Salaza czopki doodbyt.(500 mg) - 30 szt.

Opakowanie

30 szt.

Producent

Faes Pharma

Opis

produkt wydawany z apteki na podstawie recepty

Refundowany

Tak

Rodzaj

czopki doodbyt.

Kwota refundowana

42.34

Dawkowanie

Doodbytniczo. Dawkę należy dostosować indywidualnie dla każdego pacjenta zgodnie z kryteriami lekarza, w zależności od charakterystyki pacjenta i choroby. Dorośli. Leczenie w fazie zaostrzenia o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu: 1 czopek 500 mg 2-3 razy na dobę (1000–1500 mg) lub 1 czopek 1000 mg raz na dobę (1000 mg). Utrzymanie remisji: 1 czopek 500 mg 1-2 razy na dobę (500-1000 mg) lub 1 czopek 1000 mg raz na dobę (1000 mg). W celu uzyskania zamierzonego skutku preparat należy stosować regularnie i konsekwentnie podczas fazy zaostrzenia lub podczas długotrwałego leczenia w fazie podtrzymującej. Lek nie jest zalecany do stosowania u dzieci młodszych niż 6 lat z powodu braku danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności. Informacje dotyczące stosowania leku u dzieci w wieku od 6 do 18 lat są ograniczone - brak zaleceń dotyczących dawkowania. Sposób podania. Przed podaniem czopka zaleca się wypróżnienie. Czopki należy wprowadzać, gdy pacjent leży na lewym boku, i zaleca się, by pacjent pozostał w tej pozycji przez około 1 h. Czopki należy wprowadzać głęboko do odbytu i powinny one pozostać w odbytnicy przez 1 do 3 h w celu zwiększenia skuteczności.

Zastosowanie

Wrzodziejące zapalenie dystalnego odcinka jelita grubego (zapalenie odbytnicy oraz zapaleniem odbytnicy i esicy): leczenie w fazie zaostrzenia o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu; utrzymanie remisji.

Treść ulotki

1. Co to jest lek Salaza i w jakim celu się go stosuje

Lek Salaza zawiera substancję czynną mesalazynę, która jest lekiem przeciwzapalnym stosowanym
w leczeniu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego.

Lek Salaza jest wskazany do stosowania we wrzodziejącym zapaleniu końcowego odcinka jelita
grubego, to jest chorobie zapalnej ostatniego odcinka jelita grubego, to znaczy jelita grubego
i odbytnicy w celu:
- leczenia w fazie zaostrzenia o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu;
- utrzymania remisji.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Salaza

Kiedy nie stosować leku Salaza
- jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na mesalazynę, salicylany (na przykład: aspirynę)
  lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).
- jeśli pacjent ma ciężką chorobę nerek lub wątroby.
- jeśli pacjent ma schorzenie, które sprawia, że jest on podatny na krwawienia.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Salaza należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.
- Jeśli pacjent miał w przeszłości problemy z wątrobą lub nerkami.
- Jeśli pacjent miał w przeszłości problemy z płucami, w szczególności, jeśli występowała
  u niego astma oskrzelowa.
- Jeśli pacjent miał w przeszłości uczulenie na sulfasalazynę (lek stosowany w leczeniu chorób
  reumatycznych lub zapalnych), substancję podobną do mesalazyny. Jeśli podczas leczenia
  u pacjenta wystąpią objawy takie, jak skurcze, ból brzucha, gorączka, ból głowy lub wysypka
  skórna lub świąd, pacjent powinien przerwać stosowanie czopków i natychmiast skonsultować
  się z lekarzem.
- Jeśli u pacjenta występuje owrzodzenie żołądka lub jelit.

Podczas stosowania mesalazyny mogą powstawać kamienie nerkowe. Objawy mogą obejmować ból
w bocznych częściach brzucha i krew w moczu. Należy pić wystarczającą ilość płynów podczas
leczenia mesalazyną.
Podczas leczenia lekarz może częściej monitorować stan pacjenta i może zlecać regularne badania
krwi i moczu.

Lek Salaza a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Przed rozpoczęciem leczenia lekiem Salaza należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent przyjmuje
którykolwiek z następujących leków (ponieważ może zaistnieć konieczność dostosowania dawki
przez lekarza):
- Substancje hamujące krzepnięcie krwi (leki stosowane w zakrzepicy lub w celu rozrzedzenia
  krwi), na przykład warfaryna, ponieważ mesalazyna może zmniejszyć jej działanie.
- Leki stosowane w leczeniu zaburzeń układu immunologicznego, takie jak azatiopryna,
  6-merkaptopuryna lub tioguanina, ponieważ mesalazyna może nasilać ich działanie.
- Leki takie jak niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) i azatiopryna, ponieważ mogą
  wywierać szkodliwe działanie na nerki.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Salaza można stosować w okresie ciąży lub podczas karmienia piersią tylko, jeśli tak zaleci
lekarz.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Ten lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować lek Salaza

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić
się do lekarza lub farmaceuty.

Sposób podawania:
Ten lek można stosować wyłącznie doodbytniczo, a więc należy go wprowadzić do odbytu.
NIE przyjmować doustnie.

Przed zastosowaniem czopka zaleca się pójść do toalety i wypróżnić się.
Zaleca się wprowadzać czopek w pozycji leżącej na lewym boku i pozostać w tej pozycji przez około
1 godzinę.
Czopki należy wprowadzać głęboko do odbytu. Czopki powinny pozostać w odbytnicy przez
1 do 3 godzin w celu zwiększenia skuteczności.
Lekarz może dostosować dawkę, w zależności od charakterystyki pacjenta i charakterystyki choroby.
Zalecana dawka u dorosłych to:
- Leczenie w fazie zaostrzenia: jeden czopek dwa lub trzy razy na dobę (1000-1500 mg);
- Utrzymanie remisji: jeden czopek raz lub dwa razy na dobę (500-1000 mg).

Stosowanie u dzieci i młodzieży
Istnieją ograniczone informacje na temat stosowania leku Salaza u dzieci w wieku poniżej 18 lat.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Salaza
W przypadku zastosowania więcej niż zalecana dawki leku Salaza należy skontaktować się
z lekarzem, szpitalem lub oddziałem ratunkowym, by zasięgnąć opinii na temat ryzyka i porady
dotyczącej dalszego postępowania. Należy wziąć ze sobą opakowanie czopków Salaza.

Pominięcie zastosowania leku Salaza
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
Ważne jest, by lek Salaza w postaci czopków stosować każdego dnia, nawet jeśli u pacjenta
nie występują objawy wrzodziejącego zapalenia jelita grubego. Należy kontynuować leczenie zgodnie
z zaleceniami lekarza.

Przerwanie stosowania leku Salaza
Nie należy przerywać leczenia bez uprzedniej konsultacji z lekarzem.
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się
do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Wszystkie leki mogą powodować reakcje uczuleniowe, jednak ciężkie reakcje alergiczne występują
bardzo rzadko. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących objawów po zastosowaniu
tego leku należy przerwać stosowanie tych czopków i niezwłocznie zgłosić się do lekarza:
- uczuleniowa wysypka skórna,
- gorączka,
- problemy z oddychaniem.

Jeśli u pacjenta wystąpi gorączka lub podrażnienie gardła lub jamy ustnej, należy przerwać stosowanie
tych czopków i niezwłocznie zgłosić się do lekarza. Objawy te w bardzo rzadkich przypadkach mogą
być spowodowane zmniejszeniem liczby krwinek białych we krwi (stan zwany agranulocytozą).
U pacjentów stosujących mesalazynę zgłaszano następujące działania niepożądane:

Rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić maksymalnie u 1 na 1 000 osób):
- ból brzucha, biegunka, wzdęcia, nudności i wymioty;
- ból głowy, zawroty głowy;
- ból w klatce piersiowej, duszność lub obrzęk kończyn z powodu działania leku na serce;
- zwiększona wrażliwość skóry na promieniowanie słoneczne i ultrafioletowe (nadwrażliwość
  na światło).

Bardzo rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić maksymalnie 1 na 10 000 osób):
- zaburzenia czynności nerek, niekiedy przebiegające z obrzękami kończyn lub bólem boków
  ciała;
- silny ból brzucha z powodu ostrego zapalenia trzustki;
- nasilenie objawów zapalenia jelita grubego;
- gorączka, ból gardła lub uczucie nudności z powodu zmian liczby krwinek;
- duszność, kaszel, świszczący oddech, plamiste zmiany w badaniu rentgenowskim płuc
  z powodu alergicznych i (lub) zapalnych chorób płuc;
- biegunka i silny ból brzucha z powodu reakcji uczuleniowej na lek na poziomie jelit;
- wysypka skórna lub zapalenie skóry;
- bóle mięśni i stawów;
- żółtaczka lub ból brzucha z powodu zaburzeń czynności wątroby lub nieprawidłowego
  przepływu żółci;
- wypadanie włosów prowadzące do łysienia;
- rumień wielopostaciowy i zespół Stevensa–Johnsona;
- drętwienie i mrowienie palców rąk i nóg (neuropatia obwodowa);
- przemijające zmniejszenie produkcji nasienia;
- zaburzenia liczby krwinek.

Działania niepożądane o nieznanej częstości (częstość nie może być określona na podstawie
dostępnych danych):
- kamienie nerkowe i związany z nimi ból nerek (patrz również punkt 2).

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można
zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów
Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301,
faks: + 48 22 49 21 309, strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Salaza

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności
oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie stosować tego leku, jeśli zauważy się oznaki zepsucia.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Salaza
- Substancją czynną leku jest mesalazyna. Każdy czopek zawiera 500 mg mesalazyny.
- Pozostałe składniki to:
  Tłuszcz stały.

Jak wygląda lek Salaza i co zawiera opakowanie
Czopki koloru szarawo-białego do lekko fioletowo-czerwonawego, o kształcie torpedy, w blistrach
miękkich z folii PVC/PE.
Ten lek jest dostępny w opakowaniach po 12, 24, 30, 60 lub 100 czopków.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny
Faes Farma S.A.
Kalea Maximo Aguirre 14
48940 Leioa, Bizkaia
Hiszpania

Wytwórca
Laboratórios Vitória S.A.
Rua Elias Garcia 28
2700-327 Amadora
Portugalia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego
przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:
Recordati Polska sp. z o.o.
ul. Królewska 16
00-103 Warszawa
tel: + 48 22 206 84 50

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza