Oculobrim krople do oczu, roztw.(2 mg/ml) - but. 5 ml

Opakowanie

but. 5 ml

Producent

Synoptis Pharma

Opis

produkt wydawany z apteki na podstawie recepty

Refundowany

Nie

Rodzaj

krople do oczu, roztw.

Dawkowanie

Dorośli: 1 kropla preparatu do chorego oka (oczu) 2 razy na dobę, w przybliżeniu w odstępie 12 h. Szczególne grupy pacjentów. Nie ma konieczności dostosowywania dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku. Nie badano stosowania brymonidyny u pacjentów z upośledzeniem czynności nerek lub wątroby. Nie przeprowadzono żadnych badań klinicznych u młodzieży (od 12 do 17 lat). Lek nie jest zalecany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat i jest przeciwwskazany do stosowania u noworodków i małych dzieci (w wieku poniżej 2 lat). Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności preparatu u dzieci. Sposób podania. Bezpośrednio po podaniu każdej kropli preparatu zaleca się punktowe uciśnięcie woreczka łzowego w przyśrodkowym kąciku oka na 1 min w celu ograniczenia wchłaniania ogólnoustrojowego. Jeśli konieczne jest stosowanie więcej niż jednego okulistycznego preparatu działającego miejscowo, leki należy podawać w odstępie co najmniej 15 min.

Zastosowanie

Zmniejszenie podwyższonego ciśnienia śródgałkowego (IOP) u pacjentów z jaskrą z otwartym kątem przesączania lub z nadciśnieniem śródgałkowym. Monoterapia u pacjentów, u których przeciwwskazane jest miejscowe stosowanie β-adrenolityków. Leczenie wspomagające łącznie z innymi lekami obniżającymi ciśnienie śródgałkowe, jeżeli stosując jeden lek, nie uzyskano docelowej wartości IOP.

Treść ulotki

1. Co to jest lek Oculobrim i w jakim celu się go stosuje

Lek Oculobrim zawiera substancję czynną o nazwie brymonidyny winian, której działanie polega na
zmniejszaniu ciśnienia w gałce ocznej.

Lek Oculobrim stosowany jest, aby zmniejszyć ciśnienie w oku.
Może być stosowany jako pojedynczy lek, jeżeli krople do oczu z beta-adrenolitykiem są
przeciwwskazane, lub jednocześnie z innymi kroplami do oczu, jeżeli pojedynczy lek nie wystarcza
do obniżenia zwiększonego ciśnienia w oku, w leczeniu jaskry z otwartym kątem przesączania lub
nadciśnienia wewnątrzgałkowego.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Oculobrim

Kiedy nie stosować leku Oculobrim
• jeśli pacjent ma uczulenie na brymonidynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
  (wymienionych w punkcie 6).
• u niemowląt i małych dzieci (od urodzenia do wieku 2 lat).
• jeśli pacjent przyjmuje inhibitory monoaminooksydazy (MAO) lub pewne leki przeciwdepresyjne.
  Należy bezwzględnie powiadomić lekarza, jeśli pacjent przyjmuje jakikolwiek lek
  przeciwdepresyjny.
• jeśli pacjentka karmi piersią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Oculobrim należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

- w razie stosowania u dziecka w wieku od 2 do 12 lat, ponieważ lek Oculobrim nie jest zalecany
do stosowania w tej grupie wiekowej,

- jeśli pacjent ma lub miał depresję, upośledzenie psychiczne, zmniejszenie dopływu krwi do
  mózgu, problemy z sercem, zaburzenia dopływu krwi do kończyn lub zaburzenia ciśnienia krwi,
- jeśli pacjent ma lub miał w przeszłości problemy z nerkami lub wątrobą.

Jeżeli którykolwiek z powyższych punktów odnosi się do pacjenta, należy skonsultować się z
lekarzem przed rozpoczęciem stosowania leku Oculobrim.

Dzieci i młodzież
Nie stosować tego leku u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 12 lat, bowiem nie ustalono
bezpieczeństwa jego stosowania i skuteczności w tej grupie wiekowej. Jest to szczególnie istotne w
przypadku dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Lek Oculobrim a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Należy powiedzieć lekarzowi, jeżeli pacjent regularnie spożywa alkohol lub przyjmuje którykolwiek z
następujących leków:
- leki przeciwbólowe, uspokajające, opioidy, barbiturany,
- leki znieczulające,
- leki nasercowe lub obniżające ciśnienie krwi,
- leki, które mogą wpływać na metabolizm, takie jak chloropromazyna, metylofenidat czy
  rezerpina,
- leki działające na ten sam receptor, co lek Oculobrim, na przykład izoprenalina lub prazosyna,
- inhibitory monoaminooksydazy (MAO) i inne leki przeciwdepresyjne,
- leki stosowane w związku z jakąkolwiek chorobą, nawet niezwiązaną z zaburzeniami oka, na
  jakie cierpi pacjent,
- lub w razie zmiany dawki aktualnie stosowanych leków.

Leki te mogą wpłynąć na leczenie lekiem Oculobrim.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Nie należy stosować leku Oculobrim w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Lek Oculobrim może spowodować nieostre widzenie lub inne zaburzenia widzenia. Zaburzenia takie
mogą wydawać się silniejsze w nocy lub przy słabym oświetleniu.
U niektórych pacjentów lek Oculobrim może także spowodować senność lub uczucie zmęczenia.
Jeżeli u pacjenta wystąpi którykolwiek z tych objawów, nie należy prowadzić pojazdów ani
obsługiwać maszyn do czasu ustąpienia tych objawów.

Lek Oculobrim zawiera środek konserwujący o nazwie chlorek benzalkonium
Może on powodować podrażnienie oczu. Unikać kontaktu z miękkimi soczewkami kontaktowymi.
Należy zdjąć soczewki kontaktowe przed zakropleniem leku i odczekać co najmniej 15 minut przed
ponownym założeniem. Wiadomo, że chlorek benzalkonium zabarwia miękkie soczewki kontaktowe.

3. Jak stosować lek Oculobrim

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić
się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli (w tym osoby w podeszłym wieku):
Zalecana dawka to jedna kropla do chorego oka (oczu) dwa razy na dobę, w przybliżeniu w odstępie
12 godzin.

Stosowanie u dzieci w wieku poniżej 12 lat
Nie wolno stosować leku Oculobrim u dzieci w wieku poniżej 2 lat.
Lek Oculobrim nie jest zalecany do stosowania u dzieci (w wieku od 2 do 12 lat).

Sposób użycia
Lek Oculobrim to krople do oczu. Przed zakropleniem leku do oczu należy zawsze umyć ręce. Lekarz
przepisał na recepcie liczbę kropli, jaką pacjent ma zakroplić do oka przy każdym podaniu leku. Jeśli
pacjent stosuje lek Oculobrim z innymi kroplami do oczu, należy odczekać 15 minut przed
zakropleniem drugiego leku.

Zakroplić lek do oczu w następujący sposób:
1. Odchylić głowę do tyłu i spojrzeć w górę.
2. Delikatnie odciągnąć w dół dolną powiekę, aż powstanie niewielka kieszonka.
3. Odwrócić buteleczkę z lekiem do góry dnem i ścisnąć ją, by podać kroplę leku do oka.
4. Trzymając oko z podanym lekiem zamknięte, docisnąć palcem wewnętrzny kącik oka (miejsce,
  gdzie oko styka się z nosem) i przytrzymać go przez 1 minutę.
  Unikać dotykania końcówką zakraplacza oka, jak i czegokolwiek innego. Bezpośrednio po użyciu
  założyć zakrętkę z powrotem i dokręcić ją.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Oculobrim
Dorośli
Działania niepożądane obserwowane u pacjentów, którzy zakroplili większą liczbę kropli niż
przepisana przez lekarza, są takie jak znane działania niepożądane leku Oculobrim.
U dorosłych, którzy przypadkowo połknęli lek Oculobrim, doszło do obniżenia ciśnienia krwi, po
którym u niektórych pacjentów doszło do zwiększenia ciśnienia krwi. W takiej sytuacji należy
natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Dzieci
Zgłoszono występowanie poważnych działań niepożądanych u dzieci, które przypadkowo połknęły
lek Oculobrim. Zaobserwowane objawy obejmowały senność, wiotkość, zmniejszenie temperatury
ciała, bladość i problemy z oddychaniem. W takiej sytuacji należy natychmiast skontaktować się z
lekarzem.

Dorośli, młodzież i dzieci
W razie przypadkowego połknięcia lub zastosowania większej niż zalecana dawki leku Oculobrim
należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Oculobrim
W razie pominięcia zastosowania dawki leku należy ją zastosować zaraz po przypomnieniu sobie.
Jednakże jeżeli zbliża się już godzina przyjęcia następnej dawki, należy pominąć opuszczoną dawkę i
wrócić do normalnego harmonogramu stosowania leku.
Nie należy stosować podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Oculobrim
Skuteczne działanie leku Oculobrim wymaga jego codziennego stosowania. Nie należy przerywać
stosowania leku Oculobrim, dopóki nie zaleci tego lekarz.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się
do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Zgłoszono występowanie następujących działań niepożądanych:

Działania dotyczące oka

Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów):
- podrażnienie oka (zaczerwienienie, pieczenie, kłucie, uczucie obecności ciała obcego w oku,
  swędzenie, pęcherzyki lub białe plamki na rogówce, tzn. przezroczystej warstwie na
  powierzchni oka);
- nieostre widzenie;
- reakcja alergiczna w oku.

Często (mogą występować u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):
- miejscowe podrażnienie (stan zapalny i obrzęk powieki, obrzęk rogówki, tzn. przezroczystej
  warstwy na powierzchni oka, klejące się oczy, ból i łzawienie);
- nadwrażliwość na światło;
- nadżerki i przebarwienie powierzchni oka;
- suchość oka;
- zbielenie rogówki, tzn. przezroczystej warstwy na powierzchni oka;
- zaburzenia widzenia;
- stan zapalny rogówki, tzn. przezroczystej warstwy na powierzchni oka.

Bardzo rzadko (mogą występować u nie więcej niż 1 na 10 000 pacjentów):
- stan zapalny oka;
- zwężenie źrenicy.

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):
- swędzenie powiek.

Dotyczące całego ciała

Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów):
- ból głowy;
- suchość w ustach;
- zmęczenie/senność.

Często (mogą występować u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):
- zawroty głowy;
- objawy podobne do przeziębienia;
- objawy dotyczące żołądka i niestrawność;
- nieprawidłowy smak;
- ogólne osłabienie.

Niezbyt często(mogą występować u nie więcej niż 1 na 100 pacjentów):
- depresja;
- kołatanie lub zmiana rytmu serca;
- suchość nosa;
- ogólne reakcje alergiczne.

Rzadko (mogą występować u nie więcej niż 1 na 1000 pacjentów):
- duszność.

Bardzo rzadko (mogą występować u nie więcej niż 1 na 10 000 pacjentów):
- bezsenność;
- omdlenie;
- wysokie ciśnienie krwi;
- niskie ciśnienie krwi.

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):
- reakcje skórne obejmujące zaczerwienienie, obrzęk twarzy, swędzenie, wysypkę i
  rozszerzenie naczyń krwionośnych.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać
bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
tel.: + 48 22 49 21 301
faks: + 48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Oculobrim

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i butelce po „EXP”.
Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
Skrót LOT umieszczony na opakowaniach oznacza numer serii.

Wyrzucić buteleczkę po upływie 28 dni od pierwszego otwarcia, nawet jeżeli zostało w niej jeszcze
trochę roztworu.

Ten lek nie wymaga specjalnych warunków przechowywania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Oculobrim
-
Substancją czynną leku jest brymonidyny winian.
  1 ml roztworu zawiera 2 mg brymonidyny winianu, co odpowiada 1,3 mg brymonidyny.
  1 kropla roztworu zawiera 65,2 mikrogramów brymonidyny winianu, co odpowiada 43 mikrogramom
  brymonidyny.

- Pozostałe składniki to: benzalkoniowy chlorek, alkohol poliwinylowy, sodu cytrynian, kwas
  cytrynowy jednowodny, sodu chlorek, woda oczyszczona, kwas solny, sodu wodorotlenek.

Jak wygląda lek Oculobrim i co zawiera opakowanie
Lek jest przezroczystym roztworem w kolorze zielonkawożółtym do jasno zielonkawożółtego do
podawania do oczu, dostarczanym w butelce z LDPE z kroplomierzem i z zakrętką z HDPE z
zabezpieczeniem gwarancyjnym.
Każda butelka zawiera 5 ml roztworu kropli do oczu.

Wielkość opakowania: 1 x 5 ml lub 3 x 5 ml

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny
Synoptis Pharma Sp. z o.o.
ul. Krakowiaków 65
02-255 Warszawa
Polska

Wytwórca
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
Svilno 20
51000 Rijeka
Chorwacja

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Dania Oculobrim, øjendråber, opløsning
Polska Oculobrim

Data ostatniej aktualizacji ulotki: sierpień 2017

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza