Ramve kaps. twarde(10 mg) - 28 szt.

Opakowanie

28 szt.

Producent

Recordati Polska

Opis

produkt wydawany z apteki na podstawie recepty

Refundowany

Tak

Rodzaj

kaps. twarde

Kwota refundowana

19.07

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli. Nadciśnienie tętnicze. Indywidualnie w zależności od profilu pacjenta i wysokości ciśnienia tętniczego. Lek może być stosowany w monoterapii lub w skojarzeniu z lekami hipotensyjnymi z innych grup. Dawka początkowa wynosi 2,5 mg na dobę. W grupie pacjentów z silną aktywacją układu renina-angiotensyna-aldosteron może dojść do nadmiernego obniżenia ciśnienia tętniczego po podaniu dawki początkowej. W tej grupie pacjentów dawka początkowa wynosi 1,25 mg, a leczenie należy rozpoczynać pod kontrolą lekarza. Dawka może być zwiększona dwukrotnie w okresie od 2 do 4 tyg. w celu osiągnięcia docelowych wartości ciśnienia tętniczego. Dawka maksymalna wynosi 10 mg/dobę. Lek jest zwykle podawany raz na dobę. Prewencja sercowo-naczyniowa. Dawka początkowa wynosi 2,5 mg na dobę. Dawka powinna być stopniowo zwiększana w zależności od tolerancji pacjenta. Zalecane jest podwojenie dawki po 1-2 tyg. leczenia i - po następnych 2-3 tyg. - zwiększenie jej do docelowej dawki podtrzymującej wynoszącej 10 mg/dobę. Leczenie schorzeń nerek u chorych z cukrzycą i mikroalbuminurią. Dawka początkowa wynosi 1,25 mg raz na dobę. Dawkę należy stopniowo zwiększać. Zaleca się podwojenie dawki do 2,5 mg raz na dobę po 2 tyg. leczenia, a następnie do 5 mg po kolejnych 2 tyg. Leczenie schorzeń nerek u chorych z cukrzycą i co najmniej jednym czynnikiem ryzyka sercowo-naczyniowego. Dawka początkowa wynosi 2,5 mg raz na dobę. Dawka powinna być stopniowo zwiększana w zależności od tolerancji pacjenta. Zalecane jest podwojenie dawki do 5 mg raz na dobę po 1-2 tyg. leczenia, a następnie do 10 mg po kolejnych 2-3 tyg. Leczenie schorzeń nerek u pacjentów z niecukrzycową nefropatią kłębuszkową i białkomoczem ≥3 g/dobę. Dawka początkowa wynosi 1,25 mg raz na dobę. Dawkę należy stopniowo zwiększać. Zaleca się podwojenie dawki do 2,5 mg raz na dobę po 2 tyg. leczenia, a następnie do 5 mg po kolejnych 2 tyg. Objawowa niewydolność serca. U pacjentów stabilnych, leczonych diuretykami zalecana dawka początkowa wynosi 1,25 mg raz na dobę. Podwojenie dawki powinno być przeprowadzane co 1-2 tyg., do maksymalnej dawki 10 mg/dobę. Zaleca się podawanie leku 2 razy na dobę. Prewencja wtórna w przypadku ostrego zawału mięśnia sercowego z niewydolnością serca. U pacjenta stabilnego klinicznie i hemodynamicznie po 48 h od ostrego zawału mięśnia sercowego dawka początkowa wynosi 2,5 mg 2 razy na dobę przez 3 dni. Jeśli początkowa dawka 2,5 mg nie jest tolerowana, należy podawać 1,25 mg 2 razy na dobę przez 2 dni, a następnie zwiększyć dawkę do 2,5 mg, a następnie 5 mg 2 razy na dobę. Jeżeli nie można zwiększyć dawki do 2,5 mg 2 razy na dobę, należy zaprzestać leczenia. Dawka dobowa powinna być stopniowo podwajana w odstępach od 1 do 3 dni, aż do osiągnięcia dawki docelowej 5 mg 2 razy na dobę. W miarę możliwości dawka podtrzymująca powinna być podawana w 2 dawkach podzielonych. Brak wystarczających danych dotyczących leczenia pacjentów z ciężką (NYHA IV) niewydolnością serca bezpośrednio po zawale, w przypadku podjęcia decyzji dotyczącej leczenia pacjentów z tej grupy, zalecane jest rozpoczynanie leczenia od dawki 1,25 mg raz na dobę (wskazane jest zachowanie szczególnej ostrożności podczas zwiększania dawek). Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów leczonych lekami moczopędnymi, po włączeniu ramiprylu może wystąpić niedociśnienie. Jeśli jest to możliwe, leki moczopędne powinny być odstawione 2-3 dni przed rozpoczęciem leczenia ramiprylem. U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, u których stosowane są diuretyki, leczenie ramiprylem należy rozpoczynać od dawki 1,25 mg. Należy kontrolować czynność nerek i stężenie potasu we krwi. Dalsze dawkowanie preparatu powinno być ustalane w zależności od docelowych wartości ciśnienia tętniczego. U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek dobowa dawka powinna być ustalana na podstawie klirensu kreatyniny (CCr) - CCr ≥60 ml/min: dawka początkowa bez zmian (2,5 mg/dobę), maksymalna dawka dobowa 10 mg; CCr 30-60 ml/min: dawka początkowa bez zmian (2,5 mg/dobę), maksymalna dawka dobowa 5 mg; CCr 10-30 ml/min: dawka początkowa 1,25 mg/dobę, maksymalna dawka dobowa 5 mg; u hemodializowanych pacjentów z nadciśnieniem tętniczym dawka początkowa wynosi 1,25 mg/dobę a maksymalna dawka dobowa 5 mg, lek powinien być podawany kilka godzin po zakończeniu hemodializy. U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby leczenie należy rozpoczynać tylko pod ścisłą kontrolą lekarską, a maksymalna dawka dobowa wynosi 2,5 mg. U pacjentów w podeszłym wieku dawki początkowe powinny być mniejsze, a zwiększanie dawek bardziej stopniowe, należy rozważyć zastosowanie dawki początkowej 1,25 mg. Sposób podania. Tabletki można przyjmować niezależnie od posiłków, należy podawać z płynami, o stałej porze dnia. Tabletek nie należy gryźć ani rozkruszać.

Zastosowanie

Leczenie nadciśnienia. Prewencja sercowo-naczyniowa: zmniejszenie zachorowalności i śmiertelności z przyczyn sercowo-naczyniowych u pacjentów z jawnymi zaburzeniami układu sercowo-naczyniowego związanymi z aterotrombozą (przebytą chorobą wieńcową serca, udarem lub zaburzeniami naczyń obwodowych) lub cukrzycą z co najmniej jednym czynnikiem ryzyka sercowo-naczyniowego. Leczenie chorób nerek: wczesne stadium cukrzycowej nefropatii kłębuszkowej, definiowane jako wystąpienie mikroalbuminurii; jawna cukrzycowa nefropatia kłębuszkowa definiowana jako wystąpienie makroproteinurii u pacjentów z co najmniej jednym czynnikiem ryzyka sercowo-naczyniowego; jawna niecukrzycowa nefropatia kłębuszkowa definiowana jako wystąpienie makroproteinurii ≥3g/dzień. Leczenie objawowej niewydolności serca. Prewencja wtórna po przebytym ostrym zawale mięśnia sercowego: zmniejszenie śmiertelności spowodowanej ostrą fazą zawału mięśnia sercowego u pacjentów z objawami klinicznymi niewydolności serca, które wystąpiły >48 h po ostrym zawale mięśnia sercowego.

Treść ulotki

1. Co to jest lek Ramve i w jakim celu się go stosuje

Lek Ramve zawiera substancję czynną ramipryl. Ramipryl należy do grupy leków zwanych
inhibitorami konwertazy angiotensyny (ACE), które działają na serce i naczynia krwionośne.

Działanie leku polega na:
- zmniejszeniu wytwarzania przez organizm substancji mogących zwiększać ciśnienie krwi,
- rozluźnieniu i rozszerzeniu naczyń krwionośnych,
- ułatwieniu sercu pompowania krwi do całego organizmu.

Lek Ramve może być stosowany w celu:
- leczenia wysokiego ciśnienia (nadciśnienia),
- zmniejszenia ryzyka wystąpienia zawału serca lub udaru,
- zmniejszenia ryzyka lub opóźnienia zaostrzenia chorób nerek (niezależnie od tego, czy pacjent
  choruje na cukrzycę, czy nie),
- leczenia serca, jeśli nie jest w stanie pompować wystarczającej ilości krwi do całego organizmu
  (niewydolność serca),
- leczenia pozawałowej niewydolności serca.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ramve

Kiedy nie stosować leku Ramve:

- Jeśli pacjent ma uczulenie na ramipryl lub inny lek z grupy inhibitorów ACE, lub którykolwiek z
  pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6). Objawy uczulenia (reakcji
  alergicznej) mogą obejmować wysypkę, trudności w połykaniu lub oddychaniu, obrzęk warg,
  twarzy, gardła lub języka.
- Jeśli kiedykolwiek wystąpiła ciężka reakcja uczuleniowa w postaci tak zwanego „obrzęku
  naczynioruchowego”. Objawy obejmują świąd, pokrzywkę, czerwone plamy na dłoniach, stopach i
  gardle, obrzęk gardła i języka, obrzęk dookoła oczu i warg, trudności z oddychaniem i połykaniem.
- Jeśli pacjent przyjmował lub przyjmuje lek złożony zawierający sakubitryl i walsartan, stosowany
  w leczeniu pewnego typu przewlekłej niewydolności serca u dorosłych.
- Jeśli pacjent poddawany jest dializie lub innemu typowi filtrowania krwi. W zależności od
  stosowanej aparatury/błony, lek Ramve może nie być odpowiednim lekiem.
- Jeśli występują zaburzenia nerek, w których zmniejszony jest dopływ krwi do nerek (zwężenie
  tętnic nerkowych).
- Jeśli ciśnienie krwi pacjenta jest wyjątkowo niskie lub niestabilne lekarz będzie musiał dokonać
  odpowiedniej oceny.
- Jeśli pacjent ma cukrzycę lub zaburzenia czynności nerek i jest leczony lekiem obniżającym
  ciśnienie krwi zawierającym aliskiren.
- Jeśli pacjentka jest w ostatnich 6 miesiącach ciąży (patrz poniżej, punkt: „Ciąża i karmienie
  piersią”).

Jeśli którykolwiek z wymienionych wyżej punktów ma zastosowanie nie należy zażywać leku Ramve.
W razie wątpliwości należy porozumieć się z lekarzem.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Ramve należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

- W przypadku zaburzeń serca, wątroby lub nerek.
- W przypadku utraty dużej ilości elektrolitów (soli) lub płynów (w wyniku wymiotów, biegunki,
  nadmiernej potliwości, diety ubogiej w sól, stosowania przez długi czas leków moczopędnych lub
  po przebyciu dializy).
- W przypadku planowanego leczenia prowadzącego do złagodzenia uczulenia na użądlenia pszczół
  lub os (odczulanie).
- W przypadku planowanego znieczulenia. Lek znieczulający może być zastosowany w związku z
  zabiegiem chirurgicznym lub jakimkolwiek zabiegiem stomatologicznym. Konieczne może być
  zaprzestanie przyjmowania leku Ramve jeden dzień przed zabiegiem. Należy zwrócić się o poradę
  do lekarza.
- W przypadku dużego stężenia potasu we krwi (wykazanego w badaniach krwi).
- W przypadku stosowania leków, które mogą zmniejszać stężenie sodu we krwi lub znajdowania
  się w stanie zdrowia powodującym obniżenie stężenia sodu we krwi. Lekarz może regularnie
  przeprowadzać badania krwi, szczególnie do sprawdzania poziomu sodu we krwi, zwłaszcza u
  osób starszych.
- Jeśli pacjent stosuje leki, które mogą zwiększać ryzyko wystąpienia obrzęku naczynioruchowego,
  czyli poważnej reakcji alergicznej, takie jak inhibitory kinazy mTOR (np. temsyrolimus,
  ewerolimus, syrolimus) lub wildagliptynę, inhibitory neprylizyny (NEP) (takie jak racekadotryl)
  lub lek złożony zawierający sakubitryl i walsartan. Dla leku złożonego zawierającego sakubitryl i
  walsartan patrz także informacje pod nagłówkiem „Kiedy nie stosować leku Ramve”.
- W przypadku kolagenowych chorób naczyń, jak twardzina skóry, ogólnoustrojowy toczeń
  rumieniowaty.
- Należy poinformować lekarza o istniejącej (lub podejrzewanej) ciąży. Lek Ramve nie jest
  zalecany w okresie pierwszych 3 miesięcy ciąży i może powodować ciężkie efekty szkodliwe u
  dziecka, jeśli jest przyjmowany po trzecim miesiącu ciąży, patrz punkt: „Ciąża i karmienie
  piersią”.
- Jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z poniższych leków, stosowanych w leczeniu wysokiego
  ciśnienia krwi:
  • antagonistę receptora angiotensyny II (ang. Angiotensin Receptor Blockers, ARB) (znane
     również jako sartany – na przykład walsartan, telmisartan, irbesartan), zwłaszcza jeśli pacjent
     ma zaburzenia czynności nerek związane z cukrzycą.
  • aliskiren.

Lekarz prowadzący może monitorować czynność nerek, ciśnienie krwi oraz stężenie elektrolitów (np.
potasu) we krwi w regularnych odstępach czasu.
Patrz także informacje pod nagłówkiem „Kiedy nie stosować leku Ramve"

Dzieci i młodzież
Lek Ramve nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat, ponieważ
skuteczność i bezpieczeństwo stosowania ramiprylu u dzieci nie zostały jeszcze ustalone.

Jeśli zachodzi którakolwiek z powyższych sytuacji (lub w przypadku braku pewności) przed
rozpoczęciem przyjmowania leku Ramve należy zwrócić się do lekarza.

Lek Ramve a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu następujących leków. Mogą niekorzystnie wpłynąć na
działanie leku Ramve:
- Leki stosowane do łagodzenia bólu i zapalenia (np. niesteroidowe leki przeciwzapalne
  (NLPZ) takie jak ibuprofen lub indometacyna i aspiryna),
- Leki stosowane do leczenia niskiego ciśnienia krwi, wstrząsu, niewydolności serca, astmy,
  uczulenia (alergii), takie jak efedryna, noradrenalina i adrenalina.

Lekarz powinien zmierzyć ciśnienie krwi.
Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu następujących leków. Mogą one zwiększyć
prawdopodobieństwo wystąpienia działań niepożądanych, jeśli zastosowane zostaną jednocześnie z
lekiem Ramve:
- Lek złożony zawierający sakubitryl i walsartan, stosowany w leczeniu pewnego typu
  przewlekłej niewydolności serca u dorosłych (patrz także informacje pod nagłówkiem „Kiedy
  nie stosować leku Ramve”).
- Leki stosowane do zmniejszenia bólu i zapalenia (np. niesteroidowe leki przeciwzapalne
  (NLPZ) takie jak ibuprofen lub indometacyna i kwas acetylosalicylowy).
- Leki stosowane w leczeniu nowotworów (chemioterapia).
- Leki zapobiegające odrzuceniu narządów po przeszczepieniu, takie jak cyklosporyna.
- Diuretyki (leki moczopędne), takie jak furosemid.
- Leki, które mogą zwiększyć stężenie potasu we krwi, takie jak spironolakton, triamteren,
  amyloryd, sole potasu, trimetoprim lub trimetropim w skojarzeniu z sulfametoksazolem
  (stosowane w leczeniu zakażeń) i heparyna (stosowana do rozrzedzenia krwi).
- Steroidowe leki przeciwzapalne, takie jak prednizolon.
- Allopurynol (stosowany do zmniejszenia stężenia kwasu moczowego we krwi).
- Prokainamid (stosowany przy zaburzeniach rytmu serca).
- Trimetoprim i ko-trimoksazol (stosowane w leczeniu zakażeń bakteryjnych).
- Temsyrolimus (stosowany w leczeniu nowotworów złośliwych).
- Ewerolimus, syrolimus (stosowany w zapobieganiu odrzucenia przeszczepu).
- Wildagliptyna (stosowana w leczeniu cukrzycy typu 2).
- Racekadotryl (stosowany w leczeniu biegunki).
- Lekarz prowadzący być może będzie musiał zmienić dawkę i (lub) zastosować inne środki
  ostrożności: jeśli pacjent przyjmuje antagonistę receptora angiotensyny II (ARB) lub aliskiren
  (patrz także informacje pod nagłówkiem „Kiedy nie stosować leku Ramve” oraz „Ostrzeżenia
  i środki ostrożności”).

Należy poinformować lekarza o stosowaniu następujących leków, ponieważ lek Ramve może
wpływać na ich działanie:
- Leki przeciwcukrzycowe, takie jak doustne leki zmniejszające stężenie glukozy oraz insulina.
  Lek Ramve może zmniejszać stężenie cukru we krwi. Należy dokładnie kontrolować stężenie
  cukru we krwi w trakcie przyjmowania leku Ramve.
- Lit (stosowany przy zaburzeniach psychicznych). Lek Ramve może zwiększać stężenie litu we
  krwi. Konieczne będzie dokładne kontrolowanie przez lekarza stężenia litu we krwi.

Jeśli zachodzi którakolwiek z powyższych sytuacji (lub w przypadku braku pewności), przed
rozpoczęciem przyjmowania leku Ramve należy zwrócić się do lekarza.

Ramve z jedzeniem i alkoholem
- Spożywanie alkoholu w czasie przyjmowania leku Ramve może wywoływać zawroty głowy i
  uczucie oszołomienia. W razie wątpliwości dotyczących ilości alkoholu dozwolonych podczas
  przyjmowania leku Ramve, należy omówić to z lekarzem, ponieważ alkohol może wzmacniać
  działanie leków obniżających ciśnienie.
- Lek Ramve można przyjmować razem z posiłkiem lub niezależnie od posiłku.

Ciąża i karmienie piersią
Pacjentki, które są w ciąży lub podejrzewają ciążę powinny poinformować o tym lekarza.
Nie należy stosować leku Ramve w okresie pierwszych 12 tygodni ciąży. Nie wolno stosować leku
Ramve po 13 tygodniu ciąży, ponieważ może to być szkodliwe dla dziecka.
Pacjentki, które zaszły w ciążę w trakcie stosowania leku Ramve powinny natychmiast poinformować
o tym lekarza. Przed planowaną ciążą należy zamienić leczenie na inne, bardziej odpowiednie leczenie
alternatywne.

Nie należy stosować leku Ramve w okresie karmienia piersią.
Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Lek Ramve może powodować zawroty głowy. Zdarza się to częściej w początkowym okresie
stosowania leku lub po zwiększeniu dawki. W przypadku wystąpienia objawów nie należy prowadzić
pojazdów mechanicznych ani obsługiwać urządzeń mechanicznych.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Ramve
- Lek Ramve zawiera metylu parahydroksybenzoesan oraz propylu parahydroksybenzoesan,
  które mogą powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego) oraz sporadycznie
  skurcz oskrzeli.
- Kapsułki 2,5 mg, 5 mg oraz 10 mg zawierają ponadto barwnik karmoizynę, który może
  powodować reakcje alergiczne.
- Kapsułki 2,5 mg zawierają barwnik żółcień pomarańczową, który może powodować reakcje
  alergiczne.
- Kapsułki 2,5 mg oraz 5 mg zawierają ponadto czerwień koszenilową, która może powodować
  reakcje alergiczne.

Mimo, że lek Ramve zawiera bardzo niewielkie ilości powyższych substancji, w przypadku
wiedzy, że jest się uczulonym na nie, przed zastosowaniem leku należy skontaktować się z
lekarzem lub farmaceutą.

3. Jak stosować lek Ramve

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka to:

Dorośli
Leczenie wysokiego ciśnienia tętniczego krwi
- Zwykle stosowana dawka początkowa ramiprylu wynosi 1,25 mg lub 2,5 mg raz na dobę.
- Lekarz będzie dostosowywał przyjmowaną dawkę aż do uzyskania pełnej kontroli ciśnienia
  tętniczego krwi.
- Dawka maksymalna wynosi 10 mg raz na dobę.
- Jeśli pacjent stosuje diuretyki (leki moczopędne) lekarz może przerwać stosowanie lub
  zmniejszyć dawkę leku moczopędnego przed rozpoczęciem stosowania leku Ramve.

Zmniejszenie ryzyka wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu
- Zwykle stosowana dawka początkowa ramiprylu wynosi 2,5 mg raz na dobę.
- Lekarz może zadecydować o zwiększeniu dawki.
- Zwykle stosowana dawka wynosi 10 mg raz na dobę.

Leczenie w celu zmniejszenia lub opóźnienia zaostrzenia zaburzeń nerek
- Zwykle stosowana dawka początkowa wynosi 1,25 mg do 2,5 mg raz na dobę.
- Lekarz będzie dostosowywał przyjmowaną dawkę.
- Zwykle stosowana dawka wynosi 5 mg do 10 mg raz na dobę.

Leczenie niewydolności serca
- Zwykle stosowana dawka początkowa wynosi 1,25 mg raz na dobę.
- Lekarz dostosuje przyjmowaną dawkę.
- Maksymalna dawka wynosi 10 mg na dobę. Zaleca się przyjmowanie leku 2 razy na dobę.

Leczenie po zawale serca
- Zwykle stosowana dawka początkowa wynosi 1,25 mg raz na dobę do dawki 2,5 mg dwa razy
  na dobę.
- Lekarz dostosuje przyjmowaną dawkę.
- Maksymalna dawka wynosi 10 mg na dobę. Zaleca się przyjmowanie leku 2 razy na dobę.

Pacjenci z zaburzeniami wątroby
W przypadku zaburzeń wątroby, leczenie pacjenta ramiprylem można rozpocząć jedynie przy ścisłym
nadzorze lekarskim, przy maksymalnej dawce leku Ramve wynoszącej 2,5 mg na dobę.

Pacjenci w podeszłym wieku
Lekarz zmniejszy dawkę początkową i będzie ją dostosowywać wolniej.

Stosowanie u dzieci i młodzieży
Nie zaleca się stosowania leku Ramve u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat, ponieważ jego
bezpieczeństwo i skuteczność stosowania nie zostały ustalone u dzieci.

Droga i sposób podawania
Lek należy przyjmować doustnie każdego dnia o tej samej porze. Lek Ramve należy połykać popijając
płynem. Nie wolno żuć lub rozgryzać leku. Jeśli połknięcie kapsułki sprawia trudności, należy
poinformować o tym lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ramve

W przypadku zażycia większej liczby kapsułek niż zalecana lub zażycia leku Ramve o
nieodpowiedniej mocy, należy natychmiast poinformować lekarza lub zgłosić się do izby przyjęć
najbliższego szpitala.

Pominięcie zastosowania leku Ramve
Jeśli pacjent zapomni przyjąć dawkę leku, kolejną dawkę należy przyjąć o zwykłej porze. Nie należy
stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Ramve
Nie należy przerywać stosowania leku Ramve bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem. W razie
przerwania stosowania leku stan pacjenta może ulec pogorszeniu.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do
lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy przerwać stosowanie leku Ramve i natychmiast skontaktować się z lekarzem w
przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących ciężkich działań niepożądanych –
możliwe, że wymagana będzie natychmiastowa interwencja lekarska:
- Obrzęk twarzy, ust lub gardła powodujący trudności w połykaniu lub oddychaniu, jak również
  pokrzywka i wysypka. Może to być objaw ciężkiej reakcji uczuleniowej na lek Ramve.
- Ciężkie reakcje skórne, w tym wysypka, owrzodzenie jamy ustnej, zaostrzenie wcześniej
  występujących chorób skóry, zaczerwienienie, wyprysk i odwarstwianie skóry (takie jak zespół
  Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze odwarstwianie naskórka i rumień wielopostaciowy).

Należy natychmiast poinformować lekarza o wystąpieniu:
- Przyspieszonego rytmu serca, nierównego lub gwałtownego rytmu (kołatania) serca, bólu w
  klatce piersiowej, uczucia ucisku w klatce piersiowej lub poważniejszych zaburzeń, w tym
  zawału serca i udaru.
- Przyspieszenia oddechu i kaszlu. Mogą to być objawy zaburzeń płuc.
- Łatwiejszego powstawania sińców, krwawienia przez dłuższy czas niż zazwyczaj,
  jakiejkolwiek oznaki krwawienia (np. krwawienie z dziąseł), ciemno-czerwonych plamach,
  przebarwieniach lub nabywaniu zakażeń łatwiej niż zwykle, bólu gardła lub gorączce, uczuciu
  zmęczenia, omdleniach, zawrotach głowy lub bladości skóry. Mogą to być objawy zaburzeń
  krwi lub szpiku kostnego.
- Ciężkiego bólu żołądka mogącego promieniować do pleców. Może to być objaw zapalenia
  trzustki.
- Gorączki, dreszczy, zmęczenia, utraty łaknienia, bólu żołądka, nudności, zażółcenia skóry lub
  oczu (żółtaczka). Mogą to być objawy zaburzeń wątroby, takich jak zapalenie wątroby lub
  uszkodzenie wątroby.
- Zaburzenia czynności nerek, w tym ostrej niewydolności. Objawy mogą obejmować
  zmniejszenie ilości wydalanego moczu, utratę łaknienia, zmęczenie, obrzęk rąk i stóp, suchość
  i swędzenie skóry itp.

Inne działania niepożądane obejmują:
Należy poinformować lekarza, jeśli którykolwiek z następujących objawów zaostrzy się lub utrzymuje
się ponad kilka dni.

Częste (mogą dotyczyć do 1 na 10 osób)

- Ból głowy lub uczucie zmęczenia.
- Zawroty głowy. Objaw ten występuje częściej przy rozpoczęciu stosowania leku Ramve lub
  po zwiększeniu dawki.
- Omdlenia, niedociśnienie (nienaturalnie niskie ciśnienie tętnicze krwi), szczególnie podczas
  gwałtownego wstawania lub siadania.
- Suchy, łaskoczący kaszel, zapalenie zatok lub zapalenie oskrzeli, przyspieszenie oddechu.
- Ból żołądka lub jelit, biegunka, niestrawność, nudności.
- Wysypka skórna z obszarem wyniesionym lub bez.
- Ból w klatce piersiowej.
- Skurcze lub ból mięśni.
- Zwiększone stężenie potasu wykazane w badaniu krwi.

Niezbyt często (mogą dotyczyć do 1 na 100 osób)
- Zaburzenia równowagi, zawroty głowy.
- Świąd lub nieprawidłowe odczucia skórne, takie jak zdrętwienie, mrowienie, kłucie, pieczenie
  lub cierpnięcie (parestezje).
- Utrata lub zaburzenia odczuwania smaku.
- Zaburzenia snu.
- Uczucie przygnębienia, lęk, nerwowość lub niepokój.
- Uczucie niedrożności nosa, trudności w oddychaniu, zaostrzenie astmy.
- Obrzęk jelit zwany „jelitowym obrzękiem naczynioruchowym”, charakteryzujący się takimi
  objawami, jak bóle brzucha, wymioty i biegunka.
- Zgaga, zaparcie, suchość w jamie ustnej.
- Wydalanie (z moczem) większej ilości wody niż zazwyczaj w ciągu dnia.
- Nadmierna potliwość.
- Utrata lub zmniejszenie łaknienia (anoreksja).
- Zwiększenie częstości lub nieregularny rytm serca.
- Obrzęk rąk i nóg. Może to być objaw większego niż zazwyczaj zatrzymywania wody
  w organizmie.
- Nagłe zaczerwienienie twarzy.
- Niewyraźne widzenie.
- Ból stawów.
- Gorączka.
- Impotencja u mężczyzn, zmniejszenie popędu płciowego u mężczyzn i kobiet.
- Zwiększenie liczby niektórych białych krwinek (eozynofilia) stwierdzone podczas badania
  krwi.
- Wyniki badań krwi wykazujące zaburzenia wątroby, trzustki lub nerek.

Rzadko (mogą dotyczyć do 1 na 1000 osób)
- Uczucie roztrzęsienia lub splątania.
- Zaczerwienienie i obrzęk języka.
- Ostre łuszczenie skóry, swędząca, guzowata wysypka.
- Zaburzenia paznokci (np. utrata lub oddzielanie paznokcia od łożyska).
- Wysypka skórna lub zasinienie.
- Przebarwienia skóry i zimne kończyny.
- Zaczerwienienie, swędzenie, obrzęk lub łzawienie oczu.
- Zaburzenia słyszenia lub dzwonienie w uszach.
- Uczucie osłabienia.
- Wyniki badania krwi wykazujące zmniejszenie liczby czerwonych krwinek, białych krwinek,
  lub płytek krwi lub zmniejszenie stężenia hemoglobiny.

Bardzo rzadko (mogą dotyczyć do 1 na 10 000 osób)
- Większa niż zazwyczaj wrażliwość na słońce.

Inne zgłaszane działania niepożądane:
Należy poinformować lekarza, jeśli którykolwiek z następujących objawów zaostrzy się lub utrzymuje
się ponad kilka dni.
- Trudności z koncentracją.
- Obrzęk ust.
- Za mała liczba komórek krwi wykazana w badaniach krwi.
- Za małe stężenie sodu wykazane w badaniach krwi.
- Wzrost stężenia przeciwciał przeciwjądrowych w organizmie wykazany w badaniach krwi.
- Zmiana zabarwienia palców rąk i nóg w przypadku zimna, z następującym mrowieniem lub
  bólem przy ich rozgrzewaniu (objaw Raynauda).
- Powiększenie piersi u mężczyzn.
- Spowolnione lub zaburzone reagowanie.
- Uczucie pieczenia.
- Pęcherze na skórze i błonach śluzowych.
- Nasilenie występowania czerwonych, łuszczących się obszarów skóry tworzących skorupę,
  pokrytych srebrnymi łuskami.
- Czerwone, błyszczące guzki na skórze.
- Małe plamki na błonach śluzowych.
- Ciemnoczerwone, ostro odgraniczone, łuszczące się plamy na skórze.
- Zaburzenia węchu.
- Wypadanie włosów.
- Stężony mocz (o ciemnym zabarwieniu), nudności lub wymioty, kurcze mięśni, uczucie
  splątania i napady drgawkowe, które mogą być wynikiem nieprawidłowego wydzielania ADH
  (ang. anti-diuretic hormone – wazopresyna, hormon antydiuretyczny). Jeżeli wystąpią
  wymienione objawy należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza prowadzącego.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać
bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al.
Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail:
ndl@urpl.gov.pl.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.
Działania niepożądane można również zgłaszać podmiotowi odpowiedzialnemu.

5. Jak przechowywać lek Ramve

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym i
  blistrze po „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Objaśnienia skrótów:
  Termin ważności (EXP)
  Numer serii (Lot)
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy
  zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże
  chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Ramve
- Substancją czynną leku Ramve jest ramipryl.
- Ponadto lek Ramve zawiera skrobię kukurydzianą, żelowaną.
- Otoczka kapsułki dla wszystkich mocy leku Ramve zawiera żelatynę, tytanu dwutlenek (E 171),
  sodu laurylosiarczan, metylu parahydroksybenzoesan oraz propylu parahydroksybenzoesan.

Ponadto otoczki kapsułek zawierają:
Lek Ramve 2,5 mg zawiera barwniki: żółcień pomarańczową (E 110), czerwień koszenilową (E 124)
oraz karmoizynę (E 122).
Lek Ramve 5 mg zawiera barwniki: czerwień koszenilową (E 124), błękit brylantowy (E 133) oraz
karmoizynę (E 122).
Lek Ramve 10 mg zawiera barwniki: błękit brylantowy (E 133), erytrozynę (E 127) oraz karmoizynę
(E 122).

Jak wygląda lek Ramve i co zawiera opakowanie:
Lek Ramve 2,5 mg - kapsułki koloru pomarańczowego i białego.
Lek Ramve 5 mg - kapsułki koloru brunatno-czerwonego i białego.
Lek Ramve 10 mg - kapsułki koloru niebieskiego i białego.
Lek Ramve jest dostępny w opakowaniach zawierających 28 kapsułek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Podmiot odpowiedzialny:

Recordati Polska sp. z o.o.
ul. Królewska 16
00-103 Warszawa

Wytwórca:
Bristol Laboratories Limited,
Unit 3, Canalside, Northbridge Road,
Berkhamsted, Herts, HP4 1EG, Wielka Brytania

Bristol Laboratories Limited,
Unit 5, Traynor Way, Whitehouse Business Park,
Peterlee, SR8 2RU, Wielka Brytania

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Wielka Brytania: Ramipril 1.25mg 2.5mg, 5mg, 10mg, capsules
Holandia: Ramipril Bristol 1.25mg 2.5mg, 5mg, 10mg, capsules, hard
Polska: Ramve 2,5 mg; Ramve 5 mg; Ramve 10 mg

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 09/2018

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza