szpitala.

Objawy małego stężenia cukru mogą nie wystąpić, mogą być słabo zaznaczone lub rozwijać się
bardzo powoli lub pacjent może nie być świadomy, że stężenie cukru we krwi zmniejszyło się.
Sytuacja taka może dotyczyć osób w podeszłym wieku, przyjmujących pewne leki (np. działające na
ośrodkowy układ nerwowy i beta-adrenolityki).
W stresujących sytuacjach (takich jak wypadek, operacja, gorączka itd.) lekarz może czasowo zmienić
leczenie na insulinę.

W czasie, gdy gliklazyd nie zmniejszył jeszcze wystarczająco stężenia cukru we krwi, jeśli pacjent nie
stosował się do zaleconego przez lekarza planu leczenia, przyjmował preparaty zawierające ziele
dziurawca (Hypericum perforatum) (patrz punkt „Salson a inne leki”) lub w szczególnych stresujących
sytuacjach, mogą wystąpić objawy dużego stężenia cukru we krwi (hiperglikemia). Należą do nich:
pragnienie, częste oddawanie moczu, suchość w jamie ustnej, suchość i świąd skóry, zakażenia skóry
i zmniejszenie aktywności.

Jeśli takie objawy wystąpią, należy zgłosić się do lekarza lub farmaceuty.

Jeśli pacjent przyjmuje jednocześnie gliklazyd i antybiotyk z grupy fluorochinolonów, możliwe jest
wystąpienie zaburzeń stężenia glukozy we krwi (małe lub duże stężenie cukru we krwi), zwłaszcza
u osób w podeszłym wieku. W takim wypadku lekarz przypomni pacjentowi o konieczności
kontrolowania stężenia glukozy we krwi.

Jeśli u pacjenta lub członków jego rodziny stwierdzono dziedziczne zaburzenie, tzw. niedobór
dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (nieprawidłowość dotycząca krwinek czerwonych), może
wystąpić zmniejszenie stężenia hemoglobiny i rozpad krwinek czerwonych (niedokrwistość
hemolityczna). Przed zastosowaniem tego leku należy skontaktować się z lekarzem.

Dzieci i młodzież
Nie zaleca
się stosowania leku Salson u dzieci i młodzieży ze względu na brak danych.

Salson a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Przyjmowanie jednego z poniższych leków może nasilić działanie gliklazydu zmniejszające stężenie
cukru we krwi i spowodować wystąpienie objawów małego stężenia cukru we krwi:
▪ inne leki stosowane w leczeniu dużego stężenia cukru we krwi (doustne leki przeciwcukrzycowe,
  agoniści receptora GLP-1 lub insulina)
▪ antybiotyki (np. sulfonamidy, klarytromycyna)
▪ leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego lub niewydolności serca (beta-
  adrenolityki, inhibitory ACE, takie jak kaptopryl lub enalapryl
)
▪ leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych (mikonazol, flukonazol)
▪ leki stosowane w leczeniu wrzodów żołądka lub dwunastnicy (antagoniści receptora H2)
▪ leki stosowane w leczeniu depresji (inhibitory monoaminooksydazy)
▪ leki przeciwbólowe lub przeciwreumatyczne (fenylobutazon, ibuprofen)
leki zawierające alkohol.

Przyjmowanie jednego z poniższych leków może osłabić działanie gliklazydu zmniejszające stężenie
cukru we krwi i spowodować wystąpienie objawów dużego stężenia cukru we krwi:
▪ leki stosowane w leczeniu zaburzeń ośrodkowego układu nerwowego (chloropromazyna)
▪ leki zmniejszające stan zapalny (kortykosteroidy)
▪ leki stosowane w leczeniu astmy lub stosowane podczas porodu (dożylnie podawany salbutamol,
 
rytodryna, terbutalina)
▪ leki stosowane w leczeniu chorób piersi, ciężkich krwawień miesiączkowych i endometriozy
  (danazol)
▪ ziele dziurawca (Hypericum perforatum)

Jeśli pacjent przyjmuje jednocześnie lek Salson i antybiotyk z grupy fluorochinolonów, możliwe jest
wystąpienie zaburzeń stężenia glukozy we krwi (małe lub duże stężenie cukru we krwi), zwłaszcza
u osób w podeszłym wieku.

Salson może zwiększyć działanie leków przeciwzakrzepowych (np. warfaryny).

Przed rozpoczęciem przyjmowania innego leku należy skonsultować się z lekarzem. Jeśli pacjent idzie
do szpitala, powinien poinformować personel medyczny, że przyjmuje lek Salson.

Salson z jedzeniem, piciem i alkoholem
Salson można przyjmować z jedzeniem i napojami bezalkoholowymi.
Nie zaleca się picia alkoholu, gdyż może on w nieprzewidziany sposób wpłynąć na kontrolę cukrzycy.

Ciąża i karmienie piersią
Nie zaleca się
stosowania leku Salson w czasie ciąży.
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie wolno stosować leku Salson podczas karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Jeśli stężenie cukru we krwi jest za małe (hipoglikemia) lub za duże (hiperglikemia), lub jeśli na
skutek tych zmian wystąpią zaburzenia widzenia, zdolność koncentracji albo reakcji pacjenta może
być zaburzona. Należy pamiętać, że pacjent może stanowić zagrożenie dla siebie lub innych
(np. podczas prowadzenia samochodu lub obsługiwania maszyn). Należy zapytać lekarza o możliwość
prowadzenia pojazdu:
▪ jeśli małe stężenie cukru (hipoglikemia) występuje u pacjenta często;
▪ jeśli objawy ostrzegawcze małego stężenia cukru (hipoglikemii) są nieznaczne lub ich brak.

3. Jak stosować lek Salson

Dawka
Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości
należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawkę ustala lekarz w zależności od stężenia cukru we krwi i ewentualnie w moczu. Wszelkie zmiany
związane z czynnikami zewnętrznymi (np. zmniejszenie masy ciała, zmiana stylu życia, stres) lub
poprawa kontroli stężenia cukru we krwi mogą wymagać zmiany dawek gliklazydu.
Zalecana dawka dobowa to od połowy do dwóch tabletek (maksymalnie 120 mg), przyjmowanych
doustnie w pojedynczej dawce w czasie śniadania. Dawka zależy od reakcji organizmu na leczenie.

Jeśli stosowanie leku Salson rozpoczyna się razem z metforminą, inhibitorem alfa-glukozydazy,
tiazolidynedionem, inhibitorem peptydazy dipeptydylowej IV, agonistą receptora GLP-1 lub insuliną,
lekarz ustali właściwą dawkę każdego z tych leków indywidualnie.

Jeśli pacjent zauważy, że stężenie cukru we krwi jest duże mimo przyjmowania leku zgodnie
z zaleceniami, powinien zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Droga i sposób podania
Podanie doustne.
Tabletki lub ich połowy należy połykać w całości, bez żucia lub rozkruszania.
Tabletkę(i) należy popić szklanką wody w porze śniadania (najlepiej codziennie o tej samej porze). Po
przyjęciu tabletki(ek) należy zawsze zjeść posiłek.
Tabletki można podzielić na równe dawki.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Salson
W razie przyjęcia zbyt wielu tabletek, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub oddziałem
ratunkowym najbliższego szpitala.
Objawy przedawkowania są objawami małego stężenia cukru we krwi (hipoglikemii), opisanymi
w punkcie 2. Może je złagodzić zjedzenie cukru (4 do 6 kostek) lub wypicie słodkiego napoju,
a następnie zjedzenie dużej przekąski lub posiłku. Jeśli pacjent jest nieprzytomny, należy natychmiast
poinformować lekarza i wezwać pogotowie ratunkowe. Tak samo należy postąpić, jeśli ktoś inny,
np. dziecko, przyjął ten lek przypadkowo. Nieprzytomnym pacjentom nie wolno podawać jedzenia ani
picia.
Należy poinformować o swojej chorobie inną osobę, która w razie konieczności może wezwać pomoc
medyczną.

Pominięcie zastosowania leku Salson
Ważne jest codzienne przyjmowanie leku, gdyż regularnie stosowany lek działa lepiej. Jeśli jednak
pacjent zapomni przyjąć dawkę leku Salson, następną dawkę powinien przyjąć o zwykłej porze. Nie
należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Salson
Ponieważ leczenie cukrzycy trwa zwykle przez całe życie, należy skonsultować się z lekarzem przed
przerwaniem stosowania tego leku. Przerwanie leczenia może spowodować zwiększenie stężenia
cukru we krwi (hiperglikemię), co zwiększa ryzyko rozwoju powikłań cukrzycy.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się
do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Najczęściej obserwowanym działaniem niepożądanym jest małe stężenie cukru we krwi
(hipoglikemia). Objawy przedmiotowe i podmiotowe są opisane w dziale „Ostrzeżenia i środki
ostrożności” w punkcie 2.
Jeśli objawy te pozostaną bez leczenia, mogą postępować do senności, utraty przytomności lub
śpiączki. Jeśli zmniejszenie stężenia cukru we krwi jest znaczne lub przedłuża się (nawet jeśli zostało
tymczasowo opanowane przez podanie cukru), należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc medyczną.

Inne działania niepożądane, które mogą wystąpić podczas leczenia:

Rzadko: mogą występować rzadziej niż u 1 na 1000 osób
▪ Zmniejszenie liczby krwinek (np. płytek krwi, krwinek czerwonych i białych), które może
  spowodować bladość, przedłużone krwawienie, powstawanie siniaków, ból gardła i gorączkę.
  Objawy te zazwyczaj ustępują po przerwaniu leczenia.

Częstość nieznana: nie może być określona na podstawie dostępnych danych
▪ Zaburzenia czynności wątroby, które mogą powodować zażółcenie skóry i oczu. W takim wypadku
  należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza. Objawy zazwyczaj ustępują po odstawieniu leku.
  Lekarz zadecyduje, czy przerwać leczenie.
▪ Reakcje skórne, takie jak wysypka, zaczerwienienie, świąd, pokrzywka i obrzęk naczynioruchowy
  (nagły obrzęk tkanek, takich jak powieki, twarz, wargi, jama ustna, język lub gardło, co może
  powodować trudności w oddychaniu). Wysypka może postępować do rozległych zmian w postaci
  pęcherzy lub łuszczenia się skóry. W wyjątkowych wypadkach zgłaszano objawy ciężkiej reakcji
  nadwrażliwości (osutka polekowa z eozynofilią i objawami układowymi, DRESS); początkowo
  jako objawy grypopodobne z wysypką na twarzy, a następnie rozległa wysypka z wysoką
  temperaturą.
▪ Ból brzucha lub odczucie dyskomfortu, nudności, wymioty, niestrawność, biegunka i zaparcie.
  Objawy te łagodzi przyjmowanie leku Salson zgodnie z zaleceniem, podczas posiłku (patrz punkt 3
  „Jak stosować lek Salson”).
▪ Zaburzenia widzenia.
  Mogą wystąpić krótkotrwałe zaburzenia widzenie, zwłaszcza na początku leczenia. To działanie
  jest spowodowane zmianami stężenia cukru we krwi.

Tak jak podczas stosowania innych pochodnych sulfonylomocznika, obserwowano następujące
działania niepożądane:
▪ znaczące zmiany liczby krwinek
▪ alergiczne zapalenie ściany naczyń
▪ zmniejszenie stężenia sodu we krwi (hiponatremia)
▪ objawy zaburzeń czynności wątroby (np. żółtaczka), które zazwyczaj ustępowały po odstawieniu
  pochodnych sulfonylomocznika, ale w pojedynczych przypadkach mogą prowadzić do zagrażającej
  życiu niewydolności wątroby.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.
Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania
Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa
tel.: + 48 22 49 21 301/faks: + 48 22 49 21 309/strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Salson

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze po EXP.
Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Salson
Substancją czynną jest gliklazyd. Każda tabletka o zmodyfikowanym uwalnianiu zawiera 60 mg
gliklazydu.
Pozostałe składniki to: wapnia wodorofosforan dwuwodny, powidon K30, hypromeloza K100,
hypromeloza K4M, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Salson i co zawiera opakowanie
Biała lub biaława, owalna, niepowlekana tabletka długości 13,5 mm, szerokości 6,5 mm i grubości
4,2 mm, z linią ułatwiającą podział po obu stronach, z wytłoczonym napisem ‘60’ na jednej stronie
tabletki, po jednej stronie linii.

Lek dostępny jest w przezroczystych blistrach z folii PVC/Aluminium lub PVC/Aclar/Aluminium.

Wielkość opakowań: 30, 60, i 90 tabletek o zmodyfikowanym uwalnianiu w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny
Sandoz GmbH
Biochemiestrasse 10
6250 Kundl, Austria

Wytwórca/Importer
Lek Pharmaceuticals d.d.
Verovskova 57
1526 Ljubljana, Słowenia

LEK S.A.
ul. Domaniewska 50 C
02-672 Warszawa

Salutas Pharma GmbH
Otto-von-Guericke-Allee 1
39179 Barleben Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach
członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do:
Sandoz Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 50 C
02-672 Warszawa
tel. 22 209 70 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 04/2022

Logo Sandoz

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza