Salflumix Easyhaler proszek do inh.((500 µg+50 µg)/dawkę) - 60 dawek

Opakowanie

60 dawek

Producent

Orion Corporation

Opis

produkt wydawany z apteki na podstawie recepty

Refundowany

Tak

Rodzaj

proszek do inh.

Kwota refundowana

93.99

Dawkowanie

Wziewnie. W celu uzyskania pożądanej skuteczności lek należy stosować codziennie, nawet gdy objawy nie występują. Stan pacjenta należy kontrolować regularnie, aby stosowana dawka była optymalna. Należy stosować najmniejszą dawkę zapewniającą skuteczną kontrolę objawów astmy. W przypadku dawek, których podanie nie jest możliwe z zastosowaniem Salflumix Easyhaler (np. 50 µg salmeterolu i 100 µg flutykazonu propionianu), dostępne są inne preparaty złożone z ustaloną dawką, zawierające te dwie substancje czynne. Jeśli kontrolę objawów uzyskano po zastosowaniu 2 razy na dobę leku złożonego o najmniejszej mocy, należy podjąć próbę dalszego leczenia samym wziewnym kortykosteroidem. Jako postępowanie alternatywne, u pacjentów wymagających leczenia długo działającym β2-mimetykiem można zastosować raz na dobę preparat złożony zawierający salmeterol i propionian flutykazonu, jeśli w opinii lekarza pozwoli to na utrzymanie odpowiedniej kontroli objawów choroby. Jeśli lek stosowany jest raz na dobę, a u pacjenta występowały w wywiadzie dolegliwości nocne - dawkę należy podawać wieczorem, zaś w przypadku dolegliwości występujących głównie w ciągu dnia - dawkę należy podawać rano. Dawkę leku ustala się indywidualnie dla każdego pacjenta, w zależności od stopnia ciężkości choroby, uwzględniając zawartą w preparacie dawkę flutykazonu propionianu. Jeśli u danego pacjenta konieczne jest podanie dawek innych niż zalecone, należy przepisać odpowiednie dawki β2-mimetyków i (lub) kortykosteroidów. Astma oskrzelowa. Dorośli i młodzież w wieku 12 lat i starsza: 1 dawka inhalacyjna o mocy 50 µg + 250 µg 2 razy na dobę lub 1 dawka inhalacyjna o mocy 50 µg + 500 µg 2 razy na dobę. Krótkotrwałe stosowanie salmeterolu i propionianu flutykazonu można rozważyć jako początkowe leczenie podtrzymujące u dorosłych i młodzieży z przewlekłą, umiarkowaną astmą (pacjenci określani jako pacjenci z objawami występującymi w dzień, stosujący lek w razie potrzeby, z umiarkowanym do dużego ograniczeniem przepływu powietrza w drogach oddechowych), u których szybka kontrola astmy ma duże znaczenie. W takich przypadkach, zalecaną dawką początkową jest jedna inhalacja 50 µg salmeterolu i 100 µg propionianu flutykazonu 2 razy na dobę. Dla tych mocy, dostępne są inne leki złożone z ustaloną dawką, zawierające te dwie substancje czynne. Jeżeli tylko osiągnięto kontrolę astmy, leczenie należy zweryfikować i rozważyć, czy pacjent może stosować tylko wziewny kortykosteroid. Ważne jest, aby regularnie oceniać stan pacjenta po rozpoczęciu stosowania kortykosteroidu tylko w postaci wziewnej. Nie wykazano wyraźnych korzyści w porównaniu do stosowania wziewnego propionianu flutykazonu jako początkowego leczenia podtrzymującego, jeśli jeden lub dwa objawy z kryteriów określających ciężkość nie występują. Zazwyczaj u większości pacjentów wziewne kortykosteroidy są lekami „pierwszego rzutu”. Preparat nie jest przeznaczony do stosowania w początkowym leczeniu łagodnej astmy. Preparat złożony, zawierający salmeterol i propionian flutykazonu w dawce 50 µg + 100 µg, nie jest odpowiedni do stosowania u dorosłych pacjentów i dzieci z ciężką astmą; u pacjentów z ciężką astmą zalecane jest ustalenie odpowiedniej dawki wziewnego kortykosteroidu przed zastosowaniem leczenia skojarzonego. Nie należy stosować leku u dzieci w wieku poniżej 12 lat. POChP. Dorośli: 1 dawka inhalacyjna o mocy 50 µg + 500 µg 2 razy na dobę. Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów w podeszłym wieku lub pacjentów z zaburzeniami czynności nerek dostosowanie dawki nie jest konieczne. Nie są dostępne dane dotyczące stosowania preparatu u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby.

Zastosowanie

Astma oskrzelowa. Systematyczne leczenie astmy oskrzelowej u dorosłych i młodzieży w wieku 12 lat i starszej, gdy zalecane jest stosowanie leczenia skojarzonego (długo działający β2-mimetyk i wziewny kortykosteroid): u pacjentów, u których wziewne kortykosteroidy wraz ze stosowanymi doraźnie krótko działającymi β2-mimetykami nie zapewniają wystarczającej kontroli lub u pacjentów, u których wystarczającą kontrolę zapewnia wziewny kortykosteroid i długo działający β2-mimetyk.
Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP). Objawowe leczenie pacjentów z POChP z FEV1 <60 % wartości należnej (przed podaniem leku rozszerzającego oskrzela), z powtarzającymi się zaostrzeniami w wywiadzie, u których utrzymują się istotne objawy choroby pomimo regularnego leczenia lekami rozszerzającymi oskrzela.< iv>

Treść ulotki

1. Co to jest lek Salflumix Easyhaler i w jakim celu się go stosuje

Lek Salflumix Easyhaler jest lekiem złożonym zawierającym dwie substancje czynne: salmeterol
i flutykazonu propionian:
• Salmeterol jest długo działającym lekiem rozszerzającym oskrzela. Leki rozszerzające oskrzela
  pomagają w utrzymaniu drożności dróg oddechowych. Ułatwia to przepływ wdychanego
  i wydychanego powietrza. Działanie leku utrzymuje się przez co najmniej 12 godzin.
• Flutykazonu propionian jest kortykosteroidem, który zmniejsza obrzęk i podrażnienie płuc.

Lekarz może przepisać ten lek w celu zapobiegania zaburzeniom oddychania występującymi w:
• astmie,
• przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP). Lek Salflumix Easyhaler w dawce
  50 mikrogramów + 500 mikrogramów zmniejsza liczbę zaostrzeń objawów choroby.

Lek Salflumix Easyhaler należy stosować codziennie zgodnie z zaleceniami lekarza. Zapewni to
prawidłowe działanie leku umożliwiające kontrolowanie objawów astmy lub POChP.

Lek Salflumix Easyhaler zapobiega występowaniu objawów duszności i świszczącego oddechu.
Leku Salflumix Easyhaler nie należy jednak stosować do opanowywania nagłego napadu duszności
lub świszczącego oddechu. W takiej sytuacji należy zastosować szybko działający lek wziewny
łagodzący objawy do stosowania doraźnie, taki jak salbutamol. Zawsze należy mieć przy sobie
szybko działający lek wziewny do stosowania doraźnie.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Salflumix Easyhaler

Kiedy nie stosować leku Salflumix Easyhaler:
• jeśli pacjent ma uczulenie na salmeterol, flutykazonu propionian lub na substancję pomocniczą
  leku, laktozę jednowodną (która zawiera małe ilości białek mleka).

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Salflumix Easyhaler należy omówić to z lekarzem, jeśli
u pacjenta występuje:
• choroba serca, w tym nierówne lub szybkie bicie serca,
• nadczynność tarczycy,
• wysokie ciśnienie krwi,
• cukrzyca (Salflumix Easyhaler może zwiększać stężenie cukru we krwi),
• małe stężenie potasu we krwi,
• gruźlica występująca obecnie lub w przeszłości, lub inne zakażenia płuc.

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli u pacjenta wystąpi niewyraźne widzenie lub inne zaburzenia
widzenia.

Lek Salflumix Easyhaler a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować, w tym o innych lekach
stosowanych w leczeniu astmy i lekach dostępnych bez recepty. Lek Salflumix Easyhaler może nie
być odpowiedni do stosowania z niektórymi innymi lekami.

Przed rozpoczęciem stosowania leku Salflumix Easyhaler należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent
przyjmuje następujące leki:
• Leki blokujące receptory beta-adrenergiczne (takie jak atenolol, propranolol i sotalol). Leki
  blokujące receptory beta-adrenergiczne są najczęściej stosowane w leczeniu wysokiego
  ciśnienia krwi lub innych chorób serca.
• Leki stosowane w leczeniu zakażeń (takie jak rytonawir, ketokonazol, itrakonazol
  i erytromycyna oraz niektóre leki stosowane w leczeniu zakażenia HIV: rytonawir, kobicystat).
  Niektóre z tych leków mogą powodować zwiększenie stężenia flutykazonu propionianu lub
  salmeterolu w organizmie. Może to zwiększać działanie leku Salflumix Easyhaler i zwiększać
  ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, w tym nierównego bicia serca. Lekarz może chcieć
  uważnie monitorować stan pacjenta przyjmującego takie leki.
• Kortykosteroidy (podawane doustnie lub we wstrzyknięciu). Jeśli pacjent ostatnio przyjmował
  takie leki, może to zwiększać ryzyko wpływu leku Salflumix Easyhaler na nadnercza.
• Leki moczopędne stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi.
• Inne leki rozszerzające oskrzela (takie jak salbutamol).
• Leki zawierające pochodne ksantyny. Są one często stosowane w leczeniu astmy.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Jest mało prawdopodobne, aby lek Salflumix Easyhaler wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów
i obsługiwania maszyn.

Lek Salflumix Easyhaler zawiera laktozę jednowodną

Lek Salflumix Easyhaler zawiera około 17,1 mg laktozy jednowodnej jako substancji pomocniczej.
U osób z nietolerancją laktozy taka ilość laktozy nie powoduje zwykle żadnych problemów.
Substancja pomocnicza - laktoza zawiera małe ilości białka mleka, które mogą powodować reakcje
alergiczne. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien
skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Salflumix Easyhaler

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości
należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
• Lek Salflumix Easyhaler należy stosować codziennie do momentu, aż lekarz zaleci przerwanie
  stosowania. Nie należy przyjmować dawki większej niż zalecana.
• Nie należy przerywać stosowania ani zmniejszać dawki leku Salflumix Easyhaler bez
  wcześniejszej konsultacji z lekarzem.
• Lek Salflumix Easyhaler należy wdychać przez usta do płuc.

Astma oskrzelowa

Dorośli i młodzież w wieku 12 lat i powyżej
• Salflumix Easyhaler, 50 mikrogramów + 250 mikrogramów - jedna inhalacja dwa razy na dobę.
• Salflumix Easyhaler, 50 mikrogramów + 500 mikrogramów - jedna inhalacja dwa razy na dobę.

Dzieci w wieku poniżej 12 lat
• Lek Salflumix Easyhaler nie jest zalecany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Dorośli z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP)
• Salflumix Easyhaler, 50 mikrogramów + 500 mikrogramów - jedna inhalacja dwa razy na dobę.

Jeżeli objawy astmy są dobrze kontrolowane podczas stosowania leku Salflumix Easyhaler dwa razy
na dobę, lekarz może zalecić zmniejszenie częstości stosowania do podania jeden raz na dobę. Dawka
może być podawana:
• raz na dobę, wieczorem, jeżeli u pacjenta dolegliwości występują w nocy,
• raz na dobę, rano, jeżeli u pacjenta dolegliwości występują w ciągu dnia.
  Bardzo ważne jest, aby pacjent przestrzegał zaleceń lekarza, ile inhalacji stosować i jak często należy
  przyjmować lek.

Jeśli pacjent stosuje lek Salflumix Easyhaler na astmę, lekarz będzie regularnie kontrolował jej objawy
u pacjenta.

Jeśli objawy astmy lub trudności w oddychaniu nasilą się, należy natychmiast poinformować
o tym lekarza. Może wystąpić nasilenie świszczącego oddechu, częstsze występowanie uczucia
ucisku w klatce piersiowej lub konieczność zastosowania większej dawki szybko działającego,
wziewnego leku ułatwiającego oddychanie. W takiej sytuacji należy kontynuować stosowanie leku,
ale nie należy zwiększać liczby inhalacji. Objawy choroby mogą nasilić się i stan pacjenta może się
pogorszyć. Należy skontaktować się z lekarzem, ponieważ pacjent może potrzebować dodatkowego
leczenia.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Salflumix Easyhaler
Ważne jest, aby inhalator stosować zgodnie z instrukcją. W razie przypadkowego zastosowania dawki
większej niż zalecana, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. U pacjenta może wystąpić
szybsze niż zwykle bicie serca i drżenie. Mogą również wystąpić: zawroty głowy, ból głowy,
osłabienie mięśni i ból stawów.

W przypadku przyjmowania zbyt dużych dawek leku Salflumix Easyhaler przez dłuższy okres, należy
zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w celu uzyskania porady, ponieważ stosowanie zbyt dużych
dawek leku Salflumix Easyhaler może powodować zmniejszenie wytwarzania hormonów
steroidowych przez nadnercza.

Pominięcie zastosowania leku Salflumix Easyhaler
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy przyjąć kolejną
dawkę o zwykłej porze.

Przerwanie stosowania leku Salflumix Easyhaler
Bardzo ważne jest, by przyjmować lek Salflumix Easyhaler codziennie, zgodnie z zaleceniami. Lek
należy przyjmować do momentu, aż lekarz zaleci przerwanie stosowania. Nie należy przerywać
stosowania ani nagle zmniejszać dawki leku Salflumix Easyhaler. Może to prowadzić do nasilenia
problemów z oddychaniem.

Ponadto, nagłe przerwanie przyjmowania leku Salflumix Easyhaler lub zmniejszenie jego dawki może
(bardzo rzadko) powodować zaburzenia czynności nadnerczy (niewydolność nadnerczy), co czasami
prowadzi do działań niepożądanych.

Do takich działań niepożądanych należą:
• Ból brzucha
• Zmęczenie i utrata apetytu, nudności
• Wymioty i biegunka
• Zmniejszenie masy ciała
• Ból głowy lub senność
• Małe stężenie cukru we krwi,
• Niskie ciśnienie krwi i napady drgawkowe.

Jeśli organizm jest narażony na stres, na przykład w wyniku gorączki, urazu (takiego jak wypadek
samochodowy), zakażenia lub zabiegu chirurgicznego, niewydolność nadnerczy może nasilić się
i mogą wystąpić którekolwiek z wyżej wymienionych działań niepożądanych.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek działania niepożądane, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub
farmaceucie. Lekarz może przepisać dodatkowe kortykosteroidy w postaci tabletek (np. prednizolon),
aby zapobiec wystąpieniu tych objawów.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić
się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Instrukcja dotycząca stosowania inhalatora znajduje się na końcu ulotki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia objawów niepożądanych, lekarz zaleci najmniejszą dawkę
leku Salflumix Easyhaler zapewniającą kontrolę astmy lub POChP.

Reakcje alergiczne: U pacjenta mogą wystąpić nagłe trudności w oddychaniu bezpośrednio po

zastosowaniu leku Salflumix Easyhaler. Może pojawić się bardzo świszczący oddech, kaszel lub
duszność. Może również wystąpić świąd, wysypka (pokrzywka) i obrzęk (zwykle twarzy, warg,
języka i gardła) lub nagłe bardzo szybkie bicie serca lub zasłabnięcie i zawroty głowy (co może
prowadzić do omdlenia lub utraty przytomności). Jeśli wystąpi którekolwiek z powyższych działań
niepożądanych lub jeśli pojawią się nagle po zastosowaniu leku Salflumix Easyhaler, należy
przerwać stosowanie leku Salflumix Easyhaler i natychmiast poinformować lekarza. Reakcje
alergiczne na lek Salflumix Easyhaler występują niezbyt często (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na
100 osób).

Zapalenie płuc (zakażenie płuc) u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP)
(Działania niepożądane występujące często)
Należy poinformować lekarza
, jeśli podczas przyjmowania leku Salflumix Easyhaler wystąpi
którykolwiek z następujących objawów, ponieważ mogą to być objawy zakażenia płuc:
• gorączka lub dreszcze
• zwiększone wytwarzanie śluzu, zmiana koloru śluzu
• nasilony kaszel lub zwiększone trudności w oddychaniu.

Inne działania niepożądane wymieniono poniżej:

Bardzo często (mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 osób)

• Ból głowy - jego nasilenie zazwyczaj zmniejsza się wraz z kontynuacją leczenia.
• U pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP) odnotowano zwiększoną częstość
  występowania przeziębień.

Często (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 osób)
• Pleśniawki (bolesne, kremowo-żółte, wypukłe wykwity) w jamie ustnej i gardle. Również ból
  języka, chrypka i podrażnienie gardła. Pomocne może być płukanie jamy ustnej wodą
  i natychmiastowe wyplucie wody i (lub) umycie zębów po przyjęciu każdej dawki. Lekarz może
  przepisać lek przeciwgrzybiczy w celu leczenia pleśniawek.
• Bóle, obrzęk stawów i ból mięśni.
• Skurcze mięśni.

U pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP) zgłaszano również poniższe częste
działania niepożądane:
• Powstawanie siniaków i złamania.
• Zapalenie zatok (uczucie napięcia lub pełności w nosie, policzkach i za oczami, czasami
  z pulsującym bólem).
• Zmniejszone stężenie potasu we krwi (może powodować nierówne bicie serca, osłabienie
  mięśni, skurcze).

Niezbyt często (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 100 osób)
• Zwiększenie stężenia cukru (glukozy) we krwi (hiperglikemia). U pacjentów chorych na
  cukrzycę konieczne może być częstsze badanie stężenia glukozy we krwi i dostosowanie
  dotychczasowego leczenia przeciwcukrzycowego.
• Zaćma (zmętnienie soczewki oka).
• Bardzo szybkie bicie serca (tachykardia).
• Uczucie drżenia i szybkie lub nierówne bicie serca (kołatanie serca) - objawy te zazwyczaj nie
  są groźne i ich nasilenie zmniejsza się wraz z kontynuacją leczenia.
• Ból w klatce piersiowej.
• Uczucie niepokoju (działanie to występuje głównie u dzieci).
• Zaburzenia snu.
• Alergiczna wysypka skórna.

Rzadko (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 1 000 osób)
Trudności w oddychaniu lub świszczący oddech, które nasilają się bezpośrednio po
  zastosowaniu leku Salflumix Easyhaler. W takiej sytuacji, należy przerwać stosowanie
  inhalatora z lekiem Salflumix Easyhaler. Należy zastosować inhalator z szybko działającym
  lekiem łagodzącym objawy i ułatwiającym oddychanie oraz niezwłocznie skontaktować się
  z lekarzem.
• Salflumix Easyhaler może zaburzać prawidłowe wytwarzanie hormonów steroidowych przez
  organizm, zwłaszcza w przypadku stosowania dużych dawek przez długi okres. Obejmuje to
  następujące działania:
  - spowolnienie wzrostu u dzieci i młodzieży,
  - zmniejszenie masy kostnej,
  - jaskra,
  - przyrost masy ciała,
  - zaokrąglona (księżycowaty kształt) twarz (zespół Cushinga).
  Lekarz będzie regularnie sprawdzał, czy u pacjenta występuje którekolwiek z tych działań
  niepożądanych oraz upewni się, że pacjent stosuje najmniejszą dawkę leku Salflumix Easyhaler
  niezbędną do kontrolowania objawów astmy.
• Zmiany zachowania, takie jak nadmierna aktywność i drażliwość (działania te występują
  głównie u dzieci).
• Nierówne lub nieregularne bicie serca, lub skurcze dodatkowe (zaburzenia rytmu serca). Należy
  poinformować lekarza, ale nie przerywać stosowania leku Salflumix Easyhaler, chyba że lekarz
  zaleci przerwanie stosowania.
• Zakażenie grzybicze przełyku, które może spowodować trudności z połykaniem.

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)
• Depresja lub agresja. Wystąpienie tych działań jest bardziej prawdopodobne u dzieci.
• Nieostre widzenie.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać
bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa,
tel: + 48 22 49 21 301,
fax: + 48 22 49 21 309,
Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Salflumix Easyhaler

• Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

• Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na tekturowym pudełku,
  worku i etykiecie inhalatora po: „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego
  miesiąca.
• Inhalator Salflumix Easyhalernależy wymienić po upływie 1 miesiąca (w przypadku mocy
  50 mikrogramów + 250 mikrogramów) lub 2 miesięcy (w przypadku mocy 50 mikrogramów +
  500 mikrogramów) po otwarciu worka. Aby pamiętać o tym, należy zapisać datę otwarcia
  worka.
• Po otwarciu worka nie przechowywać w temperaturze powyżej 25ºC. Chronić przed wilgocią.
• W razie zawilgocenia inhalatora Salflumix Easyhalerkonieczna jest jego wymiana na nowy.
• Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy
  zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże
  chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Salflumix Easyhaler
• Każda dawka zawiera salmeterolu ksynafonian, w ilości odpowiadającej 50 mikrogramom
  salmeterolu i 250 lub 500 mikrogramów flutykazonu propionianu.
• Pozostały składnik to: laktoza jednowodna (która zawiera białka mleka).

Jak wygląda lek Salflumix Easyhaler i co zawiera opakowanie
Salflumix Easyhaler to inhalator wypełniony lekiem. Proszek do inhalacji ma barwę białą. Każdy
inhalator zawiera 60 dawek i ma biały korpus z fioletową częścią górną.

Salflumix Easyhaler jest dostępny w opakowaniu zawierającym 1 inhalator po 60 dawek,
w opakowaniu ochronnym lub bez opakowania ochronnego, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny:
Orion Corporation
Orionintie 1
02200 Espoo
Finlandia

Wytwórca:
Orion Corporation, Orion Pharma
Orionintie 1
02200 Espoo
Finlandia

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 27.08.2020

Szczegółowe i aktualne informacje dotyczące stosowania tego leku są dostępne po zeskanowaniu kodu
QR (znajdującego się zarówno na opakowaniu zewnętrznym, jak i etykiecie inhalatora) za pomocą
smartfona. Takie same informacje są dostępne na stronie internetowej: www.oeh.fi/sfpl

Kod QR do strony internetowej www.oeh.fi/sfpl

Jak stosować inhalator Easyhaler

Informacje o inhalatorze Easyhaler
Inhalator leku Salflumix Easyhaler może różnić się od inhalatorów stosowanych przez pacjenta
w przeszłości. Dlatego bardzo ważne jest, aby używać go prawidłowo, ponieważ niewłaściwe użycie
może spowodować, że pacjent nie otrzyma odpowiedniej ilości leku. Może to doprowadzić do
pogorszenia stanu pacjenta lub spowodować, że astma lub POChP nie będą leczone właściwie.

Lekarz, pielęgniarka lub farmaceuta pokażą pacjentowi, jak prawidłowo używać inhalatora.
Pacjent powinien upewnić się, że rozumie, jak należy prawidłowo używać inhalatora. W razie
wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem, pielęgniarką lub farmaceutą. Tak jak w przypadku
wszystkich inhalatorów, opiekunowie powinni się upewnić, że dzieci, którym przepisano lek
Salflumix Easyhaler, stosują prawidłową technikę inhalacji, tak jak opisano poniżej. Można również
skorzystać z wideo instruktażowego pod adresem: www.oeh.fi/sfpl

Użycie inhalatora Easyhaler po raz pierwszy
Inhalator Easyhaler jest dostarczany w laminowanym worku. Nie wolno otwierać worka do czasu
rozpoczęcia stosowania leku, ponieważ pomaga on utrzymać suchy proszek w inhalatorze.

Jeśli pacjent jest gotowy do rozpoczęcia leczenia, należy otworzyć worek i zapisać datę otwarcia,
np. w kalendarzu.

Inhalator Salflumix Easyhaler można stosować przez 1 miesiąc (w przypadku mocy 50 mikrogramów
+ 250mikrogramów) lub przez 2 miesiące (w przypadku mocy 50 mikrogramów +
500 mikrogramów) po wyjęciu z laminowanego worka.

PRAWIDŁOWE UŻYWANIE INHALATORA

Krok 1: WSTRZĄSANIE

• Zdjąć osłonkę ustnika.
• Utrzymując inhalator w pozycji pionowej, wstrząsnąć inhalatorem, poruszając nim w górę i w dół
  od 3 do 5 razy.

Ważne informacje do zapamiętania

• Ważne jest, aby utrzymywać inhalator w pozycji pionowej.
• W razie przypadkowego kliknięcia inhalatora podczas wstrząsania, należy usunąć proszek z ustnika
  zgodnie z instrukcją podaną poniżej.

Krok 2: KLIKANIE

• Przytrzymać inhalator pionowo, chwytając go palcem wskazującym i kciukiem.
• Nacisnąć inhalator aż do usłyszenia kliknięcia, a następnie zwolnić nacisk na
  inhalator do ponownego usłyszenia kliknięcia. Spowoduje to uwolnienie dawki leku.
Kliknąć można tylko raz.

Ważne informacje do zapamiętania

• Inhalator nie kliknie, jeśli nie zdjęto osłonki ustnika.
• Kliknąć można tylko raz.
• W razie kliknięcia więcej niż raz należy usunąć proszek z ustnika, patrz poniżej.
• W celu uwolnienia dawki leku nacisnąć przed wykonaniem oddechu, ale nie w tym samym czasie.
• W trakcie naciskania i wdychania dawki leku utrzymywać inhalator w
  pozycji pionowej, co zapobiega wypadnięciu proszku z kanału inhalacyjnego przed
  wykonaniem wdechu.

Krok 3: INHALACJA

• Przytrzymać inhalator pionowo.
• Oddychać normalnie.
• Umieścić ustnik w ustach pomiędzy zębami i mocno zacisnąć usta wokół ustnika.
• Wykonać mocny i głęboki wdech.
• Wyjąć inhalator z ust, wstrzymać oddech na co najmniej 5 sekund, następnie oddychać jak zwykle.

Ważne informacje do zapamiętania
• Należy upewnić się, że cały ustnik znajduje się w ustach, co umożliwia
  prawidłowe podanie leku do płuc.
• Należy upewnić się, że usta są szczelnie zaciśnięte na ustniku.
• Nie wydychać powietrza do inhalatora. To jest ważne: może spowodować blokadę
  inhalatora. W razie wykonania wydechu do inhalatora należy usunąć proszek z ustnika, patrz
  poniżej.

Po użyciu inhalatora:
• Założyć osłonkę na ustnik, aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu inhalatora.
• Po podaniu dawki należy przepłukać usta wodą i wypluć wodę i (lub) umyć zęby. Pomoże to
  zapobiec wystąpieniu pleśniawek i chrypki.

Jak usunąć proszek z ustnika
W razie przypadkowego kliknięcia inhalatora lub wielokrotnego kliknięcia inhalatora, lub wykonania
wydechu do inhalatora, należy usunąć proszek z ustnika:
• Postukać ustnikiem o stół lub dłoń w celu usunięcia proszku.
• Następnie należy rozpocząć ponownie od czynności „Wstrząsanie-Klikanie-Inhalacja”.

Czyszczenie inhalatora Easyhaler
Należy utrzymywać inhalator w suchym i czystym stanie. Jeśli to konieczne, ustnik inhalatora można
czyścić suchą szmatką lub chusteczką. Nie używać wody. Proszek w inhalatorze Easyhaler jest
wrażliwy na wilgoć.

Stosowanie inhalatora Easyhaler w opakowaniu ochronnym
Inhalator może być używany w opakowaniu ochronnym, co pozwoli zwiększyć trwałość produktu.
Przed umieszczeniem inhalatora w opakowaniu ochronnym należy upewnić się, że
osłonka osłania ustnik inhalatora, co zapobiega przypadkowemu uruchomieniu inhalatora. Można używać
inhalatora bez wyjmowania go z opakowania ochronnego.

Używać zgodnie z powyższymi instrukacjami, 1. Wstrząsanie, 2. Klikanie, 3. Inhalacja.

Należy pamiętać, aby:
• W trakcie klikania i inhalacji trzymać inhalator pionowo.
• Założyć osłonkę na ustnik po przyjęciu dawki, aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu inhalatora.

Zmiana na nowy inhalator Easyhaler
Inhalator jest wyposażony w licznik dawek, który wskazuje liczbę pozostałych dawek. Licznik obraca się
co pięć uruchomień. Gdy licznik dawek zmieni kolor na czerwony oznacza, że pozostało 20 dawek.

Jeśli pacjent nie ma jeszcze nowego inhalatora Easyhaler, powinien skontaktować się z lekarzem, aby
uzyskać nową receptę. Kiedy licznik wskaże 0, należy wymienić inhalator Easyhaler.

Jeśli pacjent używa opakowania ochronnego, należy je zachować i umieścić w nim nowy inhalator.

Do zapamiętania

• 1. Wstrząsanie, 2. Klikanie, 3. Inhalacja.

• Po podaniu dawki należy przepłukać usta wodą i wypluć wodę i (lub) umyć zęby.
• Nie wolno dopuścić do zamoczenia inhalatora, należy chronić go przed wilgocią.

W razie jakichkolwiek dalszych pytań związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się
do lekarza lub farmaceuty.

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza