Radirex PLUS syrop - but. 125 g

Opakowanie

but. 125 g

Producent

Herbapol Wrocław

Opis

produkt dostępny bez recepty

Refundowany

Nie

Rodzaj

syrop

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli: 30 ml miarką lub 2 łyżki stołowe (tj. 25,4 mg związków antranoidowych w przeliczeniu na glukofrangulinę A). Młodzież powyżej 12 lat: 10-15 ml miarką lub 2 do 3 łyżeczek do herbaty (tj. od 8,5 do 12,7 mg związków antranoidowych w przeliczeniu na glukofrangulinę A). Nie stosować bez porady lekarza dłużej niż 1-2 tyg. Nie stosować u dzieci poniżej 12 lat. Sposób podania. Lek podawać przed snem.

Zastosowanie

Lek tradycyjnie stosowany w zaparciach.

Treść ulotki

1. Co to jest lek Radirex PLUS i w jakim celu się go stosuje
Syrop Radirex PLUS działa przeczyszczająco i jest stosowany na zasadzie tradycji w zaparciach.
Zawarte w korze kruszyny i korzeniu rzewienia pochodne 1,8 dihydroantracenu wywierają wpływ na
czynność motoryczną okrężnicy, przyspieszają pasaż jelitowy, zmniejszają resorpcję płynów. Działanie
przeczyszczające występuje w 6-8 godz. po przyjęciu leku.

Wskazania do stosowania
Syrop Radirex PLUS jest lekiem tradycyjnie stosowanym w zaparciach.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Radirex PLUS
Kiedy nie stosować leku Radirex PLUS
- Jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
  (wymienionych w punkcie 6).
- Nie stosować w przypadku niedrożności jelit, atonii jelit, ostrych i przewlekłych chorób zapalnych
  jelit (m.in. wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna), zapalenia wyrostka
  robaczkowego, biegunki, odwodnienia i zaburzeń elektrolitowych, w bólach brzucha o niejasnej
  etiologii.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Radirex PLUS należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.
Ze względu na zawartość 12,4 g sacharozy w jednej łyżce stołowej syropu, leku nie powinni stosować
chorzy na cukrzycę. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent
powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
W przypadku zastosowania u osób z chorobą hemoroidalną, szczelinami odbytu, po zabiegach
operacyjnych okolic odbytu oraz w przypadku długotrwałego unieruchomienia zaleca się konsultację z
lekarzem. Lek należy stosować w zaparciach wtedy, gdy zawodzi dieta i inne niefarmakologiczne
sposoby leczenia. Nie należy stosować bez porady lekarza dłużej niż 1-2 tygodnie. Długotrwałe
stosowanie produktu może doprowadzić do osłabienia perystaltyki jelit i do zakłócenia gospodarki
wodno - elektrolitowej. Należy unikać stosowania leku podczas miesiączki.
Produkt leczniczy zawiera do 3,5 % m/m etanolu (alkoholu), tzn. do 700 mg etanolu w jednej łyżce
stołowej, co jest równoważne 14 ml piwa lub 6 ml wina.

Dzieci i młodzież
Nie zaleca się stosować u dzieci poniżej 12 lat.

Lek Radirex PLUS a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a
także o lekach, które pacjent planuje stosować.
Przy długotrwałym stosowaniu leku Radirex PLUS może się pojawić, wskutek niedoboru potasu,
nasilenie działania glikozydów naparstnicy oraz leków przeciwarytmicznych. Straty potasu mogą się
zwiększyć przy równoczesnym przyjmowaniu leków moczopędnych, steroidów kory nadnerczy i
korzenia lukrecji.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Leku nie należy stosować w czasie ciąży i karmienia piersią.
Wpływ na płodność nie jest znany.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Brak danych na temat wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować lek Radirex PLUS
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń
lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Stosować doustnie, przed snem. Do opakowania dołączona jest miarka ułatwiająca dawkowanie.
Dorośli: 30 ml miarką lub 2 łyżki stołowe, tj. 25,4 mg związków antranoidowych w przeliczeniu na
glukofrangulinę A.
Młodzież powyżej 12 lat: 10-15 ml miarką lub 2 do 3 łyżeczek do herbaty, tj. od 8,5 do 12,7 mg
związków antranoidowych w przeliczeniu na glukofrangulinę A.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Radirex PLUS
Podczas stosowania produktu Radirex PLUS nie zaobserwowano dotychczas objawów przedawkowania.
W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub
farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Radirex PLUS
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Radirex PLUS
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się
do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Możliwe działania niepożądane leku przedstawiono zgodnie z klasyfikacją narządów i układów wg
MedDRA oraz częstością występowania: bardzo często (>1/10); często (1/100 do <1/10); niezbyt
często (1/1000 do <1/100); rzadko (1/10 000 do <1/1000); bardzo rzadko (<1/10 000) w tym
pojedyncze przypadki, nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Podczas stosowania produktu leczniczego Radirex PLUS mogą wystąpić:
Zaburzenia układu immunologicznego
Reakcje nadwrażliwości – rzadko
Zaburzenia żołądka i jelit
Ból brzucha, stany skurczowe jelit, płynny stolec (szczególnie u pacjentów z nadwrażliwym jelitem
grubym) – częstość nieznana.
Długotrwałe stosowanie leku może prowadzić do zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej,
białkomoczu i krwiomoczu.
Długotrwałe stosowanie leku może powodować pigmentację śluzówki jelita (pseudomelanosis coli),
która zwykle przemija po zakończeniu przyjmowania leku.
Podczas leczenia może wystąpić żółte lub czerwono-brązowe (zależnie od odczynu pH) zabarwienie
moczu spowodowane obecnością w nim metabolitów substancji czynnych, co nie jest istotne
klinicznie.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać
bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, nr tel.: +48 22 49-21-301, nr faksu: +48 22 49-21-309,
Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Radirex PLUS
Lek przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C.
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin
ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje
Co zawiera lek Radirex PLUS
100 g syropu zawiera:
Substancję czynną: wyciąg płynny (1:1) złożony z : korzenia rzewienia (Rhei radice), kory kruszyny
(Frangulae cortice), owocu kopru włoskiego (Foeniculi fructu), owocu kminku (Carvi fructu)
(5/4/0,5/0,5) - 10,0 g
[Ekstrahent : etanol 50% v/v]
Substancje pomocnicze: sacharoza, woda oczyszczona.

15 ml syropu (jedna łyżka stołowa) zawiera 12,7 mg związków antranoidowych w przeliczeniu
na glukofrangulinę A.
Syrop zawiera nie więcej niż 3,5% m/m etanolu.

Jak wygląda lek Radirex PLUS i co zawiera opakowanie
Syrop – przezroczysty, barwy brunatnoczerwonej, o swoistym zapachu.
Opakowaniem jest butelka ze szkła barwnego zawierająca 125 g leku zamykana zakrętką HDPE z
dołączoną miarką, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Wrocławskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A.
50-951 Wrocław, ul. św. Mikołaja 65/68
tel. + 48 71 33 57 255
faks: + 48 71 37 24 740
e-mail: herbapol@herbapol.pl

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu
odpowiedzialnego - tel. 71 321 86 04 wew.123

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza