Palifren Long zaw. do wstrz. o przedł. uwalnianiu(75 mg) - amp.-strzyk. + 2 igły

Opakowanie

amp.-strzyk. + 2 igły

Producent

Adamed Pharma

Opis

produkt wydawany z apteki na podstawie recepty

Refundowany

Tak

Rodzaj

zaw. do wstrz. o przedł. uwalnianiu

Kwota refundowana

365.03

Dawkowanie

Domięśniowo: leczenie należy rozpocząć od dawki 150 mg w 1. dniu leczenia i 100 mg tydzień później (8. dzień). W obu przypadkach lek należy podawać do mięśnia naramiennego, aby szybko uzyskać stężenie terapeutyczne. Trzecią dawkę należy podać miesiąc po podaniu drugiej dawki inicjującej. Zalecana dawka podtrzymująca wynosi 75 mg, podawane co miesiąc; u niektórych pacjentów korzystne może być stosowanie mniejszej lub większej dawki w zalecanym zakresie od 25 do 150 mg, zależnie od indywidualnej tolerancji leku i (lub) skuteczności. Pacjenci z nadwagą lub otyli mogą wymagać dawek z górnego zakresu. Po podaniu drugiej dawki inicjującej, comiesięczne dawki podtrzymujące można wstrzykiwać do mięśnia naramiennego lub pośladkowego. Dostosowanie dawki podtrzymującej można przeprowadzać co miesiąc. Podczas dostosowywania dawki należy uwzględnić charakterystykę przedłużonego uwalniania leku, ponieważ całkowity skutek leczniczy podawania dawek podtrzymujących może nie być widoczny przez kilka miesięcy. Zamiana z doustnego paliperydonu o przedłużonym uwalnianiu lub doustnego rysperydonu na Palifren Long. Stosowanie Palifren Long należy rozpocząć jak opisano powyżej. U pacjentów uprzednio ustabilizowanych przy użyciu różnych dawek paliperydonu w postaci tabl. o przedł. uwalnianiu, można uzyskać podobną ekspozycję na paliperydon w stanie stacjonarnym stosując terapię podtrzymującą Palifren Long podawanym co miesiąc w postaci wstrzyknięć. Dawki podtrzymujące Palifren Long konieczne do uzyskania podobnych ekspozycji w stanie stacjonarnym: poprzednia dawka paliperydonu w postaci tabl. o przedł. uwalnianiu 3 mg na dobę odpowiada zaw. do wstrz. o przedł. uwalnianiu (Palifren Long) w dawce 25-50 mg co miesiąc; poprzednia dawka paliperydonu w postaci tabl. o przedł. uwalnianiu 6 mg na dobę odpowiada zaw. do wstrz. o przedł. uwalnianiu w dawce 75 mg co miesiąc; poprzednia dawka paliperydonu w postaci tabl. o przedł. uwalnianiu 9 mg na dobę odpowiada zaw. do wstrz. o przedł. uwalnianiu w dawce 100 mg co miesiąc; poprzednia dawka paliperydonu w postaci tabl. o przedł. uwalnianiu 12 mg na dobę odpowiada zaw. do wstrz. o przedł. uwalnianiu w dawce 150 mg co miesiąc. W momencie rozpoczęcia leczenia zaw. do wstrz. o przedł. uwalnianiu można przerwać podawanie stosowanego wcześniej doustnego paliperydonu lub doustnego rysperydonu. U niektórych pacjentów korzystne może być stopniowe wycofywanie wcześniej stosowanego leku. Niektórzy pacjenci przestawieni z większych doustnych dawek paliperydonu (np. 9-12 mg na dobę) na zaw. do wstrz. o przedł. uwalnianiu wstrzykiwaną do mięśnia pośladkowego, mogą przez pierwsze 6 mies. po zmianie wykazywać mniejszą ekspozycję na paliperydon w osoczu. Dlatego przez pierwsze 6 mies. można, alternatywnie, rozważyć wstrzyknięcia do mięśnia naramiennego. Zamiana z rysperydonu w postaci iniekcji o przedłużonym działaniu na Palifren Long. Przestawiając pacjenta z leczenia rysperydonem w postaci iniekcji o przedł. działaniu na leczenie Palifren Long, należy zastąpić nim następne zaplanowane wstrzyknięcie. Następnie należy kontynuować stosowanie Palifren Long w odstępach miesięcznych. Nie jest wymagany tygodniowy rozpoczynający schemat dawkowania, obejmujący wstrzyknięcia domięśniowe (odpowiednio w 1. dniu i 8. dniu). Pacjenci, których stan ustabilizowano wcześniej za pomocą różnych dawek rysperydonu w postaci iniekcji o przedł. działaniu, mogą osiągnąć podobną ekspozycję na paliperydon w stanie stacjonarnym podczas leczenia podtrzymującego comiesięcznymi dawkami Palifren Long, zgodnie z poniższym: poprzednia dawka rysperydonu w postaci iniekcji o przedł. działaniu 25 mg co 2 tyg. odpowiada zaw. do wstrz. o przedł. uwalnianiu (Palifren Long) w dawce 50 mg co miesiąc; poprzednia dawka rysperydonu w postaci iniekcji o przedł. działaniu 37,5 mg co 2 tyg. odpowiada zaw. do wstrz. o przedł. uwalnianiu w dawce 75 mg co miesiąc; poprzednia dawka rysperydonu w postaci iniekcji o przedł. działaniu 50 mg co 2 tyg. odpowiada zaw. do wstrz. o przedł. uwalnianiu w dawce 100 mg co miesiąc. Przerywając stosowanie Palifren Long, należy wziąć pod uwagę przedłużony charakter jego uwalniania. Należy okresowo oceniać potrzebę kontynuacji stosowania leku zwalczającego objawy pozapiramidowe (EPS). Pominięte dawki. Zaleca się podanie drugiej dawki leku tydzień po podaniu pierwszej dawki. Aby uniknąć pominięcia dawki, pacjentom można podać drugą dawkę 4 dni przed lub po wyznaczonym terminie jednego tygodnia (8. dnia). Podobnie, trzecią i kolejne dawki po schemacie dawkowania wstępnego, zaleca się podawać w odstępach comiesięcznych. Aby uniknąć pominięcia comiesięcznej dawki, pacjentom można podać wstrzyknięcie do 7 dni przed lub po upłynięciu miesięcznego terminu. Jeśli opuszczono ustalony termin drugiego wstrzyknięcia leku (8. dzień ± 4 dni), zalecane ponowne rozpoczęcie dawkowania zależy od tego, ile czasu upłynęło od pierwszego wstrzyknięcia. Pominięcie drugiej dawki początkowej (<4 tyg. od pierwszego wstrzyknięcia)<>. Pacjentowi należy jak najszybciej podać drugą dawkę wynoszącą 100 mg do mięśnia naramiennego. Po 5 tyg. od pierwszego wstrzyknięcia (niezależnie od terminu drugiego wstrzyknięcia) pacjentowi należy podać trzecią dawkę leku, wynoszącą 75 mg, do mięśnia naramiennego lub pośladkowego. Następnie należy przestrzegać zwykłego comiesięcznego cyklu wstrzyknięć do mięśnia naramiennego lub pośladkowego dawki od 25 mg do 150 mg ustalonej na podstawie indywidualnej tolerancji pacjenta i (lub) skuteczności. Pominięcie drugiej dawki początkowej (4-7 tyg. od pierwszego wstrzyknięcia). Należy wznowić dawkowanie, rozpoczynając od dwóch wstrzyknięć po 100 mg w następujący sposób: 1. wstrzyknięcie do mięśnia naramiennego najszybciej, jak to możliwe; 2. kolejne wstrzyknięcie do mięśnia naramiennego tydzień później; 3. wznowienie zwykłego comiesięcznego cyklu wstrzyknięć do mięśnia naramiennego lub pośladkowego dawki od 25 mg do 150 mg ustalonej na podstawie indywidualnej tolerancji pacjenta i (lub) skuteczności. Pominięcie drugiej dawki początkowej (>7 tyg. od pierwszego wstrzyknięcia). Jeśli od pierwszego wstrzyknięcia produktu leczniczego Palifren Long upłynęło >7 tyg., należy rozpocząć dawkowanie zgodnie z zamieszczonym powyżej opisem zalecanego rozpoczęcia dawkowania leku. Pominięcie comiesięcznej dawki podtrzymującej (od 1 mies. do 6 tyg.). Jeśli od ostatniego wstrzyknięcia upłynęło <6 tyg., należy możliwie jak najszybciej podać ustaloną poprzednio dawkę stabilizującą. Następnie podawać dawkę w miesięcznych odstępach. Pominięcie comiesięcznej dawki podtrzymującej (>6 tyg. do 6 mies.). U pacjentów stabilnych po dawce od 25 do 100 mg: 1. możliwie jak najszybsze wstrzyknięcie do mięśnia naramiennego takiej samej dawki, na jakiej poprzednio utrzymywał się stabilny stan pacjenta; 2. kolejne wstrzyknięcie do mięśnia naramiennego (takiej samej dawki) tydzień później (8. dzień); 3. wznowienie zwykłego comiesięcznego cyklu wstrzyknięć do mięśnia naramiennego lub pośladkowego dawki od 25 mg do 150 mg ustalonej na podstawie indywidualnej tolerancji pacjenta i (lub) skuteczności. U pacjentów stabilnych po dawce 150 mg: 1. możliwie jak najszybsze wstrzyknięcie dawki 100 mg do mięśnia naramiennego; 2. kolejne wstrzyknięcie dawki 100 mg do mięśnia naramiennego tydzień później (8. dzień); 3. wznowienie zwykłego comiesięcznego cyklu wstrzyknięć do mięśnia naramiennego lub pośladkowego dawki od 25 mg do 150 mg ustalonej na podstawie indywidualnej tolerancji pacjenta i (lub) skuteczności. Pominięcie comiesięcznej dawki podtrzymującej (>6 mies.). Należy rozpocząć dawkowanie zgodnie z zamieszczonym powyżej opisem zalecanego rozpoczęcia dawkowania leku. Szczególne grupy pacjentów. Nie ustalono skuteczności ani bezpieczeństwa stosowania leku u pacjentów >65 lat. Ogólnie, zalecane dawkowanie leku u pacjentów w podeszłym wieku z prawidłową czynnością nerek jest takie samo, jak u młodszych dorosłych pacjentów z prawidłową czynnością nerek. Ponieważ jednak u pacjentów w podeszłym wieku czynność nerek może być upośledzona, konieczne może być dostosowanie dawki. Nie przeprowadzono systematycznych badań dotyczących stosowania preparatu u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. U pacjentów z łagodnymi zaburzeniami czynności nerek (CCr od ≥50 do <80 ml in) zaleca się rozpoczęcie stosowania leku od dawki wynoszącej 100 mg w 1. dniu leczenia i 75 mg tydzień później. Obie dawki należy podawać do mięśnia naramiennego. Zalecana comiesięczna dawka podtrzymująca wynosi 50 mg, a możliwy zakres to 25 do 100 mg, w zależności od tolerancji pacjenta na lek i (lub) skuteczności. Nie zaleca się stosowania leku u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek w stopniu umiarkowanym lub ciężkim (CCr <50 ml in). U pacjentów z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby, nie jest wymagane dostosowanie dawki. Nie badano skutków przyjmowania paliperydonu przez pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby, dlatego zaleca się ostrożność w przypadku leczenia tych pacjentów. Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności preparatu u dzieci i młodzieży < 18 lat. Sposób podania. Preparat jest przeznaczony wyłącznie do stosowania domięśniowego. Nie wolno go podawać żadną inną drogą. Wstrzykiwać powoli, głęboko do mięśnia naramiennego lub pośladkowego. Każde wstrzyknięcie powinien wykonać pracownik personelu medycznego. Dawkę należy podawać w pojedynczym wstrzyknięciu. Nie należy jej podawać w podzielonych wstrzyknięciach. Dawki początkowe w dniach: 1. i 8. należy podawać do mięśnia naramiennego w celu szybkiego uzyskania stężenia terapeutycznego. Po podaniu drugiej dawki inicjującej, comiesięczne dawki podtrzymujące można podawać do mięśnia naramiennego lub pośladkowego. W razie bólu w miejscu wstrzyknięcia, jeśli pacjent źle znosi związany z tym dyskomfort, należy rozważyć zamianę z wstrzyknięcia do mięśnia pośladkowego na wstrzyknięcie do mięśnia naramiennego, i odwrotnie. Wstrzyknięcie do mięśnia naramiennego. Zalecany rozmiar igły do wstrzyknięć początkowych i podtrzymujących do mięśnia naramiennego zależy od masy ciała pacjenta. Dla osób o masie ciała ≥90 kg zaleca się używanie igły w rozmiarze 1,5 cala, 22 G (38,1 mm x 0,72 mm). Dla osób o masie ciała <90 kg zaleca się używanie igły w rozmiarze 1 cal, 23 G (25,4 mm x 0,64 mm). Wstrzyknięcia należy wykonywać naprzemiennie do obu mięśni naramiennych. Wstrzyknięcie do mięśnia pośladkowego. Zalecany rozmiar igły do wstrzyknięć podtrzymujących do mięśnia pośladkowego wynosi 1,5 cala, 22 G (38,1 mm x 0,72 mm). Wstrzyknięcia należy wykonać w górnej zewnętrznej ćwiartce mięśnia pośladkowego. Wstrzyknięcia należy wykonywać naprzemiennie do obu mięśni pośladkowych.

Zastosowanie

Leczenie podtrzymujące schizofrenii u stabilnych dorosłych pacjentów leczonych paliperydonem lub rysperydonem. U wybranych dorosłych pacjentów ze schizofrenią, którzy reagowali wcześniej na doustny paliperydon lub rysperydon, można stosować lek bez uprzedniej stabilizacji za pomocą terapii doustnej, jeśli objawy psychotyczne są łagodne do umiarkowanych i wskazana jest terapia w postaci długodziałających iniekcji.

Treść ulotki

1. Co to jest lek Palifren Long i w jakim celu się go stosuje

Lek Palifren Long zawiera substancję czynną - paliperydon, która należy do grupy leków
przeciwpsychotycznych, i jest stosowany w leczeniu podtrzymującym objawów schizofrenii u
stabilnych dorosłych pacjentów leczonych paliperydonem lub rysperydonem.

U pacjentów, którzy reagowali wcześniej na doustny paliperydon lub rysperydon, a występujące
u nich objawy psychotyczne są łagodne do umiarkowanych, lekarz może zastosować lek Palifren Long
bez uprzedniej stabilizacji za pomocą paliperydonu lub rysperydonu.

Schizofrenia jest chorobą z objawami „pozytywnymi” i „negatywnymi”. Objawy pozytywne
oznaczają nagromadzenie objawów, które zwykle nie występują. Osoba chorująca na schizofrenię
może na przykład słyszeć głosy lub widzieć rzeczy nieistniejące (są to omamy), wierzyć w rzeczy
nieprawdziwe (są to urojenia) lub być nadmiernie podejrzliwa wobec innych osób. Objawy negatywne
oznaczają brak zwykle występujących zachowań lub uczuć. Osoba chorująca na schizofrenię może na
przykład wydawać się wycofana, zamknięta w sobie i nie reagować w ogóle emocjonalnie lub może
mieć problem ze zrozumiałym i logicznym wypowiadaniem się. Osoby dotknięte tą chorobą mogą też
odczuwać depresję, lęk, poczucie winy lub napięcie.

Lek Palifren Long pomaga złagodzić objawy choroby i zapobiega ich nawrotowi.
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Palifren Long


Kiedy nie stosować leku Palifren Long
− Jeśli pacjent ma uczulenie na paliperydon lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
   (wymienionych w punkcie 6).
− Jeśli pacjent ma uczulenie na inny lek przeciwpsychotyczny, w tym substancję rysperydon.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Palifren Long należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub
pielęgniarką.
Nie zbadano stosowania tego leku u pacjentów w podeszłym wieku z otępieniem. Jednak u takich
pacjentów leczonych innymi lekami podobnego typu może występować zwiększone ryzyko udaru
mózgu lub zgonu (patrz punkt 4 „Możliwe działania niepożądane”).

Wszystkie leki wykazują działania niepożądane. Niektóre działania niepożądane tego leku mogą
powodować pogorszenie objawów innych stanów medycznych. Z tego powodu w trakcie leczenia tym
lekiem należy omówić z lekarzem każdy z poniższych stanów:

− jeśli pacjent ma chorobę Parkinsona
− jeśli u pacjenta kiedykolwiek rozpoznano stan, którego objawy to m.in. wysoka gorączka i
   sztywność mięśni (znany także jako złośliwy zespół neuroleptyczny)
− jeśli u pacjenta wystąpiły kiedykolwiek nieprawidłowe ruchy języka lub mięśni twarzy (późne
   dyskinezy)
− jeśli pacjent miał w przeszłości małą liczbę białych krwinek (co mogło być lub nie musiało być
   spowodowane działaniem innych leków)
− jeśli pacjent ma cukrzycę lub jest predysponowany do jej wystąpienia
− jeśli pacjent ma nowotwór piersi lub guz przysadki mózgowej
− jeśli pacjent ma chorobę serca lub jest w trakcie leczenia choroby serca, które predysponują do
   niedociśnienia
− jeśli pacjent ma niskie ciśnienie tętnicze po nagłej zmianie pozycji na stojącą lub siedzącą
− jeśli pacjent choruje na padaczkę
− jeśli u pacjenta stwierdzono zaburzenia czynności nerek
− jeśli u pacjenta stwierdzono zaburzenia czynności wątroby
− jeśli u pacjenta występuje przedłużona i (lub) bolesna erekcja
− jeśli u pacjenta występuje problem z regulacją temperatury ciała lub przegrzewanie organizmu
− jeśli pacjent ma nieprawidłowe, zwiększone stężenie hormonu prolaktyny we krwi lub podejrzenie
   guza prolaktynozależnego
− jeśli u pacjenta lub w jego rodzinie występowały przypadki zakrzepów krwi w naczyniach
   krwionośnych, gdyż leki przeciwpsychotyczne są kojarzone z ich powstawaniem.

Jeśli pacjent spełnia którekolwiek z powyższych kryteriów, należy skonsultować się z lekarzem, który
może dostosować dawkę lub okresowo obserwować pacjenta.

Lekarz prowadzący może zlecić wykonanie badania liczby białych krwinek, gdyż we krwi pacjentów
stosujących ten lek stwierdzano bardzo rzadko niebezpiecznie małą liczbę pewnego rodzaju białych
krwinek niezbędnych do zwalczania zakażeń.

Nawet jeśli wcześniej pacjent tolerował podawany doustnie paliperydon lub rysperydon, po
wstrzyknięciach leku Palifren Long mogą rzadko występować reakcje alergiczne. Należy niezwłocznie
zwrócić się o pomoc medyczną, jeśli u pacjenta wystąpi wysypka, obrzęk gardła, świąd lub trudności
w oddychaniu, gdyż mogą to być objawy ciężkiej reakcji alergicznej.

Ten lek może powodować zwiększenie masy ciała. Znaczne zwiększenie masy ciała może
niekorzystnie wpływać na zdrowie pacjenta. Lekarz prowadzący będzie regularnie badał masę ciała
pacjenta.

Lekarz prowadzący będzie badał, czy nie występują u pacjenta objawy podwyższonego stężenia cukru
we krwi, gdyż u pacjentów stosujących ten lek stwierdzano nowe zachorowania na cukrzycę lub
pogorszenie stanu wcześniej występującej cukrzycy. U pacjentów z wcześniej występującą cukrzycą
należy regularnie badać stężenie glukozy we krwi.

Ponieważ ten lek może hamować wymioty, może maskować prawidłową reakcję organizmu na
połknięcie substancji toksycznych lub inne stany medyczne.

Podczas operacji usunięcia zaćmy z oka, źrenica może nie rozszerzać się wystarczająco.
Również tęczówka oka może być wiotka podczas zabiegu, co może skutkować uszkodzeniem oka.
Jeśli pacjent ma zaplanowaną operację oka, należy powiedzieć lekarzowi okuliście o przyjmowaniu
tego leku.

Dzieci i młodzież
Tego leku nie stosuje się u osób w wieku poniżej 18 lat.

Lek Palifren Long a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio,
a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Przyjmowanie tego leku razem z karbamazepiną (substancja o działaniu przeciwpadaczkowym i
stabilizująca nastrój) może wymagać zmiany dawkowania tego leku.

Ze względu na to, że ten lek działa przede wszystkim w mózgu, oddziaływanie z innymi lekami,
takimi jak inne leki psychotropowe, opioidy, leki przeciwhistaminowe i nasenne, które działają w
mózgu, może spowodować nasilenie objawów niepożądanych, takich jak senność, lub innych
oddziaływań na mózg.

Ten lek może powodować obniżenie ciśnienia tętniczego, należy zatem zachować ostrożność, stosując
ten lek jednocześnie z innymi lekami obniżającymi ciśnienie krwi.

Ten lek może osłabiać działanie leków stosowanych w chorobie Parkinsona i zespole niespokojnych
nóg (np. lewodopy).

Ten lek może powodować nieprawidłowości elektrokardiogramu (EKG) objawiające się wydłużeniem
czasu przejścia impulsu elektrycznego przez określoną część serca (zwanym „wydłużeniem odstępu
QT”). Do innych leków charakteryzujących się takim działaniem należą m.in. leki służące do
normowania rytmu serca lub terapii zakażeń, a także inne leki przeciwpsychotyczne.

Jeśli pacjent ma skłonności do drgawek, ten lek może zwiększać ryzyko ich wystąpienia. Inne leki
charakteryzujące się takim działaniem to m.in. niektóre leki służące do leczenia depresji lub zakażeń, a
także inne leki przeciwpsychotyczne.

Należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Palifren Long razem z lekami, które zwiększają
aktywność ośrodkowego układu nerwowego (leki psychostymulujące takie jak metylofenidat).

Palifren Long z alkoholem
Należy unikać spożywania alkoholu.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Nie należy stosować tego leku podczas ciąży, chyba że zostało to omówione z lekarzem.
U noworodków, których matki stosowały paliperydon w ostatnim trymestrze (ostatnie 3 miesiące
ciąży) mogą wystąpić następujące objawy: drżenie, sztywność mięśni i (lub) osłabienie, senność,
pobudzenie, trudności z oddychaniem oraz trudności związane z karmieniem. W razie
zaobserwowania takich objawów u własnego dziecka, należy skontaktować się z lekarzem.

Ten lek może przeniknąć z organizmu matki do dziecka wraz z jej mlekiem i zaszkodzić dziecku.
Dlatego podczas stosowania tego leku nie należy karmić piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Podczas leczenia tym lekiem mogą wystąpić zawroty głowy, uczucie skrajnego zmęczenia
i zaburzenia widzenia (patrz punkt 4). Należy to wziąć pod uwagę w sytuacjach, gdy wymagana jest
pełna czujność, np. podczas kierowania pojazdem lub obsługiwania maszyn.

Lek Palifren Long zawiera sód
Ten lek zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) na dawkę, to znaczy lek uznaje się za „wolny od
sodu”.
3. Jak stosować lek Palifren Long

Lek podaje lekarz lub inny pracownik personelu medycznego. Lekarz poinformuje pacjenta, kiedy
trzeba będzie podać kolejny zastrzyk. Ważne, aby nie pominąć zaplanowanej dawki. Jeśli nie można
dotrzymać ustalonego terminu, należy natychmiast poinformować lekarza, aby jak najszybciej ustalić
inny termin.

Pierwszy (150 mg) i drugi (100 mg) zastrzyk tego leku zostaną wykonane w górną część ramienia z
około 1 tygodniowym odstępem. Następnie będzie wykonywany zastrzyk (w dawce z zakresu od 25 mg
do 150 mg) w górną część ramienia lub pośladek raz w miesiącu.

Jeśli lekarz zadecyduje o zmianie ze stosowania długodziałających zastrzyków rysperydonu na ten lek,
pierwszy zastrzyk tego leku (w dawce z zakresu od 25 mg do 150 mg) zostanie wykonany w górną
część ramienia lub pośladek w dniu kolejnego zaplanowanego zastrzyku. Następnie będzie
wykonywany zastrzyk (w dawce z zakresu od 25 mg do 150 mg) w górną część ramienia lub pośladek
raz w miesiącu.

W zależności od występujących u pacjenta objawów lekarz może zwiększyć lub zmniejszyć podawaną
dawkę leku o jeden poziom w czasie zaplanowanego, comiesięcznego zastrzyku.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
Lekarz dostosuje dawkę leku, biorąc pod uwagę czynność nerek. Jeśli pacjent ma łagodne zaburzenia
czynności nerek, lekarz może zmniejszyć dawkę. Nie należy stosować tego leku w przypadku
umiarkowanych lub ciężkich zaburzeń czynności nerek.

Pacjenci w podeszłym wieku
Lekarz może zmniejszyć dawkę leku, jeśli pacjent ma osłabioną czynność nerek.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Palifren Long
Ten lek będzie podawany pod nadzorem medycznym, dlatego podanie zbyt dużej dawki jest mało
prawdopodobne.

U pacjentów, którzy otrzymali zbyt dużą dawkę paliperydonu mogą wystąpić następujące objawy:
senność i sedacja, przyspieszony rytm serca, obniżenie ciśnienia krwi, nieprawidłowy zapis EKG
(elektrokardiogram) lub spowolnione albo nieprawidłowe ruchy mięśni twarzy, ciała, ramion lub nóg.

Przerwanie stosowania leku Palifren Long
Jeśli pacjent przerwie przyjmowanie zastrzyków, lek przestanie działać. Nie należy przerywać
stosowania leku, chyba że zadecyduje o tym lekarz, gdyż objawy choroby mogą powrócić.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się
do lekarza lub farmaceuty.
4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy natychmiast poinformować lekarza jeśli:
− u pacjenta wystąpią zakrzepy krwi w żyłach, zwłaszcza nóg (objawy obejmują obrzęk, ból i
   zaczerwienienie nogi), które to zakrzepy mogą przemieszczać się naczyniami krwionośnymi do
   płuc, powodując ból w klatce piersiowej i trudności w oddychaniu. W razie wystąpienia takich
   objawów należy natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną.
− u pacjenta z otępieniem wystąpi nagła zmiana stanu psychicznego lub nagłe zwiotczenie lub
   odrętwienie twarzy, ramion lub nóg, szczególnie jednostronne, lub zaburzenia wymowy, nawet na
   krótki czas. Objawy te mogą sygnalizować udar.
− wystąpi gorączka, zesztywnienie mięśni, poty lub obniżenie poziomu świadomości (stan zwany
   złośliwym zespołem neuroleptycznym). Może być konieczne zastosowanie natychmiastowego
   leczenia.
− u mężczyzny występuje przedłużona lub bolesna erekcja. Stan ten jest określany terminem
   „priapizm”. Może być konieczne zastosowanie natychmiastowego leczenia.
− wystąpią mimowolne rytmiczne ruchy języka, ust lub twarzy. Może być konieczne zaprzestanie
   leczenia paliperydonem.
− wystąpi ciężka reakcja alergiczna charakteryzująca się: gorączką, obrzękiem ust, twarzy, warg lub
   języka, dusznością, świądem, wysypką skórną, a czasem spadkiem ciśnienia krwi (określana jako
   „reakcja anafilaktyczna”). Nawet jeśli wcześniej pacjent tolerował rysperydon lub paliperydon
   podawane doustnie, po wstrzyknięciach paliperydonu mogą rzadko wystąpić reakcje alergiczne.
− pacjent ma planowaną operację oka, należy powiedzieć lekarzowi okuliście o przyjmowaniu tego
   leku. W trakcie zabiegu usunięcia zaćmy może wystąpić zespół wiotkiej tęczówki, co może
   prowadzić do uszkodzenia oka.
− u pacjenta występuje niebezpiecznie mała liczba pewnych białych krwinek niezbędnych do
   zwalczania zakażeń.

Mogą występować następujące działania niepożądane:

Bardzo częste działania niepożądane (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów)
− trudności z zasypianiem lub budzenie się

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 pacjentów)
− objawy przeziębienia, zakażenie dróg moczowych, objawy grypopodobne
− lek Palifren Long może zwiększyć stężenie hormonu prolaktyny we krwi (co może, lecz nie musi,
   powodować objawów). Gdy wystąpią objawy zwiększenia ilości prolaktyny, mogą one
   obejmować u mężczyzn: obrzęk sutków, trudności w osiągnięciu lub utrzymaniu erekcji lub inne
   zaburzenia seksualne. U kobiet mogą one obejmować dyskomfort piersi, wyciek mleka z piersi,
   brak krwawień miesięcznych lub inne zaburzenia cyklu miesięcznego
− wysokie stężenie cukru we krwi, zwiększenie masy ciała, zmniejszenie masy ciała, zmniejszenie
   apetytu
− drażliwość, depresja, lęk
− parkinsonizm: ten stan może obejmować wolne lub nieprawidłowe ruchy, uczucie sztywności lub
   napięcia mięśni (co powoduje, że ruchy pacjenta są nierówne, gwałtowne), a czasami nawet
   uczucie „zamrożenia” ruchów, po którym następuje odblokowanie. Inne objawy parkinsonizmu
   obejmują: wolny posuwisty chód, drżenie spoczynkowe, zwiększone wydzielanie śliny i (lub)
   ślinienie się i twarz bez wyrazu
− niepokój psychoruchowy, uczucie senności lub osłabienie czujności
− dystonia: ten stan obejmuje powolne lub utrzymujące się mimowolne skurcze mięśni. Chociaż
   może to dotyczyć każdej części ciała (co może skutkować nieprawidłową postawą ciała), jednak
   dystonia najczęściej obejmuje mięśnie twarzy, w tym nieprawidłowe ruchy oczu, ust, języka czy
   żuchwy
− zawroty głowy
− dyskinezy: ten stan obejmuje mimowolne ruchy mięśni i może mieć postać powtarzalnych,
   spastycznych lub skręcających ruchów lub szarpnięć
− drżenie
− bóle głowy
− szybki rytm serca
− wysokie ciśnienie tętnicze krwi
− kaszel, zatkany nos
− ból brzucha, wymioty, nudności, zaparcia, biegunka, niestrawność, ból zęba
− zwiększona aktywność enzymów wątrobowych we krwi
− ból kości lub mięśni, ból pleców, ból stawów
− brak miesiączki
− mlekotok
− gorączka, osłabienie, zmęczenie
− reakcja w miejscu wstrzyknięcia, w tym m.in. świąd, ból lub obrzęk

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 100 pacjentów)
− zapalenie płuc, zakażenie oskrzeli, zakażenia dróg oddechowych, zakażenie zatok, zakażenie
   pęcherza moczowego, zakażenie ucha, grzybicze zakażenie paznokci, zapalenie migdałków,
   zakażenie skóry
− zmniejszenie liczby białych krwinek, zmniejszenie liczby pewnych białych krwinek chroniących
   przed zakażeniami, zmniejszenie liczby płytek krwi (komórki krwi odpowiedzialne za
   zatrzymywanie krwawienia), niedokrwistość
− reakcja alergiczna
− wystąpienie cukrzycy i pogorszenie wcześniej istniejącej, zwiększenie we krwi stężenia insuliny
   (hormon regulujący stężenie cukru we krwi)
− zwiększenie apetytu
− utrata apetytu skutkująca niedożywieniem i niską masą ciała
− duże stężenie triglicerydów (tłuszczów) we krwi, zwiększenie stężenia cholesterolu we krwi
− zaburzenia snu, podwyższony nastrój (mania), zmniejszone libido, nerwowość, koszmary senne
− późne dyskinezy (drgające lub szarpiące niekontrolowane ruchy twarzy, języka lub innych części
   ciała). Należy niezwłocznie poinformować lekarza w razie wystąpienia mimowolnych
   rytmicznych ruchów języka, ust lub twarzy. Może być konieczne odstawienie tego leku
− omdlenia, konieczność poruszania częściami ciała, zawroty głowy po zmianie pozycji na stojącą,
   zaburzenia koncentracji, trudności w mówieniu, utrata lub nieprawidłowe odczuwanie smaku,
   osłabione odczuwanie bodźców bólowych i dotykowych na skórze, uczucie mrowienia, kłucia lub
   drętwienia skóry
− niewyraźne widzenie, zakażenie oka lub zapalenie spojówek, suche oko
− uczucie zawrotów głowy, dzwonienie w uszach, ból ucha
− blok przewodzenia impulsów między jamami serca, nieprawidłowe przewodzenie impulsów
   elektrycznych w sercu, wydłużenie odstępu QT w sercu, szybkie bicie serca po zmianie pozycji na
   stojącą, wolny rytm serca, nieprawidłowy zapis czynności elektrycznej serca w EKG, uczucie
   kołatania serca (palipitacje)
− niskie ciśnienie tętnicze krwi, niskie ciśnienie tętnicze po zmianie pozycji na stojącą
− (w następstwie czego niektórzy pacjenci przyjmujący ten lek mogą mdleć, mieć zawroty głowy
   lub tracić przytomność, gdy nagle wstaną lub podniosą się)
− spłycenie oddechu, przekrwienie dróg oddechowych, świszczący oddech, ból gardła, krwawienie z
   nosa
− dyskomfort w jamie brzusznej, zakażenie żołądka lub jelit, trudności z przełykaniem, suchość w
   ustach
− intensywne oddawanie gazów
− zwiększona aktywność enzymu GGTP (enzym wątrobowy - gammaglutamylotransferaza) we
   krwi, zwiększona aktywność enzymów wątrobowych we krwi
− pokrzywka, swędzenie, wysypka, utrata włosów, wyprysk, sucha skóra, zaczerwienienie skóry,
   trądzik
− zwiększona aktywność CPK (fosfokinaza kreatynowa) we krwi - enzymu, który czasem jest
   uwalniany z uszkodzonych mięśni
− skurcze mięśni, sztywność stawów, osłabienie mięśni, ból szyi
− nietrzymanie moczu, częste oddawanie moczu, bolesne oddawanie moczu
− zaburzenia erekcji, zaburzenia ejakulacji, brak krwawień miesięcznych i inne zaburzenia cyklu
   miesięcznego (kobiety), powiększenie sutków u mężczyzn, zaburzenia seksualne, ból piersi
− obrzęk twarzy, ust, oczu lub warg, obrzęk ciała, kończyn górnych lub dolnych
− zwiększenie temperatury ciała
− zmiana sposobu chodu
− ból w klatce piersiowej, dyskomfort w klatce piersiowej, złe samopoczucie
− stwardnienie skóry
− upadek

Rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 1 000 pacjentów)
− zakażenie oka
− zapalenie skóry wywołane przez roztocza, ropień podskórny
− zwiększenie liczby eozynofilów (rodzaj białych krwinek) we krwi
− nieprawidłowe wydzielanie hormonu regulującego ilość moczu
− cukier w moczu
− zagrażające życiu powikłania nieleczonej cukrzycy
− niskie stężenie cukru we krwi
− nadmierne picie wody
− brak ruchów i reakcji na bodźce u pacjenta, który nie śpi (katatonia)
− dezorientacja
− lunatykowanie (chodzenie we śnie)
− brak uczuć
− niemożność osiągnięcia orgazmu
− złośliwy zespół neuroleptyczny (dezorientacja, zmniejszenie świadomości lub jej utrata, wysoka
   gorączka i ciężka sztywność mięśni), zaburzenia naczyń mózgowych obejmujące nagłe
   zahamowanie dopływu krwi do mózgu (udar lub „mini” udar), brak reakcji na bodźce, utrata
   świadomości, niski poziom świadomości, napady drgawkowe, zaburzenia równowagi
− nieprawidłowa koordynacja ruchowa
− jaskra (zwiększone ciśnienie w gałce ocznej)
− zaburzenia ruchu oczu, rotacyjne ruchy oczu, nadwrażliwość oczu na światło, zwiększone
   łzawienie, zaczerwienienie oczu
− migotanie przedsionków (nieprawidłowy rytm serca), niemiarowy rytm serca
− zakrzepy krwi w żyłach, szczególnie w kończynach dolnych (objawy obejmują obrzęk, ból i
   zaczerwienienie kończyn dolnych). W razie wystąpienia takich objawów należy natychmiast
   zwrócić się o pomoc medyczną
− napady czerwienienia się
− zaburzenia oddychania podczas snu (bezdech senny)
− zastój krwi w płucach
− trzeszczenia w płucach
− zapalenie trzustki, obrzęk języka, nietrzymanie stolca, bardzo twardy stolec
− spierzchnięte wargi
− wysypka na skórze związana ze stosowaniem leku, zgrubienie skóry, łupież
− rozpad włókien mięśniowych i ból mięśni (rabdomioliza)
− obrzęk stawów
− niemożność oddawania moczu
− dyskomfort piersi, powiększenie gruczołów piersiowych, powiększenie piersi
− wydzielina z pochwy
− bardzo niska temperatura ciała, dreszcze, uczucie pragnienia
− objawy odstawienia leku
− ropień spowodowany infekcją w miejscu wstrzyknięcia, głębokie zakażenie skóry, torbiel w
   miejscu wstrzyknięcia, zasinienie w miejscu wstrzyknięcia

Działania niepożądane o nieznanej częstości występowania (częstość nie może być określona na
podstawie dostępnych danych)
− niebezpiecznie mała liczba pewnych białych krwinek odpowiedzialnych za zwalczanie zakażeń;
− ciężka reakcja alergiczna charakteryzująca się gorączką, obrzękiem ust, twarzy, warg lub języka,
   spłyceniem oddechu, świądem, wysypką skórną, a czasem spadkiem ciśnienia tętniczego krwi
− niebezpiecznie nadmierne picie wody - przewodnienie
− zaburzenia odżywiania związane ze snem
− śpiączka wskutek niekontrolowanej cukrzycy
− ruchy trzęsące głowy
− zakrzep w płucach powodujący ból w klatce piersiowej i trudności w oddychaniu. W razie
   wystąpienia takich objawów należy natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną
− zmniejszenie natlenienia różnych części ciała (z powodu zmniejszenia przepływu krwi)
− szybki, płytki oddech, zapalenie płuc spowodowane zachłyśnięciem się pokarmem, zaburzenia
   głosu
− niedrożność jelit, brak perystaltyki jelit skutkujący niedrożnością
− zażółcenie skóry i oczu (żółtaczka)
− ciężka lub zagrażająca życiu wysypka z pęcherzami i łuszczącą się skórą, co może pojawić się w
   ustach, nosie, oczach i na narządach płciowych oraz wokół tych miejsc i może również
   rozprzestrzeniać się na inne części ciała (zespół Stevensa-Johnsona lub toksyczna nekroliza
   naskórka)
− ciężka reakcja alergiczna z obrzękiem, który może obejmować krtań i prowadzić do trudności w
   oddychaniu
− odbarwienie skóry, łuszczenie się i świąd skóry głowy lub ciała
− nieprawidłowa postawa ciała
− u noworodków, których matki stosowały lek Palifren Long w czasie ciąży mogą wystąpić
   działania niepożądane leku i (lub) objawy z odstawienia leku, takie jak: drażliwość, powolne lub
   utrzymujące się skurcze mięśni, drżenie, senność, trudności w oddychaniu oraz trudności
   związane z karmieniem
− priapizm (przedłużająca się erekcja, która może wymagać interwencji chirurgicznej)
− obniżona temperatura ciała
− martwica w miejscu wstrzyknięcia i wrzód w miejscu wstrzyknięcia

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane
można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów
Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.
5. Jak przechowywać lek Palifren Long

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności
oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.
6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Palifren Long

Substancją czynną leku jest paliperydon.
Każda ampułko-strzykawka leku Palifren Long 25 mg zawiera 39 mg palmitynianu paliperydonu, co
odpowida 25 mg paliperydonu.
Każda ampułko-strzykawka leku Palifren Long 50 mg zawiera 78 mg palmitynianu paliperydonu, co
odpowida 50 mg paliperydonu.
Każda ampułko-strzykawka leku Palifren Long 75 mg zawiera 117 mg palmitynianu paliperydonu, co
odpowida 75 mg paliperydonu.
Każda ampułko-strzykawka leku Palifren Long 100 mg zawiera 156 mg palmitynianu paliperydonu, co
odpowida 100 mg paliperydonu.
Każda ampułko-strzykawka leku Palifren Long 150 mg zawiera 234 mg palmitynianu paliperydonu, co
odpowida 150 mg paliperydonu.

Pozostałe składniki to: polisorbat 20, makrogol 4000, kwas cytrynowy jednowodny, disodu fosforan,
sodu diwodorofosforan jednowodny, sodu wodorotlenek (do ustalenia pH), woda do wstrzykiwań

Jak wygląda lek Palifren Long i co zawiera opakowanie

Lek Palifren Long jest zawiesiną do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu w ampułko-strzykawce,
koloru białego lub białawego (kolor złamanej bieli), w ampułko-strzykawce.
Każde opakowanie zawiera: 1 ampułko-strzykawkę i 2 igły.

Opakowanie do rozpoczęcia leczenia:
Każde opakowanie zawiera 1 ampułko-strzykawkę zawierającą 150 mg paliperydonu i 2 igły oraz
1 ampułko-strzykawkę zawierającą 100 mg paliperydonu i 2 igły.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny
Adamed Pharma S.A.
Pieńków, ul. M. Adamkiewicza 6A
05-152 Czosnów
tel.: +48 22 732 77 00

Wytwórca
Adamed Pharma S.A.
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5
95-200 Pabianice

Pharmathen International S.A.
Industrial Park Sapes
Rodopi Prefecture, Block No 5
69300 Rodopi
Grecja

Pharmathen S.A.
Dervenakion 6
15351 Pallini Attiki
Grecja

Ten lek jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria: Palibon
Chorwacja: Psokardon
Cypr: Psokardon
Dania: Psokardon
Grecja: Psokardon
Luksemburg: Psokardon
Portugalia: Psokardon

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacje przeznaczone wyłącznie dla personelu medycznego lub pracowników ochrony
zdrowia i należy przeczytać je łącznie z pełną informacją o produkcie (Charakterystyka
Produktu Leczniczego).

Zawiesina do wstrzykiwań jest przeznaczona wyłącznie do jednorazowego użytku. Przed podaniem
należy obejrzeć, czy nie ma w zawiesinie ciał obcych. Jeśli w ampułko-strzykawce zauważalne są
ciała obce, nie używać produktu leczniczego.

Opakowanie zawiera ampułko-strzykawkę oraz 2 igły z zabezpieczeniem [22G 1,5 cala (38,1 mm x
0,72 mm) oraz 23G 1 cal (25,4 mm x 0,64 mm)] do podania domięśniowego. Produkt leczniczy
Palifren Long jest również dostępny w opakowaniu do rozpoczęcia leczenia zawierającym dwie
ampułko-strzykawki (150 mg + 100 mg) i 2 dodatkowe igły z zabezpieczeniem.

(A) 22 G x 1,5 cala (szara nasadka)
(B) 23 G x 1 cal (niebieska nasadka)
(C) Ampułkostrzykawka
(D) Nasadka
(E) Zatyczka końcówki

1. Wstrząsać intensywnie ampułko-strzykawką przez co najmniej 10 sekund, aby zapewnić
    jednorodność zawiesiny.

2. Wybrać odpowiednią igłę.

Pierwszą, rozpoczynającą dawkę produktu leczniczego Palifren Long (150 mg) należy podawać w
1. dniu leczenia do MIĘŚNIA NARAMIENNEGO używając igły do MIĘŚNIA NARAMIENNEGO.
Drugą rozpoczynającą dawkę produktu leczniczego Palifren Long (100 mg) należy podać tydzień
później (8. dzień) również do MIĘŚNIA NARAMIENNEGO używając igły do MIĘŚNIA
NARAMIENNEGO.

W razie zmiany ze stosowania rysperydonu w postaci długodziałających wstrzyknięć na produkt
leczniczy Palifren Long, pierwsze wstrzyknięcie produktu leczniczego Palifren Long (w dawce z
zakresu od 25 mg do 150 mg) można wykonać do MIĘŚNIA NARAMIENNEGO lub MIĘŚNIA
POŚLADKOWEGO używając odpowiedniej igły w dniu kolejnego zaplanowanego wstrzyknięcia.

Następnie, comiesięczne dawki podtrzymujące można wstrzykiwać do MIĘŚNIA NARAMIENNEGO
lub MIĘŚNIA POŚLADKOWEGO używając odpowiedniej igły.

Do wstrzykiwań do MIĘŚNIA NARAMIENNEGO u pacjentów o masie ciała 1 cal, 23 G (25,4 mm x 0,64 mm ) (igła z niebieską nasadką). Jeśli masa ciała pacjenta wynosi ≥90 kg,
użyć igłę 1,5 cala, 22 G (38,1 mm x 0,72 mm) (igła z szarą nasadką).

Do wstrzykiwań do MIĘŚNIA POŚLADKOWEGO użyć igły w rozmiarze 1,5 cala, 22 G (38,1 mm x
0,72 mm) (igła z szarą nasadką).

3. Trzymając ampułko-strzykawkę skierowaną pionowo do góry, zdjąć gumową zatyczkę końcówki
    ruchem obrotowym.

4. Oderwać do połowy zewnętrzną część opakowania blistrowego igły z zabezpieczeniem. Chwycić
    osłonę igły przez plastikowe opakowanie. Połączyć końcówkę typu Luer zabezpieczenia igły z
    ampułko-strzykawką delikatnym ruchem obrotowym w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek
    zegara.

5. Zdjąć prostym pociągnięciem osłonkę z igły. Nie obracać osłonki, ponieważ może to spowodować
    obluzowanie się igły na ampułko-strzykawce.

6. Usunąć powietrze z ampułko-strzykawki poprzez delikatne naciśnięcie trzonu tłoka ampułko-
    strzykawki trzymając ją w pozycji pionowej.

7. Wstrzyknąć całą zawartość ampułko-strzykawki domięśniowo, powoli, głęboko w wybrany
    mięsień pacjenta — naramienny lub pośladkowy. Nie podawać produktu leczniczego dożylnie
    ani podskórnie.

8. Po zakończeniu wstrzyknięcia zabezpieczyć igłę za pomocą kciuka lub palca jednej ręki (8a, 8b)
    lub płaskiej powierzchni (8c). Dźwięk kliknięcia oznacza poprawne zabezpieczenie igły. Pozbyć
    się ampułko-strzykawki z igłą w odpowiedni sposób.

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza