Racedryl granulat do sporz. zaw. doustnej(30 mg) - 16 saszetek

Opakowanie

16 saszetek

Producent

Aflofarm Farmacja Polska

Opis

produkt wydawany z apteki na podstawie recepty

Refundowany

Nie

Rodzaj

granulat do sporz. zaw. doustnej

Dawkowanie

Doustnie. Dawka jest uzależniona od masy ciała i zwykle zaleca się stosowanie ok. 1,5 mg/kg mc. na każdą dawkę 3 razy na dobę, w równych odstępach czasu. Saszetki z dawką 10 mg przeznaczone są dla dzieci o mc. <13 kg; saszetki z dawką 30 mg przeznaczone są dla dzieci o mc. ≥13 kg. Dzieci o mc. powyżej 27 kg: 2 saszetki po 30 mg 3 razy na dobę. Dzieci o mc. 13-27 kg: 1 saszetka 30 mg 3 razy na dobę. Niemowlęta o mc. 9-13 kg: 2 saszetki zawierające po 10 mg 3 razy na dobę. Niemowlęta o mc. poniżej 9 kg: 1 saszetka 10 mg 3 razy na dobę. Leku nie należy podawać niemowlętom poniżej 3 mż. ze względu na brak badań klinicznych w tej grupie pacjentów. Czas stosowania. Długość czasu leczenia u dzieci w trakcie badań klinicznych wynosiła 5 dni. Leczenie należy kontynuować do czasu oddania dwóch normalnych stolców. Leczenie nie powinno trwać dłużej niż 7 dni. Szczególne grupy pacjentów. Zaleca się ostrożność u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i nerek (brak badań). Sposób podania. Lek przyjmowany jest z równoczesnym podawaniem doustnych płynów nawadniających. Preparat można dodać do jedzenia, wsypać do szklanki z wodą lub do butelki z pokarmem, następnie dobrze wymieszać i natychmiast podać dziecku. Po rekonstytucji leku w wodzie powstaje biała zawiesina.

Zastosowanie

Uzupełniające leczenie objawowe ostrej biegunki u niemowląt (>3. mż.) i u dzieci, z jednoczesnym stosowaniem nawodnienia doustnego i zwykłego postępowania podtrzymującego, jeśli samo takie leczenie nie pozwala na opanowanie objawów klinicznych, a leczenie przyczynowe nie jest możliwe. Jeśli można zastosować leczenie przyczynowe, racekadotryl można podać jako leczenie uzupełniające.

Treść ulotki

1. Co to jest lek Racedryl i w jakim celu się go stosuje

Racedryl jest lekiem stosowanym w uzupełniającym leczeniu objawowym ostrej biegunki u
niemowląt (powyżej 3. miesiąca życia) i u dzieci, z jednoczesnym stosowaniem nawodnienia
doustnego i zwykłego postępowania podtrzymującego, jeśli samo takie leczenie nie pozwala na
opanowanie objawów klinicznych, a leczenie przyczynowe nie jest możliwe. Gdy możliwe jest
stosowanie leczenia przyczynowego lek Racedryl może być stosowany jako leczenie uzupełniające.

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Racedryl

Kiedy nie stosować leku Racedryl:
- jeśli dziecko ma uczulenie na racekadotryl lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
(wymienionych w punkcie 6);
- jeśli u dziecka występuje biegunka przewlekła lub biegunka spowodowana przyjmowaniem
antybiotyków;
- u dzieci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby niezależnie od ciężkości schorzenia;
- jeśli u dziecka występują przedłużające się, niekontrolowane wymioty;
- u niemowląt poniżej 3 miesiąca życia.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Racedryl należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty:
- jeśli u dziecka występuje krew lub ropa w stolcu i dziecko ma gorączkę. Przyczyną może być
infekcja bakteryjna lub obecność innych ciężkich chorób;
- jeśli u dziecka występują przedłużające się lub niekontrolowane wymioty;
- jeśli dziecko ma cukrzycę (patrz „Racedryl zawiera sacharozę”);
- jeśli dziecko ma stwierdzony obrzęk naczynioruchowy w wywiadzie, niezwiązanym z terapią
racekadotrylem, gdyż może ono być w grupie zwiększonego ryzyka wystąpienia obrzęku.

Zgłaszano występowanie reakcji skórnych w trakcie stosowania leku. W większości przypadków były
to łagodne reakcje i nie wymagały leczenia, ale w niektórych przypadkach miały przebieg ostry, a
nawet zagrażający życiu. Jeśli wystąpią ciężkie reakcje skórne, leczenie należy natychmiast przerwać
(patrz punkt 4 ulotki: Możliwe działania niepożądane).

Przyjmowanie leku nie zmienia standardowego sposobu nawadniania.
Bardzo ważne jest nawodnienie niemowląt i dzieci podczas leczenia ostrej biegunki.
Konieczność nawadniania i drogę podania powinny być dostosowane przez lekarza do wieku,
zaawansowania choroby i wagi pacjenta oraz ciężkości objawów, szczególnie w przypadku ostrej lub
przedłużającej się biegunki z wymiotami lub brakiem apetytu.

Racedryl a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez dziecko obecnie lub ostatnio
a także o lekach, które planuje się podawać dziecku.
Szczególnie należy powiedzieć lekarzowi o lekach przyjmowanych przez dziecko takich jak:
- inhibitory konwertazy angiotensyny (np. kaptopryl, enalapryl, lizynopryl, peryndopryl,
ramipryl) stosowanych w celu obniżenia ciśnienia krwi lub ułatwiających pracę serca.

Ciąża i karmienie piersią
Ten lek jest przeznaczony dla dzieci.
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Przed
zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie należy stosować leku Racedryl w czasie ciąży oraz w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Racedryl nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i
obsługiwania maszyn.

Racedryl zawiera sacharozę
Jeśli lekarz poinformował o występującej u dziecka nietolerancji niektórych cukrów należy
skonsultować się z lekarzem przed podaniem dziecku leku Racedryl.

Racedryl, 10 mg zawiera 0,98 g sacharozy w każdej saszetce.
Jeśli u niemowląt chorych na cukrzycę lekarz przepisał więcej niż 5 saszetek leku Racedryl, 10 mg na
dobę (co odpowiada więcej niż 5 g sacharozy) należy uwzględnić to w dobowej ilości cukru
przyjętego przez dziecko.

Racedryl, 30 mg zawiera 2,9 g sacharozy w każdej saszetce.
U dzieci chorych na cukrzycę, ilość sacharozy przyjmowaną z lekiem Racedryl, 30 mg należy
uwzględnić w dobowej ilości cukru przyjętego przez dziecko.

3. Jak przyjmować lek Racedryl

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić
się do lekarza lub farmaceuty.

Racedryl ma postać granulatu do sporządzania zawiesiny doustnej, który po rozpuszczeniu w wodzie
tworzy białą zawiesinę.
Lek można dodać do jedzenia, wsypać do szklanki z wodą lub do butelki z pokarmem, następnie
dobrze wymieszać i natychmiast podać dziecku.

Racedryl, 10 mg
Lek jest przeznaczony dla dzieci o masie ciała poniżej 13 kg.
Niemowlęta o masie ciała poniżej 9 kg: 1 saszetka 3 razy na dobę, w równych odstępach czasu.
Niemowlęta o masie ciała od 9 do 13 kg: 2 saszetki 3 razy na dobę, w równych odstępach czasu.

Racedryl, 30 mg
Lek jest przeznaczony dla dzieci o masie ciała powyżej 13 kg.
Dzieci o masie ciała od 13 kg do 27 kg: 1 saszetka 3 razy na dobę, w równych odstępach czasu.
Dzieci o masie ciała powyżej 27 kg: 2 saszetki 3 razy na dobę, w równych odstępach czasu.

Lekarz zadecyduje o czasie leczenia lekiem Racedryl.
Leczenie powinno być kontynuowane do czasu oddania dwóch normalnych stolców i nie powinno
trwać dłużej niż 7 dni.

W celu uzupełnienia utraconych płynów z powodu biegunki lek ten powinien być stosowany
równocześnie z odpowiednią ilością płynów i roztworów soli (elektrolitów). Najlepszym sposobem
uzupełnienia płynów i elektrolitów jest picie tzw. doustnych płynów nawadniających (w przypadku
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty).

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Racedryl
W przypadku zażycia przez dziecko większej niż zalecana dawki leku Racedryl należy natychmiast
zgłosić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Racedryl
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Przyjąć kolejną dawkę
o zwykłej porze.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy natychmiast przerwać podawanie dziecku leku i skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi:
- obrzęk naczynioruchowy (obrzęk twarzy, języka lub gardła, trudności w przełykaniu i oddychaniu,
pokrzywka).

Zgłaszano następujące działania niepożądane:

Często
(występuje rzadziej niż u 1 pacjenta na 10):
- bóle głowy.

Niezbyt często (występuje rzadziej niż u 1 pacjenta na 100):
- zapalenie migdałków;
- wysypka;
- rumień (zaczerwienienie skóry).

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):
- rumień wielopostaciowy (różowe zmiany na skórze kończyn i wewnątrz jamy ustnej);
- obrzęk języka;
- obrzęk twarzy;
- obrzęk ust;
- obrzęk powiek;
- pokrzywka;
- rumień guzowaty (guzowate zmiany zapalne tkanki podskórnej);
- wysypka grudkowa (wykwity na skórze z małymi, twardymi i guzkowatymi zmianami);
- świerzbiączka (swędzące zmiany skórne);
- świąd (uogólnione swędzenie);
- toksyczny wykwit skórny.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać
bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:
Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
tel.: + 48 22 49 21 301,
fax: + 48 22 49 21 309.
Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl.
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Racedryl

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i saszetce po
„EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Racedryl
- Substancją czynną leku jest racekadotryl.
Każda saszetka Racedryl, 10 mg zawiera 10 mg racekadotrylu.
Każda saszetka Racedryl, 30 mg zawiera 30 mg racekadotrylu.
- Pozostałe składniki to: sacharoza, krzemionka koloidalna bezwodna, powidon K-30.

Jak wygląda lek Racedryl i co zawiera opakowanie
Racedryl występuje w postaci białego lub prawie białego granulatu do sporządzania zawiesiny
doustnej, który po rozpuszczeniu w wodzie tworzy białą zawiesinę. Lek pakowany jest w saszetki
Papier/Poliester/Aluminium/Poliester w tekturowe pudełko.
Każde opakowanie zawiera: 16 saszetek.

Podmiot odpowiedzialny
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 133/151
95-200 Pabianice
Tel. +48 (42) 22-53-100

Importer
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.
ul. Szkolna 31
95-054 Ksawerów

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 04.2021

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza